Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0365(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0289/2021

Ingivna texter :

A9-0289/2021

Debatter :

PV 22/11/2022 - 2
CRE 22/11/2022 - 2

Omröstningar :

PV 22/11/2022 - 7.9

Antagna texter :

P9_TA(2022)0394

Antagna texter
PDF 117kWORD 58k
Tisdagen den 22 november 2022 - Strasbourg
Kritiska entiteters motståndskraft
P9_TA(2022)0394A9-0289/2021
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 november 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0829),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0421/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2021(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 juli 2021(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 september 2022 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0289/2021).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 286, 16.7.2021, s. 170.
(2) EUT C 440, 29.10.2021, s. 99.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/… om kritiska entiteters motståndskraft och om upphävande av rådets direktiv 2008/114/EG
P9_TC1-COD(2020)0365

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2022/2557.)

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy