Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0340/2021

Внесени текстове :

A9-0340/2021

Разисквания :

PV 09/11/2022 - 17
CRE 09/11/2022 - 17

Гласувания :

PV 10/11/2022 - 5.7

Приети текстове :

P9_TA(2022)0382

Приети текстове
PDF 128kWORD 50k
Четвъртък, 10 ноември 2022 г. - Брюксел
Цифрови финансови услуги: Изменение на директивата относно изискванията за оперативната устойчивост на цифровите технологии
P9_TA(2022)0382A9-0340/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 ноември 2022 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0596),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0303/2020),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 юни 2021 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 24 февруари 2021 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 29 юни 2022 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0340/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  предлага позоваването на акта да се формулира, както следва: „Директивата за DORA“;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)1 OВ C 343, 26.8.2021 г., стр. 1.
(2)2 OВ C 155, 30.4.2021 г., стр. 38.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 2013/36/EС, 2014/59/EС, 2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341 по отношение на оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор
P9_TC1-COD(2020)0268

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2022/2556.)

Последно осъвременяване: 3 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност