Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0464/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2022 - 8.7
CRE 20/10/2022 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0375

Antagna texter
PDF 175kWORD 50k
Torsdagen den 20 oktober 2022 - Strasbourg
Situationen i Burkina Faso efter statskuppen
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2022 om situationen i Burkina Faso efter statskuppen (2022/2865(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionerna av den 19 december 2019 om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso(1), av den 16 september 2020 om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn(2), och av den 17 februari 2022 om den politiska krisen i Burkina Faso(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 4 oktober 2022 i Europaparlamentet i Strasbourg, från kommissionsledamoten med ansvar för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och den debatt som följde,

–  med beaktande av uttalandena av den 1 och 5 oktober 2022 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om statskuppen i Burkina Faso och situationen i landet,

–  med beaktande av uttalandena av den 30 september, 1 oktober och 2 oktober 2022 från Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) om situationen i Burkina Faso och Ecowas uppdrag i Burkina Faso den 4 oktober 2022,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 september 2022 från ordföranden för Afrikanska unionens kommission , i vilket man fördömde det andra maktövertagandet med våld i Burkina Faso,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 oktober 2022 från talespersonen för FN:s generalsekreterare om situationen i Burkina Faso,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 oktober 2022 från FN:s säkerhetsråd om situationen i Burkina Faso,

–  med beaktande av Ecowas protokoll om demokrati och god samhällsstyrning,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 9 mars 2020 från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Mot en övergripande strategi för Afrika (JOIN(2020)0004),

–  med beaktande av resolutionen av den 11 mars 2021 från den gemensamma parlamentariska församlingen för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och EU om demokrati och respekt för konstitutionerna i EU- och AVS-länderna,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 16 om främjande av rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Burkina Fasos konstitution,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(4) (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska unionens konvention om skydd och stöd till internflyktingar i Afrika,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och protokollet från 1967 till denna,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 30 september 2022 genomförde medlemmar av militären i Burkina Faso en statskupp under ledning av kapten Ibrahim Traoré, och störtade presidenten, överstelöjtnant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Före detta president Damiba hade tagit makten i en statskupp den 24 januari 2022 och störtade då president Roch Kaboré, som hade valts demokratiskt i november 2020. Liksom före detta president Damiba motiverade den nuvarande presidenten Ibrahim Traoré statskuppen med att hänvisa till myndigheternas oförmåga att hejda försämringen av säkerhetssituationen.

B.  Efter statskuppen i januari 2022 enades militären, med medling av Ecowas, om en övergångsperiod fram till juli 2024, då demokratiska val ska hållas. EU gav Ecowas medlingsinsatser sitt starka stöd och gjorde betydande ansträngningar för att stärka samarbetet, bland annat på försvars- och säkerhetsområdet. Ecowas har fördömt statskuppen som utfördes i Burkina Faso i september 2022 och anser den olämplig mot bakgrund av de framsteg som hade gjorts i försöken att säkerställa en ordnad återgång till den konstitutionella ordningen senast den 1 juli 2024. Statskuppen i september 2022 har också fördömts av Afrikanska unionen, EU och FN.

C.  Enligt en desinformationskampanj hade före detta president Damiba fått franskt skydd, vilket omedelbart och starkt förnekades av de franska myndigheterna, liksom av både före detta president Damiba själv och den nuvarande presidenten, Ibrahim Traoré. Efter statskuppen bröt demonstrationer ut, mot Frankrike och för ett ökat militärt samarbete med Ryssland. Den franska ambassaden och konsulatet i Ouagadougou har vandaliserats, liksom Institut Français-kontoren i Ouagadougou och Bobo Dioulasso. Flera andra attacker mot europeiska institutioner och symboler har bevittnats i landet.

D.  Den 2 oktober 2022 lämnade före detta president Damiba in sin avskedsansökan som president efter medling med medverkan av traditionella ledare. Han ställde sju villkor för sin avgång, bland annat behovet av att upprätthålla avtalet med Ecowas under en övergångsperiod på 24 månader. Den nuvarande presidenten, Ibrahim Traoré, godtog alla dessa villkor.

E.  Den 4 oktober 2022 genomförde Ecowas ett informationsuppdrag angående statskuppen i september 2022 och förde samtal med den nya ledningen. Efter ett möte med en delegation från Ecowas förklarade president Traoré sin avsikt att respektera den tidsplan för övergången som hans företrädare och Ecowas kommit överens om. President Traoré förband sig också att fullgöra Burkina Fasos internationella åtaganden, särskilt när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna.

F.  Den 15 oktober 2022 utnämnde Assises Nationales-konferensen enhälligt kapten Ibrahim Traoré till president och övergångsstadgan antogs.

G.  Konstitutionen, som först upphävdes efter den 30 september 2022, återinfördes genom den ”grundläggande lag” som antogs av Patriotiska rörelsen för säkerhet och återupprättande (MSPR) den 5 oktober 2022, och som säkerställer att Burkina Faso ska respektera de internationella avtal som landet är part i, samt garanterar statens kontinuitet i avvaktan på det efterföljande antagandet av övergångsstadgan.

H.  Den 7 oktober 2022 träffade president Traoré hela diplomatkåren i Ouagadougou för att bekräfta sin vilja att samarbeta med Burkina Fasos alla partner. President Traoré har gjort uttalanden om att Burkina Faso anser att EU bara är en av många partner.

I.  Jevgenij Prigozjin, chef för det ryska privata militära företaget Wagnergruppen, välkomnade statskuppen i september. Wagnergruppen fortsätter att utöka sin verksamhet i Sahelregionen och Västafrika och är känd för att ha begått ett stort antal krigsförbrytelser i regionen.

J.  Sedan 2015 har Burkina Faso hamnat i en upptrappad våldsvåg som tillskrivs grupper av stridande såsom Gruppen för stöd till islam och muslimer (JNIM), som står på al‑Qaidas sida, och Islamiska staten i Storsahara, och tusentals människor har dödats. Den 26 september 2022 dödades 37 personer i en attack mot en leveranskonvoj nära Gaskindé. En grupp med anknytning till al-Qaida tog på sig ansvaret för attacken, som anses vara en av utlösarna för den senaste statskuppen, och där 70 lastbilschaufförer försvann enligt deras fackförening. Omkring 40 procent av Burkina Fasos territorium är för närvarande utsatt för våld från väpnade rebellgruppers sida samt brist på mat, vatten, elektricitet och grundläggande hälso- och sjukvård till följd av den blockad som införts av sådana grupper. Operation Barkhane i Sahelregionen har ifrågasatts av delar av befolkningen och av vissa politiska ledare.

K.  1,9 miljoner människor har fördrivits till följd av den försämrade säkerhetssituationen i landet, varav mer än hälften är barn. Bland internflyktingarna är särskilt kvinnor och ungdomar i riskzonen för sexuellt utnyttjande och arbetskraftsexploatering, könsrelaterat våld, tvångsrekrytering och människohandel. Närvaron av internflyktingar och andra flyktingar kan leda till konflikter med lokalbefolkningen om knappa naturresurser ifall man inte gör tillräckligt för att tillhandahålla bostäder, sysselsättning och livsmedel.

L.  Utbildning av personal i Burkina Faso genomfördes inom ramen för EU:s utbildningsuppdrag i Mali och EU:s kapacitetsuppbyggande uppdrag i Sahel, men avbröts efter statskuppen i september 2022 och har inte uppnått sitt primära mål.

M.  I oktober 2022 var 4,9 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd i Burkina Faso, däribland 3,4 miljoner människor som står inför mycket osäker livsmedelsförsörjning.

N.  Missnöjet och kritiken hade ökat på grund av tidigare regeringars bristande förmåga att ta itu med de enorma säkerhetsmässiga, sociala och ekonomiska utmaningar i landet som orsakats av de utbredda terroristattackerna.

O.  Över 1 miljard euro har anslagits till Burkina Faso för perioden 2014–2020 genom EU:s samtliga finansieringsinstrument. Inom ramen för instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen planeras EU:s stöd under perioden 2021–2024 att uppgå till 384 miljoner euro.

P.  Det som händer i Sahelregionen är viktigt, och får konsekvenser, för både resten av Afrika och Europa. Burkina Faso är av central regional betydelse eftersom landet är strategiskt placerat som en bro mellan Sahel och kuststaterna i Västafrika.

1.  Europaparlamentet fördömer militärkuppen den 30 september 2022 i Burkina Faso. Parlamentet beklagar att denna åtgärd undergräver de framsteg som nyligen gjorts för en ordnad återgång till den konstitutionella ordningen.

2.  Europaparlamentet uppmanar nästa regering att fullgöra sitt åtagande att uppfylla landets internationella förpliktelser, inbegripet dem som rör främjande och skydd av mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft nästa regering att låta människor, inbegripet samtliga minoritetsgrupper, utöva sina medborgerliga och politiska rättigheter, inbegripet rätten till mötes-, förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet är mycket oroat över att påståenden om kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter att rapporteras.

3.  Europaparlamentet kräver en omedelbar återgång till den konstitutionella ordningen, inbegripet en omedelbar återgång till en civil regering. Parlamentet uppmanar nästa regering att fullgöra sitt åtagande att respektera den tidsplan som överenskommits för en snabb återgång till den konstitutionella ordningen och inkluderande och öppna val senast den 1 juli 2024. Parlamentet uttrycker sitt helhjärtade stöd för Ecowas och Afrikanska unionen när det gäller deras medlingsinsatser, och uttrycker sin beredvillighet att stödja dessa insatser när så är möjligt. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet, inbegripet EU, att ställa sig bakom dessa insatser och erbjuda sitt stöd för att säkerställa en säker övergång. Parlamentet uttrycker sitt stöd för valobservatörer i Burkina Faso och ett valobservatörsuppdrag från EU.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft nästa regering att främja en verklig, ärlig, öppen och inkluderande nationell dialog, med ett aktivt och effektivt deltagande från alla sektorer i det civila samhället, i syfte att utarbeta en tydlig framtidsvision för demokratin i Burkina Faso och främja ett mer inkluderande och sammanhållet samhälle. Parlamentet efterlyser ett mer inkluderande och aktivt deltagande av kvinnor i beslutsfattandet och i fredsbyggande verksamhet och försoningsinsatser.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft nästa regering att, i fullt partnerskap med det internationella samfundet, fastställa nya svarsåtgärder på säkerhetsområdet så att rättsstatsprincipen respekteras, de mänskliga rättigheterna skyddas och allmänhetens förtroende återupprättas. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det pågående nationella samrådet erbjuder ett tillfälle att genomföra omfattande reformer av säkerhetssektorn.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla och sitt deltagande med Burkina Fasos befolkning, som har utsatts för alltför många våldsamma attacker, i många fall utförda av jihadistgrupper. Parlamentet understryker att EU står bakom Burkina Faso och dess befolkning och är berett att intensifiera sitt engagemang. Parlamentet betonar att Burkina Fasos ledning måste skapa förutsättningar för ett sådant förstärkt partnerskap.

7.  Europaparlamentet fördömer attackerna mot Frankrikes ambassad och konsulat, Institut Français och andra europeiska institutioner och symboler runt om i Burkina Faso under och efter statskuppen. Parlamentet uppmanar med kraft nästa regering att respektera landets internationella skyldigheter att skydda diplomatisk personal och diplomatiska inrättningar och att garantera säkerheten för de utländska medborgare som bor i landet. Parlamentet uttrycker sin oro över den ökande förekomsten av ryska desinformationskampanjer riktade mot EU:s uppdrag och insatser i Afrika.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla berörda parter att respektera press- och mediefriheten och att låta journalister och medieorganisationer utföra sitt arbete under fria och säkra former, till exempel när dessa dokumenterar situationen för internflyktingar och säkerhetsstyrkornas operationer.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att se till att människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället skyddas när de utövar sina mandat. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stärka skyddet för och stödet till människorättsförsvarare i Burkina Faso. Parlamentet fördömer användningen av sexuellt våld och alla former av hot i konfliktsituationer.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen nästa regering att genomföra snabba, grundliga och opartiska utredningar av alla dödsfall och skador i samband med statskuppen, även dem som inträffat under plundring och demonstrationer, och se till att oberoende och opartisk rättvisa och ansvarsutkrävande säkerställs för offer och överlevande.

11.  Europaparlamentet är djupt oroat över Wagnergruppens verksamhet i regionen. Parlamentet avråder starkt nästa regering från varje form av partnerskap med Wagnergruppen. Parlamentet anser bestämt att inblandning av privata säkerhetsföretag som anklagas för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna skulle motverka målet att uppnå fred, säkerhet och stabilitet i Burkina Faso. Parlamentet pekar på de mycket negativa konsekvenserna av Rysslands inblandning i Mali, där befolkningen till följd av straffrihet och misslyckad militär taktik nu lider av ökade terroristhot samt människorättskränkningar som legosoldater gör sig skyldiga till. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och de afrikanska länderna att se till att rättsliga åtgärder vidtas, däribland straffrättsliga påföljder, mot människorättskränkningar till följd av privata militära företags och säkerhetsföretags verksamheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka det ekonomiska stödet och humanitära biståndet för att tillgodose de akuta behoven hos befolkningen i Burkina Faso, särskilt behoven hos internflyktingar och flyktingar i grannländerna. Parlamentet uppmanar nästa regering att stödja och underlätta människorättsorganisationernas arbete i Burkina Faso genom att se till att de har obehindrat tillträde för humanitärt bistånd. Parlamentet är oroat över de konsekvenser som säkerhetshoten får när det gäller att få till stånd ett ändamålsenligt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att när de utformar sin Sahelpolitik beakta det grundläggande behovet att stödja en god samhällsstyrning, civilsamhället, utveckling och investeringar för att skapa en mer positiv framtid för samhällena i Sahel, och att göra en bedömning av den inverkan som G5 Sahel har. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att samarbeta med Ecowas, övergångsmyndigheterna och alla berörda aktörer i Burkina Faso för att intensifiera arbetet på områdena säkerhetssamarbete, utveckling, utbildning och anpassning till klimatförändringarna med målet att bekämpa fattigdom och förhindra ytterligare radikalisering.

14.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, inbegripet EU, att, i samordning med sina internationella partner och relevanta internationella institutioner, snarast utvärdera alla tillgängliga medel för att förhindra försummelser från Burkina Fasos sida att betala sina skulder.

15.  Europaparlamentet noterar det minskade stödet för EU:s fredsbyggande åtgärder och utvecklingssamarbeten i regionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser till stöd för mänskliga rättigheter, humanitärt samarbete och utvecklingssamarbete och att bättre synliggöra dessa verksamhetsområden.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina internationella skyldigheter och införa ett grundligt kontroll- och spårningssystem för sin vapenexport för att förhindra missbruk samt understödjande av människorättskränkningar.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att främja Burkina Fasos rätt till livsmedelssuveränitet som ett sätt att uppnå tryggad mat- och näringstillgång och fattigdomsminskning, med särskild uppmärksamhet på kvinnliga jordbrukare och familjejordbruk, i syfte att trygga tillgången till ekonomiskt överkomliga samt tillgängliga livsmedel.

18.  Europaparlamentet är oroat över att den ökande politiska och säkerhetsmässiga instabiliteten och den svåra socioekonomiska och humanitära situationen i Burkina Faso har gjort det möjligt för terroristgrupper att skapa förödelse och även har fått långtgående internationella konsekvenser. Parlamentet understryker att terrorism och instabilitet i hela Sahel utgör en utmaning för, och undergräver, den demokratiska konsolideringen och rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner om att den strukturella dynamik som gett upphov till de nuvarande utmaningarna måste hanteras, för att stärka legitimiteten hos demokratiskt valda regeringar i befolkningens ögon. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet, inbegripet EU, att öka samarbetet och stödet för att ta itu med alla dessa utmaningar.

19.  Europaparlamentet erkänner och lovordar de religiösa och traditionella ledarna i Burkina Faso, som har spelat en viktig medlarroll och varit engagerade aktörer när det gäller att avvisa användning av våld och hat under landets olika kriser. Parlamentet uppmanar Burkina Fasos ledning att öka skyddet för minoriteter, däribland religiösa minoriteter.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, myndigheterna i Burkina Faso, sekretariatet för G5 Sahel, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AKS‑EU‑församlingen, Panafrikanska parlamentet, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, FN:s generalsekreterare, FN:s generalförsamling samt Afrikanska unionen och dess institutioner.

(1) EUT C 255, 29.6.2021, s. 45.
(2) EUT C 385, 22.9.2021, s. 24.
(3) EUT C 342, 6.9.2022, s. 290.
(4) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.

Senaste uppdatering: 21 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy