Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2759(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0473/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0473/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2022 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0374

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 44k
Torstai 20. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Solidaarisuus Ukrainaa kohtaan kulttuurialalla ja yhteinen hätäapumekanismi kulttuurialan elvyttämiseksi Euroopassa
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2022 solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan kulttuurialalla ja yhteisestä hätäapumekanismista kulttuurialan elvyttämiseksi Euroopassa (2022/2759(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen johdanto-osan ja 3 artiklan sekä siihen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdanto-osan,

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan(1),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2022 antamansa suosituksen neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan jälkeen(2),

–  ottaa huomioon parlamentin johdon 16. ja 24. helmikuuta 2022 antamat lausunnot Ukrainasta,

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan kulttuurisesta elpymisestä(3),

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2021 antamansa päätöslauselman taiteilijoiden tilanteesta ja kulttuurialan elpymisestä EU:ssa(4),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät kulttuuri- ja luovien alojen elpymisestä, palautumiskyvystä ja kestävyydestä,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan kulttuurialalla ja yhteisestä hätäapumekanismista kulttuurialan elvyttämiseksi Euroopassa (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan on yritys romuttaa suvereenin kansakunnan identiteetti ja kulttuuri myös kulttuuriperintökohteiden strategisen ja kohdennetun tuhoamisen avulla(5), mikä on kummankin maan allekirjoittaman vuoden 1954 Haagin yleissopimuksen(6) mukaan sotarikos;

B.  ottaa huomioon, että Ukrainaan kohdistuva hyökkäys on hyökkäys myös yhteistä eurooppalaista identiteettiämme, arvojamme ja elämäntapaamme vastaan, joille ovat ominaisia demokratiaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ihmisarvoon, oikeusvaltioon ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen perustuvat avoimet yhteiskunnat; ottaa huomioon, että miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa kärsivät äärimmäisen vahingollisista seurauksista, joissa on kyse ihmishenkien menetyksistä, elintarvikepulasta, maailmanlaajuisen energiahuollon vähenemisestä sekä inflaation ja muuttovirtojen kiihtymisestä; ottaa huomioon, että Venäjä käyttää näitä suunniteltuja seurauksia poliittisina ja strategisina uhkina;

C.  ottaa huomioon, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan asettaa vaaraan myös taiteilijat ja kulttuurialan työntekijät, toimittajat ja tutkijat ja levittää pelon ja epäuskoisuuden ilmapiiriä, joka heikentää taiteen vapautta, laadukkaita uutisia, tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja tiedonsaantia, akateemista vapautta ja sananvapautta laajemmassa merkityksessä;

D.  ottaa huomioon, että kulttuuriperinnön laiton tuhoaminen sekä kulttuuriomaisuuden ja kulttuuriesineiden ryöstely ja salakuljetus ovat merkittävä uhka maan kaikkien ukrainalaisten ja vähemmistöjen identiteetille ja että ne haittaavat konfliktin jälkeisen kansallisen sovinnon tekemistä;

E.  ottaa huomioon, että covid-19-pandemian laaja-alaiset vaikutukset kohdistuivat merkittävästi kaikkiin elämämme ja elinympäristömme osa-alueisiin, erityisesti koko kulttuuriekosysteemiin, jolle olivat jo ennestään ominaisia hauraat organisaatio- ja rahoitusrakenteet ja usein epävarmat työolot sekä taiteellisen ilmaisun vapauteen kohdistuvat uhat; ottaa huomioon, että kulttuuri- ja luovat alat ja toimialat eivät ole vielä täysin toipuneet covid-19-kriisistä;

F.  ottaa huomioon, että nämä suuret kriisit ovat paitsi kyseenalaistaneet unionin strategisen riippumattomuuden myös paljastaneet sen suuren potentiaalin luoda vahva tunne Eurooppaan kuulumisesta, löytää yhteisiä vastauksia kiireellisiin tarpeisiin ja vahvistaa tukea Euroopan yhdentymiselle;

G.  ottaa huomioon, että kulttuuri on edelleen tärkeä väestön keskinäisen ymmärryksen ja rauhanturvaamisen veturi;

Tuen ja solidaarisuuden lisääminen Ukrainan kulttuuriekosysteemille

1.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden yleiseen vahvaan tukeen Ukrainan kulttuuri- ja luoville aloille ja toimialoille ja siihen, että komissio, hallitustason toimijat, kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ovat ottaneet nopeasti käyttöön rahoitusvälineitä, joilla tuetaan sotaa pakenevia taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia, ukrainalaisia pakolaisia vastaanottavien maiden kulttuurijärjestöjä sekä kulttuuriperinnön suojelua; pitää erityisen myönteisinä nopeita toimia koskevia aloitteita, kuten Ukrainan kulttuurialan solidaarisuusrahastoa;

2.  ilmaisee vilpittömän solidaarisuutensa esittäjiä, taiteilijoita, luovan työn tekijöitä, kirjailijoita, kustantajia, heidän yrityksiään ja kaikkia muita kulttuurin luojia ja kulttuurialan työntekijöitä, myös harrastelijoita, kohtaan, koska taide ja kulttuuri ovat keskeisessä asemassa Ukrainan toipumisessa ja jälleenrakentamisessa; kiittää erityisesti niiden ukrainalaisten taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden toimintaa, jotka ovat vastustaneet Venäjän hyökkäystä harjoittamalla taidettaan;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan hätäavun tarpeet EU:n Ukrainalle antamaan humanitaariseen tukeen; on vahvasti sitä mieltä, että Eurooppa-neuvoston 23. kesäkuuta 2022 tekemän historiallisen päätöksen, joka koski EU:n ehdokasmaan aseman myöntämisestä Ukrainalle, mukaisesti on myönnettävä kohdennettua tukea myös tulevasta Ukrainan solidaarisuusrahastosta, jonka valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät 24.–25. maaliskuuta 2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä;

4.  kehottaa EU:ta tarjoamaan kohdennettua tukea Ukrainan kulttuurialan toimijoille, pienille ja keskisuurille yrityksille, kansalaisjärjestöille, paikalliselle kulttuuritoiminnalle, yliopistoille ja kansalaisyhteiskunnalle maan jälleenrakentamista ja elpymistä koskevan etenemissuunnitelman laadinnassa ja kehittämisessä;

5.  katsoo, että EU:n olisi tarjottava tukeaan Ukrainan viranomaisille, erityisesti paikallis- ja aluetasolla, yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa rakentavana kumppanina maan jälleenrakentamisessa ja erityisesti kulttuurikohteiden ennallistamisessa; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n olisi kannustettava jälleenrakentamiseen osallistuvia harkitsemaan tiukimpien laatuvaatimusten soveltamista; toteaa, että uusi eurooppalainen Bauhaus voi edistää sodanjälkeistä ennallistamista Ukrainan kulttuuri- ja luovien alojen ja toimialojen myötävaikutuksella;

6.  katsoo, että erityistä huomiota on kiinnitettävä Ukrainassa oleviin kulttuurisiin ja historiallisiin teoksiin ja maan kulttuuriperinnön suojeluun; vahvistaa, että Euroopan unioni on halukas osallistumaan taideteosten ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen soveltamalla kaikkia oikeudellisia välineitä, joilla suojellaan kulttuuriperintöä ja ehkäistään sen salakuljetusta tai laitonta vientiä sota-aikana;

7.  korostaa, että Ukrainaa on kiireellisesti tuettava kaikkien kulttuuriperintöön kohdistuvien hyökkäysten perusteellisessa dokumentoinnissa ja erityisesti niiden hyökkäysten, jotka ovat mahdollisia sotarikoksia ja jotka kohdistuvat kansainvälisillä yleissopimuksilla suojeltuun kulttuuriperintöön; muistuttaa, että muistomerkkien ja esineiden fyysisen suojelun lisäksi EU:n olisi edelleen vahvistettava tukea kulttuuriperinnön digitoinnille ja digitaaliselle dokumentoinnille;

8.  katsoo, että Ukrainalle kulttuurialalla annettava taloudellinen tuki ei saisi vaarantaa Luova Eurooppa -ohjelmasta Euroopan unionissa kulttuuri- ja luoville aloille ja toimialoille tarjottavaa rahoitusta;

EU:n koko kulttuuriekosysteemin palautumiskyvyn ja kriisin jälkeisen elpymisen tukeminen

9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään kulttuuriin kaikissa keskeisissä EU:n toimintapolitiikoissa ja painopisteissä, kuten ilmastotoimissa, digitaalisessa siirtymässä, talouden elpymisessä ja kansainvälisissä suhteissa; kehottaa komissiota hyödyntämään edelleen kulttuuri- ja luovien alojen ja toimialojen moniulotteista potentiaalia Euroopan yhteiskuntien ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta ja edistämään ennakoivasti julkista kulttuurikeskustelua, jotta mahdollisimman monet ihmiset saadaan mukaan yleisen mielipiteen muodostamiseen ja edistetään kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä;

10.  korostaa tarvetta tukea ja koordinoida toimia kaikilla hallinnon tasoilla sekä julkisten ja yksityisten sidosryhmien, myös kansalaisyhteiskunnan ja hyväntekeväisyystoimijoiden, kanssa, mukaan lukien kohdennettu tuki kulttuuri-, luovien alojen ja kulttuuriperinnön ekosysteemeille sekä näiden alojen työntekijöiden oikeudenmukaisille työoloille;

11.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään innovointivalmiuksiaan yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien osalta, jotta voidaan parantaa kykyä selviytyä tulevista, kulttuuri- ja luoviin aloihin ja toimialoihin vaikuttavista kriiseistä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita edistämään edelleen kulttuuri- ja luovien alojen ja toimialojen digitalisointia ja varmistamaan taide- ja kulttuuriteosten laajan digitaalisen saatavuuden;

12.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta perustaa eurooppalainen hätäapu- ja elvytysmekanismi erityisesti kulttuuria, kulttuuriperintöä ja luovien alojen ekosysteemejä varten useita sidosryhmiä käsittävän lähestymistavan pohjalta tai toimia kumppanina tällaisessa mekanismissa; kehottaa komissiota ehdottamaan tällaista mekanismia koskevaa oikeudellista ja verotuksellista kehystä ja laatimaan luettelon assosioituneista julkisista tai yksityisistä strategisista kumppaneista kaikilta asianomaisilta aloilta, mukaan lukien hyväntekeväisyyskumppanuusmallit täydentävyysperiaatetta täysimääräisesti noudattaen, jotta mahdollistetaan resurssien strateginen yhdistäminen ja vahvistetaan siten julkista rahoitusta ja optimoidaan kulttuuri- ja luoville aloille ja toimialoille annettava tuki;

o
o   o

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 125, 18.3.2022, s. 2.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0235.
(3) EUVL C 385, 22.9.2021, s. 152
(4) EUVL C 184, 5.5.2022, s. 88.
(5) Unesco vahvisti 21. syyskuuta 2022, että 192:ta kohdetta on vahingoitettu 24. helmikuuta 2022 lähtien. Kyseessä on 81 uskonnollista kohdetta, 13 museota, 37 historiallista rakennusta, 35 kulttuuritoimintaan tarkoitettua rakennusta, 17 monumenttia ja 10 kirjastoa. https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco
(6) Ks. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan ix alakohta.

Päivitetty viimeksi: 21. helmikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö