Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2759(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0473/2022

Pateikti tekstai :

B9-0473/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2022 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0374

Priimti tekstai
PDF 148kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2022 m. spalio 20 d. - Strasbūras
Kultūrinis solidarumas su Ukraina ir bendras reagavimo į ekstremaliąją situaciją mechanizmas siekiant kultūros atsigavimo Europoje
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

2022 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kultūrinio solidarumo su Ukraina ir bendro reagavimo į ekstremaliąją situaciją mechanizmo siekiant kultūros atsigavimo Europoje (2022/2759(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę, 3 straipsnį ir Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulę,

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. birželio 8 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos po Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą(2),

–  atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 16 ir 24 d. Europos Parlamento vadovybės pareiškimus dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Europos kultūros atsigavimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2021 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl menininkų padėties ir kultūros gaivinimo ES(4),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl kultūros ir kūrybos sektorių atsigavimo, atsparumo ir tvarumo,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl kultūrinio solidarumo su Ukraina ir bendro reagavimo į ekstremaliąją situaciją mechanizmo siekiant kultūros atsigavimo Europoje (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi Rusija, pradėjusi karą prieš Ukrainą, bando sunaikinti suverenios tautos tapatybę ir kultūrą, ir tai, be kita ko, daro vykdydama strateginius ir tikslingus kultūros paveldo objektų naikinimo veiksmus(5), kurie pagal 1954 m. Hagos konvenciją(6), kurią pasirašė abi valstybės, laikomi karo nusikaltimais;

B.  kadangi Ukrainos užpuolimas tai pat reiškia išpuolį prieš mūsų bendrą Europos tapatybę, mūsų vertybes ir gyvenimo būdą, kuriam būdinga demokratija, pagarba žmogaus teisėms, orumu, teisine valstybe ir kultūrine įvairove pagrįsta atvira visuomenė; kadangi milijonai žmonių visame pasaulyje jaučia itin neigiamas pasekmes, kurios apima žmonių žūtis, maisto trūkumą, mažėjančią pasaulinę energijos pasiūlą ir didėjančią infliaciją bei augančius migracijos srautus; kadangi Rusija šias numatytas pasekmes naudoja politinių ir strateginių grasinimų tikslais;

C.  kadangi dėl Rusijos invazijos į Ukrainą taip pat kyla pavojus menininkams ir kultūros darbuotojams, žurnalistams ir mokslininkams, kuriama baimės ir netikėjimo aplinka, kuri kenkia menų laisvei, naujienų kokybei, žiniasklaidos nepriklausomumui ir galimybei gauti informaciją, akademinei laisvei ir saviraiškos laisvei platesniąja prasme;

D.  kadangi neteisėtas kultūros paveldo naikinimas ir kultūros vertybių ir artefaktų grobstymas ir kontrabanda kelia didelę grėsmę visų ukrainiečių ir šalies mažumų tapatybei ir taps kliūtimi nacionaliniam susitaikymui po konflikto;

E.  kadangi plataus masto COVID-19 pandemijos pasekmės turėjo didelį poveikį visiems mūsų gyvenimo ir gyvenamosios aplinkos aspektams, ypač visai kultūrinei ekosistemai, kuriai ir taip jau buvo būdinga trapi organizacinė ir finansinė struktūra, paplitęs mažų garantijų darbas ir grėsmės meninės saviraiškos laisvei; kadangi kultūros ir kūrybos sektoriai ir pramonė dar ne visiškai atsigavo po COVID-19 krizės;

F.  kadangi šios didelės krizės ne tik sukėlė pavojų Sąjungos strateginiam savarankiškumui, bet ir atskleidė didelį Sąjungos potencialą stiprinti tvirtą priklausymo Europai jausmą ieškant bendrų atsako į būtiniausius poreikius priemonių ir konsoliduojant paramą Europos integracijai;

G.  kadangi kultūra išlieka svarbiu tarpusavio supratimo ir taikos palaikymo tarp gyventojų vektoriumi;

Didesnė parama Ukrainos kultūros ekosistemai ir solidarumas su ja

1.  palankiai vertina bendrą tvirtą ES ir jos valstybių narių paramą Ukrainos kultūros ir kūrybos sektoriams ir pramonei ir Komisijos, vyriausybės subjektų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir pilietinės visuomenės greitai sutelktas finansines priemones, kuriomis remiami nuo karo bėgantys menininkai ir kultūros specialistai, Ukrainos pabėgėlius priimančių šalių kultūros organizacijos, taip pat kultūros paveldo apsauga; ypač palankiai vertina greito atsako iniciatyvas, pvz., Kultūrinio solidarumo fondą Ukrainai;

2.  reiškia nuoširdų solidarumą su atlikėjais, menininkais, kūrėjais, autoriais, leidėjais, jų įmonėmis ir visais kitais kultūros srities kūrėjais ir darbuotojais, įskaitant neprofesionalius kūrėjus, nes menas ir kultūra atliks labai svarbų vaidmenį gydant ir atstatant Ukrainą; reiškia didelę pagarbą Ukrainos menininkams ir kūrėjams, kurie, vykdydami savo meninę veiklą, priešinosi Rusijos invazijai;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į neatidėliotinus kultūros ir kultūros paveldo sektorių poreikius teikiant Ukrainai ES humanitarinę pagalbą; tvirtai mano, kad, laikantis istorinio 2022 m. birželio 23 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo suteikti Ukrainai šalies kandidatės statusą, specialią paramą, kuriai 2022 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarė valstybių ir vyriausybių vadovai, taip pat reikėtų skirti Ukrainos patikos fondui;

4.  ragina ES pasiūlyti tikslingą paramą Ukrainos kultūros veikėjams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, NVO, vietos kultūrinei veiklai, universitetams ir pilietinei visuomenei kuriant ir plėtojant šalies atstatymo ir ekonomikos gaivinimo veiksmų gaires;

5.  mano, kad ES turėtų pasiūlyti savo paramą Ukrainos valdžios institucijoms, visų pirma vietos ir regioniniu lygmenimis, ir pilietinei visuomenei, kaip konstruktyviam partneriui, atstatant šalį ir, visų pirma, atkuriant kultūros objektus; šiuo atžvilgiu pažymi, kad ES turėtų skatinti atstatymo veikloje dalyvaujančius subjektus apsvarstyti galimybę taikyti aukščiausius standartus; pripažįsta, kad naujasis europinis bauhauzas gali būti naudingas prisidedant prie atkūrimo veiklos po karo vykdymo dalyvaujant Ukrainos kultūros ir kūrybos sektoriams ir pramonei;

6.  mano, kad ypatingą dėmesį būtina skirti Ukrainoje esantiems kultūros ir istoriniams kūriniams ir šalies kultūros paveldo apsaugai; patvirtina, kad Europos Sąjunga nori dalyvauti išsaugant meno ir kultūros paveldo kūrinius taikant visas teisines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti kultūros paveldą ir užkirsti kelią jo kontrabandai ar neteisėtam eksportui karo metu;

7.  pažymi, kad būtina skubiai remti Ukrainą išsamiai dokumentuojant visus išpuolius prieš kultūros paveldą, visų pirma tuos išpuolius, kurie gali būti prilyginti karo nusikaltimams ir yra vykdomi prieš tarptautinėmis konvencijomis saugomą kultūros paveldą; primena, kad be fizinės paminklų ir artefaktų apsaugos, ES turėtų toliau didinti paramą kultūros paveldo skaitmeninimui ir skaitmeniniam dokumentavimui;

8.  mano, kad bet kokia Ukrainai suteikta finansinė parama kultūros srityje neturėtų pakenkti finansavimui, kuris Europos Sąjungoje prieinamas kultūros ir kūrybos sektoriams ir pramonei pagal programą „Kūrybiška Europa“;

Visos ES kultūros ekosistemos atsparumo ir gaivinimo po krizės rėmimas

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau dėmesio skirti kultūrai visose pagrindinėse ES politikos ir prioritetinėse srityse, susijusiose, pvz., su klimato politikos veiksmais, skaitmenine transformacija, ekonomikos gaivinimu ir tarptautiniais santykiais; ragina Komisiją toliau išnaudoti daugialypį kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės potencialą Europos visuomenės ir piliečių labui ir aktyviai skatinti viešąjį kultūrinį diskursą, siekiant kuo daugiau žmonių įtraukti į viešosios nuomonės formavimą ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimą;

10.  atkreipia dėmesį į poreikį remti ir koordinuoti veiksmus, įskaitant tikslinę paramą kultūros, kūrybos ir kultūros paveldo ekosistemoms ir šiose ekosistemose dirbančių darbuotojų sąžiningoms darbo sąlygoms, visais valdymo lygmenimis drauge su viešais bei privačiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę ir filantropija užsiimančius veikėjus;

11.  ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti savo inovacinius pajėgumus atsižvelgiant į bendradarbiavimą ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystes, siekiant didinti atsparumą būsimoms krizėms, kurios daro neigiamą poveikį kultūros ir kūrybos sektoriams ir pramonei; šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją ir valstybes nares toliau skatinti kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės skaitmenizaciją, taip pat užtikrinti plataus masto skaitmeninę prieigą prie meno ir kultūros kūrinių;

12.  ragina Komisiją išnagrinėti galimybę savarankiškai ar drauge su kitais subjektais sukurti požiūriu į įvairius suinteresuotuosius subjektus pagrįstą Europos reagavimo į ekstremaliąją situaciją ir atsigavimo mechanizmą, skirtą būtent kultūros, kultūros paveldo ir kūrybos ekosistemoms; prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl tokio mechanizmo teisinės ir fiskalinės sistemos ir parengti asocijuotųjų strateginių partnerių iš visų susijusių sektorių, nesvarbu, ar tai viešasis, ar privatusis sektorius, sąrašą ir į jį įtraukti filantropinės partnerystės modelius visapusiškai laikantis papildomumo principo, siekiant sudaryti sąlygas kaupti strateginius išteklius, taip sustiprinant kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės finansavimą ir paramos šiems sektoriams ir pramonei optimizavimą;

o
o   o

13.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 125, 2022 3 18, p. 2.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0235.
(3) OL C 385, 2021 9 22, p. 152.
(4) OL C 184, 2022 5 5, p. 88.
(5) Nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. UNESCO patvirtino, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. žala padaryta 192 objektams: 81 religiniam objektui, 13 muziejų, 37 istoriniams pastatams, 35 kultūrinei veiklai skirtiems pastatams, 17 paminklų ir 10 bibliotekų (https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco).
(6) Žr. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statuto 8 straipsnio 2 dalies b punkto ix papunktį.

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika