Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2759(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0473/2022

Внесени текстове :

B9-0473/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2022 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0374

Приети текстове
PDF 159kWORD 48k
Четвъртък, 20 октомври 2022 г. - Страсбург
Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2022 г. относно солидарността с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културно възстановяване в Европа (2022/2759(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално преамбюла, член 3 от него и Протокол № 2 към него относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид преамбюла на Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2022 г. относно руската агресия срещу Украйна(1),

–  като взе предвид своята препоръка от 8 юни 2022 г. до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно външната политика и политиката на сигурност и отбрана на ЕС след руската агресивна война срещу Украйна(2),

–  като взе предвид изявленията на лидерите на Парламента относно Украйна от 16 и 24 февруари 2022 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно културното възстановяване на Европа(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2021 г. относно положението на хората на изкуството и възстановяването на сектора на културата в ЕС(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2021 г. относно възстановяването, издръжливостта и устойчивостта на секторите на културата и творчеството,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно солидарността с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културно възстановяване в Европа (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по култура и образование,

А.  като има предвид, че войната на Русия срещу Украйна е опит за изкореняване на идентичността и културата на суверенна нация, включително чрез стратегически и целенасочени действия за унищожаване на обекти на културното наследство(5), представляващи военно престъпление съгласно Хагската конвенция от 1954 г.(6), по която двете държави са страни;

Б.  като има предвид, че нападението срещу Украйна е също така атака срещу нашата обща европейска идентичност, нашите ценности и нашия начин на живот, отличаващ се с отворени общества, основани на демокрацията, зачитането на правата на човека, достойнството, принципите на правовата държава и културното многообразие; като има предвид, че изключително вредните последици се усещат от милиони хора по света, вариращи от загуба на човешки живот до недостиг на храни, намаляване на световните енергийни доставки и нарастване на инфлацията и увеличаване на миграционните потоци; като има предвид, че Русия използва тези търсени последици като политически и стратегически заплахи;

В.  като има предвид, че руското нашествие в Украйна също така излага на риск хората на изкуството и културните дейци, журналистите и представителите на академичните среди, като разпространява климат на страх и недоверие в ущърб на свободата на изкуствата, качествените новини, независимостта на медиите и достъпа до информация, академичната свобода и свободата на изразяване в по-широк смисъл;

Г.  като има предвид, че незаконното унищожаване на културното наследство и грабежите и контрабандата на културни ценности и артефакти представляват сериозна заплаха за идентичността на всички украинци и малцинства в страната и ще възпрепятстват националното помирение след конфликта;

Д.  като има предвид, че широкообхватните последици от пандемията от COVID-19 оказаха значително въздействие върху всички аспекти на живота ни и жизнената ни среда, по-специално върху цялата културна екосистема, която вече се отличаваше с крехки организационни и финансови структури и често несигурни условия на труд, както и със заплахи за свободата на художествено изразяване; като има предвид, че културните и творческите сектори и индустрии (КТСИ) все още не са се възстановили напълно от кризата с COVID-19;

Е.  като има предвид, че тези големи кризи не само поставиха под въпрос стратегическата автономност на Съюза, но също така разкриха големия му потенциал за изграждане на силно чувство за принадлежност към Европа, за съвместни отговори на належащите нужди и за консолидиране на подкрепата за европейската интеграция;

Ж.  като има предвид, че културата продължава да бъде важен вектор на взаимното разбирателство и опазването на мира сред населението;

Засилване на подкрепата и солидарността с украинската културна екосистема

1.  приветства цялостната силна подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членки за украинските КТСИ и бързото мобилизиране на финансови инструменти от страна на Комисията, правителствени участници, неправителствени организации (НПО) и гражданското общество в подкрепа на хората на изкуството и специалистите в областта на културата, които бягат от войната, културните организации на държавите, приемащи украински бежанци, както и опазването на културното наследство; приветства по-специално инициативите за бърз отговор, като например фонд „Култура на солидарност“ за Украйна;

2.  изразява искрената си солидарност с изпълнителите, хората на изкуството, творците, авторите, издателите, техните дружества и всички други творци и работници в областта на културата, включително творците любители, тъй като изкуството и културата ще играят основна роля за оздравяването и възстановяването на Украйна; приветства по-специално действията на украинските творци и хора на изкуството, които участват в съпротивата срещу руското нашествие като практикуват своето изкуство;

3.  призовава Комисията и държавите членки да включат спешните нужди на секторите на културата и културното наследство в рамките на хуманитарната подкрепа на ЕС за Украйна; изразява твърдо убеждение, че в съответствие с историческото решение на Европейския съвет от 23 юни 2022 г. за предоставяне на Украйна на статут на страна – кандидатка за членство в ЕС, в рамките на бъдещия доверителен фонд за Украйна трябва да бъде отпусната специална подкрепа, одобрена от държавните и правителствените ръководители в заключенията на Европейския съвет от 24 – 25 март 2022 г.;

4.  настоятелно призовава ЕС да предложи целенасочена подкрепа на украинските културни дейци, малките и средните предприятия, НПО, местните културни дейности, университетите и гражданското общество при проектирането и разработването на пътната карта на страната за реконструкция и възстановяване;

5.  счита, че ЕС следва да предложи своята подкрепа на украинските органи, по-специално на местно и регионално равнище, заедно с гражданското общество като конструктивен партньор за възстановяването на страната, и по-специално за възстановяването на културни обекти; във връзка с това подчертава, че ЕС следва да насърчава участниците във възстановяването да обмислят прилагането на най-високите стандарти за качество; признава, че новият европейски Баухаус има потенциала да допринесе за следвоенното възстановяване с участието на украинските КТСИ;

6.  счита, че трябва да се обърне специално внимание на културните и историческите произведения в Украйна и на опазването на културното наследство на страната; потвърждава готовността на Европейския съюз да участва в опазването на произведенията на изкуството и културното наследство чрез прилагането на всички правни инструменти за защита и предотвратяване на трафика или незаконния износ на културно наследство по време на война;

7.  подчертава неотложната необходимост от оказване на подкрепа на Украйна при пълното документиране на всички нападения срещу културното наследство, особено онези, които представляват потенциални военни престъпления и са извършени срещу културното наследство, защитено от международни конвенции; припомня, че в допълнение към физическата защита на паметниците и артефактите ЕС следва допълнително да засили подкрепата за цифровизацията и цифровото документиране на културното наследство;

8.  счита, че никоя финансова подкрепа, предоставена на Украйна в областта на културата, не следва да застрашава финансирането, предоставяно на КТСИ в Европейския съюз чрез програмата „Творческа Европа“;

Подкрепа за устойчивостта и възстановяването след кризата на културната екосистема на ЕС като цяло

9.  призовава Комисията и държавите членки да поставят акцент върху културата във всички ключови политики и приоритети на ЕС, като например действията в областта на климата, цифровата трансформация, икономическото възстановяване и международните отношения; приканва Комисията да продължи да използва многоизмерния потенциал на КТСИ за благосъстоянието на обществата и гражданите в Европа и активно да насърчава публичния културен дискурс с цел включване на възможно най-голям брой хора в формирането на общественото мнение и насърчаване на международното културно сътрудничество;

10.  подчертава необходимостта от подкрепа и координиране на действията на всички равнища на управление и със заинтересованите страни както от публичния, така и от частния сектор, включително гражданското общество и филантропските участници, които включват целенасочена подкрепа за културните и творческите екосистеми и екосистемите на културното наследство и за справедливи условия на труд за техните работници;

11.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат своя капацитет за иновации по отношение на сътрудничеството и публично-частните партньорства с цел повишаване на устойчивостта срещу бъдещи кризи, засягащи КТСИ; в този контекст настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължат да насърчават цифровизацията на КТСИ и да гарантират широк цифров достъп до творби на изкуството и културата;

12.  призовава Комисията да проучи възможността за създаване или за участие като партньор в механизъм на ЕС за реагиране и възстановяване при извънредни ситуации, посветен специално на културата, културното наследство и творческите екосистеми, въз основа на подход с участието на множество заинтересовани страни; приканва Комисията да предложи правна и фискална рамка за такъв механизъм и да изготви списък с асоциирани стратегически партньори от всички засегнати сектори, публични или частни, включително филантропски модели на партньорство, при пълно спазване на принципа на допълняемост, за да се даде възможност за стратегическо обединяване на ресурси, като по този начин се засили публичното финансиране и се оптимизира подкрепата за КТСИ;

o
o   o

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 125, 18.3.2022 г., стр. 2.
(2) Приети текстове, P9_TA(2022)0235.
(3) ОВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 152.
(4) ОВ C 184, 5.5.2022 г., стр. 88.
(5) Към 21 септември 2022 г. ЮНЕСКО е проверила щетите на 192 обекта от 24 февруари 2022 г. насам – 81 религиозни обекта, 13 музея, 37 исторически сгради, 35 сгради, посветени на културни дейности, 17 паметника и 10 библиотеки. https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco
(6) Вж. Римския статут на Международния наказателен съд, член 8, параграф 2, буква б), подточка ix).

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност