Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0340/2021

Indgivne tekster :

A9-0340/2021

Forhandlinger :

PV 09/11/2022 - 17
CRE 09/11/2022 - 17

Afstemninger :

PV 10/11/2022 - 5.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0382

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 45k
Torsdag den 10. november 2022 - Bruxelles
Digital finans: Ændringsdirektiv for så vidt angår krav til digital operationel modstandsdygtighed
P9_TA(2022)0382A9-0340/2021
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. november 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0596),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53, stk. 1, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0303/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 4. juni 2021 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 24. februar 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0340/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  foreslår, at retsakten betegnes "DORA-direktivet";

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)1 EUT C 343 af 26.8.2021, s. 1.
(2)2 EUT C 155 af 30.4.2021, s. 38.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. november 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/... om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341 for så vidt angår digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor
P9_TC1-COD(2020)0268

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2022/2556.)

Seneste opdatering: 3. marts 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik