Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0104(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0059/2022

Ingivna texter :

A9-0059/2022

Debatter :

PV 09/11/2022 - 16
CRE 09/11/2022 - 16

Omröstningar :

PV 10/11/2022 - 5.5

Antagna texter :

P9_TA(2022)0380

Antagna texter
PDF 117kWORD 53k
Torsdagen den 10 november 2022 - Bryssel
Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering
P9_TA(2022)0380A9-0059/2022
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 november 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering (COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0189),

–  med beaktande av artikel 294.2 samt artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0147/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 7 september 2021(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 september 2021(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 juni 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0059/2022).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 446, 3.11.2021, s. 2.
(2) EUT C 517, 22.12.2021, s. 51.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) nr 537/2014, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och direktiv 2013/34/EU vad gäller företagens hållbarhetsrapportering
P9_TC1-COD(2021)0104

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2022/2464.)

Senaste uppdatering: 3 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy