Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2866(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0470/2022

Ingivna texter :

B9-0470/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2022 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0371

Antagna texter
PDF 156kWORD 54k
Torsdagen den 20 oktober 2022 - Strasbourg
Rättsstatssituationen i Malta, fem år efter mordet på Daphne Caruana Galizia
P9_TA(2022)0371B9-0470/2022

Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2022 om rättsstatssituationen i Malta, fem år efter mordet på Daphne Caruana Galizia (2022/2866(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 15 november 2017(1), av den 28 mars 2019(2), av den 16 december 2019(3) och av den 29 april 2021(4) om rättsstatssituationen i Malta,

–  med beaktande av de utfrågningar, diskussioner och delegationsbesök som ägt rum inom ramen för LIBE-utskottets (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) grupp för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter sedan den 15 november 2017,

–  med beaktande av skriftväxlingen mellan ordföranden för gruppen för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter och Maltas premiärminister,

–  med beaktande av resolution 2293(2019) av den 26 juni 2019 från Europarådets parlamentariska församling Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges,

–  med beaktande av rapporten om uppföljningen av den parlamentariska församlingens resolution 2293(2019), som godkändes av den parlamentariska församlingens utskott för rättsliga frågor den 8 december 2020,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande nr 993/2020 av den 8 oktober 2020 om tio akter och lagförslag om genomförandet av lagstiftningsförslag som är föremål för yttrande CDL-AD(2020)006,

–  med beaktande av rapporten från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hennes besök i Malta den 11–16 oktober 2021,

–  med beaktande av skrivelsen från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter av den 23 september 2022 till Maltas premiärminister, och Maltas premiärministers svar av den 4 oktober 2022,

–  med beaktande av 2022 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen (COM(2022)0500),

–  med beaktande av uppdragsrapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE-utskottet) efter att dess delegation för rättsstatsprincipen besökt Valletta, Malta, den 23–25 maj 2022,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på de gemensamma värden som stadfästs i artikel 2 i EU-fördraget: respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter – värden som är gemensamma för EU-medlemsstaterna och som kandidatländer måste följa för att få gå med i unionen som ett led i Köpenhamnskriterierna, som inte får åsidosättas eller omtolkas efter anslutningen. Demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter är ömsesidigt förstärkande värden som om de undergrävs kan utgöra ett systemhot mot unionen och medborgarnas fri- och rättigheter.

B.  Rättsstaten, respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt de värderingar och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och i internationella instrument för mänskliga rättigheter är skyldigheter som åligger unionen och dess medlemsstater och som måste iakttas.

C.  Stadgan är en del av EU:s primärrätt. Yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald fastställs i artikel 11 i stadgan och i artikel 10 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

D.  Rättsväsendets oberoende finns inskrivet i artikel 19.1 i EU-fördraget, artikel 47 i stadgan och artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är en väsentlig förutsättning för den demokratiska maktfördelningsprincipen.

E.  Journalister, främst men inte uteslutande undersökande journalister, blir allt oftare föremål för så kallade ”strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt” (munkavleprocesser), både i och utanför EU. Dessa rättsprocesser syftar enbart till att försvåra deras arbete, undvika offentlig granskning och hindra att myndigheter ställs till svars. Detta har en dämpande effekt på mediefriheten.

F.  Medlemsstaterna bör uppmuntra till att det inrättas mekanismer för tidig varning och snabba insatser för att säkerställa att journalister och andra medieaktörer får omedelbar tillgång till skyddsåtgärder när de blir hotade. Sådana mekanismer bör underställas meningsfull tillsyn från det civila samhället och garantera skydd för visselblåsare och källor som vill förbli anonyma.

G.  För att undvika straffrihet har medlemsstaterna en skyldighet att vidta alla de åtgärder som behövs för att ställa förövarna av brott mot journalister och andra medieaktörer inför rätta. Vid utredningar och åtal bör hänsyn tas till alla de olika – faktiska och potentiella – rollerna i dessa brott, såsom upphovspersoner, anstiftare, förövare och medbrottslingar, och det straffrättsliga ansvar som var och en av dessa roller medför.

H.  Den maltesiska korruptionsbekämpande, undersökande journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia mördades i ett bilbombsattentat den 16 oktober 2017. Hon blev utsatt för trakasserier och ett stort antal hot i form av hotfulla telefonsamtal, brev och textmeddelanden, och hennes hus utsattes för mordbrand. Den person som erkänt sig vara den lejda mördaren vittnade i domstolen den 16 mars 2021 om att det redan på förhand, två år före mordet, fanns en separat komplott för att mörda journalisten med ett AK-47-stormgevär. Den första rättegångsdagen, den 14 oktober 2022, förklarade sig de två andra tilltalade torpederna skyldiga i domstol och dömdes till 40 års fängelse.

I.  De mordutredningar som har letts av de maltesiska myndigheterna med assistans från Europol har lett till identifiering av och åtal och pågående rättegångar mot flera misstänkta och en av de potentiella hjärnorna bakom mordet, ägaren till det Dubai‑baserade företaget 17 Black Ltd. och före detta styrelseledamot för ElectroGas Malta Ltd. som har ansvar för att alstra större delen av den elektriska strömmen på Malta. Han greps den 20 november 2019 i ett uppenbart försök att fly från Malta. Förenta staternas Federal Bureau of Investigation deltog också i utredningarna.

J.  Förenade Arabemiraten användes för att dölja transaktioner som påstås ha koppling till den korruption som Daphne Caruana Galizia höll på att avslöja när hon mördades.

K.  Det Dubai-baserade företaget 17 Black Ltd. var förtecknat som ett företag som skulle motta finansiering från Panama-baserade företag ägda av Maltas f.d. premiärministers tidigare stabschef och av den f.d. ministern för turism, som tidigare var energiminister. Det framkommer alltjämt kopplingar mellan 17 Black Ltd. och åtskilliga offentliga projekt i Malta.

L.  Maltas f.d. premiärministers stabschef och den f.d. ministern för turism, som tidigare var energiminister, och deras familjer har pekats ut av Förenta staternas utrikesministerium på grund av sin inblandning i betydande korruption, och har därför belagts med inreseförbud till Förenta staterna.

M.  Daphne Caruana Galizia avslöjade att Pilatus Bank var utvald bank för misstänkta transaktioner där maltesiska och azeriska politiskt utsatta personer var inblandade. Maltas polischef förklarade offentligt i augusti 2020 att åtal mot de inblandade i brottslig verksamhet på Pilatus Bank var nära förestående. 26 månader senare har åtal endast väckts mot en person, och utredningarna verkar ha stannat av. De inblandade tilläts att fritt resa in i och ut ur landet trots att arresteringsorder hade utfärdats. En f.d. regelefterlevnadsansvarig på Maltas spelmyndighet Malta Gaming Authority tilläts lämna Malta under en semesterresa ihop med Maltas f.d. premiärminister trots att han hade en gällande europeisk arresteringsorder mot sig, och han greps senare vid sin ankomst till Italien.

N.  Två partner vid den numera nedlagda Mossack-Fonseca-kopplade firman Nexia BT, som av Daphne Caruana Galizia och Panamadokumenten avslöjades ha utformat penningtvättsstrukturer för att underlätta korruption, har bara åtalats för vissa av de anklagelser som riktats mot dem. Inget åtal har väckts på grund av ElectroGas‑skandalen.

O.  Avtalet om försörjningstrygghet för flytande naturgas mellan ElectroGas Malta Ltd. och Maltas regering, som undertecknades av den f.d. ministern för turism som just då 2015 var energiminister, hölls hemligt i flera år och avslöjades först i september 2022 av Daphne Caruana Galizia Foundation och ett medieföretag. Den nuvarande generaladvokaten har kritiserats för att i sin tidigare befattning som vice generaladvokat ha möjliggjort ingåendet av detta avtal utan vidare godkännande från regeringen eller parlamentet. Vid det tillfälle då Daphne Caruana Galizia mördades höll hon på att utreda ett stort lager av interna dokument från ElectroGas Malta Ltd.

P.  Enligt en av de påstådda medbrottslingarna och vissa inspelningar som åberopats som bevis vid domstolsförfarandena var Maltas f.d. premiärministers tidigare stabschef involverad i planeringen och finansieringen av mordet. Han greps, tillsammans med flera av sina affärspartner, och åtalades för penningtvätt, bedrägeri, korruption och förfalskning den 20 mars 2021 i ett separat mål som var föremål för Daphne Caruana Galizias arbete.

Q.  En offentlig oberoende utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia inleddes i slutet av 2019 och slutfördes den 29 juli 2021. Styrelsen för den offentliga utredningen offentliggjorde en rapport med ett antal slutsatser och rekommendationer om att stärka rättsstatsprincipen, respekten för pressfriheten, yttrandefriheten och skyddet för journalister, om rättsliga reformer på konstitutionell nivå och om lagstiftningsförslag beträffande mediefrihet. Styrelsen fastslog också att ”även om det inte fanns några bevis för att staten som sådan hade någon roll i lönnmordet på Caruana Galizia (...) bör staten ta på sig ansvaret för mordet för att ha skapat ett klimat av straffrihet, som härrör från de högsta nivåerna i den innersta administrationen på Castille(5) och grenar ut sig till andra enheter såsom tillsynsinstitutioner och polis, vilket har lett till kollaps för rättsstatsprincipen”.

R.  Maltas regering har föreslagit ett antal reformer för att bemöta några av dessa rekommendationer, däribland utkast till lagstiftning för att stärka mediefriheten och ett förslag till lag mot munkavleprocesser. De reformer av det maltesiska domstolsväsendet som inleddes 2020 har fortsatt att genomföras.

S.  I det senaste övervakningsverktyget för mediepluralism klassades den allmänna risken för mediepluralismen i Malta som ”medelhög”, men risken för det redaktionella och politiska oberoendet som ”hög”.

T.  Det maltesiska nyhetsföretaget The Shift News har drabbats av 40 olika rättsliga överklaganden från offentliga myndigheter, mot de förfrågningar med åberopande av informationsfriheten som man gjort för att få ut uppgifter om offentliga utgifter till de oberoende medierna.

U.  Den reform av rättsväsendet som genomförts av de maltesiska myndigheterna omnämndes i 2021 års tal om tillståndet i unionen.

V.  Expertkommittén för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Moneyval) har erkänt att Malta gjort betydande framsteg med efterlevnaden av normerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder, bedömt att Malta följer reglerna och tagit bort Malta från den grå listan efter tolv månader.

W.  I sin uppdragsrapport efter att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE-utskottet) haft sin delegation för rättsstatsprincipen på besök i Malta den 23–25 maj 2022, uttryckte LIBE-utskottets grupp för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter oro bl.a. över hur långsamt det går att följa upp mordet på Daphne Caruana Galizia och genomföra rekommendationerna från den offentliga utredningen, även om gruppen erkände att de rättsliga förfarandena fortfarande pågår.

1.  Europaparlamentet hyllar Daphne Caruana Galizia, som mördades för fem år sedan, och hennes väsentliga arbete med att avslöja korruption, organiserad brottslighet, skattebedrägeri och penningtvätt och med att ställa de inblandade i sådan olaglig verksamhet till svars. Parlamentet fördömer kraftfullt att journalister kriminaliseras, attackeras och dödas för att de gör sitt jobb. Vidare fördömer parlamentet kraftfullt morden på bland andra Ján Kuciak och hans fästmö Martina Kušnírová den 21 februari 2018, på Viktoria Marinova den 6 oktober 2018, på den grekiske journalisten George Karaivaz den 9 april 2021 och på den nederländske journalisten Peter R. de Vries den 15 juli 2021, och betonar deras avgörande roll för att avslöja sanningen, skydda demokratin och få stopp på straffrihetskulturen. Parlamentet hyllar vidare alla de journalister som dödats i Europa de senaste åren. Parlamentet upprepar att det är av yttersta vikt att ha oberoende medier och ett aktivt civilt samhälle som grundläggande pelare för rättvisa, demokrati och rättsstatsprincipen. Parlamentet noterar att mord på journalister inte bara drabbar en medlemsstat utan Europeiska unionen som helhet. Parlamentet är kraftigt övertygat om att skyddet av den demokratiska rättsstatsprincipen är ett gemensamt ansvar som överskrider nations- och partigränser.

2.  Europaparlamentet erkänner de framsteg som gjorts i de pågående rättsliga förfarandena om mordet på Daphne Caruana Galizia. Samtidigt beklagar parlamentet djupt att de hittills har lett till bara tre fällande domar i samband med mordet efter det att torpederna förklarat sig skyldiga. Parlamentet upprepar därför sina krav på att utredningen slutförs genom att man går in på grundmotiven bakom mordet och på att de straffrättsliga förfarandena avslutas så snart som möjligt, så att de som var inblandade i mordet, oavsett nivå, ställs inför rätta. Parlamentet upprepar sin begäran att Europol fullständigt och oavbrutet deltar i alla aspekter av mordutredningen och alla relaterade utredningar.

3.  Europaparlamentet är medvetet om att Maltas nuvarande premiärminister har bett offentligt om ursäkt för statens tillkortakommanden som kan ha bidragit till mordet på Daphne Caruana Galizia.

4.  Europaparlamentet oroas av att processen med att genomföra rekommendationerna i rapporten om den offentliga utredningen alltjämt är bristfällig ett år efter att rapporten offentliggjordes. Parlamentet noterar att den maltesiska regeringen har lagt fram ett antal reformer, däribland lagstiftningsförslag, för att gripa sig an några av dessa rekommendationer. Parlamentet noterar att Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter förklarat att de maltesiska myndigheterna måste säkerställa att lagstiftningsarbete som inleds i enlighet med rapporten om den offentliga utredningen uppfyller internationella standarder och är fullständigt öppen för offentlig granskning och offentligt deltagande. Parlamentet uppmanar den maltesiska regeringen att utan vidare dröjsmål genomföra samtliga rekommendationer i rapporten från den offentliga utredningen.

5.  Europaparlamentet välkomnar FIAU:s insatser och betonar att det är väsentligt att högprofilerad finansiell och ekonomisk brottslighet lagförs strikt, särskilt korruption och penningtvätt. Parlamentet är dock bestört över bristen på framsteg med att lagföra den korruption och penningtvätt som Daphne Caruana Galizia höll på att utreda då hon mördades, och som inbegrep misstänkta på de högsta politiska nivåerna. Parlamentet ser även med bestörtning på brottsbekämpningens och rättsväsendets institutionella misslyckande i Malta, och uppmanar kraftigt de ansvariga myndigheterna att ställa inför rätta varje enskild person som är inblandad i ett eller flera av de åtskilliga fall som just nu håller på att utredas eller rapporteras. Parlamentet är djupt oroat över att det nyligen framkommit upprepad passivitet i fråga om europeiska arresteringsorder mot dem som har kopplingar till höga politiska tjänstemän. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att gripa sig an utmaningar i form av långdragna utredningar av fall av korruption på hög nivå, däribland genom att fastställa ett stabilt register över lagakraftvunna domar. Parlamentet betonar det institutionella oberoendets betydelse för att rättsstatsprincipen ska fungera korrekt. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna till framsteg med utredningarna av fall där dåvarande offentliga tjänstemän kan ha försökt dölja bevis och förhindra utredningar och rättsliga förfaranden.

6.  Europaparlamentet är bestört över bristen på framsteg i de utredande och rättsliga förfarandena mot Pilatus Banks tjänstemän och över de maltesiska myndigheternas ansträngningar för att få förfarandena att avstanna. Parlamentet noterar de provisoriska åtgärderna från Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister av den 14 september 2022(6), som fördröjde de maltesiska myndigheternas utredningar. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att tillhandahålla ytterligare resurser för att utreda skälen till fördröjningen och säkerställa att rättvisan har sin gång. Parlamentet uppmanar de relevanta europeiska organen att noga övervaka framstegen i fallet med Pilatus Bank. Parlamentet är även bestört över de bristande framstegen beträffande de två Nexia BT-partnerna och uppmanar kommissionen och Moneyval att övervaka fallet. Parlamentet uttrycker ytterligare oro över den påstådda penningtvätten och korruptionen med avseende på ElectroGas-avtalet och uppmanar kommissionen att använda alla verktyg den har till sitt förfogande för att bedöma om den tillämpliga EU‑rätten har följts.

7.  Europaparlamentet välkomnar den ytterligare kapacitet som görs tillgänglig för utredning och lagförande av brott i allmänhet, det reformerade utnämningsförfarandet för domare och reformen av generaladvokatens ämbete och roll. Parlamentet uppmanar det maltesiska parlamentet att nå ett avtal om att avpolitisera utnämningen av högsta domstolens ordförande och involvera rättsväsendet i förfarandet, med beaktande av europeiska standarder för utnämningar till tjänster inom rättsväsendet och Venedigkommissionens yttrande.

8.  Europaparlamentet beklagar det maltesiska rättsväsendets försämrade effektivitet och efterlyser lösningar som gör förfarandena mindre utdragna.

9.  Europaparlamentet noterar vikten av den information som Förenade Arabemiraten innehar beträffande transaktioner utförda av företag kopplade till korruption och deras betydelse för pågående utredningar. Parlamentet noterar att Förenade Arabemiraten nu har grålistats av arbetsgruppen för finansiella åtgärder. Parlamentet åtar sig att övervaka Förenade Arabemiratens och Maltas pågående samarbete med att säkerställa att den information som behövs för åtal blir korrekt efterfrågad och överförd, och noterar att detta samarbete bör ha konsekvenser för Förenade Arabemiratens ställning hos tillsynsorgan mot penningtvätt. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och de maltesiska myndigheterna att med alla till buds stående medel säkerställa samarbete och korrekt rättsligt bistånd i alla utredningar. Parlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att skyndsamt samarbeta med de maltesiska myndigheterna, och med EU i allmänhet, för att underlätta utredningar.

10.  Europaparlamentet välkomnar att den maltesiska regeringen nyligen hänskjutit fall till Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Parlamentet anser dock att det totala antalet fall fortfarande är relativt lågt jämfört med andra medlemsstater och att det maltesiska systemet för att upptäcka, utreda och lagföra brott alltjämt är otydligt.

11.  Europaparlamentet uttrycker kraftig oro över att de maltesiska myndigheterna rapporteras samarbeta bristfälligt med Eppo i pågående fall. Parlamentet noterar i synnerhet påståenden om den pågående utredningen av ett EU-finansierat projekt där den påstådda hjärnan bakom lönnmordet på Daphne Caruana Galizia och ägaren till det Dubai-baserade företaget 17 Black Ltd. är inblandad.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro för den straffrihet som centrala gestalter i den f.d. premiärministerns administration åtnjuter, däribland den f.d. premiärministern själv, hans stabschef och den f.d. ministern för turism, som tidigare var energiminister.

13.  Europaparlamentet erkänner de många förslag som den maltesiska regeringen lagt fram för att förbättra läget för mediefriheten. Parlamentet uppmanar med kraft de maltesiska myndigheterna att säkerställa att de föreslagna reformerna uppfyller EU-standarderna och de internationella standarderna för skydd av journalister, särskilt när det gäller att förebygga och bestraffa hot och trakasserier mot journalister, offentligt och på internet, och att skyndsamt genomföra dem. Parlamentet uppmanar med kraft de maltesiska myndigheterna att införa ytterligare insatser och andra skyddsåtgärder för att förbättra klimatet för en kritisk och oberoende journalistik i Malta och ansvarsskyldigheten för politiker och tjänstemän.

14.  Europaparlamentet oroas över att det kvarstår hinder mot mediefriheten och mediernas mångfald, exempelvis när det gäller begäranden om tillgång till information från den offentliga förvaltningen, och även potentiell diskriminering i finansieringen av medieföretag. Parlamentet beklagar att offentliga organ har lämnat in en serie överklaganden mot de 40 positiva beslut som dataskyddskommissionären meddelat till förmån för The Shift News förfrågningar med åberopande av informationsfriheten, och anser att överklagandena kan ge dämpande signaler till medieaktörer och befolkning. Parlamentet uppmanar den maltesiska regeringen att omedelbart dra tillbaka dessa överklaganden.

15.  Europaparlamentet uttrycker oro över de rapporter som visar att det visserligen ingick vissa representanter för medierna i den expertkommitté för medier som fick i uppgift att ge råd om förändringar i mediesektorn, men att den maltesiska regeringen inte genomförde ett offentligt samråd. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att säkerställa ett brett offentligt samråd om mediesektorn – något som den maltesiska premiärministern utlovat den 13 oktober 2022 efter påverkansarbete från det internationella civila samhället, mediekåren i Malta och Europarådet – och i synnerhet begränsningen av användandet av munkavleprocesser. Parlamentet uppmanar det maltesiska parlamentet att som en prioriterad fråga anta relevant lagstiftning, däribland ändringar av författningen.

16.  Europaparlamentet beklagar djupt att journalister, och även Daphne Caruana Galizias familjemedlemmar, fortfarande är måltavlor för munkavleprocesser, och upprepar sin kraftfulla uppmaning till de enskilda personer som inledde fallen, däribland f.d. offentliga tjänstemän, att dra tillbaka dem.

17.  Europaparlamentet välkomnar de aktuella förslag där det fastställs att domstolsavgifter vid förtal inte ska betalas i samband med att den försvarande journalisten framlägger sitt första svar, och att maltesiska domstolar har möjlighet att bedöma att stämningar för förtal är ”uppenbart ogrundade” och därmed ogilla dem. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att genomföra kommissionens rekommendation och lagstifta om ändamålsenliga strategier för att skydda journalister. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till direktiv för att bekämpa munkavleprocesser (COM(2022)0177).

18.  Europaparlamentet uppmanar den maltesiska regeringen att ytterligare ta itu med befintliga orosmoment i fråga om mediefrihet och offentliga mediers oberoende av politiskt ingripande, däribland genom en ram för att säkerställa öppenhet i statliga reklammeddelanden, och med den tilltagande användningen av hatpropaganda i sociala medier.

19.  Europaparlamentet välkomnar 2021 års ändring av Maltas lag om skydd för visselblåsare från 2013, och Maltas åtagande att skapa en databas för att samla information om visselblåsning senast i slutet av 2024.

20.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att man inte hittat någon lösning beträffande utnämningen av en ny ombudsman och att inga kvinnor har utnämnts till kommissionärer för administrativa utredningar. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att skapa en mekanism mot dödlägen vid parlamentariska utnämningar och att som en prioriterad fråga arbeta för att inrätta kommissionen för mänskliga rättigheter och jämlikhet, i linje med Parisprinciperna och EU:s jämställdhetsregelverk.

21.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de maltesiska myndigheterna att fullständigt genomföra alla innestående rekommendationer från Europarådets parlamentariska församling, Venedigkommissionen, gruppen av stater mot korruption samt Moneyval. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att begära ett yttrande från Venedigkommissionen om efterlevnaden av dess rekommendationer.

22.  Europaparlamentet betonar att det maltesiska programmet för medborgarskap genom investering fortfarande är en källa till betydande oro. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att EU-medborgarskap inte är till salu och uppmanar till att programmet omedelbart förbjuds i Malta och hela EU. Parlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att hänskjuta överträdelseförfarandet till Europeiska unionens domstol och inväntar domstolens slutliga avgörande.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Förenade Arabemiratens regering och parlament samt Republiken Maltas president.

(1) EUT C 356, 4.10.2018, s. 29.
(2) EUT C 108, 26.3.2021, s. 107.
(3) EUT C 255, 29.6.2021, s. 22.
(4) EUT C 506, 15.12.2021, s. 64.
(5) Auberge de Castille har fungerat som Maltas premiärministers kontor i Valletta sedan mars 1972.
(6) https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36

Senaste uppdatering: 21 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy