Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2759(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0473/2022

Předložené texty :

B9-0473/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/10/2022 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0374

Přijaté texty
PDF 150kWORD 48k
Čtvrtek, 20. října 2022 - Štrasburk
Kulturní solidarita s Ukrajinou a společný krizový mechanismus pro kulturní obnovu v Evropě
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2022 o kulturní solidaritě s Ukrajinou a společném krizovém mechanismu pro kulturní obnovu v Evropě (2022/2759(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na její preambuli, článek 3 a Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na preambuli Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2022 o ruské agresi vůči Ukrajině(1),

–  s ohledem na svá doporučení ze dne 8. června 2022 Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU po ruské agresivní válce vůči Ukrajině(2),

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů Parlamentu o Ukrajině ze dne 16. a 24. února 2022,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 o kulturním oživení Evropy(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2021 o situaci umělců a kulturním oživení v EU(4),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2021 o oživení, odolnosti a udržitelnosti kulturního a tvůrčího odvětví,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně kulturní solidarity s Ukrajinou a společného krizového mechanismu pro kulturní obnovu v Evropě (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

–  s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro kulturu a vzdělávání,

A.  vzhledem k tomu, že válka Ruska proti Ukrajině je pokusem vymýtit identitu a kulturu svrchovaného národa, a to i prostřednictvím strategického a cíleného ničení kulturních památek(5), které představuje podle Haagské úmluvy z roku 1954(6), jíž jsou obě země signatáři, válečný zločin;

B.  vzhledem k tomu, že útok na Ukrajinu je rovněž útokem na naši společnou evropskou identitu, naše hodnoty a způsob života, který se vyznačuje otevřenou společností založenou na demokracii, dodržování lidských práv, důstojnosti, právním státu a kulturní rozmanitosti; vzhledem k tomu, že miliony lidí na celém světě pociťují mimořádně škodlivé důsledky, od ztrát na životech přes nedostatek potravin, snižování celosvětových dodávek energie až po rostoucí inflaci a migrační toky; vzhledem k tomu, že Rusko tyto zamýšlené důsledky využívá jako politickou a strategickou hrozbu;

C.  vzhledem k tomu, že ruská invaze na Ukrajinu ohrožuje rovněž umělce a kulturní pracovníky, novináře a akademické pracovníky a šíří atmosféru strachu a nedůvěry na úkor svobody umění, kvalitních zpráv, nezávislosti sdělovacích prostředků a přístupu k informacím a na úkor akademické svobody a svobody projevu v širším smyslu;

D.  vzhledem k tomu, že nezákonné ničení kulturního dědictví a rabování a pašování kulturních statků a artefaktů představuje závažnou hrozbu pro identitu všech Ukrajinců a menšin v zemi a bude bránit národnímu usmíření po skončení konfliktu;

E.  vzhledem k tomu, že rozsáhlé dopady pandemie COVID-19 si vyžádaly značnou daň, pokud jde o všechny aspekty našeho života a životního prostředí, zejména o celý kulturní ekosystém, který se již nyní vyznačuje křehkou organizační a finanční strukturou a často nejistými pracovními podmínkami, a vedou k ohrožení svobody uměleckého projevu; vzhledem k tomu, že kulturní a tvůrčí odvětví se dosud plně nezotavilo z krize způsobené onemocněním COVID-19;

F.  vzhledem k tomu, že tyto závažné krize nejenže ohrožují strategickou autonomii Unie, ale odhalily také její značný potenciál, pokud jde o vytvoření silného pocitu sounáležitosti s Evropou, společnou reakci na naléhavé potřeby a pevnější podporu evropské integrace;

G.  vzhledem k tomu, že kultura zůstává důležitým prostředkem vzájemného porozumění a udržování míru mezi obyvatelstvem;

Posílení podpory a solidarity ve vztahu k ukrajinskému kulturnímu ekosystému

1.  vítá celkově silnou podporu EU a jejích členských států ukrajinskému kulturnímu a tvůrčímu odvětví a rychlou mobilizaci finančních nástrojů ze strany Komise, vládních subjektů, nevládních organizací a občanské společnosti na podporu umělců a kulturních pracovníků, kteří prchají před válkou, kulturních organizací zemí přijímajících ukrajinské uprchlíky a také ochrany kulturního dědictví; vítá zejména iniciativy rychlé reakce, jako je Fond pro kulturu solidarity s Ukrajinou;

2.  vyjadřuje upřímnou solidaritu s výkonnými a jinými umělci, tvůrci, autory, vydavateli, jejich společnostmi a všemi dalšími kulturními tvůrci a pracovníky, včetně amatérských tvůrců, jelikož umění a kultura budou hrát zásadní úlohu při obnově a opětovném budování Ukrajiny; oceňuje zejména činnost ukrajinských umělců a tvůrců, kteří tím, že dále provozují své umění, kladou odpor ruské invazi;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby do humanitární pomoci, kterou EU poskytuje Ukrajině, zahrnuly naléhavé potřeby odvětví kultury a kulturního dědictví; je pevně přesvědčen, že v souladu s historickým rozhodnutím Evropské rady ze dne 23. června 2022 udělit Ukrajině status kandidátské země EU musí být v rámci budoucího svěřenského fondu pro Ukrajinu, který podpořili hlavy států a předsedové vlád v závěrech Evropské rady ze dne 24. a 25. března 2022, přidělena rovněž zvláštní podpora;

4.  naléhavě vyzývá EU, aby ukrajinským kulturním aktérům, malým a středním podnikům, nevládním organizacím, místním kulturním aktivitám, univerzitám a občanské společnosti nabídla cílenou podporu při navrhování a vypracovávání plánu rekonstrukce a obnovy země;

5.  domnívá se, že EU by měla nabídnout svou podporu ukrajinským orgánům, zejména na místní a regionální úrovni, spolu s občanskou společností jakožto konstruktivním partnerem při obnově země, zejména při obnově kulturních památek; v této souvislosti zdůrazňuje, že EU by měla osobám, které se podílejí na rekonstrukci, doporučit, aby zvážili uplatňování nejvyšších standardů kvality; uznává, že Nový evropský Bauhaus má potenciál přispět k poválečné obnově země se zapojením ukrajinského kulturního a tvůrčího odvětví a průmyslu;

6.  domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní pozornost kulturním a historickým dílům na Ukrajině a ochraně kulturního dědictví této země; potvrzuje ochotu Evropské unie podílet se na ochraně uměleckých děl a kulturního dědictví prostřednictvím uplatňování všech právních nástrojů na ochranu a prevenci obchodování s kulturním dědictvím nebo jeho nelegálního vývozu v době války;

7.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné podpořit Ukrajinu při důkladné dokumentaci všech útoků na kulturní dědictví, zejména těch, které představují potenciální válečné zločiny a jsou páchány proti kulturnímu dědictví chráněnému mezinárodními úmluvami; připomíná, že kromě fyzické ochrany památek a artefaktů by EU měla dále posílit podporu digitalizace a digitální dokumentace kulturního dědictví;

8.  má za to, že žádná finanční podpora poskytovaná Ukrajině v oblasti kultury by neměla ohrozit finanční prostředky, které jsou pro kulturní a tvůrčí odvětví a průmysl v Evropské unii k dispozici prostřednictvím programu Kreativní Evropa;

Podpora odolnosti kulturního ekosystému EU jako celku a jeho oživení po krizi

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se ve všech klíčových oblastech politiky a prioritách EU, jako jsou opatření v oblasti klimatu, digitální transformace, hospodářské oživení a mezinárodní vztahy, zaměřily na kulturu; vyzývá Komisi, aby dále využívala vícerozměrného potenciálu kulturního a tvůrčího odvětví a průmyslu pro zajištění blahobytu společnosti a občanů v Evropě a aby aktivně podporovala veřejnou kulturní diskuzi s cílem zapojit do utváření veřejného mínění co nejvíce lidí a podporovat mezinárodní kulturní spolupráci;

10.  zdůrazňuje, že na všech úrovních správy je třeba podporovat a koordinovat opatření se zúčastněnými stranami z veřejného i soukromého sektoru, včetně občanské společnosti a filantropů, která by zahrnovala cílenou podporu kulturního a tvůrčího odvětví a kulturního dědictví a spravedlivých pracovních podmínek pro jejich pracovníky;

11.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily svou inovační kapacitu, pokud jde o spolupráci a partnerství veřejného a soukromého sektoru, s cílem zvýšit odolnost vůči budoucím krizím, které budou mít dopad na kulturní a tvůrčí odvětví a průmysl; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby dále podporovaly digitalizaci kulturního a tvůrčího odvětví a průmyslu a zajistily široký digitální přístup k umělecké a kulturní tvorbě;

12.  vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření mechanismu EU pro krizové řízení a obnovu, který by byl zaměřen konkrétně na kulturu, kulturní dědictví a tvůrčí odvětví a který by spojoval více zúčastněných stran, a možnost fungovat v rámci tohoto mechanismu jako partner; vyzývá Komisi, aby navrhla právní a fiskální rámec pro takový mechanismus a vypracovala seznam přidružených strategických partnerů ze všech dotyčných odvětví, veřejných i soukromých, včetně modelů filantropického partnerství, a to v plném souladu se zásadou adicionality, s cílem umožnit strategické sdružování zdrojů, a tím navýšit veřejné financování a optimalizovat podporu kulturního a tvůrčího odvětví a průmyslu;

o
o   o

13.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 125, 18.3.2022, s. 2.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2022)0235.
(3) Úř. věst. C 385, 22.9.2021, s. 152.
(4) Úř. věst. C 184, 5.5.2022, s. 88.
(5) Ke dni 21. září 2022 UNESCO ověřilo poškození 192 míst, k němuž od 24. února 2022 došlo – 81 náboženských památek, 13 muzeí, 37 historických budov, 35 budov určených pro kulturní činnost, 17 památek a 10 knihoven, https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco.
(6) Viz Římský statut Mezinárodního trestního soudu, čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ix).

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí