Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2759(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0473/2022

Indgivne tekster :

B9-0473/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/10/2022 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0374

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 47k
Torsdag den 20. oktober 2022 - Strasbourg
Kulturel solidaritet med Ukraine og en fælles beredskabsmekanisme til kulturel genopretning i Europa
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2022 om kulturel solidaritet med Ukraine og en fælles beredskabsmekanisme til kulturel genopretning i Europa (2022/2759(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig præamblen hertil, artikel 3 i den og til dens protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til præamblen i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 1. marts 2022 om den russiske aggression mod Ukraine(1),

–  der henviser til sin henstilling af 8. juni 2022 til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter den russiske angrebskrig mod Ukraine(2),

–  der henviser til erklæringerne af 16. og 24. februar 2022 om Ukraine fra Parlamentets ledere,

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om kulturel genopbygning af Europa(3),

–  der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2021 om situationen for kunstnere og den kulturelle genopbygning i EU(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2021 om den kulturelle og kreative sektors genopretning, modstandskraft og bæredygtighed,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om kulturel solidaritet med Ukraine og en fælles katastrofeberedskabsmekanisme for kulturel genopretning i Europa (O-000030/2022 — B9-0026/2022),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til beslutningsforslaget fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

A.  der henviser til, at Ruslands krig mod Ukraine er et forsøg på at udrydde en suveræn nations identitet og kultur, også gennem strategiske og målrettede ødelæggelser på kulturarvssteder(5), der udgør en krigsforbrydelse i henhold til Haagerkonventionen fra 1954(6), som begge lande har undertegnet;

B.  der henviser til, at angrebet på Ukraine også er et angreb på vores fælles europæiske identitet, vores værdier og levevis, der er kendetegnet ved åbne samfund baseret på demokrati, respekt for menneskerettighederne, værdighed, retsstatsprincippet og kulturel mangfoldighed; der henviser til, at de ekstremt skadelige konsekvenser mærkes af millioner af mennesker i hele verden, og rækker fra tab af menneskeliv til fødevaremangel, faldende globale energiforsyninger og stigende inflation og migrationsstrømme; der henviser til, at Rusland anvender disse tilsigtede konsekvenser som politiske og strategiske trusler;

C.  der henviser til, at den russiske invasion af Ukraine også bringer kunstnere og kulturarbejdere, journalister og akademikere i fare og spreder et klima af frygt og utro til skade for friheden for kunst, kvalitetsnyheder, mediernes uafhængighed og adgang til information, akademisk frihed og ytringsfrihed i bredere forstand;

D.  der henviser til, at den ulovlige ødelæggelse af kulturarven og plyndringen og smuglingen af kulturgenstande og kulturgenstande udgør en alvorlig trussel mod alle ukraineres og mindretals identitet i landet og vil hæmme den nationale forsoning efter konflikten;

E.  der henviser til, at de vidtrækkende konsekvenser af covid-19-pandemien har haft betydelige konsekvenser for alle aspekter af vores liv og levevilkår, navnlig for hele det kulturelle økosystem, som allerede er kendetegnet ved skrøbelige organisatoriske og finansielle strukturer og ofte usikre arbejdsvilkår samt trusler mod den kunstneriske ytringsfrihed; der henviser til, at de kulturelle og kreative sektorer og industrier stadig ikke har genrejst sig fuldt ud efter covid-19-krisen;

F.  der henviser til, at disse store kriser ikke blot har udfordret Unionens strategiske autonomi, men også har afsløret dens store potentiale til at skabe en stærk følelse af at høre til Europa, til at komme med fælles svar på presserende behov og til at konsolidere støtten til den europæiske integration;

G.  der henviser til, at kultur fortsat er en vigtig vektor for gensidig forståelse og fredsbevarelse blandt befolkningerne;

Styrke støtten til og solidariteten med Ukraines kulturelle økosystem

1.  glæder sig over EU's og dets medlemsstaters generelle stærke støtte til Ukraines kulturelle og kreative sektorer og industrier og den hurtige mobilisering af finansielle instrumenter fra Kommissionen, statslige aktører, ikkestatslige organisationer (NGO'er) og civilsamfundet for at støtte kunstnere og kulturarbejdere, der flygter fra krigen, kulturelle organisationer i de lande, der modtager ukrainske flygtninge, samt beskyttelsen af kulturarven; glæder sig navnlig over initiativerne til hurtig reaktion såsom den kulturelle solidaritetsfond for Ukraine;

2.  udtrykker sin oprigtige solidaritet med udøvende kunstnere, kunstnere, skabere, forfattere, forlag, deres virksomheder og alle andre kulturelle skabere og arbejdstagere, herunder amatørskabere, da kunst og kultur vil spille en afgørende rolle i forbindelse med heling og genopbygning af Ukraine; glæder sig navnlig over den indsats, som er gjort af de ukrainske kunstnere og skabere, der har handlet i modstand mod den russiske invasion ved at praktisere deres kunst;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage kultur- og kulturarvssektorernes akutte behov i EU's humanitære støtte til Ukraine; er af den faste overbevisning, at der i overensstemmelse med Det Europæiske Råds historiske beslutning af 23. juni 2022 om at give Ukraine status som EU-kandidatland også bør tildeles målrettet støtte inden for rammerne af den fremtidige trustfond for Ukraine, som blev godkendt af stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råds konklusioner af 24.-25. marts 2022;

4.  opfordrer indtrængende EU til at tilbyde målrettet støtte til ukrainske kulturelle aktører, små og mellemstore virksomheder, NGO'er, lokale kulturelle aktiviteter, universiteter og civilsamfundet i forbindelse med udformningen og udviklingen af landets køreplan for genopbygning og genopretning;

5.  mener, at EU bør tilbyde sin støtte til de ukrainske myndigheder, navnlig på lokalt og regionalt plan, sammen med civilsamfundet som en konstruktiv partner i genopbygningen af landet og navnlig i forbindelse med restaureringen af kultursteder; understreger i den forbindelse, at EU bør tilskynde dem, der er involveret i genopbygningen, til at overveje at anvende de højeste kvalitetsstandarder; anerkender, at det nye europæiske Bauhaus har potentiale til at bidrage til genopretningen efter krigen med inddragelse af Ukraines kulturelle og kreative sektorer og industrier;

6.  mener, at der skal lægges særlig vægt på de kulturelle og historiske værker, der findes i Ukraine, og på beskyttelsen af landets kulturarv; bekræfter, at Den Europæiske Union er villig til at deltage i bevarelsen af kunstværker og kulturarv gennem anvendelse af alle retlige redskaber til beskyttelse og forebyggelse af ulovlig handel med eller ulovlig eksport af kulturarv i krigstider;

7.  understreger, at det haster med at støtte Ukraine i grundigt at dokumentere alle angreb på kulturarven, navnlig dem, der udgør potentielle krigsforbrydelser og begås mod kulturarv, der er beskyttet af internationale konventioner; minder om, at EU ud over den fysiske beskyttelse af monumenter og genstande yderligere bør styrke støtten til digitalisering og digital dokumentation af kulturarven;

8.  mener, at enhver finansiel støtte til Ukraine på det kulturelle område ikke bør bringe de midler, der stilles til rådighed for de kulturelle og kreative sektorer og industrier i Den Europæiske Union gennem programmet Et Kreativt Europa, i fare;

Støtte til modstandsdygtigheden og genopretningen efter krisen af EU's kulturelle økosystem som helhed

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte fokus på kultur i alle centrale EU-politikker og -prioriteter såsom klimaindsatsen, den digitale omstilling, økonomisk genopretning og internationale forbindelser; opfordrer Kommissionen til at gøre yderligere brug af de kulturelle og kreative sektorer og industriers flerdimensionelle potentiale for velfærden for samfund og borgere i Europa og til proaktivt at fremme den offentlige kulturelle debat med henblik på at inddrage så mange mennesker som muligt i dannelsen af den offentlige mening og fremme internationalt kulturelt samarbejde;

10.  fremhæver behovet for at støtte og koordinere tiltag på alle forvaltningsniveauer og med både offentlige og private interessenter, herunder civilsamfundet og filantropiske aktører, hvilket omfatter målrettet støtte til de kulturelle, kreative og kulturelle økosystemer og til rimelige arbejdsvilkår for deres arbejdstagere;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres innovationskapacitet med hensyn til samarbejde og offentlig-private partnerskaber med henblik på at øge modstandsdygtigheden over for fremtidige kriser, der påvirker de kulturelle og kreative sektorer og industrier; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme digitaliseringen af de kulturelle og kreative sektorer og industrier og sikre bred digital adgang til kunstneriske og kulturelle frembringelser;

12.  opfordrer Kommissionen til at afsøge muligheden for at oprette eller fungere som partner i en beredskabs- og genopretningsmekanisme i EU-regi, der specifikt er rettet mod kultur, kulturarv og kreative miljøer, baseret på en multiinteressenttilgang; opfordrer Kommissionen til at foreslå de retlige og finanspolitiske rammer for en sådan mekanisme og udarbejde en liste over associerede strategiske partnere fra alle berørte sektorer, offentlige eller private, herunder filantropiske partnerskabsmodeller, i fuld overensstemmelse med additionalitetsprincippet med henblik på at muliggøre en strategisk samling af ressourcer og dermed styrke den offentlige finansiering og optimere støtten til de kulturelle og kreative sektorer og industrier;

o
o   o

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 125 af 18.3.2022, s. 2.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0235.
(3) EUT C 385 af 22.9.2021, s. 152.
(4) EUT C 184 af 5.5.2022, s. 88.
(5) Pr. 21. september 2022 har UNESCO verificeret skader på 192 steder siden den 24. februar 2022 — 81 religiøse steder, 13 museer, 37 historiske bygninger, 35 bygninger dedikeret til kulturelle aktiviteter, 17 monumenter og 10 biblioteker. https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco
(6) Jf. Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, artikel 8, stk. 2, litra b), nr. ix).

Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik