Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 7. april 2022 - Strasbourg
Lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, Cypern, Irland og Malta ***I
 Forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, Cypern, Irland og Malta ***I
 Øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne ***I
 Gaslagring ***I
 EU's beskyttelse af børn og unge, der flygter på grund af krigen i Ukraine
 Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022: herunder den seneste udvikling i krigen mod Ukraine og EU's sanktioner mod Rusland og gennemførelsen heraf
 Schengenevalueringsmekanismen *
 Menneskerettighedssituationen i Nordkorea, herunder forfølgelsen af religiøse mindretal
 Situationen med hensyn til retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Republikken Guatemala
 Den stigende undertrykkelse i Rusland, herunder sagen om Aleksej Navalnyj
 Retten til reparation
 Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023
 Situationen i Afghanistan, navnlig situationen for kvinders rettigheder

Lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, Cypern, Irland og Malta ***I
PDF 137kWORD 47k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. april 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF for så vidt angår undtagelser fra visse forpligtelser vedrørende visse humanmedicinske lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt Cypern, Irland og Malta (COM(2021)0997 – C9-0475/2021 – 2021/0431(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0997),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0475/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. februar 2022 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. marts 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. april 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/... om ændring af direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF for så vidt angår undtagelser fra visse forpligtelser vedrørende visse humanmedicinske lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta

P9_TC1-COD(2021)0431


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2022/642.)

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen om lægemiddelforsyning til Cypern, Irland og Malta

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen har medført særlige udfordringer for de medlemsstater (Cypern, Irland og Malta), som i mange år har fået leveret lægemidler fra eller gennem dele af Det Forenede Kongerige.

Kommissionen anerkender de fremskridt, som Cypern, Irland og Malta og aktørerne i branchen har gjort med hensyn til at gennemføre de nødvendige ændringer for at lette den løbende forsyning af lægemidler efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

For at sikre en langsigtet forsyningssikkerhed for lægemidler understreger Kommissionen behovet for en øget indsats fra alle berørte parter for at fremme tilpasningen af forsyningskæderne til situationen efter Det Forenede Kongeriges udtræden.

Kommissionen er fast besluttet på at hjælpe Cypern, Irland og Malta i deres bestræbelser på at udfase de midlertidige undtagelser, der er fastsat i forordning (EU) 2022/641(2) og direktiv (EU) 2022/642(3), inden for tre år.

Med henblik herpå vil Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten og med fuld respekt for kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne på området humanmedicinske lægemidler løbende følge udviklingen i de berørte medlemsstater og nøje følge de kompetente myndigheder i Cypern, Irland og Malta i deres bestræbelser på at mindske deres nationale markeders afhængighed af forsyning med lægemidler fra eller gennem andre dele af Det Forenede Kongerige end Nordirland.

Kommissionen vil opfordre de kompetente myndigheder i Cypern, Irland og Malta til regelmæssigt at give den oplysninger om disse bestræbelser.

Under hensyntagen til disse oplysninger vil Kommissionen senest 18 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2022/641 og direktiv (EU) 2022/642 skriftligt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er sket i Cypern, Irland og Malta hen imod en fuldstændig udfasning af undtagelserne, og om Kommissionens foranstaltninger til at følge kompetente myndigheder i disse medlemsstater tæt i den henseende.

Kommissionen vil minde de berørte aktører i branchen, som stadig mangler at foretage ændringer i deres forsyningskæder, om, at de hurtigst muligt bør foretage de nødvendige tilpasninger for at sikre adgang til lægemidler på de mindre markeder. I den forbindelse vil Kommissionen overvåge de fremskridt, som de aktører, der er involveret i lægemiddelforsyningen i disse medlemsstater, gør med hensyn til deres evne til at opfylde de krav i EU-retten, som forordning (EU) 2022/641 og direktiv (EU) 2022/642 indeholder bestemmelser om midlertidige undtagelser fra.

Ud over disse umiddelbare og nødvendige skridt vil Kommissionen som bebudet i "lægemiddelstrategien for Europa"(4) inden udgangen af 2022 fremsætte forslag om revision af EU's lægemiddellovgivning. Disse forslag vil søge at finde langsigtede strukturelle løsninger, navnlig på spørgsmålet om adgang til lægemidler, med særlig vægt på at øge forsyningssikkerheden og imødegå risikoen for mangler på de mindre markeder i Unionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/641 af 12. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår en undtagelse fra visse forpligtelser vedrørende forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta (EUT L 118 af 20.4.2022, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/642 af 12. april 2022 om ændring af direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF for så vidt angår undtagelser fra visse forpligtelser vedrørende visse humanmedicinske lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta (EUT L 118 af 20.4.2022, s. 4).
(4) Kommissionens meddelelse "En lægemiddelstrategi for Europa" (COM(2020)0761 final af 25.11.2020).


Forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, Cypern, Irland og Malta ***I
PDF 137kWORD 47k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. april 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår en undtagelse fra visse forpligtelser vedrørende forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland såvel som i Cypern, Irland og Malta (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0998),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0476/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. februar 2022 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. marts 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. april 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om ændring af forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår en undtagelse fra visse forpligtelser vedrørende forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta

P9_TC1-COD(2021)0432


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/641.)

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen om lægemiddelforsyning til Cypern, Irland og Malta

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen har medført særlige udfordringer for de medlemsstater (Cypern, Irland og Malta), som i mange år har fået leveret lægemidler fra eller gennem dele af Det Forenede Kongerige.

Kommissionen anerkender de fremskridt, som Cypern, Irland og Malta og aktørerne i branchen har gjort med hensyn til at gennemføre de nødvendige ændringer for at lette den løbende forsyning af lægemidler efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

For at sikre en langsigtet forsyningssikkerhed for lægemidler understreger Kommissionen behovet for en øget indsats fra alle berørte parter for at fremme tilpasningen af forsyningskæderne til situationen efter Det Forenede Kongeriges udtræden.

Kommissionen er fast besluttet på at hjælpe Cypern, Irland og Malta i deres bestræbelser på at udfase de midlertidige undtagelser, der er fastsat i forordning (EU) 2022/641(2) og direktiv (EU) 2022/642(3), inden for tre år.

Med henblik herpå vil Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten og med fuld respekt for kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne på området humanmedicinske lægemidler løbende følge udviklingen i de berørte medlemsstater og nøje følge de kompetente myndigheder i Cypern, Irland og Malta i deres bestræbelser på at mindske deres nationale markeders afhængighed af forsyning med lægemidler fra eller gennem andre dele af Det Forenede Kongerige end Nordirland.

Kommissionen vil opfordre de kompetente myndigheder i Cypern, Irland og Malta til regelmæssigt at give den oplysninger om disse bestræbelser.

Under hensyntagen til disse oplysninger vil Kommissionen senest 18 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2022/641 og direktiv (EU) 2022/642 skriftligt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er sket i Cypern, Irland og Malta hen imod en fuldstændig udfasning af undtagelserne, og om Kommissionens foranstaltninger til at følge kompetente myndigheder i disse medlemsstater tæt i den henseende.

Kommissionen vil minde de berørte aktører i branchen, som stadig mangler at foretage ændringer i deres forsyningskæder, om, at de hurtigst muligt bør foretage de nødvendige tilpasninger for at sikre adgang til lægemidler på de mindre markeder. I den forbindelse vil Kommissionen overvåge de fremskridt, som de aktører, der er involveret i lægemiddelforsyningen i disse medlemsstater, gør med hensyn til deres evne til at opfylde de krav i EU-retten, som forordning (EU) 2022/641 og direktiv (EU) 2022/642 indeholder bestemmelser om midlertidige undtagelser fra.

Ud over disse umiddelbare og nødvendige skridt vil Kommissionen som bebudet i "lægemiddelstrategien for Europa"(4) inden udgangen af 2022 fremsætte forslag om revision af EU's lægemiddellovgivning. Disse forslag vil søge at finde langsigtede strukturelle løsninger, navnlig på spørgsmålet om adgang til lægemidler, med særlig vægt på at øge forsyningssikkerheden og imødegå risikoen for mangler på de mindre markeder i Unionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/641 af 12. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår en undtagelse fra visse forpligtelser vedrørende forsøgslægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta (EUT L 118 af 20.4.2022, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/642 af 12. april 2022 om ændring af direktiv 2001/20/EF og 2001/83/EF for så vidt angår undtagelser fra visse forpligtelser vedrørende visse humanmedicinske lægemidler, der gøres tilgængelige i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland samt i Cypern, Irland og Malta (EUT L 118 af 20.4.2022, s. 4).
(4) Kommissionens meddelelse "En lægemiddelstrategi for Europa", COM(2020)0761 final af 25.11.2020.


Øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne ***I
PDF 122kWORD 53k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. april 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne og fastsættelse af en enhedsomkostning (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0145) og det ændrede forslag (COM(2022)0162),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, stk. 3, og artikel 177, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0127/2022, C9-0136/2022),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. april 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. april 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne og fastsættelsen af en enhedsomkostning

P9_TC1-COD(2022)0096


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/613.)


Gaslagring ***I
PDF 94kWORD 52k
Europa-Parlamentets afgørelse af 7. april 2022 om at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det uændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(1) Afgørelse vedtaget i henhold til forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (C9-0126/2022).


EU's beskyttelse af børn og unge, der flygter på grund af krigen i Ukraine
PDF 174kWORD 54k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om EU's beskyttelse af børn og unge, der flygter på grund af krigen i Ukraine (2022/2618(RSP))
P9_TA(2022)0120B9-0207/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder og tillægsprotokollerne hertil,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Rådets henstilling (EU) 2021/1004 af 14. juni 2021 om oprettelse af en europæisk børnegaranti(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. marts 2021 om en EU-strategi om barnets rettigheder (COM(2021)0142),

–  der henviser til FN's konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2021 om den europæiske børnegaranti,(2)

–  der henviser til handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder,

–  der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/382 af 4. marts 2022 om konstatering af massetilstrømning af fordrevne personer fra Ukraine som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2001/55/EF og deraf følgende indførelse af midlertidig beskyttelse(3),

–  der henviser til FN's globale undersøgelse af frihedsberøvede børn fra juli 2019,

–  der henviser til FN's konvention om begrænsning af statsløshed af 30. august 1961,

–  der henviser til FN's globale flygtningepagt fra 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om beskyttelse af migrantbørn(4),

–  der henviser til generel henstilling nr. 38 fra FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder af 6. november 2020 om handel med kvinder og piger i forbindelse med global migration,

–  der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om seksuel udnyttelse og prostitution og konsekvenserne deraf for ligestillingen mellem kønnene(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. marts 2022 om modtagelse af dem, der flygter fra krigen i Ukraine: Europa rustes til at opfylde behovene (COM(2022)0131),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderations invasion af Ukraine og angrebene rettet mod den ukrainske befolkning har fået et stort antal mennesker og familier til at flygte fra Ukraine, hvilket har haft enorme konsekvenser, navnlig for børn og unge i regionen som helhed;

B.  der henviser til, at den seneste UNICEF-rapport(6) viser, at der pr. 25. marts 2022 er flygtet over 3,7 millioner flygtninge fra Ukraine siden krigens begyndelse; der henviser til, at dette tal forventes at fortsætte med at stige i de kommende uger; der henviser til, at FN også anslår, at der nu er næsten 6,5 millioner mennesker, der er blevet internt fordrevet siden krigens begyndelse, og yderligere 12,65 millioner mennesker, der er direkte berørt af konflikten;

C.  der henviser til, at den seneste UNICEF-rapport(7) viser, at kvinder og børn udgør 90 % af alle flygtninge, der flygter fra Ukraine; der henviser til, at næsten halvdelen af de flygtninge, der flygter fra Ukraine, er i skolealderen(8); der henviser til, at UNICEF også anslår, at mere end 2,5 millioner børn er blevet internt fordrevet siden konfliktens begyndelse;

D.  der henviser til, at nabolandene pr. 25. marts 2022 har håndteret en enorm tilstrømning af flygtninge, der flygter fra Ukraine, og at over 2,2 millioner er taget til Polen, over 579 000 til Rumænien, over 379 000 til Moldova, tæt på 343 000 til Ungarn og mere end 545 000 til andre lande(9);

E.  der henviser til, at der med disse høje tal er en øget risiko for, at børn, især når de er uledsagede, kan blive udsat for vold, misbrug og udnyttelse, og at der er en øget risiko for, at børn forsvinder og bliver ofre for menneskehandel, navnlig når de bevæger sig på tværs af grænserne;

F.  der henviser til, at over 100 000 børn, hvoraf halvdelen har et handicap, er i institutionel pleje og bor på kostskoler i Ukraine(10) og at over 90 % af disse børn har forældre; der henviser til, at der ifølge officielle tal blev født 4 311 babyer i Ukraine mellem den 24. februar og begyndelsen af marts, og at det anslås, at der var 265 000 gravide kvinder ved krisens begyndelse, hvoraf ca. 80 000 forventes at føde i løbet af de næste tre måneder;

G.  der henviser til, at der ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) var mindst 35 875 statsløse personer og personer af ubestemt nationalitet i Ukraine i 2021; der henviser til, at omkring 10-20 % af de anslåede 400 000 romaer, der bor i Ukraine, er statsløse eller i risiko for statsløshed; der henviser til, at 55 % af de børn, der er født i Donetsk og Luhansk, og 88 % af de børn, der er født på Krim, angiveligt mangler ukrainske fødselsattester eller personlige dokumenter, hvilket bringer dem i fare for statsløshed(11); der henviser til, at børn i tvungen migration har en øget risiko for statsløshed på grund af problemer, der hænger sammen med hindringer for fødselsregistrering i deres oprindelsesland eller under fordrivelse og manglende anerkendelse af deres forældres statsløshed; der henviser til, at denne risiko forværres for uledsagede børn på grund af hindringer for dokumentation og registrering, herunder manglende dokumentation for familiemæssig tilknytning;

H.  der henviser til, at den europæiske børnegaranti er et EU-instrument, hvis formål er at forebygge og bekæmpe fattigdom og social udstødelse ved at garantere gratis og effektiv adgang for børn med særlige behov til vigtige tjenester såsom førskoleundervisning og børnepasning, uddannelsesaktiviteter og skolebaserede aktiviteter, sundhedspleje og mindst ét sundt måltid hver skoledag samt effektiv adgang for alle børn med særlige behov til sund ernæring og passende boliger; der henviser til, at børnegarantiens mål bør gælde for alle børn i Unionen;

I.  der henviser til, at børn af migranter og flygtninge ofte falder ned i hullerne mellem de nationale lovgivninger, og at børnene dermed lades i stikken, hvilket kan forværre deres sociale underudvikling og føre til usikkerhed og en højere risiko for at blive marginaliseret, mishandlet og misbrugt;

J.  der henviser til, at børn, der vokser op med ressourcemangel og i usikre familiesituationer, er i større risiko for at opleve fattigdom og social udstødelse, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for deres udvikling og senere voksenliv og giver næring til en ond cirkel af fattigdom på tværs af generationerne; der henviser til, at fattigdom og social udstødelse bedst håndteres ved hjælp af omfattende politikker, der anvendes snævert, men som har en bred anvendelse og ikke kun er rettet mod børn, men også deres familier og lokalsamfund, og ved at prioritere investeringer i skabelse af nye muligheder og løsninger; der henviser til, at alle sektorer i samfundet skal inddrages i løsningen af disse problemer, lige fra lokale, regionale, nationale og europæiske myndigheder til civilsamfundet;

K.  der henviser til, at internationale organisationer har fastslået, at børnefattigdom både er en potentiel årsag til og konsekvens af krænkelser af børns rettigheder, som følge af den indvirkning som børnefattigdom har på børns udøvelse af deres rettigheder og den manglende håndhævelse af disse rettigheder;

L.  der henviser til, at 378 sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner til dato er blevet ødelagt i Ukraine af russisk bombardementer(12);

M.  der henviser til, at det fortsat bør være en prioritet for EU og dets medlemsstater at sikre, at børn og unge integreres i pasnings- og læringsstrukturer;

N.  der henviser til, at der forekommer alvorlige krænkelser af børn i forbindelse med konflikten, herunder af børn, der tilbageholdes; der henviser til, at der bør ses på den kort-, mellem- og langsigtede indvirkning af den væbnede konflikt på børn på en effektiv og omfattende måde, idet der gøres brug af de mange forskellige redskaber, der står til rådighed for EU, herunder nye og styrkede EU-retningslinjer om børn og væbnede konflikter;

O.  der henviser til, at piger er særligt udsatte under den humanitære krise og fordrivelseskrisen, da de fortsat i uforholdsmæssig grad er ofre for forskelsbehandling på grund af kønsnormer og kønsbaseret vold;

P.  der henviser til, at halvdelen af alle de flygtninge, der er flygtet til Moldova fra Ukraine, er børn;

1.  glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse af 23. marts 2022 "om modtagelse af dem, der flygter fra krigen i Ukraine: Europa rustes til at opfylde behovene", de operationelle retningslinjer for gennemførelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/382(13) og 10-punktsplanen for en stærkere europæisk koordinering med hensyn til modtagelse af flygtninge fra Ukraine;

2.  minder om, at EU og alle medlemsstaterne har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder og derfor er forpligtet til at respektere, beskytte og opfylde de rettigheder, der er fastlagt heri; understreger, at barnets tarv i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder altid bør komme i første række i alle afgørelser vedrørende børn;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at behandle alle børn, der søger tilflugt, først og fremmest som børn uanset deres sociale eller etniske baggrund, køn, seksuelle orientering, evner, nationalitet eller migrationsmæssige status;

4.  opfordrer til, at der oprettes sikre passager og humanitære korridorer for børn, der flygter fra konflikten, både for uledsagede børn og børn med familier, og til, at børn, der er internt fordrevne, strandede i eller ude af stand til at forlade omkredsede områder, omgående får hjælp;

5.  minder om betydningen af EU-strategien for børns rettigheder, børnegarantien, EU-strategien for bekæmpelse af menneskehandel EU-strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 og alle EU's eksisterende retlige instrumenter, herunder direktivet om midlertidig beskyttelse(14), som støtte for medlemsstaterne til at hjælpe dem med at imødekomme de særlige behov hos børn, der flygter fra krigen;

6.  understreger, at det er vigtigt, at medlemsstaterne udveksler oplysninger i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, og at registrering fra én medlemsstat anerkendes af en anden;

7.  understreger, at alle børn har ret til at blive beskyttet mod vold, udnyttelse og misbrug, og at EU's medlemsstater skal sikre forebyggende foranstaltninger, navnlig for børn, der er i fare for menneskehandel og bortførelse, og støtte til børn, der har været udsat for vold og traumer; minder om, at børn i familiemiljøer generelt er sikrere og bedre taget hånd om, og opfordrer derfor til større støtte til familier og bestræbelser på at genforene familier; minder om, at der under alle omstændigheder altid bør foretages en vurdering af barnets tarv; opfordrer desuden til, at der ydes støtte til personer, der har overlevet kønsbaseret vold;

8.  opfordrer Kommissionen til at hjælpe nabolandene med at etablere passende og sikre børnevenlige områder med børnebeskyttelsesmedarbejdere umiddelbart efter grænsen, såsom de "Blue Dot"-knudepunkter, der oprettes af UNICEF og UNHCR;

9.  anbefaler på det kraftigste, at børnebeskyttelsesmedarbejdere og andre kritiske tjenester er til stede og tilgængelige ved grænsen med henblik på at identificere disse børns sårbarhed, navnlig ved præcist at identificere og registrere barnets nationalitet, statsløshed eller risiko for statsløshed ved ankomsten, og henvise dem til passende tjenester, herunder psykosocial støtte, mødresundhedsstøtte, beskyttelse mod kønsbaseret vold, familieopsporing og støtte til familiesammenføring, og for at sikre en korrekt overdragelse til de nationale børnebeskyttelsessystemer, således at børn får fuld adgang til alle grundlæggende tjenester og passende omsorg i overensstemmelse med internationale standarder for beskyttelse af børn;

10.  opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde tæt sammen med de ukrainske myndigheder om at fremskynde evakueringen af børn i institutioner og børn med behov for lægebehandling og til at sikre, at de overføres til passende lokal- eller familiebaserede plejemiljøer i medlemsstaterne, således at de kan modtage passende pleje;

11.  understreger, at evakueringer altid bør gennemføres under overholdelse af særlige foranstaltninger, der tager hensyn til barnets tarv, og at der altid bør gives samtykke fra deres forældre eller personer, der er ansvarlige for deres pleje;

12.  understreger betydningen af at indføre en EU-strategi for at intensivere den humanitære indsats på stedet for at redde familier og børn, navnlig sårbare børn, herunder børn fra dårligt stillede socioøkonomiske baggrunde, børn i institutionel pleje og familiepleje, på hospitaler samt børn med handicap, forældreløse børn og uledsagede børn, navnlig i kampzoner;

13.  udtrykker bekymring over forlydender om, at der stadig opholder sig unge i interneringscentre for indvandrere i Ukraine, som er udsat for en øget risiko i forbindelse med fjendtlighederne; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de ukrainske myndigheder om at muliggøre en løsladelse af unge migranter og asylansøgere, der tilbageholdes i interneringscentre i Ukraine, og til at lette en sikker evakuering af dem;

14.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om oprettelsen af solidaritetsplatformen til udveksling af oplysninger om medlemsstaternes modtagelseskapacitet og antallet af personer, der nyder midlertidig beskyttelse på deres område;

15.  understreger betydningen af at arbejde tæt sammen med de ukrainske myndigheder og de relevante internationale og ikkestatslige organisationer om at registrere og identificere børn, der rejser ind i EU fra institutionsforsorg i Ukraine, for at forhindre handel med børn, ulovlig adoption og andre mulige former for misbrug under fuld overholdelse af EU's databeskyttelsesstandarder; understreger betydningen af at overvåge disse børns trivsel og opholdssted efter deres ankomst til EU;

16.  opfordrer til, at uledsagede børn og børn, der er adskilt fra deres familie, og børn fra institutioner i Ukraine straks inddrages i overvågningssystemerne for sociale tjenester og børnebeskyttelsestjenester i modtagelsesmedlemsstaterne med henblik på at lette familiesammenføring, når dette er i deres tarv i fremtiden, og til at føre tilsyn med, at der ydes omsorg for dem for at garantere deres sikkerhed og beskyttelse;

17.  understreger betydningen af at indsamle opdelte data i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder for at identificere sårbare grupper, der kommer fra Ukraine, herunder, men ikke begrænset til: børn i institutionel pleje, børn med handicap, børn fra romasamfund, papirløse børn og andre ikke-ukrainske børn, statsløse børn og børn, der er i fare for statsløshed, med henblik på at identificere særlige gruppers behov og yde støtte til opsporing og genforening af uledsagede børn, kvinder og ofre for menneskehandel;

18.  noterer sig EU-platformen for registrering, som har til formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at udveksle oplysninger for at sikre, at personer, der nyder midlertidig eller tilstrækkelig beskyttelse i henhold til national ret, effektivt kan nyde godt af deres rettigheder i alle medlemsstater, samtidig med at eventuelt misbrug begrænses;

19.  opfordrer indtrængende nabomedlemsstaterne til at give børn børnevenlige oplysninger på et sprog, de forstår, om deres situation, rettigheder og den risiko, de kan stå over for i form af menneskehandel og andre former for udnyttelse; understreger, at oplysninger til voksne bør omfatte særlige afsnit om handel med børn med henblik på at advare omsorgspersoner og fremme skræddersyet støtte;

Modtagelsesforhold og sårbare børn

20.  fremhæver, at børn har retten til og et medfødt behov for at være tæt på deres forældre eller en konstant omsorgsperson; understreger, at det er vigtigt, at søskende ikke adskilles, og at det derfor er vigtigt at huse uledsagede børn i familie- og lokalsamfundsbaserede miljøer for at gøre det muligt for alle børn at vokse op, ikke i institutioner, men i familier og lokalsamfund, og dermed forhindre unødvendig familieadskillelse; understreger, at man for børn, der er uledsagede, bør prioritere familiepleje eller anden pleje i nærmiljøet, og at man, hvor dette ikke er muligt, bør anbringe børn i faciliteter, der er adskilt fra voksne;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der hurtigt udpeges en værge for alle uledsagede børn ved ankomsten til deres første land, uanset deres nationalitet eller immigrationsstatus, og at alle oplysninger fra værgen gives på en børnevenlig måde; mener i denne forbindelse, at nabomedlemsstaterne bør gøre fuld brug af det eksisterende "European Guardianship Network", og anbefaler kraftigt, at der, når der ikke er værger til rådighed i værtslandene, udpeges midlertidige værger i grænsesammenhæng for at sikre en korrekt overdragelse af ansvaret til de nationale børnebeskyttelsessystemer;

22.  opfordrer til, at der stilles midler til rådighed til levering af væsentlige og livreddende tjenester inden for seksuel og reproduktiv sundhed (SRS) og umiddelbare tjenester til overlevende ofre for kønsbaseret vold i overensstemmelse med den indledende minimumsservicepakke for reproduktiv sundhed (Minimum Initial Service Package – MISP) med henblik på at forebygge og håndtere konsekvenserne af seksuel vold, reducere hiv-smitte, forebygge for høj sygelighed og dødelighed blandt mødre og nyfødte og planlægge omfattende tjenesteydelser inden for reproduktiv sundhed; opfordrer til en øjeblikkelig lettelse af grænseoverskridende adgang til pleje inden for seksuel og reproduktiv sundhed og/eller transit til andre EU-medlemsstater, hvor det er nødvendigt, for at overvinde alvorlige restriktioner i transitmedlemsstater og medlemsstater, der huser flygtninge, og sikre, at børn og unge, der flygter fra Ukraine, har adgang til omfattende SRS-tjenester og sanitære produkter;

23.  understreger betydningen af lokalsamfund og kommuner samt civilsamfundsorganisationer i frontlinjen for modtagelse, indkvartering og adgang til uddannelse for børn og unge; opfordrer derfor Kommissionen til at fremskynde deres adgang til eksisterende EU-midler;

24.  roser og anerkender civilsamfundets vigtige rolle i forbindelse med modtagelse, indkvartering, ydelse af humanitær bistand og juridisk bistand og social inklusion for børn og unge, der flygter fra krigen; minder om, at myndighederne ikke kan stole på, at borgere og civilsamfundsorganisationer alene organiserer modtagelsen og beskyttelsen af børn, der flygter fra Ukraine; understreger betydningen af, at medlemsstaternes myndigheder fører tilsyn med modtagelsen af uledsagede børn;

25.  opfordrer Kommissionen til at bidrage til at styrke ordningerne for beskyttelse af børn i værtslandene med henblik på at forbedre den psykologiske støtte og adgangen til grundlæggende tjenester såsom uddannelse og sundhed for børn, der flygter fra Ukraine, på lige fod med børn i værtslandene, og til at indføre flytningsmekanismer, der prioriterer familiesammenføring og flytning af sårbare børn og andre for at mindske presset på nabolandene;

26.  understreger behovet for at støtte sundhedssystemerne i værtslandene for at sikre kontinuitet i plejen af børn og unge, der flygter fra Ukraine, navnlig ved at levere vigtig medicin, f.eks. til patienter med hiv, kræft og sjældne sygdomme; opfordrer medlemsstaterne til at koordinere indsatsen med UNICEF og Verdenssundhedsorganisationen for at sørge for vaccination mod grundlæggende sygdomme til børn og unge, der flygter fra Ukraine, herunder polio, mæslinger og covid-19;

27.  minder om, at EU og alle medlemsstaterne har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder og derfor er forpligtet til at respektere, beskytte og opfylde de rettigheder, der er fastlagt heri; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre specifikke foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at imødekomme behovene hos børn med handicap, herunder passende faciliteter og konstant omsorg fra screenede omsorgspersoner;

28.  understreger behovet for at sikre, at der tages hensyn til LGBTIQ ± børns og - unges behov, navnlig ved at sørge for sikker og passende modtagelse eller pleje og ved at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling ved grænseovergangsstederne; fremhæver de særlige vanskeligheder, som transseksuelle kvinder og regnbuefamilier står over for, når de krydser grænserne; understreger, at børn af par af samme køn risikerer at blive adskilt fra den ene eller begge forældre; opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til de facto-forhold og -familier i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse;

29.  glæder sig over Kommissionens initiativ til at oprette en solidaritetsmekanisme for medicinske overførsler inden for EU af flygtninge og fordrevne personer fra de medlemsstater, der grænser op til Ukraine, herunder børn og unge, der har behov for øjeblikkelig livreddende behandling og terapi;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke den eksisterende fælles europæiske hotline for forsvundne børn (116 000) og den europæiske hjælpelinje, der yder gratis psykologisk bistand til børn og unge, der flygter fra Ukraine (116 111); insisterer på behovet for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om 116 000-hotlinen og på at styrke den grænseoverskridende indsats med henblik på at identificere og finde forsvundne børn;

Familiesammenføring

31.  opfordrer medlemsstaterne til at håndtere alle sagerne om børn, der er flygtet fra Ukraine og midlertidigt er i deres varetægt, med det endelige mål at lette familiesammenføring, herunder ved at sikre, at myndighederne regelmæssigt og i fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder tjekker eksisterende databaser, herunder databaser, der indsamler oplysninger om forsvundne børn; understreger, at der, i tilfælde hvor fysisk familiesammenføring ikke er umiddelbart mulig, bør opretholdes eller genetableres kontakt så hurtigt som muligt, herunder med søskende eller den udvidede familie; er af den opfattelse, at disse foranstaltninger skal omfatte stærke beskyttelses- og rapporteringsmekanismer, herunder skiltning for tjenester og henvisninger og forespørgsler med nationale systemer til forvaltning af børnebeskyttelsessager;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at standse adoptioner af børn for at undgå yderligere eller permanent adskillelse af børn fra deres forældre og familier i strid med deres tarv;

Flytning

33.  opfordrer til fremme af flytningsmekanismer, herunder sikker, hurtig og koordineret transport på tværs af medlemsstaterne for børn og deres familier, der allerede befinder sig i nabomedlemsstater, navnlig for uledsagede børn og børn med handicap, som har behov for særlig omsorg, i tæt samarbejde med ukrainske myndigheder og ukrainske konsulære tjenester i EU, hvor det er nødvendigt af sundhedsmæssige årsager;

34.  opfordrer Kommissionen til at hjælpe nabomedlemsstater med at foretage individuelle vurderinger af barnets tarv og – når de ledsages af en voksen, det være sig et familiemedlem, en slægtning eller en privat støtteperson – at sikre, at der findes et passende kontrolsystem for værtsfamilier til at sørge for beskyttelse af børnene og sikre, at de overføres i god behold til deres værtsfamilier;

Integration

35.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en koordineret tilgang i programmeringen og implementeringen af EU-midler og til at sikre, at EU-finansiering hurtigt og direkte når frem til støttetjenesteudbydere i de mest berørte lande, herunder civilsamfundet og internationale organisationer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af sådanne foranstaltninger og til at afsætte alle mulige nationale ressourcer suppleret med EU-midler såsom Den Europæiske Socialfond Plus, genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa (REACT-EU), genopretnings- og resiliensfaciliteten, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, InvestEU, Erasmus +, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og EU4Health for at sikre, at flygtninge nyder godt af socioøkonomisk integration, lige adgang til kvalitetsjob, uddannelse, erhvervsuddannelse og omsorg og er beskyttet mod børnefattigdom og social udstødelse; minder om, at medlemsstaterne skal medtage særlige foranstaltninger til at investere i børn og unge i deres nationale genopretnings- og resiliensplaner for at få adgang til fonden, jf. Next Generation-søjlen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa (CARE); opfordrer Kommissionen og Rådet til at stille yderligere ressourcer til rådighed, hvis det er nødvendigt;

36.  anerkender de udfordringer, som medlemsstaterne står over for med hensyn til at integrere lærende i deres uddannelsessystemer; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at integrere lærende i alle aldre i de almindelige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsstrukturer og til at yde specialiseret pædagogisk støtte til personer med yderligere behov, herunder børn fra marginaliserede samfundsgrupper såsom romaer, for at begrænse skolefrafaldet og undgå opsplitning på uddannelsesområdet, som fører til social udstødelse og forskelsbehandling; anerkender, at sproglige barrierer kan hæmme indskrivningen og resultaterne i skolen for børn, der flygter fra Ukraine; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte medlemsstaternes nationale myndigheder i at sikre gratis tolkning, særlige sprogkurser og andre særlige programmer til at rekruttere ukrainske lærere samt lærere, der taler ukrainsk og/eller relevante mindretalssprog;

37.  anerkender, at digitale værktøjer kan udgøre meget nyttige, fleksible og skræddersyede foranstaltninger til at sikre rettidig uddannelsesmæssig kontinuitet og yderligere støtte til børn og unge i sårbare situationer, og at de bør være i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesstandarderne; opfordrer Kommissionen til at gøre bedst mulig brug af eksisterende digitale uddannelsesværktøjer og -udstyr, navnlig det, der er udviklet i Ukraine, for at sikre, at alle børn kan fortsætte deres uddannelse; gentager imidlertid, at disse bør være et supplement til fysiske strukturer, og understreger, at fremmødeundervisning er afgørende, navnlig i den nuværende situation, hvor disse børn og unge har brug for yderligere psykosocial støtte; opfordrer til, at værtslandene får samordnet støtte til at øge adgangen til passende psykologhjælp fra eksperter, der er i stand til at håndtere traumer relateret til krig; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at støtte lærere, undervisere og andet undervisningspersonale, der arbejder med traumatiserede børn;

38.  glæder sig over Kommissionens initiativ til at udvide onlineplatformen "School Education Gateway" for at hjælpe medlemsstaterne med at begynde at udveksle erfaringer og identificere, hvad der er nødvendigt for at fortsætte uddannelsen af fordrevne børn, som en kvikskranke til koordinering af undervisningsmateriale mellem Ukraine og medlemsstaterne på den lærendes sprog; understreger behovet for at trække på kapaciteten hos ukrainske lærere blandt de nyankomne til Europa;

39.  insisterer på behovet for at anerkende eksamensbeviser, kvalifikationer og læringsperioder, herunder for undervisere og sundhedspersonale, da disse er afgørende for en gnidningsløs integration af børn og unge, der flygter fra Ukraine, i deres nye miljø; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i lyset af de nuværende omstændigheder at udvise fleksibilitet i tilfælde, hvor der mangler administrative dokumenter, og til at udvikle innovative og pragmatiske metoder til at kombinere både digitale og papirbaserede løsninger;

40.  opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge de foranstaltninger, der træffes for at imødekomme de uddannelsesmæssige og sociale behov hos børn og unge, der flygter fra Ukraine, ved at gøre bedst mulig brug af indsamlingen af aggregerede data og samtidig sikre fuld overholdelse af EU's databeskyttelsesstandarder;

41.  glæder sig over Kommissionens første forsøg på at lette tilpasningen af eksisterende EU-finansieringsprogrammer til støtte for unge, navnlig Erasmus + og Det Europæiske Solidaritetskorps, og opfordrer indtrængende til, at disse bestræbelser opretholdes eller styrkes i overensstemmelse med udviklingen og så længe, det er nødvendigt; understreger, at det i den styrkede ungdomsgaranti fastsættes, at alle unge fra 15 år bør modtage et tilbud om beskæftigelse, uddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gennemføre den styrkede ungdomsgaranti for at sikre tilbud af høj kvalitet, herunder rimelige lønninger og adgang til social beskyttelse, forbud mod misbrug af atypiske kontrakter og sikring af arbejdsmiljøer, der er tilpasset behovene hos personer med handicap;

42.  understreger sportens rolle i integrationsprocessen for flygtninge, navnlig børn og unge, og opfordrer medlemsstaterne til at lette børns og unges adgang til sportslige aktiviteter og interventioner, som vil hjælpe dem med at forbedre deres mentale trivsel, overvinde traumer, tilpasse sig deres nye miljø og skabe bånd til værtssamfundene;

43.  glæder sig over visse landes bestræbelser på at stille øremærkede midler til rådighed for stipendier til ukrainske studerende og opfordrer til en fælles europæisk indsats i denne henseende; fremhæver betydningen af, at alle studerende, der flygter fra Ukraine, herunder internationale studerende, kan benytte sig af sådanne midler og fuldføre deres uddannelse, da de også befinder sig i en nødsituation; insisterer på betydningen af at støtte alle børn og unge;

44.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om yderligere at forfølge og vedtage en konsekvent tilgang til at imødegå de nuværende og fremtidige udfordringer, som krigen mod Ukraine udgør, og ikke at glemme erfaringerne fra reaktionen på denne krig, men snarere at gribe ind over for dem, herunder ved at anvende og gennemføre direktivet om midlertidig beskyttelse for at sikre adgang til beskyttelse for flygtninge og asylansøgere af enhver oprindelse;

45.  opfordrer medlemsstaterne og navnlig de nationale EU-koordinatorer under den europæiske børnegaranti til at sikre adgang til gratis, effektive tjenester af god kvalitet for børn, der flygter fra Ukraine, på lige fod med andre børn i værtslandene i overensstemmelse med henstillingen om at sikre nationale integrerede foranstaltninger og tage hensyn til specifikke ulemper; fremhæver, at covid-19-krisen og ankomsten af flygtninge efter krigen i Ukraine yderligere kan forværre situationen for børn, der er truet af fattigdom og social udstødelse, eller børn, der har behov for adgang til pleje af høj kvalitet; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigst muligt at øge finansieringen af den europæiske børnegaranti med et særligt budget på mindst 20 mia. EUR med henblik på at bekæmpe den fattigdom, der rammer børn og deres familier, og bidrage til målet om at reducere fattigdommen med mindst 15 mio. senest i 2030 – herunder med mindst 5 mio. børn i alle medlemsstaterne senest i 2030; opfordrer i denne forbindelse alle medlemsstater til at afsætte mere end de mindst 5 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond Plus under delt forvaltning til støtteaktiviteter under den europæiske børnegaranti;

46.  opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at øge investeringerne i bæredygtige job og social støtte til unge og forældre og at gennemføre målrettede beskæftigelsespolitikker, der sikrer en anstændig levestandard, rimelige lønninger og arbejdsvilkår, en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, et rummeligt arbejdsmarked og højere beskæftigelsesegnethed med fokus på erhvervsrettet uddannelse; fremhæver, at der bør indføres gratis børnepasning for at lette forældres deltagelse på arbejdsmarkedet, navnlig for kvinder, og for at støtte børns sociale udvikling; understreger, at der er behov for at arbejde tæt sammen med nationale og europæiske fagforeninger for at støtte alle mennesker, der flygter fra Ukraine, i udøvelsen af deres beskæftigelsesmæssige og sociale rettigheder i medlemsstaterne;

47.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende og sikre boliger for alle, der flygter fra Ukraine; opfordrer medlemsstaterne til at prioritere tilvejebringelsen af permanente boliger til børn og deres familier, som er i fare for at blive hjemløse, og at inkludere boligløsninger til børn, der oplever hjemløshed og alvorlig udelukkelse fra boligmarkedet, i deres nationale handlingsplaner for børnegarantien; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle børn og unge, der flygter fra Ukraine, har adgang til rindende vand, sanitet og personlige hygiejnefaciliteter, både i hjemmet og i skolen;

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen;

(1) EUT L 223 af 22.6.2021, s. 14.
(2) EUT C 506 af 15.12.2021, s. 94.
(3) EUT L 71 af 4.3.2022, s. 1.
(4) EUT C 41 af 6.2.2020, s. 41.
(5) EUT C 285 af 29.8.2017, s. 78.
(6) UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, af 23. marts 2022.
(7) UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, af 23. marts 2022.
(8) Europa-Kommissionen, "På flugt fra Ukraine: støtte til uddannelse", tilgængelig på: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-support-education_da
(9) UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, af 23. marts 2022.
(10) Se UNICEF, "Unaccompanied and separated children fleeing escalating conflict in Ukraine must be protected", fælles erklæring fra UNICEF's administrerende direktør Catherine Russell og FN's flygtningehøjkommissær Filippo Grandi af 7. marts 2022, og Hope and Homes for Children, The Illusion of Protection: An Analytical Report Based on the Findings of a Comprehensive Study of the Child Protection System in Ukraine, 2017, tilgængelig på: http://www.openingdoors.eu/the-illusion-ofprotection-national-audit-of-the-child-protection-system-in-ukraine
(11) Se briefingen fra Det Europæiske Netværk om Statsløshed, "Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced from Ukraine", af 10. marts 2022, og UNHCR, "Stateless Persons", som findes på https://www.unhcr.org/ua/en/stateless-persons.
(12) Kyiv School of Economics, "Direct damage caused to Ukraine’s infrastructure during the war has already reached almost $63 billion.Global economic losses are about $543-600 billion", tilgængelig online på https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/
(13) EUT C 126 I af 21.3.2022, s. 1.
(14) EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12.


Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022: herunder den seneste udvikling i krigen mod Ukraine og EU's sanktioner mod Rusland og gennemførelsen heraf
PDF 153kWORD 52k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022, herunder den seneste udvikling i krigen i Ukraine og EU's sanktioner mod Rusland og gennemførelsen heraf (2022/2560(RSP))
P9_TA(2022)0121RC-B9-0197/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, navnlig beslutningen af 16. december 2021 om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine(1) og af 1. marts 2022 om den russiske aggression mod Ukraine(2),

–  der henviser til erklæringerne af 16. og 24. februar 2022 om Ukraine fra Europa-Parlamentets ledere,

–  der henviser til erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne af 24. februar 2022 om Den Russiske Føderations væbnede styrkers invasion af Ukraine,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen af 24. februar 2022 om Ruslands uhørte og uprovokerede militære aggression mod Ukraine,

–  der henviser til Versailleserklæringen af 11. marts 2022,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 25. marts 2022,

–  der henviser til erklæring fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne af 4. april 2022 om russiske grusomheder begået i Butja og andre ukrainske byer,

–  der henviser til Rådets afgørelser om sanktioner og restriktive foranstaltninger over for Rusland, som omfatter diplomatiske foranstaltninger, individuelle restriktive foranstaltninger såsom indefrysning af aktiver og rejserestriktioner, restriktioner på de økonomiske forbindelser med Krim og Sevastopol og med de ikke-regeringskontrollerede områder Donetsk og Luhansk, økonomiske sanktioner, restriktioner over for medier og restriktioner for økonomisk samarbejde,

–  der henviser til Nürnberg-principperne, som er udviklet af FN's Folkeretskommission, og som fastlægger, hvad der udgør en krigsforbrydelse,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til Genève-konventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil,

–  der henviser til Helsingforsslutakten og efterfølgende dokumenter,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner af 2. marts 2022 om aggressionen mod Ukraine og af 24. marts 2022 om de humanitære konsekvenser af aggressionen mod Ukraine,

–  der henviser til FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab,

–  der henviser til Den Internationale Domstols (ICJ's) kendelser af 16. marts 2022,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier og Wiendokumentet og tillægsprotokollerne hertil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at alle stater ifølge FN-pagten og folkerettens principper har samme suverænitet og i deres mellemfolkelige forhold skal afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt, det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed; der henviser til, at Den Russiske Føderation har gennemført en ulovlig, uprovokeret og uberettiget aggressionskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022, og at Den Internationale Domstol den 16. marts 2022 pålagde Den Russiske Føderation "straks at suspendere sine militære operationer på Ukraines område";

B.  der henviser til, at tusindvis af ukrainske civile har mistet livet eller er blevet såret i forbindelse med den russiske aggression og invasion siden den 24. februar 2022, mens næsten 6,5 mio. ukrainske borgere er blevet internt fordrevet, og mere end 4 mio. er flygtet til nabolande, i tilgift til de mere end 14 000 mennesker, både militært personale og civile, som har mistet livet i de seneste otte år som følge af Den Russiske Føderations besættelse af Krim og den konflikt, den har skabt i det østlige Ukraine;

C.  der henviser til, at krigen i Ukraine fortsat tager uskyldige liv en måned efter, at den russiske aggression begyndte; der henviser til, at de grusomheder, der er begået af de russiske tropper, nåede et nyt lavpunkt med opdagelsen søndag den 3. april 2022 af ligene af civile mænd og kvinder, der ligger i gaderne i Butja, som er en by, der har været utilgængelig for den ukrainske hær i næsten en måned; der henviser til, at disse forhold klart begrunder oprettelsen af en international kommission, der skal efterforske alle de forbrydelser, som den russiske hær har begået siden krigens begyndelse;

D.  der henviser til, at den russiske hær fortsætter med at foretage vilkårlige bombardementer og luftangreb mod boligområder og civil infrastruktur såsom hospitaler, skoler og børnehaver, hvilket har ført til en fuldstændig eller næsten fuldstændig ødelæggelse af Mariupol, Volnovakha og andre byer og landsbyer;

E.  der henviser til, at Ukraine indtil videre har udvist en hidtil uset grad af modstand og modstandsdygtighed og forhindret Rusland i at opfylde sit oprindelige mål for krigen om at besætte hele landet;

F.  der henviser til, at Kommissionen den 5. april 2022 foreslog og bebudede nye sanktioner og arbejder på yderligere pakker af sanktioner; der henviser til, at EU's første sanktioner mod Den Russiske Føderation blev indført i marts 2014 efter den ulovlige annektering af Krim i 2014, og at den seneste pakke blev vedtaget den 15. marts 2022 efter Ruslands uprovokerede og uberettigede invasion af Ukraine, som landet iværksatte den 24. februar 2022; der henviser til, at Rådet også har vedtaget sanktioner over for Belarus som reaktion på dets involvering i den russiske aggression og invasion;

G.  der henviser til, at sanktionerne virker, men at EU's indkøb af fossile brændstoffer fra Rusland stadig forsyner regimet med midler, der hjælper med at finansiere krigen;

H.  der henviser til, at EU betaler op til 800 mio. EUR om dagen til Rusland for levering af fossile brændstoffer, hvilket årligt beløber sig til næsten 300 mia. EUR;

I.  der henviser til, at næsten 500 internationale virksomheder og selskaber har valgt at indstille deres aktiviteter i Rusland eller helt trække sig ud af det russiske marked; der henviser til, at nogle virksomheder imidlertid fortsætter med at drive "business as usual" i Rusland, idet de prioriterer overskud fra aktiviteter på det russiske marked højere end sikkerhed og socialt ansvar og dermed svækker sanktionernes virkninger og undergraver det internationale samfunds fordømmelse af Den Russiske Føderation;

J.  der henviser til, at akademiske studier(3) viser, at et forbud mod import af fossile brændstoffer fra Rusland ville have en indvirkning på EU's økonomiske vækst, som ville svare til anslåede tab på mindre end 3 % af BNP, mens det mulige tab for den russiske økonomi i samme periode vil beløbe sig til 30 % af BNP og være medvirkende til at standse den russiske aggression;

K.  der henviser til, at Parlamentets formand Metsola talte til Verkhovna Rada den 1. april 2022 og mødtes med Ukraines præsident og premierminister og lederne af de politiske fraktioner på vegne af Europa-Parlamentet;

1.  fordømmer i de kraftigste vendinger Den Russiske Føderations aggressionskrig mod Ukraine samt Belarus' involvering i denne krig og kræver, at Rusland øjeblikkeligt indstiller alle militære aktiviteter i Ukraine og betingelsesløst trækker alle styrker og militært udstyr tilbage fra hele Ukraines internationalt anerkendte territorium; sørger sammen med det ukrainske folk over deres hjerteskærende tab og lidelser;

2.  understreger, at den militære aggression og invasion udgør en alvorlig krænkelse af folkeretten, navnlig Genèvekonventionerne og tillægsprotokollerne hertil og FN‑pagten, og opfordrer Den Russiske Føderation til igen at leve op til det ansvar, der påhviler et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd med hensyn til at opretholde fred og sikkerhed, og til at overholde sine forpligtelser i henhold til Helsingforsslutakten, Parischartret for et nyt Europa og Budapestmemorandummet; betragter den russiske invasion i Ukraine som et angreb – ikke blot mod et suverænt land, men også mod principperne og mekanismen for samarbejde og sikkerhed i Europa og den regelbaserede internationale orden, som er defineret i FN-pagten;

3.  udtrykker sin forfærdelse og forargelse over de rapporterede grusomheder, herunder voldtægt og henrettelse af civile, tvangsfordrivelse, plyndring af og angreb på civil infrastruktur, såsom hospitaler, lægefaciliteter, skoler, krisecentre og ambulancer, og beskydning af civile, der forsøger at flygte fra konfliktområder via på forhånd aftalte humanitære korridorer, som de russiske væbnede styrker har forpligtet sig til, i en række besatte ukrainske byer såsom Butja; insisterer på, at gerningsmændene til krigsforbrydelser og andre alvorlige krænkelser samt de ansvarlige regeringsembedsmænd og militære ledere skal drages til ansvar; minder om, at det internationale samfund i tilfælde af krigsforbrydelser og folkedrab har en forpligtelse til at handle og bør bruge alle de midler, det har til rådighed; støtter fuldt ud den efterforskning, som anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol har iværksat af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, samt det arbejde, der udføres af undersøgelseskommissionen under FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder; opfordrer EU‑institutionerne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i de internationale institutioner og procedurer og til ved Den Internationale Straffedomstol eller andre relevante internationale domstole at retsforfølge Putins og Lukasjenkos handlinger som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og aktivt deltage i efterforskningen af dem; opfordrer til, at der oprettes en særlig FN‑domstol for forbrydelserne i Ukraine; mener, at det vil være relevant at udnytte den internationale, upartiske og uafhængige mekanisme til at bistå i enhver international efterforskning af krigsforbrydelser begået i Ukraine; opfordrer medlemsstaterne og EU til at styrke deres kapacitet til effektivt at bekæmpe straffrihed for dem, der har begået eller deltaget i krigsforbrydelser;

4.  gentager, at våbenleverancerne skal fortsætte og intensiveres, så Ukraine kan forsvare sig effektivt; gentager sin støtte til al defensiv bistand til de ukrainske væbnede styrker, der tilbydes individuelt af medlemsstaterne og kollektivt gennem den europæiske fredsfacilitet (fredsfaciliteten); glæder sig over beslutningen om at øge bistanden til Ukraine gennem fredsfaciliteten med yderligere 500 mio. EUR og opfordrer til en yderligere forhøjelse af de konkrete bidrag for hurtigst muligt at styrke Ukraines forsvarskapacitet, både bilateralt og under fredsfaciliteten;

5.  opfordrer til, at der oprettes sikre passager og humanitære korridorer til evakuering af civile, der flygter fra bombardementer, og til at styrke EU's humanitære bistandsnetværk i Ukraine (herunder for så vidt angår brændstof, fødevarer, lægemidler, drikkevandsforsyning, elgeneratorer og mobile campusser); foreslår, at Kommissionen indfører peer‑to‑peer‑bistandsordninger for Ukraine med henblik på at øge effektiviteten af bistanden; opfordrer til, at der rettes særlig opmærksomhed mod den situation, som børn – både uledsagede mindreårige og børn, der flygter med deres familier – befinder sig i, opfordrer til, at ethvert barn, der søger tilflugt, først og fremmest behandles som et barn, og til, at der sikres beskyttelse af alle personer, der flygter fra Ukraine, uanset deres sociale eller etniske baggrund, køn, seksuelle orientering, evner eller migrationsstatus; roser medlemsstaterne og Ukraines nabolande for deres hurtige og positive reaktion på strømmen af mere end 4 millioner krigsflygtninge; glæder sig over aktiveringen af direktivet om midlertidig beskyttelse(4) og opfordrer til fremme af mekanismer til at fordele flygtninge blandt medlemsstaterne, herunder hurtig koordineret transport for flygtninge, navnlig for uledsagede børn og børn med handicap, som har behov for særlig pleje;

6.  understreger, at EU's reaktion og politiske engagement skal tage den fjendtlige udfordring op og matche indsatsen fra vores ligesindede ukrainske partnere, som kæmper og bringer ofre for europæiske værdier og principper, som rækker ud over de nuværende medlemmer af EU;

7.  udtrykker sin udelte solidaritet med det ukrainske folk og dets stærke forhåbninger om at omdanne landet til en demokratisk og velstående europæisk stat; anerkender Ukraines vilje til at deltage i det europæiske projekt, som det gav udtryk for i sin ansøgning om EU-medlemskab, der blev indgivet den 28. februar 2022; gentager sin opfordring til EU-institutionerne om at arbejde hen imod at give Ukraine status som EU-kandidatland som et klart politisk signal om deres engagement i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union og på grundlag af fortjeneste og i mellemtiden fortsat at arbejde hen imod landets integration i EU's indre marked i overensstemmelse med associeringsaftalen; glæder sig over Versailleserklæringen fra Det Europæiske Råd, hvori det fastslås, at Ukraine er medlem af vores europæiske familie;

8.  fordømmer på det kraftigste den russiske retorik, der antyder en mulig anvendelse af masseødelæggelsesvåben fra Den Russiske Føderations side, og understreger, at en sådan indsættelse af våben ville være uacceptabel og ville blive mødt med de alvorligste konsekvenser; fordømmer endvidere de russiske styrkers overtagelse af aktive eller nedlagte nukleare anlæg og anlæg på Ukraines territorium og understreger, at en god håndtering af disse anlæg er et afgørende sundhedsspørgsmål for hele regionen; understreger den afgørende rolle, som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) spiller med hensyn til at sikre sikkerheden på nukleare anlæg i Ukraine; støtter de ukrainske myndigheders opfordring til FN's Sikkerhedsråd om straks at træffe foranstaltninger til at demilitarisere udelukkelseszonen ved atomkraftværket i Tjernobyl og straks lade IAEA tage fuld kontrol over atomkraftværket;

9.  glæder sig over Rådets hurtige vedtagelse af sanktioner og roser EU-institutionernes og -medlemsstaternes enige reaktion på Ruslands aggression mod Ukraine og den høje grad af koordinering blandt G7-landene; opfordrer alle partnere, navnlig EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande, til at slutte op om sanktionspakkerne; glæder sig over den nyligt oprettede taskforce "Russian Elites, Proxies and Oligarchs", der har til formål at koordinere EU's, G7's og Australiens samarbejde om sanktioner mod russiske og belarusiske oligarker; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen til at intensivere deres opsøgende arbejde over for lande, der endnu ikke er tiltrådt EU, med hensyn til at indføre sanktioner mod Den Russiske Føderation under anvendelse af EU's indflydelse og hele spektret af de redskaber, de har til rådighed til dette formål, og om nødvendigt yde bistand; beklager visse EU-kandidatlandes manglende tilpasning til EU's sanktioner; opfordrer til, at der udarbejdes en klar handlingsplan over for lande uden for EU, som fremmer Den Russiske Føderations omgåelse af sanktioner; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage yderligere strenge sanktioner, der afspejler den uformindskede optrapning af den russiske aggression og de chokerende grusomheder begået af de russiske militære styrker, som ubestrideligt udgør krigsforbrydelser;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte udsendelsen af FN's fredsbevarende styrker for at beskytte de 15 atomreaktorer i Ukraine i tæt samarbejde med Den Internationale Atomenergiorganisations mission; understreger, at FN's Generalforsamling i overensstemmelse med sin resolution 377 har subsidiære beslutningsbeføjelser, når Sikkerhedsrådet ikke er i stand til at træffe passende beslutninger om fredsbevarende anliggender;

11.  opfordrer EU's ledere og lederne af andre stater til at udelukke Rusland fra G20 og andre multilaterale samarbejdsorganisationer, eksempelvis FN's Menneskerettighedsråd, Interpol, Verdenshandelsorganisationen, UNESCO og andre, hvilket vil sende et vigtigt signal om, at det internationale samfund ikke har tænkt sig at vende tilbage til den tidligere situation med den angribende stat;

12.  understreger, at en fuldstændig og effektiv gennemførelse af eksisterende sanktioner i hele EU og fra EU's internationale allieredes side skal være en prioritet nu; opfordrer medlemsstaterne til at identificere og om nødvendigt hurtigt skabe et retsgrundlag for at sikre fuld og effektiv overholdelse af sanktioner inden for de nationale jurisdiktioner snarest muligt; opfordrer Kommissionen og EU's tilsynsmyndigheder til nøje at overvåge, at medlemsstaterne på effektiv og omfattende vis gennemfører alle EU-sanktioner, og til at imødegå enhver omgåelsespraksis;

13.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at de nationale sanktioner for overtrædelse af EU's sanktioner er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning; glæder sig over det bebudede register over sanktionsoplysninger og en køreplan (herunder kriterier og en tidsplan) for overgangen fra afsløring af systematisk manglende overholdelse af EU's sanktioner til overtrædelsesprocedurer ved Den Europæiske Unions Domstol;

14.  opfordrer Rådet til at indføre yderligere sanktioner mod offentlige personer, der spreder aggressiv propaganda i Rusland til støtte for den russiske aggression mod Ukraine;

15.  minder om, at skatteindtægter fra de største udenlandske virksomheder udgør en væsentlig del af Ruslands budget og skønnes at dække en tredjedel af militærudgifterne; glæder sig i denne forbindelse over mange vestlige virksomheders beslutninger om at nægte at drive virksomhed i Rusland eller levere deres produkter og tjenesteydelser dér; opfordrer private virksomheder til at trække deres investeringer tilbage, flytte produktionsanlæg ud af Rusland og afbryde igangværende kontrakter; opfordrer store IT-virksomheder til i betragtelig grad eller fuldstændigt at begrænse adgangen for brugere i Rusland til deres produkter, tjenester og operativsystemer;

16.  opfordrer til, at effektiviteten af de eksisterende sanktioner øges, bl.a. ved i samarbejde med EU's ligesindede internationale partnere at udelukke banker fra Den Russiske Føderation fra SWIFT-systemet og ved at forbyde ethvert fartøj, der fører russisk flag, er registreret, ejet, lejet i eller opererer fra Rusland, ethvert fartøj, der kommer fra eller sejler til en russisk havn, eller ethvert andet søgående fartøj med forbindelse til Rusland, herunder Sovcomflot, at sejle ind i EU's territorialfarvande og lægge til i EU-havne; opfordrer til et forbud mod vejgodstransport fra og til Ruslands og Belarus' territorier og foreslår, at eksportforbuddet udvides til også at omfatte de leverancer, som der blev indgået kontrakt om inden ikrafttrædelsen af sanktionerne, men som endnu ikke er fuldstændig gennemført; kræver, at der indføres sekundære sanktioner over for alle enheder i EU og tredjelande, der hjælper de russiske og belarussiske regimer med at omgå sanktioner;

17.  opfordrer til, at der omgående indføres en fuldstændig embargo mod import af gas, olie, kul, nukleart brændsel og gas fra Rusland, at Nordstream 1 og 2 opgives fuldstændigt, og at der fremlægges en plan for fortsat at sikre EU's energiforsyningssikkerhed på kort sigt; opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at udarbejde en omfattende EU-handlingsplan for yderligere sanktioner og til at kommunikere klart om røde linjer og skridt til ophævelse af de enkelte sanktioner, i tilfælde af at Rusland tager skridt til at genoprette Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og fuldstændig fjerner sine tropper fra Ukraines territorium;

18.  understreger endnu en gang betydningen af diversificering af energiressourcer, teknologier og forsyningsruter foruden yderligere investeringer i energieffektivitet, vedvarende energi, gas- og ellagringsløsninger og bæredygtige langsigtede investeringer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt; fremhæver betydningen af at sikre energiforsyningen fra EU's handelspartnere gennem eksisterende og fremtidige frihandelsaftaler for yderligere at mindske EU's afhængighed af Rusland, navnlig for så vidt angår råstoffer; opfordrer endvidere til, at der etableres fælles strategiske energireserver og mekanismer til indkøb af energi på EU-plan med henblik på at øge energisikkerheden og samtidig mindske den eksterne energiafhængighed og prisudsvingene; opfordrer til, at der tages hul på arbejdet med at skabe en gasunion baseret på medlemsstaternes fælles indkøb af gas;

19.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre en ende på samarbejdet med russiske virksomheder om eksisterende og nye atomprojekter, herunder i Finland, Ungarn og Bulgarien, hvor russiske eksperter kan erstattes af vestlige, og til at udfase brugen af Rosatom-tjenester; opfordrer til, at det videnskabelige samarbejde med russiske energiselskaber såsom Rosatom og andre relevante russiske videnskabelige enheder bringes til ophør; kræver, at sanktionerne mod Belarus skal afspejle sanktionerne mod Rusland for at lukke eventuelle smuthuller, der gør det muligt for Putin at benytte sig af Lukasjenkas hjælp til at omgå sanktionerne;

20.  opfordrer indtrængende internationale energiorganisationer til at tage Ruslands rolle i deres aktiviteter op til kritisk revision, herunder eventuel suspension af samarbejdsprojekter mellem Rusland og IAEA og suspension af Ruslands deltagelse i multilaterale projekter;

21.  fremhæver, at alle aktiver tilhørende russiske regeringsfolk eller oligarker, der er knyttet til Putins regime, deres håndlangere og stråmænd, såvel som dem i Belarus tilknyttet Lukasjenkos regime, bør beslaglægges, og EU-visa tilbagekaldes som led i et fuldstændigt og øjeblikkeligt forbud mod gyldne pas, visa og opholdstilladelser; understreger, at et bredere segment af russiske statslige aktører, guvernører, borgmestre og medlemmer af den økonomiske elite, der efterlever Putin-regimets nuværende politik og nyder godt heraf, bør være omfattet af sanktionerne;

22.  opfordrer til, at der arbejdes på at starte en Marshallplan-lignende fond (en solidaritetstrustfond for Ukraine) for at genopbygge Ukraine efter krigen, iværksætte et massivt investeringsprogram og frigøre landets vækstpotentiale; mener, at fonden bør være generøs og finansieres bl.a. af EU, dets medlemsstater, donorbidrag og Ruslands erstatning for krigsskader, herunder russiske aktiver, der tidligere er blevet indefrosset som følge af sanktioner og bør konfiskeres lovligt i overensstemmelse med folkeretten;

23.  opfordrer EU til, inden for rammerne af forhandlingerne om lovgivningspakken om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hurtigt at øge den finansielle gennemsigtighed, lukke alle smuthuller, der har til formål at skjule reelle ejerskabsforhold, og til at sikre konfiskation af alle midler, der opbevares af russiske oligarker i Unionen; opfordrer i denne forbindelse til opførelse på den sorte liste af alle finansielle institutioner i tredjelande, der er involveret i eller befordrer hvidvaskning af penge;

24.  opfordrer til en EU-solidaritetsmekanisme til håndtering af de økonomiske og sociale konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine og af de pålagte sanktioner; anerkender, at effektive sanktioner mod Den Russiske Føderation og tilstrømningen af millioner af flygtninge fra Ukraine som følge af den russiske aggression og invasion, skaber uundgåelige økonomiske og sociale udfordringer på tværs af EU og medlemsstaterne; opfordrer til kompensationsforanstaltninger og alternative forsyninger af varer og energikilder med henblik på at mindske disse negative virkninger samt til effektive foranstaltninger mod uacceptabel spekulation, der yderligere forværrer dem, herunder ved at tage ved lære af de vellykkede foranstaltninger, som EU har gennemført som reaktion på covid-19-pandemien;

25.  glæder sig over mange europæiske byers erklæringer om, at de har standset deres samarbejds- og partnerskabsordninger med russiske byer og organisationer; opfordrer lokale myndigheder og byer til at revidere og afslutte deres partnerskabsaftaler med byer i Den Russiske Føderation og til gengæld indlede et samarbejde med ukrainske venskabsbyer;

26.  understreger betydningen af at sikre, at Ukraines landbrugssektor kan fungere ordentligt igen så hurtigt som muligt og gøre alle tænkelige bestræbelser på at sikre den kommende så- og produktionssæson og muliggøre sikker transport og fødevare- og brændstofkorridorer til og fra landet; opfordrer til, at der åbnes grønne landkorridorer for at føre alt, hvad der er nødvendigt til at opretholde landbrugsproduktionen (f.eks. pesticider og gødningsstoffer), ind i Ukraine, og til at føre alle landbrugsprodukter, der stadig kan eksporteres, ud fra Ukraine;

27.  udtrykker sin uforbeholdne tilslutning til ICC-anklagerens beslutning om at indlede en undersøgelse af påståede krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Ukraine og understreger betydningen af en hurtig indsats og fremskridt for at indsamle de nødvendige beviser; opfordrer derfor til finansiel og praktisk støtte til ICC's vigtige arbejde, f.eks. ved at give EU's rådgivende mission Ukraine mulighed for at bistå indsamlingen af bevismateriale;

28.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at etablere en global sanktionsmekanisme til bekæmpelse af korruption og til hurtigt at indføre målrettede sanktioner mod personer, der er ansvarlige for korruption på højt plan i Rusland og Belarus;

29.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte op om alle internationale og nationale procedurer til efterforskning af angivelige forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået i Ukraine med henblik på at stille alle gerningsmænd og meddelagtige til ansvar ved en domstol;

30.  gentager, at russisk desinformation er en del af Ruslands krig mod Ukraine, og at EU's sanktioner mod russiske statsejede mediekanaler let kan omgås ved hjælp af virtuelle private netværk, satellit-tv og intelligente tv-funktioner; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre forbuddet mod russiske statsejede propagandakanaler;

31.  opfordrer til, at de europæiske finansielle institutioners oplysningskrav udvides med henblik på at informere de kompetente myndigheder om alle aktiver, der indehaves af visse russiske og belarusiske borgere, og ikke kun deres indskud; minder om, at EU-borgere kan bruge Kommissionens whistleblowerværktøj til anonymt at indberette overtrædelser af tidligere, nuværende og planlagte sanktioner mod russiske og belarusiske enkeltpersoner og enheder; mener, at anvendelsesområdet for de individuelle sanktionslister bør udvides til at omfatte nuværende og tidligere personer, der har nydt godt af tætte forbindelser med den russiske og belarusiske regering; opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af rammerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og medtage Rusland og Belarus på listen over højrisikojurisdiktioner som omhandlet i artikel 9 i det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge(5); opfordrer Kommissionen til at foreslå, at der oprettes et særligt organ til at overvåge håndhævelsen af finansielle sanktioner og andre restriktive EU-foranstaltninger; opfordrer Kommissionen til at kortlægge og offentliggøre de aktiver, som hver medlemsstat har indefrosset og beslaglagt; glæder sig over civilsamfundets og undersøgende journalisters bestræbelser på at afsløre de aktiver, der ejes af russiske oligarker;

32.  glæder sig over de beslutninger, som internationale organisationer, herunder inden for kultur og sport, har truffet om at suspendere Ruslands deltagelse; opfordrer medlemsstaterne til at reducere Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og antallet af russiske og belarusiske diplomater og konsulære medarbejdere i EU, navnlig hvis deres aktiviteter omfatter spionage, desinformation eller militære anliggender; opfordrer til fortsat koordination med de transatlantiske allierede og ligesindede partnere såsom inden for NATO, G7 og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde, medlemmerne af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, associerede stater og kandidatlande; understreger, at EU bør reagere beslutsomt, når formodede partnere ikke tilslutter sig EU's holdninger;

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, NATO, G7, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og Belarus' præsident, regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0515.
(2) EUT C 125 af 18.3.2022, s. 2.
(3) Herunder fra Bachmann m.fl., Den Europæiske Centralbank, Deutsche Bank Research, Oxford Economics, Goldman Sachs osv. som sammenfattet af Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (det tyske råd af økonomiske eksperter) i sin rapport fra marts 2022 med titlen "Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023".
(4) Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf (EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12).
(5) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.


Schengenevalueringsmekanismen *
PDF 227kWORD 83k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. april 2022 om forslag til Rådets forordning om indførelse og anvendelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))
P9_TA(2022)0122A9-0054/2022

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2021)0278),

–  der henviser til artikel 70 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0349/2021),

–  der henviser til bidragene fra det tjekkiske Senat, det spanske parlament, den portugisiske Nationalforsamling og det rumænske Senat om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0054/2022),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Forudsætningen for Schengenområdet uden grænsekontrol ved de indre grænser er, at medlemsstaterne sikrer en effektiv anvendelse af Schengenreglerne. Disse regler omfatter foranstaltninger på områderne ydre grænser, kompenserende foranstaltninger for fravær af kontrol ved de indre grænser og en solid overvågningsramme, som til sammen fremmer den frie bevægelighed og sikrer et højt niveau af sikkerhed, retfærdighed og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger.
(1)  Forudsætningen for Schengenområdet uden grænsekontrol ved de indre grænser er, at medlemsstaterne sikrer en effektiv anvendelse af Schengenreglerne. Disse regler omfatter foranstaltninger på områderne ydre grænser, kompenserende foranstaltninger for fravær af kontrol ved de indre grænser og en solid overvågningsramme, som til sammen sikrer den frie bevægelighed og et højt niveau af sikkerhed, retfærdighed og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at øge Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismens effektivitet og virkning bør den forbedres. Den reviderede evaluerings- og overvågningsmekanisme bør sigte mod at opretholde en høj grad af gensidig tillid mellem medlemsstaterne ved at sikre, at medlemsstaterne anvender Schengenreglerne effektivt i overensstemmelse med de vedtagne fælles standarder, grundlæggende principper og normer for derved at bidrage til et velfungerende Schengenområde.
(4)  For at øge Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismens effektivitet og virkning bør den forbedres. Den reviderede evaluerings- og overvågningsmekanisme bør sigte mod at opretholde en høj grad af gensidig tillid mellem medlemsstaterne ved at sikre, at medlemsstaterne anvender Schengenreglerne effektivt i overensstemmelse med de vedtagne fælles standarder, grundlæggende principper og normer med henblik på at sikre et velfungerende Schengenområde med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og uden kontrol ved de indre grænser.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Disse mål for evaluerings- og overvågningsmekanismen bør nås ved hjælp af objektive og upartiske evalueringer, der gør det muligt hurtigt at indkredse mangler i forbindelse med anvendelsen af Schengenreglerne, som kan forhindre, at Schengenområdet fungerer korrekt, og at sikre, at disse mangler hurtigt afhjælpes, og som kan udgøre grundlaget for en dialog om Schengenområdets funktion som helhed. Dette kræver et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, en afbalanceret fordeling af ansvaret og opretholdelse af systemets peerreview-karakter. Det kræver også en tættere inddragelse af Europa-Parlamentet. I lyset af omfanget af ændringerne bør forordning (EU) nr. 1053/2013 ophæves og erstattes af en ny forordning.
(5)  Disse mål for evaluerings- og overvågningsmekanismen bør nås ved hjælp af objektive og upartiske evalueringer, der gør det muligt hurtigt at indkredse mangler i forbindelse med anvendelsen af Schengenreglerne, som kan forhindre, at Schengenområdet fungerer korrekt, og at sikre, at disse mangler hurtigt afhjælpes, og som kan udgøre grundlaget for en reel politisk dialog blandt medlemsstaterne om Schengenområdets funktion som helhed. Dette kræver et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, en afbalanceret fordeling af ansvaret og opretholdelse af systemets peerreview-karakter. Det kræver også en tættere inddragelse af Europa-Parlamentet. I lyset af omfanget af ændringerne bør forordning (EU) nr. 1053/2013 ophæves og erstattes af en ny forordning.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Evaluerings- og overvågningsmekanismen kan omfatte alle områder af Schengenreglerne – nuværende og fremtidige – undtagen de områder, hvor der allerede findes en specifik evalueringsmekanisme i henhold til EU-retten. Evaluerings- og overvågningsmekanismen bør omfatte al relevant lovgivning og alle relevante operationelle aktiviteter, der bidrager til Schengenområdets funktion.
(6)  Evaluerings- og overvågningsmekanismen bør omfatte alle områder af Schengenreglerne – nuværende og fremtidige – undtagen de områder, hvor der allerede findes en specifik evalueringsmekanisme i henhold til EU-retten. Evaluerings- og overvågningsmekanismen bør omfatte både effektiviteten af kontrollen ved de ydre grænser og fraværet af grænsekontrol ved de indre grænser. Evaluerings- og overvågningsmekanismen bør omfatte al relevant lovgivning og alle relevante operationelle aktiviteter, der bidrager til, at et område uden grænsekontrol ved de indre grænser fungerer.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Der bør i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner af 1.-2. marts 2012 tages hensyn til, om de myndigheder, der anvender Schengenreglerne, fungerer korrekt. Evalueringen bør også omfatte praksis i private enheder, f.eks. luftfartsselskabers eller eksterne tjenesteyderes, for så vidt som de er involveret i eller berørt af gennemførelsen af Schengenreglerne, når de samarbejder med medlemsstaterne. I betragtning af den stadig større rolle, som EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne spiller i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, bør evaluerings- og overvågningsmekanismen ligeledes understøtte kontrollen af disse EU-organers, -kontorers og -agenturers aktiviteter, for så vidt som de udfører opgaver på medlemsstaternes vegne med henblik på at bistå med den operationelle anvendelse af bestemmelserne i Schengenreglerne. Kontrollen med disse aktiviteter bør i denne henseende indgå i evalueringen af medlemsstaterne og udføres med forbehold for og under fuld respekt for de ansvarsområder, der er tildelt Kommissionen og de relevante agenturers, kontorers og organers styrende organer i henhold til forordningerne om deres oprettelse og deres egne evaluerings- og overvågningsprocedurer i henhold til disse forordninger. Såfremt der ved evalueringer konstateres mangler i forbindelse med de funktioner, der varetages eller understøttes af EU- organer, -kontorer og -agenturer, bør Kommissionen underrette deres relevante styrende organer.
(7)  Der bør i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner af 1.-2. marts 2012 tages hensyn til, om de myndigheder, der anvender Schengenreglerne, fungerer korrekt, og om de overholder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Evalueringen bør også omfatte praksis i private enheder, f.eks. luftfartsselskabers eller eksterne tjenesteyderes, for så vidt som de er involveret i eller berørt af gennemførelsen af Schengenreglerne, når de samarbejder med medlemsstaterne. I betragtning af den stadig større rolle, som EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne spiller i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, bør evaluerings- og overvågningsmekanismen ligeledes understøtte kontrollen af disse EU-organers, -kontorers og -agenturers aktiviteter, for så vidt som de udfører opgaver på medlemsstaternes vegne med henblik på at bistå med den operationelle anvendelse af bestemmelserne i Schengenreglerne. Kontrollen med disse aktiviteter bør i denne henseende indgå i evalueringen af medlemsstaterne og udføres med forbehold for og under fuld respekt for de ansvarsområder, der er tildelt Kommissionen og de relevante agenturers, kontorers og organers styrende organer i henhold til forordningerne om deres oprettelse og deres egne evaluerings- og overvågningsprocedurer i henhold til disse forordninger. Såfremt der ved evalueringer konstateres mangler i forbindelse med de funktioner, der varetages eller understøttes af EU- organer, -kontorer og -agenturer, bør Kommissionen medtage dette i evalueringsrapporten og inddrage deres relevante styrende organer.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Den sårbarhedsvurdering, der foretages af Frontex, supplerer den evaluerings- og overvågningsmekanisme, der oprettes ved denne forordning, med henblik på at garantere kvalitetskontrollen på EU-plan og sikre konstant beredskab på både EU-plan og nationalt plan for at imødegå eventuelle udfordringer ved de ydre grænser. Begge mekanismer udgør en del af den europæiske integrerede grænseforvaltning. Synergierne mellem sårbarhedsvurderingen og evaluerings- og overvågningsmekanismen bør maksimeres med henblik på at skabe et bedre situationsbillede af, hvordan Schengenområdet fungerer, og så vidt muligt undgå dobbeltarbejde og modstridende henstillinger. Der bør til dette formål etableres en regelmæssig udveksling af oplysninger mellem Frontex og Kommissionen om resultaterne af begge mekanismer. For at forbedre det strategiske fokus og sikre en mere målrettet udformning af evalueringen kræves der også yderligere øget synergi med de relevante mekanismer og platforme, der forvaltes af EU-agenturerne og de nationale forvaltninger, såsom den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler ("EMPACT") eller det tilsyn, som Kommissionen med støtte fra eu-LISA foretager af medlemsstaternes forberedelse af implementeringen af relevante IT-systemer samt resultaterne af de nationale kvalitetskontrolmekanismer.
(9)  Den sårbarhedsvurdering, der foretages af Frontex, supplerer den evaluerings- og overvågningsmekanisme, der oprettes ved denne forordning, med henblik på at garantere kvalitetskontrollen på EU-plan og sikre konstant beredskab på både EU-plan og nationalt plan for at imødegå eventuelle udfordringer ved de ydre grænser. Denne sårbarhedsvurdering bør indgå i det årlige evalueringsprogram og dermed sikre en ajourført situationsbevidsthed. Begge mekanismer udgør en del af den europæiske integrerede grænseforvaltning. Synergierne mellem sårbarhedsvurderingen og evaluerings- og overvågningsmekanismen bør maksimeres med henblik på at skabe et bedre situationsbillede af, hvordan Schengenområdet fungerer, og så vidt muligt undgå dobbeltarbejde og modstridende henstillinger. Der bør til dette formål etableres en regelmæssig udveksling af oplysninger mellem Frontex og Kommissionen om resultaterne af begge mekanismer. For at forbedre det strategiske fokus og sikre en mere målrettet udformning af evalueringen kræves der også yderligere øget synergi med de relevante mekanismer og platforme, der forvaltes af EU-agenturerne og de nationale forvaltninger, såsom den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler ("EMPACT") eller det tilsyn, som Kommissionen med støtte fra eu-LISA foretager af medlemsstaternes forberedelse af implementeringen af relevante IT-systemer samt resultaterne af de nationale kvalitetskontrolmekanismer.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Under evalueringen bør der lægges særlig vægt på at kontrollere overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med anvendelsen af Schengenreglerne ud over den særskilte evaluering af, at Schengenreglernes databeskyttelseskrav er korrekt gennemført og anvendes korrekt. For at øge evaluerings- og overvågningsmekanismens kapacitet til at indkredse overtrædelser af de grundlæggende rettigheder på relevante politikområder bør der gennemføres supplerende foranstaltninger. Schengenevaluatorer bør uddannes ordentligt i denne henseende, de relevante oplysninger fra Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør udnyttes bedre, og dets eksperter bør i højere grad inddrages i udformningen og gennemførelsen af evalueringer. Derudover bør der ved programmeringen, udformningen og gennemførelsen af evalueringer tages hensyn til den dokumentation, der offentliggøres eller fremlægges gennem uafhængige overvågningsmekanismer eller af relevante tredjeparter på eget initiativ, f.eks. ombudsmænd, myndigheder, der overvåger overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og ikkestatslige og internationale organisationer.
(10)  Under evalueringen bør der lægges særlig vægt på at kontrollere overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med anvendelsen af Schengenreglerne ud over den særskilte evaluering af, at Schengenreglernes databeskyttelseskrav er korrekt gennemført og anvendes korrekt. For at øge evaluerings- og overvågningsmekanismens kapacitet til at indkredse overtrædelser af de grundlæggende rettigheder på relevante politikområder bør der gennemføres supplerende foranstaltninger. Schengenevaluatorer bør uddannes ordentligt i denne henseende, de relevante oplysninger fra Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør udnyttes bedre, og dets eksperter bør i højere grad inddrages i udformningen og gennemførelsen af evalueringer. Navnlig bør Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder udvikle specifikke benchmarks, som indarbejdes i standardspørgeskemaet, og som overholdelsen af de grundlæggende rettigheder kan vurderes ud fra. Derudover bør der ved programmeringen, udformningen og gennemførelsen af evalueringer tages hensyn til den dokumentation, der offentliggøres eller fremlægges gennem uafhængige overvågningsmekanismer eller af relevante tredjeparter på eget initiativ, f.eks. ombudsmænd, myndigheder, der overvåger overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og ikkestatslige og internationale organisationer.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Evalueringsformerne og -metoderne bør gøres mere fleksible for at øge evaluerings- og overvågningsmekanismens effektivitet og gøre det muligt at tilpasse den til nye omstændigheder og lovgivningsmæssig udvikling samt for at strømline anvendelsen af medlemsstaternes, Kommissionens og EU-organernes, -kontorernes og -agenturernes ressourcer. Periodiske evalueringer gennem besøg bør være den vigtigste evalueringsmetode. Andelen af uanmeldte besøg og tematiske evalueringer bør gradvist øges for at sikre en mere afbalanceret brug af de tilgængelige værktøjer. Evalueringsformerne bør tydeligt fastlægges. Afhængigt af politikområdet og arten af evaluerings- og overvågningsaktiviteten bør evaluerings- og overvågningsmekanismen gøre det muligt at evaluere flere medlemsstater samtidigt og helt eller delvist at foretage fjernevalueringer samt kombinere evalueringen af politikområder. Det bør i forbindelse med evaluerings- og overvågningsmekanismen tilstræbes at udarbejde omfattende evalueringsrapporter om medlemsstaterne, hvori disses overordnede resultater med hensyn til anvendelsen af Schengenreglerne vurderes.
(12)  Evalueringsformerne og -metoderne bør gøres mere fleksible for at øge evaluerings- og overvågningsmekanismens effektivitet og gøre det muligt at tilpasse den til nye omstændigheder og lovgivningsmæssig udvikling samt for at strømline anvendelsen af medlemsstaternes, Kommissionens og EU-organernes, -kontorernes og -agenturernes ressourcer. Periodiske evalueringer gennem besøg bør være den vigtigste evalueringsmetode. Andelen af uanmeldte besøg og tematiske evalueringer bør gradvist øges for at sikre en mere afbalanceret brug af de tilgængelige værktøjer. Evalueringsformerne bør tydeligt fastlægges. Afhængigt af politikområdet og arten af evaluerings- og overvågningsaktiviteten bør evaluerings- og overvågningsmekanismen gøre det muligt at evaluere flere medlemsstater samtidigt og helt eller delvist at foretage fjernevalueringer som supplerende evalueringsmetoder til fysiske besøg samt kombinere evalueringen af politikområder. Det bør i forbindelse med evaluerings- og overvågningsmekanismen tilstræbes at udarbejde omfattende evalueringsrapporter om medlemsstaterne, hvori disses overordnede resultater med hensyn til anvendelsen af Schengenreglerne vurderes.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Der bør anvendes tematiske evalueringer oftere for at tilvejebringe en sammenlignende analyse af medlemsstaternes praksis. De bør finde sted for at vurdere gennemførelsen af større lovgivningsmæssige ændringer, når de begynder at finde anvendelse, og af nye initiativer samt for at vurdere spørgsmål på tværs af politikområder eller praksis i medlemsstater, der står over for lignende udfordringer.
(13)  Der bør anvendes tematiske evalueringer oftere for at tilvejebringe en sammenlignende analyse af medlemsstaternes praksis. De bør finde sted for at vurdere gennemførelsen af større lovgivningsmæssige ændringer, når de begynder at finde anvendelse, og af nye initiativer samt for at vurdere spørgsmål på tværs af politikområder eller lignende politikker og praksis på tværs af medlemsstaterne.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Uanmeldte besøg, der er et af de mest effektive redskaber til at kontrollere medlemsstaternes praksis bør afhængigt af deres formål finde sted uden forudgående underretning af den pågældende medlemsstat eller med kun kort forudgående underretning. Uanmeldte besøg uden forudgående underretning bør finde sted med henblik på "efterforskning" for at kontrollere overholdelsen af forpligtelserne i henhold til Schengenreglerne, blandt andet som reaktion på tegn på, at der er ved at opstå systemiske problemer, der potentielt kan have en betydelig indvirkning på Schengenområdets funktion, eller overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, navnlig påstande om alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder ved de ydre grænser. I sådanne tilfælde ville en forhåndsmeddelelse forpurre formålet med besøget. Uanmeldte besøg med et varsel på 24 timer bør finde sted, hvis hovedformålet med besøget er at foretage stikprøvekontrol af en medlemsstats gennemførelse af Schengenreglerne.
(14)  Uanmeldte besøg, der er et af de mest effektive redskaber til at kontrollere medlemsstaternes praksis, bør finde sted uden forudgående underretning af den pågældende medlemsstat. Uanmeldte besøg bør finde sted med henblik på "efterforskning" for at kontrollere overholdelsen af forpligtelserne i henhold til Schengenreglerne, blandt andet som reaktion på tegn på, at der er ved at opstå systemiske problemer, der potentielt kan indvirke negativt på Schengenområdets funktion eller føre til overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, navnlig påstande om alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder ved de ydre grænser.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Der bør gives et varsel på højst 24 timer til et medlemsland inden et besøg med kort varsel, som er et supplerende redskab. Et besøg med kort varsel bør kun finde sted, når hovedformålet med besøget er at foretage stikprøvekontrol af en medlemsstats gennemførelse af Schengenreglerne.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Programmeringen af de aktiviteter, der gennemføres i henhold til denne forordning via flerårige og årlige evalueringsprogrammer, har allerede vist sig at have en merværdi, når det drejer sig om at sikre forudsigelighed og sikkerhed. Kommissionen bør derfor i samarbejde med medlemsstaterne vedtage flerårige og årlige evalueringsprogrammer. Disse programmer bør også give den nødvendige fleksibilitet til, at det er muligt at tilpasse dem til Schengenreglernes dynamiske karakter over tid. I tilfælde af force majeure bør der foretages tilpasninger af programmerne efter aftale med de berørte medlemsstater, uden at der behov for en formel ændring af programmerne. I det flerårige evalueringsprogram, der vedtages for syv år, bør de specifikke prioriterede områder, der skal være omfattet af de periodiske evalueringer, fastlægges. Denne tilgang bør give mulighed for større fleksibilitet, bedre prioritering og en mere afbalanceret og strategisk anvendelse af alle tilgængelige værktøjer. Forlængelsen af det flerårige evalueringsprogram fra fem til syv år bør også føre til øget, tættere og mere målrettet overvågning af medlemsstaterne, uden at kontrolniveauet sænkes.
(15)  Programmeringen af de aktiviteter, der gennemføres i henhold til denne forordning via flerårige og årlige evalueringsprogrammer, har allerede vist sig at have en merværdi, når det drejer sig om at sikre forudsigelighed og sikkerhed. Kommissionen bør derfor i samarbejde med medlemsstaterne vedtage flerårige og årlige evalueringsprogrammer. Disse programmer bør også give den nødvendige fleksibilitet til, at det er muligt at tilpasse dem til Schengenreglernes dynamiske karakter over tid. I tilfælde af force majeure bør der foretages tilpasninger af programmerne efter aftale med de berørte medlemsstater, uden at der behov for en formel ændring af programmerne. I det flerårige evalueringsprogram, der vedtages for syv år, bør de specifikke prioriterede områder, der skal være omfattet af de periodiske evalueringer, fastlægges. Denne tilgang bør give mulighed for større fleksibilitet, bedre tilpasning baseret på den ajourførte information, der er indsamlet i de forskellige analyser med henblik på at skabe et bedre situationsbillede af, hvordan Schengenområdet fungerer, og bedre prioritering og en mere afbalanceret og strategisk anvendelse af alle tilgængelige værktøjer. Forlængelsen af det flerårige evalueringsprogram fra fem til syv år bør også føre til øget, tættere og mere målrettet overvågning af medlemsstaterne, uden at kontrolniveauet sænkes.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Evaluerings- og overvågningsaktiviteterne bør udføres af hold af repræsentanter for Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Disse repræsentanter og eksperter bør have passende kvalifikationer, herunder en solid teoretisk viden og praktisk erfaring. For på en hurtigere og mindre besværlig måde at sikre, at et tilstrækkeligt antal erfarne eksperter deltager, bør Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne oprette og opretholde en pulje af eksperter. Puljen bør være den primære kilde til eksperter til evaluerings- og overvågningsaktiviteter.
(16)  Evaluerings- og overvågningsaktiviteterne bør udføres af hold af repræsentanter for Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne samt EU-observatører. Disse repræsentanter og eksperter bør have passende kvalifikationer, herunder en solid teoretisk viden og praktisk erfaring, og bør have gennemført en passende uddannelse. For at sikre integriteten af de evalueringsrapporter, der udarbejdes af et hold efter en evaluering, bør EU‑observatørerne ikke have nogen interessekonflikt i de tilfælde, hvor aktiviteterne i et EU‑organ, ‑kontor eller ‑agentur, der er involveret i gennemførelsen af Schengenreglerne, evalueres sammen med myndighederne i en medlemsstat. For på en hurtigere og mindre besværlig måde at sikre, at et tilstrækkeligt antal erfarne eksperter deltager, bør Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne oprette og opretholde en pulje af eksperter. Puljen bør være den primære kilde til eksperter til evaluerings- og overvågningsaktiviteter.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Evalueringsrapporterne bør være koncise og kortfattede. De bør fokusere på mangler med betydelige konsekvenser og fremhæve områder, hvor der kan foretages væsentlige forbedringer. Mindre vigtige konstateringer bør ikke indgå i rapporterne. Holdet bør ikke desto mindre meddele disse resultater til den evaluerede medlemsstat ved evalueringsaktivitetens afslutning, herunder til de myndigheder, der er ansvarlige for den relevante nationale kvalitetskontrolmekanisme. Holdet bør aktivt søge at afdække bedste praksis, som bør føjes til rapporterne. Navnlig bør nye og innovative foranstaltninger, der i væsentlig grad forbedrer gennemførelsen af de fælles regler, og som kan gennemføres i praksis af andre medlemsstater, fremhæves som bedste praksis i forbindelse med rapporten.
(19)  Evalueringsrapporterne bør være koncise og omhandle de konstaterede mangler og fremhæve områder, hvor der bør foretages forbedringer. Holdet bør meddele resultaterne til den evaluerede medlemsstat ved evalueringsaktivitetens afslutning, herunder til de myndigheder, der er ansvarlige for den relevante nationale kvalitetskontrolmekanisme. Holdet bør aktivt søge at afdække bedste praksis, som bør føjes til rapporterne. Navnlig bør nye og innovative foranstaltninger, der i væsentlig grad forbedrer gennemførelsen af de fælles regler, og som kan gennemføres i praksis af andre medlemsstater, fremhæves som bedste praksis i forbindelse med rapporten.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Evalueringsrapporterne bør som hovedregel indeholde henstillinger om, hvordan de konstaterede mangler (herunder overtrædelser af de grundlæggende rettigheder) kan afhjælpes, og vedtages i en enkelt retsakt af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/201136. Konsolideringen af rapporten og henstillingerne i ét enkelt dokument efter én enkelt vedtagelsesprocedure styrker den iboende forbindelse mellem evalueringsresultaterne og henstillingerne. Desuden bør den fremskyndede offentliggørelse af henstillingerne sætte medlemsstaterne i stand til hurtigere og mere effektivt at afhjælpe manglerne. Samtidig bør anvendelsen af undersøgelsesproceduren sikre medlemsstaternes engagement i den beslutningsproces, der fører til vedtagelsen af henstillingerne.
(20)  Evalueringsrapporterne bør som hovedregel indeholde henstillinger om, hvordan de konstaterede mangler (herunder overtrædelser af de grundlæggende rettigheder) kan afhjælpes, og vedtages i en enkelt retsakt af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/201136, og uden unødvendigt ophold. Der bør navnlig lægges vægt på at konstatere og afhjælpe overtrædelser af de grundlæggende rettigheder. Konsolideringen af rapporten og henstillingerne i ét enkelt dokument efter én enkelt vedtagelsesprocedure styrker den iboende forbindelse mellem evalueringsresultaterne og henstillingerne. Desuden bør den fremskyndede offentliggørelse af henstillingerne sætte medlemsstaterne i stand til hurtigere og mere effektivt at afhjælpe manglerne. Samtidig bør anvendelsen af undersøgelsesproceduren sikre medlemsstaternes engagement i den beslutningsproces, der fører til vedtagelsen af henstillingerne.
__________________
__________________
36 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
36 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Hvis der ved evalueringerne konstateres en alvorlig mangel, bør der desuden gælde særlige bestemmelser for at sikre, at der hurtigt vedtages afhjælpende foranstaltninger. I lyset af de risici, en sådan mangel indebærer, bør den evaluerede medlemsstat, så snart den er blevet underrettet om en alvorlig mangel, straks begynde at iværksætte gennemførelsesforanstaltninger til afhjælpning af manglen, bl.a. ved at mobilisere alle tilgængelige operationelle og finansielle midler, når det er nødvendigt. Afhjælpende foranstaltninger bør være underlagt kortere frister og tættere politisk kontrol og overvågning gennem processen. Når det ved en evaluering fastslås, at der foreligger en alvorlig mangel, bør Kommissionen straks underrette Rådet og Europa-Parlamentet og tilrettelægge et nyt besøg vedrørende en alvorlig mangel senest et år efter datoen for evalueringen for at kontrollere, om medlemsstaten har afhjulpet den pågældende mangel. Kommissionen bør forelægge en ny rapport for Rådet efter det nye besøg.
(22)  Hvis der ved evalueringerne konstateres en alvorlig mangel, bør der desuden gælde særlige bestemmelser for at sikre, at der hurtigt vedtages afhjælpende foranstaltninger. I lyset af de risici, en sådan mangel indebærer, bør den evaluerede medlemsstat, så snart den er blevet underrettet om en alvorlig mangel, straks begynde at iværksætte gennemførelsesforanstaltninger til afhjælpning af manglen, bl.a. ved at mobilisere alle tilgængelige operationelle og finansielle midler, når det er nødvendigt. Afhjælpende foranstaltninger bør være underlagt kortere frister og tættere politisk kontrol og overvågning gennem processen. Når det ved en evaluering fastslås, at der foreligger en alvorlig mangel, bør Kommissionen straks underrette Rådet og Europa-Parlamentet samt rapportere om eventuelle traktatbrudssager, der verserer eller vil blive indledt mod den evaluerede medlemsstat. Kommissionen bør desuden tilrettelægge et nyt besøg vedrørende en alvorlig mangel senest 180 dage efter datoen for evalueringen for at kontrollere, om medlemsstaten har afhjulpet den pågældende mangel. Kommissionen bør forelægge en ny rapport for Rådet og Europa-Parlamentet efter det nye besøg. I betragtning af de alvorlige konsekvenser, som en alvorlig mangel kan have for Schengenområdet, bør Kommissionen straks indlede en traktatbrudssag i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at afhjælpe de konstaterede mangler.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Konstateringen af en alvorlig mangel kræver en grundig vurdering fra sag til sag på grundlag af klare kriterier vedrørende arten, omfanget og de potentielle konsekvenser af problemerne, som kan være forskellige for hvert politikområde. Forskellige vigtige elementer med henblik på en effektiv gennemførelse af Schengenreglerne og forskellige kombinationer af faktorer kan føre til, at en mangel klassificeres som en alvorlig mangel. Hvis det imidlertid vurderes, at en konstateret mangel vil eller på kort sigt kan bringe den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser i fare eller har en væsentlig negativ indvirkning på enkeltpersoners rettigheder, skal en sådan mangel anses for at være en alvorlig mangel. Hvis der i en evalueringsrapport konstateres en alvorlig mangel i forbindelse med gennemførelsen af kontrol af de ydre grænser, kan artikel 21 og 29 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) 2016/39937 finde anvendelse.
(23)  Konstateringen af en alvorlig mangel kræver en grundig vurdering fra sag til sag på grundlag af klare kriterier vedrørende arten, omfanget og de potentielle konsekvenser af problemerne, som kan være forskellige for hvert politikområde. Forskellige vigtige elementer med henblik på en effektiv gennemførelse af Schengenreglerne og forskellige kombinationer af faktorer kan føre til, at en mangel klassificeres som en alvorlig mangel. Hvis det imidlertid vurderes, at en konstateret mangel vil eller på kort sigt kan bringe den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser i fare eller kan indvirke negativt på de grundelæggende rettigheder eller har en væsentlig negativ indvirkning på enkeltpersoners rettigheder, skal en sådan mangel anses for at være en alvorlig mangel. Hvis der i en evalueringsrapport konstateres en alvorlig mangel i forbindelse med gennemførelsen af kontrol af de ydre grænser, kan artikel 21 og 29 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) 2016/39937 finde anvendelse.
__________________
__________________
37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).
37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Det er vigtigt og ønskeligt, at Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt fører drøftelser på politisk plan for at øge bevidstheden om betydningen af at gennemføre Schengenreglerne, og at de holder de medlemsstater, der vedvarende overtræder de fælles regler, ansvarlige og øger presset på dem for at få dem til at afhjælpe de konstaterede mangler. Kommissionen bør give passende input for at lette disse drøftelser, bl.a. gennem vedtagelse af en omfattende årsrapport, der omfatter de evalueringer, der er foretaget i det foregående år, og hvori der gøres status over gennemførelsen af henstillingerne, og som skal indgå i Schengenstatusrapport. Europa-Parlamentet opfordres til at vedtage beslutninger, og Rådet bør vedtage konklusioner for at øge presset på de medlemsstater, der gør utilstrækkelige fremskridt. "Schengenforummet" bør udgøre en unik platform for uformelle drøftelser om Schengensamarbejdet på højt niveau med repræsentanter for Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af Schengenreglerne.
(26)  Det er vigtigt og ønskeligt, at Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt fører drøftelser på politisk plan for at øge bevidstheden om betydningen af at gennemføre Schengenreglerne, og at de holder de medlemsstater, der vedvarende overtræder de fælles regler, ansvarlige og øger presset på dem for at få dem til at afhjælpe de konstaterede mangler. Begge institutioner bør informeres fuldt ud og på lige fod om alle udviklinger i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne i medlemsstaterne. Kommissionen bør give passende input for at lette disse drøftelser, bl.a. gennem vedtagelse af en omfattende årsrapport, der omfatter de evalueringer, der er foretaget i det foregående år, og hvori der gøres status over gennemførelsen af henstillingerne, og som skal indgå i Schengenstatusrapport. Europa-Parlamentet opfordres til at vedtage beslutninger, og Rådet bør vedtage konklusioner for at øge presset på de medlemsstater, der gør utilstrækkelige fremskridt. "Schengenforummet" bør udgøre en unik platform for uformelle drøftelser om Schengensamarbejdet på højt niveau med repræsentanter for Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af Schengenreglerne.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  Sikkerhedsklassifikationen af evalueringen og rapporterne om nye besøg bør fastlægges i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44438. Den evaluerede medlemsstat bør dog fortsat have mulighed for at anmode om sikkerhedsklassifikation af hele eller dele af rapporten i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler.
(28)  Sikkerhedsklassifikationen af evalueringen og rapporterne om nye besøg bør fastlægges i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44438. Den evaluerede medlemsstat bør dog i ekstraordinære tilfælde fortsat have mulighed for at anmode om sikkerhedsklassifikation af hele eller dele af rapporten i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler.
__________________
__________________
38 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
38 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Med henblik på den særlige rolle, der er pålagt Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i henhold til artikel 70, sidste punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som understreget i artikel 12, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvad angår de nationale parlamenter, bør Rådet og Kommissionen fuldt ud orientere Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om indholdet og resultaterne af evalueringerne. Derudover vil Rådet, hvis Kommissionen fremlægger et forslag med henblik på ændring af denne forordning, høre Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 7, litra h), i Rådets forretningsorden39, så der i videst mulig udstrækning kan tages hensyn til dets udtalelse, inden Rådet vedtager en endelig tekst.
(29)  Med henblik på den særlige rolle, der er pålagt Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i henhold til artikel 70, sidste punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som understreget i artikel 12, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvad angår de nationale parlamenter, bør Rådet og Kommissionen fuldt ud orientere Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om indholdet og resultaterne af evalueringerne senest 14 dage efter, at evalueringsproceduren er blevet afsluttet. Derudover vil Rådet, hvis Kommissionen fremlægger et forslag med henblik på ændring af denne forordning, høre Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 7, litra h), i Rådets forretningsorden39, så der i videst mulig udstrækning kan tages hensyn til dets udtalelse, inden Rådet vedtager en endelig tekst.
__________________
__________________
39 Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).
39 Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning indføres der en evaluerings- og overvågningsmekanisme med henblik på at sikre, at medlemsstaterne anvender Schengenreglerne effektivt for derved at bidrage til et velfungerende område uden kontrol ved de indre grænser.
1.  Ved denne forordning indføres der en evaluerings- og overvågningsmekanisme med henblik på at sikre, at medlemsstaterne anvender Schengenreglerne effektivt for at sikre et velfungerende område uden kontrol ved de indre grænser og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Evalueringerne kan omfatte alle aspekter af Schengenreglerne, og der kan heri tages hensyn til den måde, hvorpå de myndigheder, der anvender dem, fungerer.
3.  Evalueringerne kan omfatte alle aspekter af Schengenreglerne, herunder medlemsstaternes effektive anvendelse af ledsageforanstaltninger på områderne ydre grænser, visumpolitik, Schengeninformationssystemet, databeskyttelse, politisamarbejde, retligt samarbejde og fraværet af grænsekontrol ved de indre grænser. Alle evalueringer skal indeholde en vurdering af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med de omfattede aspekter.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
d)  "uanmeldt evaluering": en evaluering, der ikke er medtaget i det flerårige og det årlige evalueringsprogram, for at kontrollere en eller flere medlemsstaters anvendelse af Schengenreglerne på et eller flere politikområder
d)  "uanmeldt evaluering": en evaluering, der gennemføres uden varsel og ikke er medtaget i det flerårige og det årlige evalueringsprogram, for at kontrollere en eller flere medlemsstaters anvendelse af Schengenreglerne på et eller flere politikområder
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)
fa)  "et besøg med kort varsel": et besøg, der gennemføres med et varsel på højst 24 timer og med det formål at foretage stikprøvekontrol af en medlemsstats gennemførelse af Schengenreglerne
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i
i)  "alvorlig mangel": en eller flere mangler, der vedrører den effektive anvendelse af centrale elementer af Schengenreglerne, og som enkeltvis eller i kombination med tiden har eller risikerer at få en betydelig negativ indvirkning på enkeltpersoners rettigheder eller Schengenområdets funktion
i)  "alvorlig mangel": en eller flere mangler, der vedrører den effektive anvendelse af Schengenreglerne, eller en del deraf, herunder overholdelse af chartret, og som enkeltvis eller i kombination har eller risikerer at få en negativ indvirkning på den frie bevægelighed, enkeltpersoners rettigheder eller Schengenområdets funktion
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 1 - litra k
k)  "hold": en gruppe eksperter udpeget af medlemsstaterne og repræsentanter for Kommissionen, som udfører evaluerings- og overvågningsaktiviteter.
k)  "hold": en gruppe eksperter udpeget af medlemsstaterne og repræsentanter for Kommissionen og observatører udpeget af relevante EU‑institutioner, ‑organer eller ‑agenturer, som udfører evaluerings- og overvågningsaktiviteter.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k a (nyt)
ka)  "EU-observatør": en person, der er udpeget af en EU-institution eller et EU-organ, -kontor eller –agentur som omhandlet i artikel 7, stk. 1, og som deltager i en evaluerings- eller overvågningsaktivitet.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder fuldt ud på alle evalueringsstadier for at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning.
3.  Medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet samarbejder fuldt ud på alle evalueringsstadier for at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning og sikrer samtidigt, at Europa-Parlamentet er fuldt ud informeret om alle væsentlige udviklinger.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2
De sikrer, at Kommissionen og de hold, der gennemfører evaluerings- og overvågningsaktiviteterne, har mulighed for at udføre deres opgaver effektivt, navnlig ved at give Kommissionen og holdene mulighed for at henvende sig direkte til relevante personer og ved at give dem fuld og uhindret adgang til alle områder, lokaler og dokumenter, som de anmoder om adgang til, herunder nationale og interne retningslinjer og instrukser, også klassificerede.
De sikrer, at Kommissionen og de hold, der gennemfører evaluerings- og overvågningsaktiviteterne, har mulighed for at udføre deres opgaver effektivt, navnlig ved at give Kommissionen og holdene mulighed for at henvende sig direkte og individuelt til relevante personer og ved at give dem fuld og uhindret adgang til alle områder, lokaler og dokumenter, som de anmoder om adgang til, herunder nationale og interne retningslinjer og instrukser, også klassificerede.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2
Kommissionen afholder rejse- og opholdsudgifterne for de eksperter og den i artikel 16, stk. 2 omhandlede observatør, som deltager i besøgene.
Kommissionen afholder rejse- og opholdsudgifterne for eksperter og for de i artikel 16, stk. 2 omhandlede observatører samt for de EUobservatører, som deltager i besøgene.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  evalueringer med kort varsel
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
a)  for at evaluere praksis ved de indre grænser
a)  for at evaluere praksis ved de indre grænser, navnlig hvor der har været kontrol ved de indre grænser i mere end 180 dage og steder, hvor der foreligger dokumentation for overtrædelser af de grundlæggende rettigheder
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b
b)  når den bliver opmærksom på nye eller systemiske problemer, som potentielt kan have en betydelig negativ indvirkning på Schengenområdets funktion
b)  når den bliver opmærksom på nye eller eksisterende problemer, som potentielt kan have en betydelig negativ indvirkning på Schengenområdets funktion, herunder omstændigheder, der kan give anledning til interne sikkerhedstrusler.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c
c)  når den har grund til at antage, at en medlemsstat i alvorlig grad tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til Schengenreglerne, herunder påstande om alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder ved de ydre grænser.
c)  når den har grund til at antage, at en medlemsstat tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til Schengenreglerne, navnlig påstande om alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder ved de ydre grænser.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Kommissionen kan tilrettelægge tematiske evalueringer, navnlig for at vurdere gennemførelsen af større lovgivningsmæssige ændringer, efterhånden som disse træder i kraft, og af nye initiativer eller for at vurdere spørgsmål på tværs af politikområder eller praksis i medlemsstater, der står over for lignende udfordringer.
3.  Kommissionen kan tilrettelægge tematiske evalueringer, navnlig for at vurdere gennemførelsen af større lovgivningsmæssige ændringer, efterhånden som disse træder i kraft, og af nye initiativer eller for at vurdere spørgsmål på tværs af politikområder eller lignende politikker og praksis på tværs af medlemsstaterne.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 6 – afsnit 1
De i artikel 4 og 5 omhandlede evaluerings- og overvågningsaktiviteter kan gennemføres ved hjælp af anmeldte eller uanmeldte besøg og spørgeskemaer eller andre fjernkommunikationsmidler.
De i artikel 4 og 5 omhandlede evaluerings- og overvågningsaktiviteter kan gennemføres ved hjælp af anmeldte besøg, besøg med kort varsel eller uanmeldte besøg og spørgeskemaer eller andre fjernkommunikationsmidler. Disse bør kun anvendes, hvis fysiske besøg ikke anses for nødvendige.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen kan indgå aftaler med EU-organer, -kontorer og -agenturer for at lette samarbejdet.
Kommissionen kan indgå aftaler med EU-organer, -kontorer og -agenturer for at lette samarbejdet og indbyde et medlem fra EUorganerne, kontorerne eller agenturerne til at deltage i holdene, der udfører evaluerings- og overvågningsaktiviteter, når det er relevant.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Senest den 31. august hvert år forelægger Frontex Kommissionen og medlemsstaterne en risikoanalyse med henblik på det årlige evalueringsprogram, jf. denne forordnings artikel 13.
1.  Senest den 31. august hvert år forelægger Frontex Kommissionen og medlemsstaterne risikoanalyser med henblik på det årlige evalueringsprogram, jf. denne forordnings artikel 13.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1
Den i stk. 1 omhandlede risikoanalyse skal omfatte alle relevante aspekter vedrørende integreret grænseforvaltning og skal også indeholde henstillinger med henblik på uanmeldte besøg det følgende år uanset rækkefølgen af de medlemsstater, der skal evalueres hvert år, som fastsat i det flerårige evalueringsprogram, jf. artikel 12.
De i stk. 1 omhandlede risikoanalyser skal omfatte alle relevante aspekter vedrørende europæisk integreret grænseforvaltning som fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1896 og omfatte en komponent vedrørende grundlæggende rettigheder og skal også indeholde henstillinger med henblik på uanmeldte besøg eller besøg med kort varsel det følgende år uanset rækkefølgen af de medlemsstater, der skal evalueres hvert år, som fastsat i det flerårige evalueringsprogram, jf. artikel 12.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2
Disse henstillinger kan vedrøre en hvilken som helst region eller et hvilket som helst specifikt område og skal indeholde en liste med mindst ti specifikke afsnit af de ydre grænser og mindst ti specifikke grænseovergangssteder, specifikke steder, der er relevante for vurderingen af, om direktiv 2008/115/EF47 overholdes, samt andre relevante oplysninger.
Disse henstillinger kan vedrøre en hvilken som helst region eller et hvilket som helst specifikt område og skal indeholde en liste med mindst ti specifikke afsnit af de ydre grænser og mindst ti specifikke grænseovergangssteder, specifikke steder, der er relevante for vurderingen af, om direktiv 2008/115/EF47 overholdes, samt andre relevante oplysninger.
Kommissionen fremsender straks risikoanalysen til Europa-Parlamentet og til Rådet i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1896.
__________________
__________________
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a) og d), i Rådets forordning (EF) nr. 168/20071a forelægger Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder senest den 31. august hvert år konklusioner om sin generelle vurdering af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne for Kommissionen, således at Kommissionen har disse konklusioner ved udarbejdelsen af det årlige evalueringsprogram, der er omhandlet i artikel 13.
__________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1).
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen anvender resultaterne af de relevante mekanismer og instrumenter, herunder de evaluerings- og overvågningsaktiviteter, der udføres af de EU-organer, -kontorer og -agenturer, som er involveret i gennemførelsen af Schengenreglerne, og af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder samt af uafhængige nationale overvågningsmekanismer og -organer og andre nationale kvalitetskontrolmekanismer ved forberedelsen af evaluerings- og overvågningsaktiviteterne for at forbedre kendskabet til Schengenområdets funktion og undgå dobbeltarbejde og modstridende foranstaltninger.
1.  Kommissionen anvender resultaterne af de relevante mekanismer og instrumenter, herunder de evaluerings- og overvågningsaktiviteter, der udføres af de EU-organer, -kontorer og -agenturer, som er involveret i gennemførelsen af Schengenreglerne, og af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder samt af uafhængige nationale overvågningsmekanismer og -organer og andre nationale kvalitetskontrolmekanismer ved forberedelsen af evaluerings- og overvågningsaktiviteterne til at fastslå behovet for uanmeldte evalueringer eller evalueringer med kort varsel og til at forbedre kendskabet til Schengenområdets funktion og undgå dobbeltarbejde og modstridende foranstaltninger.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2
Informationsudvekslingen skal finde sted i overensstemmelse med de berørte EU-organers, -kontorers og -agenturers mandater.
Informationsudvekslingen skal finde sted i overensstemmelse med de berørte EU-organers, -kontorers og -agenturers mandater. En sådan informationsudveksling skal finde sted for at sikre, at disse EU‑organer, ‑kontorer og ‑agenturer har en større situationsbevidsthed og kan yde en bedre operationel indsats.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 11 – afsnit 1
Ved programmeringen og gennemførelsen af evalueringerne og overvågningsaktiviteterne tager Kommissionen hensyn til oplysninger fra tredjeparter, herunder uafhængige myndigheder, ikkestatslige organisationer og internationale organisationer.
Ved programmeringen og gennemførelsen af evalueringerne og overvågningsaktiviteterne, navnlig ved fastlæggelsen af behovet for uanmeldte evalueringer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 2a, tager Kommissionen hensyn til oplysninger og henstillinger fra relevante tredjeparter, herunder uafhængige myndigheder, ikkestatslige organisationer og internationale organisationer såsom De Forenede Nationers og Europarådets institutioner og organer. Hvor evalueringen bekræfter de mangler, som tredjeparterne har fremhævet i deres forelagte oplysninger, skal medlemsstater have mulighed for at fremsætte bemærkninger.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2
I løbet af hver flerårig evalueringscyklus underkastes hver medlemsstat én periodisk evaluering og mindst én uanmeldt evaluering eller tematisk evaluering.
I løbet af hver flerårig evalueringscyklus underkastes hver medlemsstat én periodisk evaluering og mindst én uanmeldt evaluering eller et besøg med kort varsel og én eller flere tematiske evalueringer. Kommissionen tilrettelægger uanmeldte evalueringer i henhold til artikel 4, når omstændighederne i nævnte artikel gør sig gældende.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1
I det flerårige evalueringsprogram fastsættes de specifikke prioriterede områder, der skal være omfattet af de periodiske evalueringer, og en foreløbig tidsplan for disse evalueringer.
I overensstemmelse med artikel 4 skal det i det flerårige evalueringsprogram fastsættes, hvilke aspekter af Schengenreglerne, der skal være omfattet af de periodiske evalueringer, og en foreløbig tidsplan for disse evalueringer.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2
Det skal indeholde en foreløbig liste over de medlemsstater, der skal underkastes periodiske evalueringer, uden at dette berører de tilpasninger, der foretages i henhold til stk. 4, i et givet år. I forbindelse med den foreløbige rækkefølge, hvori medlemsstaterne skal underkastes en periodisk evaluering, tages der hensyn til, hvor lang tid der er gået siden den foregående periodiske evaluering. Der tages også hensyn til resultaterne af tidligere evalueringer, den hastighed, hvormed handlingsplanerne gennemføres, og andre relevante oplysninger, som Kommissionen råder over, for så vidt angår medlemsstaternes praksis.
Det skal indeholde en foreløbig liste over de medlemsstater, der skal underkastes periodiske evalueringer, sammen med de relevante EU‑institutioner, ‑organer, ‑kontorer og ‑agenturer, der varetager funktioner i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne i de relevante medlemsstater, uden at dette berører de tilpasninger, der foretages i henhold til stk. 4, i et givet år. I forbindelse med den foreløbige rækkefølge, hvori medlemsstaterne skal underkastes en periodisk evaluering, tages der hensyn til, hvor lang tid der er gået siden den foregående periodiske evaluering. Der tages også hensyn til resultaterne af tidligere evalueringer, den hastighed, hvormed handlingsplanerne gennemføres, og andre relevante oplysninger, som Kommissionen råder over, for så vidt angår medlemsstaternes praksis.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2
Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet kan Kommissionen høre de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, der er omhandlet i artikel 7.
Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet kan Kommissionen høre de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, der er omhandlet i artikel 7. I samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder indarbejder Kommissionen specifikke benchmarks i spørgeskemaet, som evalueringsholdene skal vurdere overholdelsen af de grundlæggende rettigheder ud fra.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 3
Kommissionen stiller oplysningerne til rådighed for de øvrige medlemsstater.
Kommissionen stiller oplysningerne til rådighed for de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer i samarbejde med de relevante EU-organer, -kontorer eller -agenturer, at medlemsstaternes eksperter og Kommissionens repræsentanter modtager passende uddannelse for at blive Schengenevaluatorer.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer i samarbejde med de relevante EU-organer, -kontorer eller -agenturer, at medlemsstaternes eksperter og Kommissionens repræsentanter modtager passende uddannelse for at blive Schengenevaluatorer. Gennemførelsen af denne uddannelse skal være obligatorisk for alle eksperter, der deltager i et hold, som foretager evaluerings- eller overvågningsaktivitter i overensstemmelse med artikel 18.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Hvert hold, der foretager periodiske evalueringer, kan til uddannelsesformål omfatte en "observatør" fra enten en medlemsstat eller Kommissionen.
2.  Hvert hold, der foretager periodiske evalueringer, kan til uddannelsesformål omfatte en observatør fra en medlemsstat, fra Kommissionen eller fra et EU-organ, -kontor eller -agentur, der er involveret i gennemførelsen af Schengenreglerne
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  Kommissionen opretter i samarbejde med medlemsstaterne hvert år en pulje af eksperter, hvis faglige baggrund dækker de specifikke prioriterede områder, der er fastsat i det flerårige evalueringsprogram.
1.  Kommissionen opretter i samarbejde med medlemsstaterne hvert år en pulje af eksperter, hvis faglige baggrund omfatter de aspekter af Schengenreglerne, der skal være dækket i henhold til det flerårige evalueringsprogram.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2
2.  Parallelt med udarbejdelsen af det årlige evalueringsprogram, jf. artikel 13, stk. 1, udpeger medlemsstaterne efter invitation fra Kommissionen mindst én kvalificeret ekspert for hvert specifikt område, der er fastlagt i det flerårige evalueringsprogram, til næste års pulje af eksperter.
2.  Parallelt med udarbejdelsen af det årlige evalueringsprogram, jf. artikel 13, stk. 1, udpeger medlemsstaterne efter invitation fra Kommissionen mindst én kvalificeret ekspert for hvert aspekt af Schengenreglerne, der skal evalueres som fastlagt i det flerårige evalueringsprogram, til næste års pulje af eksperter.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 11
11.  Kommissionen ajourfører listen over eksperter i puljen og underretter medlemsstaterne om antallet af udpegede eksperter og deres profiler for hver medlemsstat.
11.  Kommissionen ajourfører listen over eksperter i puljen og underretter medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Rådet om antallet af udpegede eksperter og deres profiler for hver medlemsstat.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Kommissionen fastlægger antallet af eksperter fra medlemsstaterne og repræsentanter for Kommissionen, der deltager i et hold, på grundlag af de særlige forhold og behov i forbindelse med evaluerings- eller overvågningsaktiviteten. Kommissionen udvælger, hvilke eksperter fra puljen af eksperter der skal være medlemmer af et hold.
1.  Kommissionen fastlægger antallet af eksperter fra medlemsstaterne og repræsentanter for Kommissionen, der deltager i et hold, på grundlag af de særlige forhold og behov i forbindelse med evaluerings- eller overvågningsaktiviteten. Kommissionen udvælger, hvilke eksperter fra puljen af eksperter der skal være medlemmer af et hold. Alle medlemmerne af holdet, med undtagelse af observatører eller EU-observatører, skal have gennemgået den relevante uddannelse, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2
Medlemsstaternes eksperter deltager ikke i et hold, der foretager en evaluerings- eller overvågningsaktivitet i den medlemsstat, hvor de er ansat.
Medlemsstaternes eksperter deltager ikke i et hold, der foretager en evaluerings- eller overvågningsaktivitet i den medlemsstat, hvor de er ansat. Hvor aktiviteterne i et EU‑organ, ‑kontor eller ‑agentur, der er til stede i medlemsstaten, evalueres som led i den pågældende medlemsstats evaluering, deltager der desuden ikke nogen ekspert eller observatør fra det pågældende EU‑organ, ‑kontor eller ‑agentur i evalueringen.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
4.  I tilfælde af uanmeldte besøg sender Kommissionen invitationerne senest to uger før, besøget er planlagt til at begynde. Eksperterne svarer inden 72 timer fra modtagelsen af invitationen efter aftale med deres udpegende myndigheder.
4.  I tilfælde af uanmeldte besøg eller besøg med kort varsel sender Kommissionen invitationerne senest to uger før, besøget er planlagt til at begynde. Eksperterne svarer inden 72 timer fra modtagelsen af invitationen efter aftale med deres udpegende myndigheder.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Kommissionen skal også invitere Europa-Parlamentet til at sende en repræsentant til at observere nye besøg som EU‑observatør.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 8
8.  Hvis Kommissionen ikke får bekræftet, at det krævede antal eksperter fra puljen deltager, mindst seks uger før, evaluerings- eller overvågningsaktiviteten er planlagt til at begynde, eller mindst en uge før i tilfælde af uanmeldte besøg, inviterer Kommissionen straks alle medlemsstaterne til at udpege kvalificerede eksperter uden for puljen til de endnu ikke udfyldte pladser.
8.  Hvis Kommissionen ikke får bekræftet, at det krævede antal eksperter fra puljen deltager, mindst seks uger før, evaluerings- eller overvågningsaktiviteten er planlagt til at begynde, eller mindst syv dage før i tilfælde af uanmeldte besøg eller besøg med kort varsel, inviterer Kommissionen straks alle medlemsstaterne til at udpege kvalificerede eksperter uden for puljen til de endnu ikke udfyldte pladser.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 9 – afsnit 2
Kommissionen udpeger en ledende kommissionsekspert og fremsætter forslag om den ledende medlemsstatsekspert. Den ledende medlemsstatsekspert udpeges af medlemmerne af holdet, så snart holdet er blevet oprettet.
Kommissionen udpeger en ledende kommissionsekspert og fremsætter forslag om den ledende medlemsstatsekspert. Den ledende medlemsstatsekspert udpeges af medlemmerne af holdet, så snart holdet er blevet oprettet. Kommissionen udpeger en ekspert med ansvar for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med besøget eller evalueringen.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1
Det detaljerede program for besøg på stedet i en medlemsstat eller på dens konsulater udarbejdes af Kommissionen i tæt samarbejde med de ledende eksperter og den berørte medlemsstat.
Det detaljerede program for besøg på stedet i en medlemsstat eller på dens konsulater udarbejdes af Kommissionen i tæt samarbejde med de ledende eksperter og den berørte medlemsstat. Kommissionen sender det detaljerede program til det relevante nationale parlament.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1
Uanmeldte besøg gennemføres uden forudgående underretning af den berørte medlemsstat. Kommissionen kan undtagelsesvis underrette den pågældende medlemsstat mindst 24 timer før, et sådant besøg skal finde sted, når hovedformålet med det uanmeldte besøg er stikprøvekontrol af gennemførelsen af Schengenreglerne.
Uanmeldte besøg gennemføres uden forudgående underretning af den berørte medlemsstat. Kommissionen fastlægger det detaljerede program for uanmeldte besøg.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen fastlægger det detaljerede program for uanmeldte besøg. Hvis en medlemsstat er blevet underrettet, kan Kommissionen rådføre sig med den pågældende medlemsstat om tidsplanen og det detaljerede program.
udgår
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5
5.  Kommissionen kan i tæt samarbejde med medlemsstaterne udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af uanmeldte besøg og ajourføre dem.
5.  Kommissionen kan i tæt samarbejde med medlemsstaterne udarbejde og ajourføre retningslinjer for gennemførelsen af uanmeldte besøg eller besøg med kort varsel og kan høre medlemsstaterne
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 20 – afsnit 1
Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af evaluerings- og overvågningsaktiviteter ved hjælp af spørgeskemaer eller andre fjernkommunikationsmidler.
Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af evaluerings- og overvågningsaktiviteter ved hjælp af spørgeskemaer eller andre fjernkommunikationsmidler som supplerende evalueringsmetode. Der anvendes kun fjernkommunikationsmidler, hvor fysiske besøg ikke anses for nødvendige.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3
Kommissionen sender evalueringsrapporten til de nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og Rådet.
Kommissionen sender evalueringsrapporten til de nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og Rådet senest 14 dage, efter at rapporten er blevet vedtaget.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5
5.  Evalueringsrapporten skal indeholde henstillinger om foranstaltninger til afhjælpning af de mangler og de områder, der kræver forbedringer, som blev konstateret under evalueringen og angive prioriteringen for deres gennemførelse. I evalueringsrapporten kan der fastsættes frister for gennemførelsen af henstillingerne. Hvis der ved evalueringen konstateres en alvorlig mangel, finder de specifikke bestemmelser i artikel 23 anvendelse.
5.  Evalueringsrapporten skal indeholde henstillinger om foranstaltninger til afhjælpning af de mangler og de områder, der kræver forbedringer, som blev konstateret under evalueringen og angive prioriteringen for deres gennemførelse. I evalueringsrapporten skal der også fastsættes frister for gennemførelsen af henstillingerne. Hvis der ved evalueringen konstateres en alvorlig mangel, finder de specifikke bestemmelser i artikel 23 anvendelse.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6
6.  Kommissionen sender udkastet til evalueringsrapport til den evaluerede medlemsstat senest fire uger før evalueringsaktivitetens afslutning. Den evaluerede medlemsstat fremsætter sine bemærkninger til udkastet til evalueringsrapport inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet. Der skal afholdes et redaktionsmøde på anmodning af den evaluerede medlemsstat senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af bemærkningerne fra den evaluerede medlemsstat. Den evaluerede medlemsstats bemærkninger kan afspejles i udkastet til evalueringsrapport.
6.  Kommissionen sender udkastet til evalueringsrapport til den evaluerede medlemsstat senest fire uger før evalueringsaktivitetens afslutning. Den evaluerede medlemsstat fremsætter sine bemærkninger til udkastet til evalueringsrapport inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet. Der skal afholdes et redaktionsmøde på anmodning af den evaluerede medlemsstat senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af bemærkningerne fra den evaluerede medlemsstat. Den evaluerede medlemsstats bemærkninger skal afspejles fuldt ud i evalueringsrapporten.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Hvor udkastet til evalueringsrapport indeholder resultater vedrørende aktiviteterne i et EU‑organ, ‑kontor eller ‑agentur, der er involveret i gennemførelsen af Schengenreglerne, finder proceduren i stk. 6 tilsvarende anvendelse.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 b (nyt)
6b.   De evalueringsrapporter, der er omhandlet i denne artikel og i artikel 23 i denne forordning, skal bidrage til at vurdere den effektive anvendelse og gennemførelse af chartret i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 1a og bilag III hertil.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1
Efter høring af det hold, der gennemførte evalueringsaktiviteten, fremsætter Kommissionen bemærkninger om handlingsplanens tilstrækkelighed, og inden én måned efter forelæggelsen heraf meddeler den den evaluerede medlemsstat sine bemærkninger. Rådet kan opfordre medlemsstaterne til at fremsætte bemærkninger til handlingsplanen.
Efter høring af det hold, der gennemførte evalueringsaktiviteten, fremsætter Kommissionen bemærkninger om handlingsplanens tilstrækkelighed, og inden én måned efter forelæggelsen heraf meddeler den den evaluerede medlemsstat sine bemærkninger. Rådet skal opfordre andre medlemsstater til at fremsætte bemærkninger til handlingsplanen inden for rammerne for øget politisk dialog.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1
Den evaluerede medlemsstat aflægger rapport til Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af sin handlingsplan hver sjette måned fra vedtagelsen af evalueringsrapporten, indtil Kommissionen anser handlingsplanen for fuldt ud gennemført. Afhængigt af manglernes art og status for gennemførelsen af henstillingerne kan Kommissionen kræve, at den evaluerede medlemsstat rapporterer med en anden hyppighed.
Den evaluerede medlemsstat aflægger rapport til Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af sin handlingsplan hver sjette måned fra vedtagelsen af evalueringsrapporten, indtil Kommissionen anser handlingsplanen for fuldt ud gennemført. Afhængigt af manglernes art og status for gennemførelsen af henstillingerne kan Kommissionen kræve, at den evaluerede medlemsstat rapporterer med en anden hyppighed. Hvis Kommissionen 24 måneder efter vedtagelsen af evalueringsrapporten ikke mener, at alle henstillingerne er blevet efterkommet i tilstrækkelig grad, og handlingsplanen ikke er gennemført fuldt ud, skal Europa-Parlamentet og Rådet tilkendegive deres holdning til sagen ved hjælp af en begrundet afgørelse.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3
Kommissionen underretter mindst to gange om året Europa-Parlamentet og Rådet om status med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanerne. Kommissionen fremlægger navnlig oplysninger om sine bemærkninger, hvad angår handlingsplanernes tilstrækkelighed, jf. stk. 2, resultatet af besøgene og kontrolbesøgene, og om, hvorvidt den har bemærket en betydelig mangel på fremskridt med gennemførelsen af en handlingsplan.
Kommissionen underretter mindst to gange om året Europa-Parlamentet, Rådet og de berørte nationale parlamenter om status med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanerne. Kommissionen fremlægger navnlig oplysninger om sine bemærkninger, hvad angår handlingsplanernes tilstrækkelighed, jf. stk. 2, resultatet af besøgene og kontrolbesøgene, og om, hvorvidt den har bemærket en betydelig mangel på fremskridt med gennemførelsen af en handlingsplan.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2
Den evaluerede medlemsstat træffer øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger ved blandt andet at mobilisere alle disponible operationelle og finansielle midler, når det er nødvendigt. Den evaluerede medlemsstat underretter straks Kommissionen og medlemsstaterne om de umiddelbare afhjælpende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt. Parallelt hermed informerer Kommissionen de respektive EU-organer, -kontorer og -agenturer, der er omhandlet i artikel 7, om den alvorlige mangel med henblik på eventuel støtte fra dem til den evaluerede medlemsstat. Kommissionen informerer også Rådet og Europa-Parlamentet.
Den evaluerede medlemsstat træffer øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger ved blandt andet at mobilisere alle disponible operationelle og finansielle midler, når det er nødvendigt. Den evaluerede medlemsstat underretter straks Kommissionen og medlemsstaterne om de umiddelbare afhjælpende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt. Parallelt hermed informerer Kommissionen de respektive EU-organer, -kontorer og -agenturer, der er omhandlet i artikel 7, om den alvorlige mangel med henblik på eventuel støtte fra dem til den evaluerede medlemsstat. Kommissionen informerer også omgående Rådet, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om den konstaterede alvorlige mangel og eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som den evaluerede medlemsstat allerede har truffet.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1
Rådet vedtager henstillingerne senest to uger efter modtagelsen af forslaget.
Rådet vedtager henstillingerne senest ti dage efter modtagelsen af forslaget.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 3
Rådet fastsætter fristerne for gennemførelsen af henstillingerne vedrørende den alvorlige mangel og præciserer hyppigheden af den evaluerede medlemsstats rapportering til Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af dens handlingsplan.
Rådet drøfter omgående sagen og fastsætter korte frister for gennemførelsen af henstillingerne vedrørende den alvorlige mangel og præciserer hyppigheden af den evaluerede medlemsstats rapportering til Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af dens handlingsplan.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 1
Den evaluerede medlemsstat forelægger Kommissionen og Rådet sin handlingsplan senest en måned efter vedtagelsen af henstillingerne. Kommissionen fremsender handlingsplanen til Europa-Parlamentet.
Den evaluerede medlemsstat forelægger Kommissionen og Rådet sin handlingsplan senest tre uger efter vedtagelsen af henstillingerne. Kommissionen fremsender straks handlingsplanen til Europa-Parlamentet.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 1
For at kontrollere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af henstillingerne vedrørende den alvorlige mangel, tilrettelægger Kommissionen et nyt besøg, der skal finde sted senest et år efter datoen for evalueringsaktiviteten.
For at kontrollere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af henstillingerne vedrørende den alvorlige mangel, tilrettelægger Kommissionen et nyt besøg, der skal finde sted senest 180 dage efter datoen for evalueringsaktiviteten.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8
8.  Rådet giver udtryk for sin holdning til rapporten.
8.  Rådet giver udtryk for sin holdning til evalueringsrapporten og kan opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag til henstillinger til afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på de fortsat bestående alvorlige mangler, der er konstateret i rapporten om det nye besøg. Hvor Kommissionen fremsætter et sådant forslag, finder stk. 6 og 7 anvendelse.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 a (nyt)
8a.  Hvis en medlemsstat efter et nyt besøg ikke gennemfører en handlingsplan på tilfredsstillende vis efter en evaluering, der konstaterede en alvorlig mangel, indleder Kommissionen en traktatbrudssag mod den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med TEUF, hvor den mener, at den pågældende medlemsstat har undladt at opfylde en forpligtelse.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 10
10.  Hvis den alvorlige mangel anses for at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den interne sikkerhed inden for området uden kontrol ved de indre grænser, eller en alvorlig og systematisk overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, informerer Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.
10.  Hvis den alvorlige mangel anses for at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den interne sikkerhed inden for området uden kontrol ved de indre grænser, eller en alvorlig og systematisk overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, informerer Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat straks Europa-Parlamentet og Rådet herom og informerer dem om traktatbrudssager, der verserer eller vil blive indledt mod den evaluerede medlemsstat.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2
2.  Klassificeringen af rapporterne fastlægges i overensstemmelse med afgørelse (EU, Euratom) 2015/444. De kan også klassificeres som "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" efter behørigt begrundet anmodning fra den evaluerede medlemsstat.
2.  Klassificeringen af rapporterne fastlægges i overensstemmelse med afgørelse (EU, Euratom) 2015/444. I ekstraordinære tilfælde kan dele af rapporten også klassificeres som "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" efter behørigt begrundet anmodning fra den evaluerede medlemsstat.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3
3.  Fremsendelsen og behandlingen af klassificerede oplysninger og dokumenter med henblik på denne forordning skal finde sted i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler. Sådanne regler er ikke til hinder for, at oplysninger stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, jf. artikel 7.
3.  Fremsendelsen og behandlingen af klassificerede oplysninger og dokumenter med henblik på denne forordning skal finde sted i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler. Sådanne regler er ikke til hinder for, at oplysninger stilles til rådighed for Europa-Parlamentet, nationale parlamenter og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, jf. artikel 7.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 30 – afsnit 1
Kommissionen tager anvendelsen af denne forordning op til revision og forelægger Rådet en rapport senest seks måneder efter vedtagelsen af alle rapporter om de evalueringer, der er omfattet af det første flerårige evalueringsprogram, der er vedtaget i henhold til denne forordning. En sådan revision skal omfatte alle denne forordnings elementer, bl.a. hvordan procedurerne for vedtagelse af retsakter inden for rammerne af evalueringsmekanismen fungerer. Kommissionen fremsender rapporten til Europa-Parlamentet.
Kommissionen tager anvendelsen af denne forordning op til revision og forelægger Rådet en rapport senest seks måneder efter vedtagelsen af alle rapporter om de evalueringer, der er omfattet af det første flerårige evalueringsprogram, der er vedtaget i henhold til denne forordning. En sådan revision skal omfatte alle denne forordnings elementer, bl.a. hvordan procedurerne for vedtagelse af retsakter inden for rammerne af evalueringsmekanismen fungerer. Kommissionen fremsender straks rapporten til Europa-Parlamentet.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)
Artikel 30a
Revision
Eventuelle fremtidige forslag fra Kommissionen om ændring af evaluerings- og overvågningsmekanismen til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne baseres på artikel 77, stk. 2, litra b), i TEUF.

Menneskerettighedssituationen i Nordkorea, herunder forfølgelsen af religiøse mindretal
PDF 133kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om menneskerettighedssituationen i Nordkorea, herunder forfølgelsen af religiøse mindretal (2022/2620(RSP))
P9_TA(2022)0123RC-B9-0183/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea),

–  der henviser til erklæringen af 25. marts 2022 fra G7-udenrigsministrene og EU's højtstående repræsentant om Nordkoreas affyring af et interkontinentalt ballistisk missil,

–  der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråd af 1. april 2022 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til erklæringen af 25. marts 2022 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, om affyringen af et interkontinentalt ballistisk missil,

–  der henviser til erklæringen af 11. januar 2022 fra talsmanden for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om Nordkoreas affyring af missiler,

–  der henviser til de seneste sanktioner af 22. marts 2021, som EU har vedtaget på grund af de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea,

–  der henviser til rapporten af 1. april 2022 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2356 (2017), 2270 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397 (2017), som udtrykkeligt forbyder Nordkoreas atomprøvesprængninger,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 16. december 2021 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–  der henviser til rapporten af 7. februar 2014 fra FN's særlige rapportør om menneskerettigheder i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Nordkorea fortsat er et af de mest undertrykkende lande i verden; der henviser til, at staten i Nordkorea udøver absolut kontrol over alle aspekter af sine borgeres liv, opretholder et absolut monopol på information og kontrollerer bevægelserne inden for og uden for landet samt borgernes sociale liv, samtidig med at den opretholder frygtbaseret lydighed i befolkningen gennem trusler om henrettelse, fængsling, tvungne forsvindinger og tvangsarbejde i fængsler og fængselslejre;

B.  der henviser til, at Nordkorea har et omfattende og velstruktureret sikkerhedssystem, som nøje overvåger næsten alle borgeres liv og ikke tillader nogen form for grundlæggende frihed i landet;

C.  der henviser til, at FN's Undersøgelseskommission undersøgte "de systematiske, udbredte og alvorlige menneskerettighedskrænkelser" i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og offentliggjorde en rapport den 7. februar 2014; der henviser til, at undersøgelseskommissionen i sin rapport konkluderede, at alvoren, omfanget og arten af Pyongyangs menneskerettighedskrænkelser "afslører en stat, der ikke har nogen lige i den moderne verden";

D.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Nordkorea ikke er blevet bedre siden offentliggørelsen af undersøgelsesmissionens rapport fra 2014; der henviser til, at de udenretslige henrettelser, tortur, seksuel vold, slaveri og vilkårlige tilbageholdelser, der begås af det nordkoreanske regime, herunder forfølgelse på grund af religiøs overbevisning, er vedvarende og systematiske; der henviser til, at religiøse ifølge "songbunsystemet" tilhører den "fjendtlige" klasse og betragtes som statsfjender og fortjener "forskelsbehandling, straf, isolation og endog henrettelse"; der henviser til, at dokumentation fra ikke-statslige organisationer (NGO'er) viser, at personer, der er tilhængere af shamanisme og kristendommen, er særligt udsat for forfølgelse;

E.  der henviser til, at regimet systematisk forfølger religiøse overbevisninger og mindretal, herunder shamanisme, koreansk buddhisme, katolicisme, cheondoisme og protestantisme; der henviser til, at eksempler på en sådan systematisk målretning omfatter henrettelse af visse ikkeudenlandske katolske præster og protestantiske ledere, som ikke gav afkald på deres tro, idet de blev anklaget for at være "amerikanske spioner";

F.  der henviser til, at kvinder og piger i Nordkorea ud over de krænkelser, som den almindelige befolkning udsættes for, er det potentielle mål for en række seksuelle og kønsbaserede overgreb, hvor regeringsembedsmænd både begår og ikke reagerer effektivt på krænkelser af rettigheder, herunder udbredt kønsdiskrimination og seksuel og kønsbaseret vold;

G.  der henviser til, at Nordkoreas regering ikke tillader nogen politisk opposition, frie og retfærdige valg, frie medier, religionsfrihed, foreningsfrihed, kollektive forhandlinger eller bevægelsesfrihed og derfor ikke respekterer retsstatsprincippet; der henviser til, at der har været rapporter om alvorlig undertrykkelse af personer, der er involveret i offentlige og private religiøse aktiviteter, herunder vilkårlig frihedsberøvelse, tortur, tvangsarbejde og henrettelse; der henviser til, at de såkaldte "kwanliso" (politiske fangelejre) ifølge FN's særlige rapportør fortsat fungerer og er afgørende for kontrollen med og undertrykkelsen af befolkningen; der henviser til, at ifølge den særlige rapportør indebærer mange af disse krænkelser forbrydelser mod menneskeheden i Nordkorea; der henviser til, at den særlige rapportør yderligere bemærker, at der er et presserende behov for konkrete ansvarlighedsprocesser, enten på nationalt eller internationalt plan;

H.  der henviser til, at Nordkoreas statslige myndigheder systematisk nægter fanger grundlæggende rettigheder og begår udenretslige henrettelser og står bag vilkårlige tilbageholdelser og tvungne forsvindinger, herunder i form af bortførelser af udenlandske statsborgere, idet nogle kilder anslår, at der er mere end 100 000 personer i et omfattende strafferetligt system med tilbageholdelsescentre, arbejdslejre, politiske fængsler og genopdragelseslejre blandt andre faciliteter; der henviser til, at Nordkoreas regime rutinemæssigt og systematisk kræver tvangsarbejde fra en stor del af landets befolkning for at understøtte sin økonomi, navnlig personer, der holdes i kwanliso;

I.  der henviser til, at Nordkoreas regime har afvist alle FN's Menneskerettighedsråds, Generalforsamlingens og Sikkerhedsrådets resolutioner vedrørende menneskerettighedssituationen på dets område;

J.  der henviser til, at Nordkorea har anvendt covid-19-pandemien til yderligere at isolere landet fra omverdenen, hvilket har ført til forværrede rodfæstede krænkelser af menneskerettighederne og en negativ indvirkning på landets borgeres sundhed; der henviser til, at humanitære organisationer fortsat ikke er i stand til at vende tilbage til Nordkorea; der henviser til, at den begrænsede internationale tilstedeværelse i landet og det betydelige fald i antallet af personer, der undslipper til Sydkorea, gør dokumentation for menneskerettighedskrænkelser mere udfordrende end nogensinde; der henviser til, at Nordkorea har lukket sine grænser for alle eksterne passager for at undgå spredning af covid-19 og ikke har distribueret nogen covid-19-vacciner til sine borgere, idet landet hævder, at virusset ikke findes i landet; der henviser til, at Nordkorea siden pandemiens begyndelse er blevet endnu mere isoleret fra resten af verden på grund af landets bemærkelsesværdigt svage sundhedsinfrastruktur og den manglende vaccination af landets befolkning; der henviser til, at Nordkorea ifølge den seneste rapport fra FN's Menneskerettighedsråd, der blev offentliggjort i marts 2022, er mere isoleret end nogensinde på grund af langvarige omfattende grænselukninger og de rejserestriktioner mellem byer og regioner, der blev indført i januar 2020; der henviser til, at den undertrykkende kontrol med befolkningen er blevet yderligere strammet;

K.  der henviser til, at befolkningen i Nordkorea har været udsat for årtiers underudvikling med dårlig sundhedspleje og et højt niveau af fejlernæring blandt mødre og børn i en situation med politisk og økonomisk isolation og mangel på fødevarer og brændstof; der henviser til, at kronisk fødevareusikkerhed fortsat er udbredt og sandsynligvis er blevet forværret med den betydelige begrænsning af handelen efter lukningen af landets grænser; der henviser til, at befolkningsgrupper, navnlig sårbare befolkningsgrupper, kan være blevet ramt af sult og hungersnød;

L.  der henviser til, at Den Europæiske Union forsvarer og fremmer menneskerettigheder og demokrati i verden; der henviser til, at det seneste politiske dialogmøde mellem EU og Nordkorea fandt sted i juni 2015; der henviser til, at den kinesiske regering betragter de fleste nordkoreanske flygtninge som ulovlige økonomiske migranter og tilbagesender nogle af dem, hvis de opdages, uden hensyntagen til deres risiko for forfølgelse ved tilbagesendelse; der henviser til, at nordkoreanerne i Rusland står over for tilbagesendelse til deres oprindelsesland, idet det russiske politi tidligere har arresteret nordkoreanere efter anmodning fra Pyongyang; der henviser til, at denne praksis er i direkte strid med Kinas og Ruslands forpligtelser i henhold til FN's flygtningekonvention fra 1951 og protokollen hertil fra 1967; der henviser til, at mange nordkoreanere, der undslipper landet, oplever enorme problemer i Kina og dets nabolande, hvor de ikke har en officiel identitet eller juridisk status og er ekstremt sårbare over for menneskehandel, kidnapning og seksuel udnyttelse;

M.  der henviser til, at Nordkorea fortsat har udviklet sine nukleare kapaciteter og sit ballistiske missilprogram, hvilket senest blev demonstreret af stigningen i missilprøvninger i begyndelsen af 2022; der henviser til, at EU har indført sanktioner over for 57 personer og ni enheder for at bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende nukleare og ballistiske missilkapaciteter eller andre masseødelæggelsesvåben eller for at omgå sanktioner; der henviser til, at spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed; der henviser til, at Nordkorea, der trak sig ud af ikke-spredningstraktaten (NPT) i 2003, siden 2006 har gennemført atomprøvesprængninger og i 2009 officielt erklærede, at det havde udviklet et atomvåben, hvilket betyder, at truslen om udvikling af landets nukleare kapaciteter klart er blevet forstærket; der henviser til, at Nordkorea den 20. april 2018 meddelte, at det straks ville suspendere atom- og missilafprøvningen og lukke Punggye-ri-anlægget, der var blevet anvendt til seks tidligere atomprøvesprængninger; der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union fordømte Nordkoreas affyring af et interkontinentalt ballistisk missil den 24. marts 2022 som et brud på suspensionen af interkontinentale ballistiske missiler, som Nordkorea havde lovet, og en overtrædelse af FN's sanktioner; der henviser til, at EU den 22. marts 2022 indefrøs aktiver og indførte rejseforbud i henhold til EU's globale ordning for menneskerettighedssanktioner over for to personer og en enhed i Nordkorea;

N.  der henviser til, at Republikken Koreas afgående præsident, Moon Jae-in, har foreslået Nordkorea en "krigsafslutningserklæring" med henblik på formelt at sætte punktum for koreakrigen, der stoppede i 1953 uden en fredstraktat;

O.  der henviser til, at G7-udenrigsministrene og EU's højtstående repræsentant i fællesskab har erklæret, at den alvorlige humanitære situation i Nordkorea er resultatet af, at Nordkoreas anvender sine ressourcer til masseødelæggelsesvåben og ballistiske missilprogrammer frem for til gavn for befolkningen;

1.  gentager sin kraftige fordømmelse af den systematiske statslige undertrykkelse, som gennem årtier har været udøvet af Nordkoreas nuværende og tidligere topledere og myndigheder; opfordrer Kim Jong Un til at stoppe politikken med udslettelse, mord, slaveri, tortur, fængsling, voldtægt, tvungne aborter og andre former for seksuel vold, forfølgelse af politiske, religiøse samt race- og kønsbestemte årsager, tvangsforflytning af befolkningsgrupper, tvangsforsvindinger af personer og dét på inhuman vis bevidst at forårsage langvarig sult, samt institutionaliseret straffrihed for gerningsmændene bag disse handlinger; opfordrer indtrængende Nordkoreas myndigheder til at standse de igangværende forbrydelser mod menneskeheden, herunder gennem kwanliso-systemet, og til at gennemføre en reformproces, som respekterer og beskytter samtlige menneskerettigheder; understreger nødvendigheden af at afvikle kwanliso-lejrene; opfordrer til offentliggørelse af detaljerede oplysninger om disse lejre og til at gøre det muligt for uafhængige internationale overvågningsorganer at besøge dem;

2.  fordømmer på det kraftigste den systematiske og omfattende anvendelse af dødsstraf i Nordkorea; opfordrer Nordkoreas regering til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i nær fremtid; opfordrer Nordkorea til at sætte en stopper for udenretlige drab og tvungne forsvindinger, til at løslade politiske fanger og give landets borgere ret til at rejse frit, både i og uden for landet; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier og at give landets borgere ucensureret adgang til internettet; anmoder Nordkorea om at ophøre med at anklage afhoppere for "forræderi" og kræve, at afhoppere til Kina skal sendes tilbage til Nordkorea;

3.  tilskynder regeringen i Folkerepublikken Kina og den Russiske Føderations regering til i overensstemmelse med deres forpligtelser som deltagerstater i FN’s flygtningekonvention ikke at nægte nordkoreanske flygtninge, der krydser grænsen til Kina, retten til at søge asyl eller sende dem tilbage til Nordkorea med magt, men at beskytte deres grundlæggende menneskerettigheder; gentager sin opfordring til de lande, der har modtaget flygtninge fra Nordkorea, til at respektere Genèvekonventionen fra 1951 og protokollen hertil fra 1967 og til som et ufravigeligt krav at afstå fra ethvert samarbejde med nordkoreanske myndigheder om udlevering eller repatriering af nordkoreanske statsborgere;

4.  fordømmer de alvorlige begrænsninger af den frie bevægelighed, ytringsfriheden, informationsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden samt diskrimination baseret på songbun-systemet, som klassificerer personer i henhold til en statsbestemt socialklasse og fødsel, og som endvidere tager politiske anskuelser og religion i betragtning; er dybt bekymret over de systematiske krænkelser af religions- og trosfriheden, der påvirker shamanisme, kristendom og andre religioner i Nordkorea; fordømmer de vilkårlige anholdelser, langvarige tilbageholdelser, tortur og mishandling af og seksuel vold mod og drab på troende; opfordrer indtrængende Nordkoreas myndigheder til at indstille al vold mod religiøse mindretal og til at give dem religions- og trosfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed; understreger nødvendigheden af at drage gerningsmændene bag disse voldshandlinger til ansvar, herunder ministeriet for folkets sociale sikkerhed og ministeriet for statssikkerhed, som spiller en afgørende rolle for forfølgelsen af religiøse grupper;

5.  opfordrer indtrængende Nordkoreas regering til at standse sit statssponsorerede tvangsarbejdsprogram, gennem hvilket andre lande har nydt godt af titusinder af nordkoreanske arbejdere under usikre forhold og genereret hård valuta til at bidrage til regimets opretholdelse; påpeger, at ansvaret for at beskytte arbejdstagernes rettigheder i dette tilfælde også påhviler arbejdernes værtslande, som bør sikre overholdelsen af arbejdstager- og menneskerettighedsstandarder;

6.  udtrykker sin særlige bekymring over fængsledes vilkår i hele strafferetssystemet, herunder nægtelse af adgang til sundhedspleje, tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf, vilkårlig frihedsberøvelse, tvangsarbejde, voldtægt og andre former for seksuel vold, nægtelse af retten til livet og til en retfærdig rettergang og krænkelser af rettighederne for sårbare fængslede, herunder kvinder, personer med handicap og unge; opfordrer Nordkoreas myndigheder til at sikre, at uafhængige menneskerettighedsobservatører har adgang til landets strafferetssystem, og til at samarbejde med dem med henblik på i samarbejde med relevante internationale aktører at reformere landets domstolssystem og fængselsvæsen;

7.  fordømmer instrumentaliseringen af pandemien, der førte til indførelse af yderligere restriktioner og til alvorlige, unødvendige og ekstreme foranstaltninger, som Nordkoreas regering angiveligt har truffet for at beskytte mod covid-19, og som yderligere begrænser de allerede indskrænkede rettigheder til fødevarer og sundhed samt retten til fri bevægelighed og til ytrings- og informationsfrihed; roser det arbejde, der udføres af sanktionskomitéen i henhold til FN-resolution 1718, som hurtigt godkendte alle covid-19-relaterede anmodninger om fritagelse af humanitær bistand til Nordkorea for sanktioner; opfordrer Nordkorea til at samarbejde med internationale organisationer, herunder faciliteten for global adgang til en vaccine mod covid-19 (COVAX), for at sikre rettidig levering og distribution af covid-19-vacciner til landets befolkning;

8.  udtrykker sin særlige bekymring over alvoren af den fødevaresituation, landet befinder sig i, og dens indvirkning på befolkningens økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; opfordrer de nordkoreanske myndigheder til i overensstemmelse med humanitære principper at sikre alle borgere adgang til fødevarer og humanitær bistand på grundlag af behov;

9.  understreger vigtigheden af at sikre ansvarliggørelse for tidligere og igangværende forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer indtrængende Nordkorea til fuldt ud at overholde alle retlige forpligtelser, der følger af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; opfordrer alle FN's medlemmer til at træffe foranstaltninger til fuldt ud at gennemføre FN's Sikkerhedsråds sanktioner; opfordrer til bestræbelser for at få indbragt situationen i Nordkorea for Den Internationale Straffedomstol eller for oprettelsen af en ad hoc-domstol eller en tilsvarende mekanisme med henblik på at fastslå regeringsembedsmænds, herunder de højeste myndigheders, strafansvar; insisterer på nødvendigheden af, at Rådet i henhold til den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner vedtager yderligere strenge menneskerettighedssanktioner mod de personer, der identificeres som ansvarlige for disse krænkelser; noterer sig udtalelsen fra FN's særlige rapportør om vigtigheden af at sikre, at sanktionerne mod landet ikke har en skadelig indvirkning på retten til mad, sundhed, vand og sanitet, boliger og udvikling, samt af at forebygge enhver negativ indvirkning på den humanitære bistand, herunder i forbindelse med covid-19-pandemien;

10.  fordømmer på det kraftigste Nordkoreas affyring af et interkontinentalt ballistisk missil den 24. marts 2022 som en unødvendig og farlig provokation, der overtræder flere af FN's Sikkerhedsråds resolutioner og udgør en alvorlig trussel mod den internationale og regionale fred og sikkerhed; opfordrer Nordkorea til at opgive sine programmer for masseødelæggelsesvåben og ballistiske missiler på fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig vis;

11.  opfordrer Nordkorea til fortsat at engagere sig konstruktivt med internationale partnere med henblik på at fremme konkrete forbedringer af menneskerettighedssituationen på stedet, herunder gennem dialoger, officielle besøg i landet og flere mellemfolkelige kontakter;

12.  støtter fortsat en fredelig løsning på konflikten på Den Koreanske Halvø, som bør omfatte atomafrustning samt forbedringer af menneskerettighedssituationen i Nordkorea; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU's medlemsstater til at støtte FN's strukturer og civilsamfundsorganisationer for at sikre ansvarliggørelse for de begåede forbrydelser gennem fortsat indsamling af beviser og dokumentation for tidligere og nuværende menneskerettighedskrænkelser i landet med henblik på at sætte en stopper for straffriheden for Nordkoreas alvorlige overgreb;

13.  opfordrer til at forny mandatet for den særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Nordkorea; beklager, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheders (OHCHR's) kontor i Seoul fortsat er underbemandet, og opfordrer indtrængende medlemmer af FN og OHCHR til at støtte mekanismen og sikre, at den får de fornødne menneskelige og finansielle ressourcer;

14.  anbefaler, at der gøres fremskridt i retning af forsoning og oprettes en passende klageprocedure; opfordrer de berørte stater til at udstede en "krigsafslutningserklæring" for at sætte punktum for den uafklarede militære konflikt;

15.  glæder sig over EU's sanktionsordning samt over EU's erklærede vilje til at støtte enhver meningsfuld diplomatisk proces; opfordrer EU og medlemsstaterne til i overensstemmelse med EU's globale strategi at udvikle en strategi, der supplerer EU's sanktionsordning og tager hensyn til genoptagelsen af den politiske dialog med Nordkorea, når tiden er moden, med henblik på at medtage menneskerettigheder, atomafrustning og fredsinitiativer i dets samarbejde med Nordkorea;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, regeringen og parlamentet i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, regeringen og parlamentet i Republikken Korea, regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina, regeringen og parlamentet i USA, regeringen og parlamentet i Den Russiske Føderation, regeringen og parlamentet i Japan, FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea samt FN’s generalsekretær.


Situationen med hensyn til retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Republikken Guatemala
PDF 128kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om situationen med hensyn til retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Republikken Guatemala (2022/2621(RSP))
P9_TA(2022)0124RC-B9-0182/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Guatemala, navnlig af 14. marts 2019 om menneskerettighedssituationen i Guatemala(1),

–  der henviser til udtalelserne fra talsmanden for Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik om retsstatssituationen i Guatemala af 11. februar 2022 og om forværringen af retsstatssituationen i landet af 23. marts 2022,

–  der henviser til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(2), særlig menneskerettighedsklausulen heri,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til beretningen af 28. februar 2022 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Guatemala,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's generalsekretær af 11. februar 2022 om Guatemala,

–  der henviser til erklæringen af 22. februar 2022 fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR), hvori der udtrykkes bekymring over nye krænkelser af retsvæsenets uafhængighed i Guatemala, og erklæringen fra IACHR og FN's særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed af 9. marts 2022, hvori Guatemala indtrængende opfordres til at garantere uafhængighed og upartiskhed i forbindelse med udnævnelsen af landets nye generaladvokat,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's menneskerettighedskonventioner og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til Guatemalas forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Guatemala er en vigtig og ligesindet partner for EU, hvilket fremgår af landets centrale rolle i den regionale integration i Mellemamerika gennem dets midlertidige formandskab for det mellemamerikanske regionale integrationssystem, væksten i handelssamarbejdet mellem EU og Guatemala, landets solidaritet med Ukraine og Europa og dets stærke fordømmelse af den russiske invasion, dets aktive rolle i internationale fora samt den konstruktive dialog med Guatemalas ambassade i Bruxelles inden for rammerne af Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med landene i Mellemamerika;

B.  der henviser til, at Republikken Guatemalas regering i 2019 ensidigt besluttede at ophæve mandatet for den Internationale Kommission mod Straffrihed i Guatemala (CICIG), der havde virket i landet gennem 12 år; der henviser til, at Guatemala i den periode, hvor myndighederne samarbejdede med CICIG, har gjort fortsatte fremskridt i retsforfølgelsen af menneskerettigheds- og korruptionssager;

C.  der henviser til, at Guatemala siden da har lidt under en vedvarende tendens til institutionel selvsupplering og afvikling af retsstatsforholdene, systematisk vanskeliggørelse og chikaneri af dommeres og anklagemyndigheders legitime arbejde, smædekampagner mod og anholdelser og intimidering af embedsfolk inden for retsvæsenet, navnlig personer tilknyttet CICIG, menneskerettighedsanklagerens kontor og den særlige anklagemyndighed for straffrihed (FECI) såvel som en intensivering og stigning i aggressioner mod samt kriminalisering af civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere;

D.  der henviser til, at anklagere i sager om korruption og organiseret kriminalitet, hvor højtstående regeringsfolk og erhvervsfolk er indblandet, er blevet kriminaliseret i talrige retssager ved brug af , klager forelagt retsklagenævnet og forundersøgelsesprocedurer med støtte fra Guatemala offentlige ministerium med henblik på at arrestere dem eller ophæve deres juridiske immunitet; der henviser til, at udbredelsen af disse retssager mod uafhængige dommere, anklagere og advokater og manglen på hurtig og effektiv reaktion og beskyttelsesforanstaltninger er alarmerende;

E.  der henviser til, at trusler, chikane og risikoen for vilkårlig tilbageholdelse har ført til, at mere end 20 dommere har meddelt, at de drager i eksil fra Guatemala af hensyn til deres sikkerhed, for at værne om deres fysiske og psykiske integritet og undgå repressalier fra de guatemalanske myndigheder; der henviser til, at tilfældene vedrørende dommer Erika Aifán, tidligere generaladvokat Claudia Paz og Thelma Aldana, og Juan Francisco Sandoval, som ledede FECI, kun er få eksempler på chikane mod juridiske embedsmænd i Guatemala;

F.  der henviser til, at det i artikel 203 i Guatemalas forfatning fastsættes, at den dømmende magt udelukkende skal udøves af højesteret og andre domstole som fastsat ved lov; der henviser til, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til at vælge dommere til de ledige pladser i højesteret og appelretten; der henviser til, at præsidenten og Kongressen i år vil skulle udpege personer til tre centrale poster: generaladvokaten, ombudsmanden for menneskerettigheder og statsrevisoren;

G.  der henviser til, at Republikkens nye generalanklager vil blive valgt til maj 2022; der henviser til, at Guatemalas forfatning fastsætter, at udnævnelsen af generaladvokaten sker gennem en nominerende kommission, der består af formanden for højesteret, dekaner fra de juridiske fakulteter, medlemmer af advokatsamfundet og medlemmer af civilsamfundet; der henviser til, at det amerikanske udenrigsministerium i september 2021 opførte Guatemalas generaladvokat og kandidat til genvalg, María Consuelo Porras, såvel som generalsekretæren for anklagemyndigheden, Angel Pineda, på Engel-listen over korrupte og udemokratiske aktører, der hindrer strafferetlig retsforfølgelse af korruptionssager; der henviser til, at generaladvokaten indtager en grundlæggende funktion med hensyn til at sikre retsstatsprincippet, beskyttelse og forsvar af menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og straffrihed;

H.  der henviser til, at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder og FN's særlige rapportør om dommeres og dommeres uafhængighed har fremsat adskillige henstillinger om at gennemføre en forfatningsreform vedrørende procedurerne for valg af generaladvokat og dommere ved landets højesteret i overensstemmelse med internationale standarder for uafhængighed og uvildighed;

I.  der henviser til, at Guatemalas regering har gjort en indsats for at gennemføre politikker til fremme af gennemsigtighed, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af straffrihed gennem oprettelsen af præsidentkomitéen mod korruption og præsidentkomitéen for fred og menneskerettigheder, som bør udvise konkrete resultater;

J.  der henviser til, at Guatemala er faldet 59 pladser i de sidste ti år, fra nr. 91 (i 2010) til nr. 150 ud af 180 lande på Transparency Internationals korruptionsindeks;

K.  der henviser til, at dekret 4-202, kendt som NGO-loven, som trådte i kraft i februar 2022, har til formål at begrænse NGO'ers aktiviteter, stramme regeringens tilsyn og åbne døren for nedlæggelse af NGO'er, der ikke opfylder de administrative krav;

L.  der henviser til, at vold og afpresning fra magtfulde kriminelle organisationers side fortsat er alvorlige problemer i Guatemala, og at banderelateret vold er en vigtig faktor, der får folk til at forlade landet;

M.  der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) i 2021 dokumenterede 103 angreb på menneskerettighedsforkæmpere og seks drab samt 33 anslag mod journalister; der henviser til, at miljøaktivister og jordrettighedsforkæmpere, oprindelige folk og lokalsamfund og kvinderetsforkæmpere står over for alvorlige trusler; der henviser til, at OHCHR fremhæver stigningen i statslige og ikke-statslige aktørers misbrug af strafferetten mod menneskerettighedsforkæmpere og journalister for at straffe dem eller hindre den legitime udøvelse af deres arbejde;

N.  der henviser til, at oprindelige folk fortsat står over for mange forskellige former for forskelsbehandling og økonomiske og sociale uligheder; der henviser til, at der er behov for at styrke tillidsforholdet mellem offentlige institutioner og oprindelige folk gennem foranstaltninger til beskyttelse og sikring af deres rettigheder, herunder retten til frit, forudgående og informeret samtykke;

O.  der henviser til, at kønsbaseret og seksuel vold mod kvinder og piger er udbredte og dybt rodfæstede forhold; der henviser til, at Guatemalas kongres den 8. marts 2022 godkendte dekret 18-2022, den såkaldte "lov om beskyttelse af liv og familie", som kriminaliserer abort under alle omstændigheder med fængselsstraffe på mellem 5 og 25 år og forbyder kønsdiversitet og seksualundervisning i skolerne; der henviser til, at præsidenten efter adskillige protester på nationalt og internationalt plan gav udtryk for, at han havde til hensigt at nedlægge veto mod dekretet, og den 15. marts 2022 stemte Kongressen for at stille det kontroversielle lovforslag i bero;

P.  der henviser til, at Guatemala har en af de højeste ulighedsrater og nogle af de værste rater for fattigdom, fejlernæring og mødre- og børnedødelighed i regionen; der henviser til, at Guatemala rangerer på sjettepladsen for kronisk fejlernæring i verden;

Q.  der henviser til, at EU fortsat er en af Guatemalas vigtigste samarbejdspartnere med 152 mio. EUR tildelt under programmeringsperioden for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (2014-2020) med fokus på fødevaresikkerhed, bekæmpelse af korruption, fred og sikkerhed samt konkurrenceevne;

R.  der henviser til, at Aura Lolita Chávez, en indfødt miljøforkæmper fra Guatemala og som var indstillet til Europa-Parlamentets Sakharovpris i 2017, forlod sit land efter alvorlige angreb, dødstrusler og smædekampagne og vil blive retsforfulgt for flere angivelige forhold, hvis hun vender tilbage til Guatemala; der henviser til, at hendes juridiske og fysiske sikkerhed bør sikres, hvis hun beslutter at vende tilbage;

1.  er bekymret over forværringen af retsstatsforholdene i Guatemala og de retssager, som højesteret og statsadvokaten har indledt mod uafhængige dommere, advokater og anklagere, der efterforsker eller retsforfølger kriminelle strukturer med tilknytning til højtstående embedsmænd og virksomhedsejere;

2.  fordømmer kriminaliseringen og tilbageholdelsen af og de miskrediterende mediekampagner, trusler og chikane mod justitsembedsfolk, der er involveret i retsforfølgelse af korruptionssager og bekæmpelse af straffrihed, såvel som mod menneskerettighedsforkæmpere og journalister; opfordrer indtrængende de guatemalanske myndigheder til at sætte en stopper for disse skridt og til at opretholde retsstatsprincippet og fuld respekt for magtinstitutionernes uafhængighed som centrale elementer i bekæmpelsen af straffrihed og korruption;

3.  opfordrer de guatemalanske myndigheder til at foretage øjeblikkelige, grundige og upartiske undersøgelser af trusler, chikane og smædekampagner mod justitsembedsfolk og civilsamfundsaktører med henblik på at indkredse de ansvarlige og indbringe dem for kompetente, uafhængige og upartiske domstole;

4.  opfordrer de guatemalanske myndigheder til hurtigst muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at værne om sikkerhed og integritet for dommere, anklagere, advokater – herunder tidligere CICIG-advokater – menneskerettighedsforkæmpere og tilbageholdte og sikre deres ret til en retfærdig rettergang; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre en sikker tilbagevendelse af personer, der er blevet tvunget til at forlade landet af frygt for deres sikkerhed;

5.  minder om nødvendigheden af styrkede og effektive dialogkanaler inden for rammerne af guatemalanske institutioner med henblik på at fremme demokratiske værdier, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

6.  gentager, at processen med udvælgelse og udnævnelse af dommere skal være gennemsigtig og participatorisk, og at kandidater bør udvælges på grundlag af deres kvalifikationer og dokumenterede resultater med hensyn til respekt for menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale standarder og Guatemalas forfatning; opfordrer i denne henseende de guatemalanske myndigheder til at sikre et retfærdigt valg af dommere, navnlig med hensyn til valget af den offentlige anklager og menneskerettighedsombudsmanden;

7.  understreger, at vedtagelsen af restriktiv lovgivning såsom loven om ngo'er kan bidrage til at afvikle beskyttelsessystemet for menneskerettighedsforkæmpere og styrke de straffrie tilstande; opfordrer til, at disse love ophæves;

8.  opfordrer indtrængende Guatemalas regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at styrke lovgivningen og politikkerne til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, herunder miljøforkæmpere og journalister, og til at udvikle en offentlig politik til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere i overensstemmelse med Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstols afgørelse fra 2014 og det tilsagn, som Guatemala selv afgav over for FN's Menneskerettighedsråd i 2018; henstiller, at Guatemalas regering ratificerer Escazú-aftalen;

9.  glæder sig over de guatemalanske myndigheders oprettelse af præsidentkomitéen mod korruption og præsidentkomitéen for fred og menneskerettigheder som centrale søjler i regeringens nationale plan for innovation og udvikling og til gennemførelse af politikker, der fremmer gennemsigtighed, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af straffrie tilstande; opfordrer indtrængende disse komiteer til at levere konkrete resultater;

10.  opfordrer Guatemalas regering til yderligere at samarbejde med alle FN og regionale menneskerettighedsmekanismer med henblik på at fremme og beskytte menneskerettighederne i landet; henstiller, at Guatemalas regering fornyer OHCHR's mandat i Guatemala for et rimeligt tidsrum;

11.  glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet af EU-medlemsstaternes ambassader og EU's delegation i Guatemala med hensyn til beskyttelsesforanstaltninger for menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer Kommissionen til i væsentlig grad at udvide og mere aktivt gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, herunder udvide observationen af høringer af kriminaliserede menneskerettighedsforkæmpere, navnlig miljø- og kvinderetsforkæmpere, ved bl.a. at øge sin støtte til uafhængige civilsamfundsorganisationer;

12.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at anvende de mekanismer, der er fastsat i associeringsaftalerne og aftalerne om politisk dialog og samarbejde, til kraftigt at tilskynde Guatemala til at gennemføre en ambitiøs menneskerettighedsdagsorden og bekæmpe straffrihed med henblik på at forbedre menneskerettighedssituationen i landet;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Republikken Guatemalas præsident, regering og parlament, Det Stående Sekretariat for den almindelige traktat om økonomisk integration i Mellemamerika og Det Centralamerikanske Parlament.

(1) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 92.
(2) EUT L 346 af 15.12.2012, s. 3.


Den stigende undertrykkelse i Rusland, herunder sagen om Aleksej Navalnyj
PDF 136kWORD 48k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om den stigende undertrykkelse i Rusland, herunder sagen om Aleksej Navalnyj (2022/2622(RSP))
P9_TA(2022)0125RC-B9-0181/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Rusland,

–  der henviser til FN-pagten, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til Den Russiske Føderations forfatning,

–  der henviser til erklæringen af 28. marts 2022 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, om den russiske uafhængige avis Novaja Gazeta,

–  der henviser til erklæringen af 22. marts 2022 fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om afgørelsen om at forlænge Aleksej Navalnyjs politisk motiverede fængsling med yderligere ni år,

–  der henviser til erklæringen af 24. marts 2022 fra Europarådets menneskerettighedskommissær, hvori der gives udtryk for påskønnelse af journalisters og menneskerettighedsforkæmperes modige arbejde, herunder dem fra Den Russiske Føderation og Hviderusland,

–  der henviser til erklæringen af 3. marts 2022 fra repræsentanten for mediefrihed i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa om den alvorlige krænkelse af retten til ytringsfrihed og mediefrihed i Rusland i forbindelse med landets militære angreb på Ukraine,

–  der henviser til erklæringerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om den seneste udvikling i Rusland og Ukraine,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation gentagne gange har overtrådt folkeretten og sine internationale forpligtelser og har indledt en ulovlig, uprovokeret og uberettiget aggressionskrig mod Ukraine og begået massakrer mod landets borgere; der henviser til, at lovgivningsmæssige restriktioner, medieforbud, kriminalisering af uafhængig rapportering og fri meningstilkendegivelse samt andre politiske forfølgelser har nået et totalitært omfang i de seneste måneder, hvilket har ført til opløsning af det uafhængige og pluralistiske civilsamfundsmæssige råderum i Rusland;

B.  der henviser til, at det russiske regime på en hidtil uset måde har intensiveret sin undertrykkelse af fredelige demonstranter, uafhængige journalister og bloggere, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i et forsøg på at bringe enhver kritik af og modstand mod dets ulovlige, uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine til tavshed; der henviser til, at tusindvis er flygtet fra Rusland på grund af den drastisk øgede risiko for vilkårlige anholdelser og retsforfølgelser; der henviser til, at denne undertrykkelse har haft en ødelæggende indvirkning på liv og frihedsrettigheder for mindretal, LGBTQI+-personer, kvinder og alle personer, der af regeringen og samfundet er stemplet som afvigere fra de adfærdsmæssige eller normative regler og forventninger, der er indført, eller for at kritisere regimet og de russiske myndigheders politikker;

C.  der henviser til, at de grundlæggende menneskerettigheder, herunder foreningsfrihed og ytringsfrihed, er forankret i Den Russiske Føderations forfatning og i talrige internationale retlige instrumenter, som Rusland har forpligtet sig til at følge; der henviser til, at de russiske myndigheder er ansvarlige for flere års systematiske propagandakampagner mod Ukraine, Europa og liberale demokratiske værdier, der kulminerer med udryddelse af ethvert levn fra et levende, politisk aktivt og uafhængigt civilsamfund;

D.  der henviser til, at de russiske myndigheder siden den 24. februar 2022 vilkårligt har tilbageholdt mere end 15 400 fredelige antikrigsdemonstranter i hele landet, idet de har udsat nogle for alvorlig mishandling‑ og andre menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at der allerede er anlagt mere end 60 straffesager siden da;

E.  der henviser til, at adskillige love, der er blevet indført i de seneste år, såsom loven om "udenlandske agenter" og varianter heraf, regulering af og afgørelser om såkaldte "ekstremistiske organisationer" og utallige dekreter fra den regulerende myndighed, der er ansvarlig for medietilsyn (Roskomnadzor), er blevet anvendt af de russiske myndigheder til deres koncentrerede undertrykkelse af uafhængige civilsamfund og medier, der er aktive i Rusland, og som navnlig er rettet mod ikkestatslige organisationer (NGO'er), menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater samt kvinders rettigheder, LGBTQI+-personer og miljøaktivister samt aktivister fra etniske og kulturelle mindretal; der henviser til, at indførelsen af al denne lovgivning, regulering og retlige og administrative byrder tvinger civilsamfundsaktører til at nægte udenlandsk finansiering, engagere sig i selvcensur og reducere både deres offentlige synlighed og deres aktiviteter af frygt for statslig repressalier;

F.  der henviser til, at det russiske parlament den 4. marts 2022 ændrede straffeloven for at indføre en straf på op til 15 års fængsel for spredning af angiveligt "falske" oplysninger om krigen i Ukraine; der henviser til, at loven den 22. marts 2022 blev udvidet for at kriminalisere deling af "falske nyheder" om nogen som helst aktiviteter, der udføres af Ruslands officielle organer i udlandet; der henviser til, at den russiske Duma den 4. marts 2022 forbød demonstrationer mod krigen i Ukraine; der henviser til, at de russiske retsreformer har indført administrative og strafferetlige overtrædelser for russiske statsborgere og retlige enheder, der kræver internationale sanktioner mod den russiske stat, dens statsborgere eller russiske juridiske enheder;

G.  der henviser til, at de russiske myndigheder har tvunget flere uafhængige medier til at indstille deres aktiviteter, lukke eller flytte deres aktiviteter til udlandet, samtidig med at de blokerer adgangen til andre i forbindelse med stigende censur, kontrol og isolation på internettet, hvorved den russiske befolkning berøves objektive oplysninger om Ruslands krig mod Ukraine og de krigsforbrydelser, der begås der på Den Russiske Føderations vegne; der henviser til, at disse navnlig omfatter radiostationen Echo i Moskva, tv-stationen Dozhd og avisen Novaja Gazeta; der henviser til, at myndighederne har blokeret udenlandske sociale medier i Rusland og sortlistet Meta, moderselskabet til Facebook, Instagram og WhatsApp, og har stemplet det som "ekstremistisk";

H.  der henviser til, at hundredvis af journalister, menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og andre siden begyndelsen af Ruslands krig i Ukraine har forladt Rusland på grund af den drastisk øgede risiko for vilkårlige anholdelser og retsforfølgelser, herunder efter at præsident Putin henviste til dem, der protesterede mod krigen, som "nationale forrædere" og en "femte kolonne";

I.  der henviser til, at Europarådets Ministerkomité den 16. marts 2022 besluttede at tilbagekalde Den Russiske Føderations medlemskab af Europarådet med øjeblikkelig virkning; der henviser til, at Den Russiske Føderation for sit vedkommende besluttede at forlade Europarådet den 15. marts 2022, hvorved de fratog russiske statsborgere den beskyttelse, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention, og nægtede dem adgang til domstolsprøvelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

J.  der henviser til, at Aleksej Navalnyj, en russisk advokat, oppositionspolitiker og antikorruptionsaktivist, og modtager af Sakharovprisen 2021, blev arresteret i januar 2021 og har været fængslet siden februar 2021, hvor han har afsonet en vilkårlig, politisk motiveret dom og gentagne gange har været udsat for tortur og umenneskelig behandling; der henviser til, at EU på det kraftigste har fordømt forgiftningen og den politisk motiverede fængsling af Aleksej Navalnyj, pålagt målrettede sanktioner og fortsat kræver en uafhængig undersøgelse af hans forgiftning;

K.  der henviser til, at domstolen i Lefortovskij i Moskva den 22. marts 2022 efter en ekstraordinær samling i en fængselslejr og dermed uden for almindelige retsfaciliteter idømte Aleksej Navalnyj ni års fængsel i et højsikkerhedsfængsel og pålagde ham en administrativ bøde på 1.2 mio. RUB (ca. 12 838 EUR); der henviser til, at denne dom klart er i strid med folkeretten og den russiske forfatning og er lige så ulovlig, vilkårlig og politisk motiveret som den tidligere dom;

L.  der henviser til, at en række aktivister er blevet truet med eller udsat for anholdelse og retsforfølgning for at støtte eller arbejde med Aleksej Navalnyj eller for at støtte hans idéer, såsom strategien for intelligente afstemninger; der henviser til, at de blev anklaget og retsforfulgt for denne støtte på grundlag af anvendelsen af nye love eller administrative afgørelser med tilbagevirkende kraft på grundlag af deres udtalelser på de sociale medier, og at mange af dem har forladt Rusland efter at være blevet anklaget for strafbare handlinger; der henviser til, at Aleksej Navalnyjs antikorruptionsfond blev betegnet som "ekstremistisk";

1.  fordømmer det russiske regimes indenlandske undertrykkelse, som er blevet forværret i kølvandet på Ruslands angrebskrig mod Ukraine; kræver, at de russiske myndigheder standser chikanen, intimideringen og angrebene på alle antikrigsdemonstranter, uafhængige civilsamfundsorganisationer, NGO'er, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater samt kvinderettighedsforkæmpere og LGBTQI+- og miljøaktivister i Rusland; udtrykker sin solidaritet med de demokratiske kræfter i Rusland, som kæmper for et åbent og frit samfund, og understreger sin støtte til alle enkeltpersoner og organisationer, som har været mål for angreb og undertrykkelse;

2.  fordømmer den neototalitære, imperialistiske ideologiske holdning, der dyrkes af den russiske regering og dens propagandister; understreger, at angrebet på demokratiet og tilsidesættelsen af andre nationers rettigheder har banet vejen for Ruslands vej mod despotisme, international aggression og krigsforbrydelser; understreger, at et udemokratisk Rusland er en konstant trussel mod Europas sikkerhed og stabilitet;

3.  beklager den russiske lovgivning, herunder loven om "udenlandske agenter", ændringerne af straffeloven, der blev indført den 4. marts og den 22. marts 2022, og loven om massemedier, som anvendes til at begå juridisk chikane mod afvigende stemmer i landet og i udlandet og til at undergrave uafhængige medier; understreger, at denne udvikling er i åbenbar modstrid med de forpligtelser, som Rusland frivilligt har påtaget sig i henhold til folkeretten og indskrevet i sin egen forfatning;

4.  fordømmer de russiske myndigheders fortsatte og stigende censur, herunder af internettet, og opfordrer dem indtrængende til straks at sætte en stopper for deres kontrol og censur;

5.  fordømmer de russiske myndigheders adfærd med at forfølge mødre til russiske soldater og deres etablerede organisationer, idet de nægter russiske forældre oplysninger om, hvor deres børn befinder sig, og nægter at samarbejde med de ukrainske myndigheder for at få med henblik på at tilbagesende de jordiske rester af russiske soldater, der er døde i kamp;

6.  fordømmer den rolle som patriark Kirill af Moskva, leder af den russisk-ortodokse kirke, spiller ved at give teologisk dækning for Ruslands aggression mod Ukraine; roser det mod som de 300 præster i den russisk-ortodokse kirke har udvist ved at have underskrevet et brev, hvori de fordømmer aggressionen, sørger over det ukrainske folks prøvelser og beder om at ”stoppe krigen”;

7.  fordømmer på det kraftigste fængslingen af Sakharovprismodtageren Aleksej Navalnyj og gentager sin opfordring til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af ham samt af de hundredvis af andre russiske borgere, der ubegrundet tilbageholdes alene for at have vovet at demonstrere til fordel for demokrati og fred eller for at forbedre deres rettigheder, herunder retten til ytringsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger; opfordrer de russiske myndigheder til at forbedre forholdene i fængsler og tilbageholdelsesfaciliteter med henblik på at opfylde internationale standarder; mener, at Aleksej Navalnyjs humanitære, sundheds- og sikkerhedsmæssige situation er et prioriteret anliggende for EU; opfordrer de russiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for fuldt ud at sikre hans rettigheder under hans ulovlige tilbageholdelse; fordømmer, at retssagen mod Aleksej Navalnyj ikke respekterede hans ret til en retfærdig rettergang, og gentager sin opfordring til en snarlig gennemsigtig undersøgelse af forgiftningen af Aleksej Navalnyj;

8.  mener, at undertrykkelsen af Aleksej Navalnyj, hans tilhængere, medierne og civilsamfundet alle indgår som et led i Ruslands kriminelle aggressionskrig, og gentager, at politisk pluralisme og frie medier er de bedste garantier mod og hindringer for en udemokratisk regerings internationale aggression; mener, at vores bestræbelser på at støtte menings- og mediefriheden for russiske borgere er en integreret del af vores bestræbelser på at bekæmpe krigen og aggressionen i Ukraine;

9.  fordømmer kraftigt de russiske domstoles afgørelser, der førte til lukningen af International Memorial og Memorials menneskerettighedscenter, sammen med en af Ruslands ældste og mest fremtrædende menneskerettighedsorganisationer og en modtager af Sakharovprisen; fordømmer Roskomnadzors fortsatte advarsler mod Novaja Gazeta om censur og påståede overtrædelser af loven om "udenlandske agenter", hvilket har resulteret i avisens meddelelse om at indstille sine aktiviteter indtil afslutningen af krigen i Ukraine; beklager ligeledes den russiske offentlige anklagers krav om, at Roskomnadzor begrænser adgangen til Moskvas Ekko og Dozhd på grund af deres dækning af krigen i Ukraine; roser den rolle, som disse foretagender samt så mange andre uafhængige organisationer og nyhedsmedier, der siden er blevet lukket, spiller med hensyn til at afdække sandheden og fremlægge fakta om det sovjetiske regimes og den russiske regerings forbrydelser samt deres engagement i menneskerettighederne; opfordrer til, at der sættes en stopper for den systematiske undertrykkelse af journalistiske institutioner og uafhængige medier, som udgør de grundlæggende søjler for frihed og demokrati;

10.  opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til fuldt ud og hurtigst muligt at undersøge det russiske regimes krænkelser af retten til information og ytringsfrihed;

11.  udtrykker dyb bekymring over, hvordan undertrykkelsen af det russiske civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere, kvinderettighedsaktivister, forkæmpere for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt LGBTQI+-samfund yderligere forværrer situationen for allerede sårbare og udsatte grupper i landet;

12.  gentager, at civilsamfundsorganisationernes og mediernes frie og uafhængige arbejde er en hjørnesten i et demokratisk samfund; opfordrer derfor Rusland til at etablere en klar retlig ramme samt et sikkert miljø for civilsamfundsorganisationer, demonstranter, medier og politiske aktører i overensstemmelse med Ruslands forfatning og internationale forpligtelser og med internationale menneskerettighedsstandarder, der giver dem mulighed for at udføre deres legitime og nyttige arbejde uden indblanding; understreger behovet for at sikre effektive retsmidler for demonstranter, civilsamfundsaktivister og journalister, hvis grundlæggende rettigheder er blevet krænket;

13.  opfordrer Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Rusland, yde nødhjælp og øge støtten til civilsamfundet, uafhængige NGO'er, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medier, som fortsat er aktive i Rusland, herunder bæredygtig og fleksibel finansiel bistand; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes repræsentationer i Rusland til offentligt at udvise solidaritet med dem, der bliver forfulgt;

14.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke beskyttelsen af aktivisters, uafhængige journalisters og menneskerettighedsforkæmperes rettigheder og fysiske integritet, som er genstand for de russiske myndigheders undertrykkelse, og til at give dem nødvisa, så de kan forlade landet og finde midlertidigt husly i EU, samt til at tillade truede eller forbudte russiske ngo'er og medier straks at fortsætte deres arbejde fra EU's område, hvis det er nødvendigt;

15.  opfordrer NF/HR og Rådet til at gøre effektiv brug af EU's globale mekanisme for menneskerettighedssanktioner og indføre restriktive foranstaltninger over for alle russiske embedsmænd, der er involveret i undertrykkelsen af uafhængige civilsamfund og medier og fredelige demonstranter, samt i denne seneste sag mod Aleksej Navalnyj;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forebygge og bekæmpe udbredelsen af desinformation, herunder propaganda, og styrke de uafhængige medier; glæder sig derfor over udviklingen af specifikke platforme og nyheder på russisk og ukrainsk; opfordrer til, at EU's strategiske kommunikation forbedres, og til, at der udforskes effektive metoder til at bekæmpe krigspropaganda med oprindelse i Rusland fra foretagender som Rossija, Channel One Russia og NTV, som udbreder indhold, der godkender aggressionskrigen og misinformerer folk herom; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udbygge alternative, russisksprogede, onlinebaserede informationskilder til de igangværende begivenheder for dermed at bekæmpe desinformation og fortsat sikre, at officielle erklæringer fra EU og medlemsstaterne oversættes til russisk og også stiles til russisktalende modtagere og platforme;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være værter for forbudte mediehold i EU og til at udvikle en fælles platform for medier i eksil samt til at støtte teknologier, der sætter folk i stand til at bruge internettet til at udøve deres grundlæggende rettigheder, navnlig informations- og ytringsfriheden, og til at støtte bestræbelserne på at fremme demokrati og retsstatsprincippet ved at indføre teknologiske midler til at omgå kommunikationsovervågning og blokering af websteder og applikationer i Rusland, herunder lavteknologiske websteder via M-bølger, en platform for VPN Rusland, anonymiseringsnetværk og satellit-tv;

18.  opfordrer EU-Delegationen og de nationale diplomatiske repræsentationer i Rusland til nøje at overvåge situationen på stedet og den måde, hvorpå retssager håndteres, og til at tilbyde de berørte parter enhver form for støtte, som de måtte have behov for, herunder direkte finansiel bistand til at betale for advokater og eksperter; opfordrer alle regeringer til at afvise eventuelle fremtidige anmodninger om udlevering af russiske statsborgere for lovovertrædelser i henhold til straffeloven og loven om administrative forseelser;

19.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at sikre humanitær status og skabe sikre migrationsmuligheder for den truede russiske opposition, civilsamfundet og medierepræsentanter, herunder sikre dem muligheder for at få længerevarende ophold og arbejde i Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en mekanisme til beskyttelse af russiske soldater, der beslutter sig for at desertere; opfordrer finansielle institutioner, banker, kreditkortselskaber og statslige myndigheder til at indføre screeningprocedurer for skræddersyet anvendelse af sanktioner mod russiske borgere i EU med henblik på at give oppositionsaktivister, uafhængige civilsamfundsorganisationer og medierepræsentanter mulighed for at bevare adgangen til deres finansielle aktiver, der er nødvendige for at sikre deres eksistens i Den Europæiske Union;

20.  minder om, at akademisk og kulturelt samarbejde på individuelt plan, selv i konflikttider, kan bidrage til at styrke pluralistiske stemmer under antidemokratiske omstændigheder og tjene som grundlag for at lette genetableringen af forbindelserne efter konflikten; understreger, at det russiske forskersamfund har været et primært mål for Putinregimets undertrykkelse;

21.  understreger den strategiske værdi af det input, der kommer fra russiske akademikere, der modsætter sig krigen, for bedre at kunne analysere Putins regime, og hvordan det kan bekæmpes; efterlyser en EU-strategi, der gør det muligt for russiske studerende og professorer officielt at fortsætte deres studier og arbejde på europæiske universiteter, navnlig inden for humanitære fag, og at modtage deres tilsvarende eksamensbeviser;

22.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere høringer om menneskerettigheder og civilsamfundet i alle dialoger mellem EU, dets medlemsstater og Rusland og til at overholde deres forpligtelse til at integrere kønsaspektet;

23.  opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at samarbejde med det russiske folk og med det russiske civilsamfund i eksil; opfordrer indtrængende EU til at vise, at det er rede til at støtte det russiske civilsamfund i dets bestræbelser på at opbygge et demokratisk Rusland, og til at byde et demokratisk og ansvarligt Rusland velkommen tilbage i det internationale samfund;

24.  opfordrer EU til at udpege en særlig udsending for et demokratisk Rusland, som bør være ansvarlig for forbindelserne med det russiske folk, navnlig med demokratiforkæmpere i eksil og dem, der er forblevet i Rusland og ønsker, at landet vender tilbage til demokratiet;

25.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten at hjælpe med at etablere og støtte et demokratisk russisk knudepunkt for fortsat dialog med det demokratiske russiske samfund, navnlig antikrigskomitéen, der er nedsat af russiske demokratiske oppositionsaktivister, for at sikre direkte kommunikation med det russiske folk, for sammen med civilsamfundet at udvikle en EU-strategi for et fremtidigt demokratisk Rusland, forbedre integrationen af nye emigranter fra Rusland gennem uddannelsesprogrammer og tilrettelægge årlige EU-topmøder med et demokratisk Rusland i eksil;

26.  opfordrer indtrængende NF/HR og medlemsstaterne til at træffe koordinerede foranstaltninger med ligesindede lande for at øge bevidstheden om og modarbejde de russiske myndigheders begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, herunder gennem indgreb på højt niveau og offentlige interventioner, koordinerede demarcher, vedholdende kontrol i internationale og regionale menneskerettighedsfora samt regelmæssige menneskerettighedskonsekvensanalyser for at sikre, at samarbejdet med Rusland ikke underminerer menneskerettighedsmålene og ikke direkte eller indirekte bidrager til krænkelser af menneskerettighederne;

27.  bemærker, at 83 % af den russiske befolkning ifølge Levada Center støtter Putins krig i Ukraine, mens procentdelen af russere, der mener, at landet bevæger sig i den rigtige retning, er steget fra 52 % til 69 %, hvilket er det højeste tal siden 1996; værdsætter i denne forbindelse alle de modige personer, der åbent protesterer mod og bekæmper den russiske imperialisme i dens nyeste form – invasionen af Ukraine – på trods af kamppolitiets brutalitet samt mediernes og det sociale pres; opfordrer ikke desto mindre EU-borgere til ikke at sidestille alle russiske borgere med deres lederes og militærs brutale handlinger i Ukraine; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og beskytte de kritiske røster i den russiske diaspora, som står over for trusler fra de russiske myndigheder; fordømmer demonstrationer organiseret af russiske diasporaer til støtte for krigen eller i protest mod accept af ukrainske flygtninge;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.


Retten til reparation
PDF 143kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om retten til reparation (2022/2515(RSP))
P9_TA(2022)0126B9-0175/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af varer(1) ("direktivet om salg af varer"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester(2) ("direktivet om digitalt indhold"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter(3) ("direktivet om miljøvenligt design"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked ("direktivet om urimelig handelspraksis")(4), navnlig dets Bilag 1,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2020 om temaet "på vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere"(5),

–  der henviser til sin beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi(6),

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder(7),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om ret til reparation (O-000010/2022 – B9-0010/2022),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

A.  der henviser til, at Parlamentet ved flere lejligheder(8) har understreget vigtigheden af at give forbrugerne en ret til reparation som en central søjle i dagsordenen for den cirkulære økonomi inden for rammerne af den europæiske grønne pagt, idet det vil fremme en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer, forebygge og reducere mængden af affald og tilskynde til længere anvendelse og genbrug af produkter og til deleøkonomi, samtidig med at forbrugernes rettigheder og velfærd styrkes;

B.  der henviser til, at Kommissionens hensigtserklæring om Unionens tilstand fra 2021(9) bebuder et lovgivningsforslag om en ret til reparation som et af de vigtigste initiativer for 2022, og at dette forslag bør vedtages i tæt samordning med relaterede lovgivningsinitiativer såsom initiativet om bæredygtige produkter og initiativet "Styrkelse af forbrugerne i den grønne omstilling", som alle deler målet om at opnå mere bæredygtige produkter og forbrugsmønstre;

C.  der henviser til, at Kommissionen har iværksat en offentlig høring frem til den 5. april 2022 om bæredygtigt forbrug af varer – fremme af reparation og genanvendelse; der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at foreslå et direktiv om ændring af direktivet om salg af varer og overvejer at foreslå en særskilt retsakt om retten til reparation;

D.  der henviser til, at direktivet om digitalt indhold og direktivet om salg af varer indeholder omfattende rammer, der dækker væsentlige elementer i forbrugeraftaleretten såsom krav om overensstemmelse med aftalen og de afhjælpende foranstaltninger, der er til rådighed for forbrugerne i tilfælde af manglende overensstemmelse, herunder bestemmelser om reparation, udskiftning, sikring af, at digitalt indhold eller digitale tjenester bringes i overensstemmelse med aftalen, prisnedslag og ophævelse af aftalen samt regler om de vigtigste bestemmelser for udøvelsen af sådanne beføjelser og om handelsmæssige garantier;

E.  der henviser til, at 79 % af EU-borgerne mener, at producenterne bør have pligt til at gøre det lettere at reparere digitale enheder eller udskifte de enkelte dele; der henviser til, at 77 % af EU-borgerne hellere vil have repareret deres udstyr end have det udskiftet; der henviser til, at reparationsvirksomheder kan være en kilde til lokal beskæftigelse og specifik knowhow i Europa;

F.  der henviser til, at covid-19-krisen har vist, at det er nødvendigt at indføre nye og mere robuste forretningsmodeller og støtte europæiske virksomheder, og navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), mikrovirksomheder og selvstændige erhvervsdrivende;

G.  der henviser til, at det vil være afgørende at give forbrugerne ret til reparation for at fremme Europas industrielle omstilling og styrke dets modstandsdygtighed og åbne strategiske autonomi; der henviser til, at fremme af en reparationskultur giver økonomiske og sociale muligheder med hensyn til iværksætteri og jobskabelse; der henviser til, at bæredygtige produkter gavner både virksomheder og forbrugere ved at øge efterspørgslen efter og udbuddet af bæredygtige varer;

H.  der henviser til, at en række hindringer forhindrer forbrugerne i at vælge reparation, herunder manglende adgang til oplysninger, manglende adgang til reservedele, manglende standardisering og interoperabilitet eller andre tekniske hindringer samt reparationsomkostningerne;

I.  der henviser til, at e-affald er den hurtigst voksende affaldsstrøm i verden med mere end 53 mio. ton elektronisk affald, der blev kasseret i 2019;

1.  understreger, at en effektiv ret til reparation bør omhandle aspekter af produktets livscyklus og angribes fra forskellige indbyrdes forbundne politikområder, herunder produktdesign, centrale etiske principper for produktion, standardisering, forbrugeroplysning, herunder mærkning om reparationsmuligheder, og om levetid, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, om forbrugerrettigheder og -garantier og offentlige indkøb;

2.  understreger, at initiativet om en ret til reparation skal være forholdsmæssigt, evidensbaseret og omkostningseffektivt og skabe balance mellem principperne om bæredygtighed, forbrugerbeskyttelse og en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, således at alle relevante interessenter kan udnytte de muligheder, der er forbundet med den grønne omstilling;

3.  understreger, at en effektiv ret til reparation bør skabe betydelige konkurrencefordele for europæiske virksomheder, samtidig med at de afholder sig fra at pålægge dem nogen form for uforholdsmæssigt store finansielle byrder, og bør inspirere til innovation og tilskynde til investeringer i bæredygtige teknologier, samtidig med at der tages hensyn til markedsudviklingen og forbrugernes skiftende behov;

Design af produkter, der holder længere og kan repareres

4.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at vedtage et initiativ om bæredygtige produkter, der reviderer direktivet om miljøvenligt design og udvider dets anvendelsesområde ud over energirelaterede produkter;

5.  minder om, at fremstilling af bæredygtige og sikre produkter, der lever op til reglerne, er en central styrke i EU's indre marked, som er til gavn for både forbrugere og virksomheder; opfordrer Kommissionen til at kræve, at producenterne designer deres produkter på en sådan måde, at de holder længere, kan repareres sikkert, og at deres dele let kan tilgås og fjernes;

6.  understreger behovet for at sikre bedre adgang for slutbrugere og uafhængige leverandører af reparationstjenester til reservedele og brugsanvisninger inden for en rimelig frist og til en rimelig pris i en periode, der svarer til produktets forventede levetid;

7.  opfordrer Kommissionen til at overveje holdbarheds- og reparationskrav i et kommende direktiv om miljøvenligt design med et bredere anvendelsesområde; understreger, at der er behov for grundigt at analyse kravene for hvert enkelt produkt for at sikre, at der vælges det krav, der er bedst egnet til formålet, idet det f.eks. bemærkes, at et modulopbygget design for nogle produkter vil gøre reparationer lettere og forlænge produktets levetid, mens et modulopbygget design eller en forpligtelse til at sikre reparationsmuligheder for andre produkter kan bringe holdbarheden i fare;

8.  fremhæver, at der i 2019 blev vedtaget en række gennemførelsesforanstaltninger i henhold til direktivet om miljøvenligt design, som indførte en obligatorisk periode for levering af reservedele og maksimale leveringstider samt krav til design af adskillelse/samling af komponenter; opfordrer derfor Kommissionen til at udvide anvendelsesområdet for sådanne foranstaltninger til andre produktkategorier, herunder ikke-energirelaterede produkter, under hensyntagen til deres særlige karakteristika;

9.  minder om, at adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer for alle aktører i reparationssektoren er afgørende for at give forbrugerne bedre adgang til reparationstjenester; insisterer derfor på, at en egentlig "ret til reparation" bør give aktører i reparationsindustrien, herunder uafhængige reparatører, og forbrugerne gratis adgang til de nødvendige reparations- og vedligeholdelsesinformationer, herunder oplysninger om diagnoseværktøjer, reservedele, software og opdateringer, der er nødvendige for at udføre reparationer og vedligeholdelse; minder om betydningen af et innovativt erhvervsklima og respekt for forretningshemmeligheder;

10.  fremhæver, at varer med digitale elementer kræver særlig opmærksomhed; understreger navnlig, at softwareopdateringer skal stilles til rådighed i en vis minimumsperiode i overensstemmelse med direktivet om digitalt indhold; insisterer på, at forbrugerne bør informeres fuldt ud om tilgængeligheden af opdateringer på købstidspunktet; tilføjer, at opdateringer af funktioner bør være reversible og ikke føre til ringere ydeevne; bemærker, at praksisser, der uretmæssigt begrænser retten til reparation eller fører til forældelse, kan betragtes som urimelig handelspraksis og derfor tilføjes til bilag I til direktivet om urimelig handelspraksis;

Styrkelse af forbrugernes mulighed for at vælge produkter, der kan repareres

11.  er af den opfattelse, at en forbedring af forbrugeroplysningen om produkters reparationsmuligheder er afgørende for at sætte forbrugerne i stand til at spille en mere aktiv rolle i den cirkulære økonomi; mener, at bedre forbrugeroplysning ville sætte forbrugerne i stand til at træffe mere informerede købsbeslutninger, hvilket kunne lede markedet i retning af produkter, der er lettere at reparere; glæder sig derfor over Kommissionens bebudede initiativ om styrkelse af forbrugerne i den grønne omstilling;

12.  understreger, at forbrugerne bør modtage pålidelige, klare og letforståelige oplysninger på salgsstedet om et produkts holdbarhed og reparérbarhed for at hjælpe dem med at sammenligne og identificere de mest bæredygtige produkter, der findes på markedet; opfordrer Kommissionen til at foreslå harmoniserede regler for sådanne forbrugeroplysninger, herunder bl.a. oplysninger, reparationsscore, oplysninger om anslået levetid, oplysninger om reservedele, oplysninger om reparationstjenester og den periode, hvor softwareopdateringer vil være tilgængelige for varer med digitale elementer, samtidig med at der tages hensyn til forbrugernes sikkerhed; bemærker, at sådanne oplysninger for at være nyttige bør stilles til rådighed på købstidspunktet;

13.  anmoder endvidere Kommissionen om at sikre, at produktinformationen er baseret på standardiserede målinger, f.eks. for holdbarhed, og at indlede udviklingen af standarder, hvor disse ikke findes;

14.  understreger den centrale rolle, som EU's miljømærke spiller med hensyn til at tilskynde industrien til at anvende mærkningspolitikker, der formidler vigtige oplysninger til forbrugerne om varers levetid, samtidig med at virksomhedernes forpligtelser afvejes med stærke positive kommercielle incitamenter til at opbygge forbrugernes tillid; bemærker imidlertid, at denne mærkningsordning kun er frivillig;

15.  opfordrer Kommissionen til at se på muligheden for at foreslå krav til producenter om at indføre intelligente mærkningsmåder såsom QR-koder og digitale produktpas i al ny produktlovgivning og i revisionen af direktivet om miljøvenligt design; opfordrer til, at der sikres balance i udviklingen af initiativer såsom det europæiske digitale "produktpas" gennem tæt samarbejde med industrien og relevante interessenter, idet der fokuseres særligt på proportionalitetsprincippet og tages særligt hensyn til SMV'ernes behov;

16.  insisterer på, at forbrugere, der køber produkter online, bør have samme informationsniveau som dem, der køber offline, og at medlemsstaterne bør overvåge og håndhæve, at onlinesælgere medtager de nødvendige oplysninger på deres websteder, og når de udbyder deres produkter på onlinemarkedspladser;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om at fremme udbredelsen af grønne offentlige indkøb; mener, at genanvendte, reparerede, genfremstillede og istandsatte produkter og andre energi- og ressourceeffektive produkter og løsninger, der minimerer miljøpåvirkningerne i hele livscyklussen, bør være standardvalget i alle offentlige indkøb i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt, og at "følg eller forklar"-princippet bør finde anvendelse, hvis ikke de foretrækkes;

18.  opfordrer Kommissionen og de nationale myndigheder til at bistå og støtte lokale og regionale myndigheder, virksomheder og foreninger økonomisk i at gennemføre forbrugeroplysningskampagner om forlængelse af levetiden for produkter især ved at levere pålidelige og klare oplysninger, rådgivning og serviceydelser såsom vedligeholdelse, reparation, genbrug;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle finansielle incitamenter for reparationstjenester for at gøre reparationer bekvemme og attraktive for forbrugerne;

Styrkelse af forbrugernes rettigheder og garantier for en længere anvendelse af varer

20.  understreger, at europæiske forbrugere kan få deres varer repareret eller deres digitale indhold og digitale tjenester bragt i overensstemmelse med kravene i henhold til direktivet om salg af varer og direktivet om digitalt indhold; understreger, at forbrugerne ganske vist har ret til at vælge mellem reparation og udskiftning af defekte varer i henhold til direktivet om salg af varer, men at reparation i mange tilfælde kan være et mere ressourceeffektivt og klimaneutralt valg; bemærker, at forbrugerne i praksis normalt vælger udskiftning frem for reparation, hvilket kan skyldes de høje reparationsomkostninger; understreger, at udskiftning af produkter fortsat bør være et alternativ, hvis en forbruger og en sælger er enige herom, da reparation kan være for tidskrævende;

21.  anmoder derfor Kommissionen om i sit initiativ om en ret til reparation at foreslå en række foranstaltninger med henblik på at fremme og tilskynde forbrugere, producenter og handlende til at vælge reparation frem for udskiftning; understreger, at Kommissionen, når den foreslår sådanne foranstaltninger, altid bør tage hensyn til det højest mulige niveau af forbrugerbeskyttelse og forbrugervelfærd;

22.  bemærker, at den kommende revision af direktivet om salg af varer bl.a. kan omfatte foranstaltninger, der har til formål at tilskynde forbrugerne til at vælge reparation frem for udskiftning, såsom forpligtelsen til at sørge for et erstatningsprodukt, mens visse produkter repareres; mener, at der for at fremme reparation af produkter bør tilbydes visse incitamenter til forbrugere, der vælger at reparere i stedet for at udskifte; mener, at en udvidet garanti kan være et incitament til at vælge reparation frem for udskiftning; tilføjer, at sælgere altid bør informere forbrugerne om alle de muligheder, de har til rådighed, på lige fod, herunder reparation og tilknyttede garantirettigheder;

23.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre en fælles mekanisme for producentansvar og sælgeransvar i tilfælde af produkter, der ikke er i overensstemmelse med reglerne;

24.  bemærker, at den nuværende retlige ramme i henhold til direktivet om salg af varer fastsætter en minimumsgarantiperiode på kun to år for ansvar for defekte varer, og opfordrer medlemsstaterne til at forlænge den; understreger, at dette er en minimumsharmoniseringsregel, og at kun et begrænset antal medlemsstater strækker sig ud over denne periode; mener derfor, at revisionen af direktivet om salg af varer også bør foreslå en forlængelse af den retlige garanti ud over to år for visse produktkategorier; bemærker endvidere vigtigheden af en fuld harmonisering af den lovbestemte garantiperiode;

25.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, i hvilket omfang retten til reparation kan foreslås, således at markedsaktørerne kan tilbyde let og økonomisk overkommelig adgang til reparationer selv efter garantiperioden;

26.  understreger, at ethvert forslag bør ledsages af en egentlig konsekvensanalyse, der omfatter passende cost-benefit-analyser for både forbrugere og virksomheder, en sammenligning af bedste praksis på nationalt plan og med tredjelande og den kvantificerede indvirkning på bl.a. forbrugervelfærd, miljøet og virksomhederne, herunder SMV'erne; anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om reparationsomkostningerne for EU-virksomheder på det indre marked; understreger behovet for at tilvejebringe alle relevante oplysninger og også foreslå kvantificerbare indikatorer med henblik på at måle virkningen af enhver fremtidig lovgivning;

27.  minder om, at der i øjeblikket ikke findes specifikke regler for reparation af genfremstillede eller renoverede varer; opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger, der belønner erhvervsdrivende for at tilbyde reparationsmuligheder for genfremstillede eller renoverede varer med henblik på at øge forbrugernes tillid; opfordrer Kommissionen til at overveje udstyr såsom forbrugsmålere og forbud mod destruktion af usolgte varer for at lette genbrug og reparation af produkter;

o
o   o

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 136 af 22.5.2019, s. 28.
(2) EUT L 136 af 22.5.2019, s. 1.
(3) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
(4) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(5) EUT C 425 af 20.10.2021, s. 10.
(6) EUT C 465 af 17.11.2021, s. 11.
(7) EUT C 334 af 19.9.2018, s. 60.
(8) Beslutning af 25. november 2020 om temaet "på vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere"; beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi.
(9) Europa-Kommissionen, Unionens tilstand 2021, hensigtserklæring, 15. september 2021.


Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023
PDF 169kWORD 62k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 (2021/2227(BUI))
P9_TA(2022)0127A9-0087/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (”finansforordningen”),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til konklusionerne fra møderne i Europa-Parlamentets Præsidium den 4. oktober 2021 og den 22. november 2021,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådets samling den 10. december 2021 om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler,

–  der henviser til Kommissionens økonomiske vinterprognose 2022, der blev offentliggjort den 10. februar 2022,

–  der henviser til skrivelse af 7. juli 2020, hvori MEP'erne indtrængende opfordrede formand Sassoli og generalsekretær Welle til at forbedre bæredygtig og sikker aktiv mobilitet i Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EMAS-midtvejsstrategien for 2024, der blev vedtaget af Styringskomitéen for Miljøforvaltning i Bruxelles den 15. december 2020,

–  der henviser til additionalitetskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (direktivet om fremme af vedvarende energi), navnlig betragtning 90 og artikel 27,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til fremtiden (COM(2020)0789), navnlig punkt 9 om kollektiv trafik,

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2021 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022(5),

–  der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2021 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022(6),

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022(7) og til de tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2023,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 7. marts 2022, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 102, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 102, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 102,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0087/2022),

A.  der henviser til, at det budget, som generalsekretæren den 14. februar 2022 har foreslået til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for 2023, indeholder en stigning på 4,9 %;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin økonomiske vinterprognose 2022 beregnede, at inflationsraten i EU var på 4,9 % i sidste kvartal af 2021 og på 2,9 % for hele året; der henviser til, at Kommissionen anslår, at inflationen efter at være toppet i 2021 og begyndelsen af 2022 vil stabilisere sig på 3,9 % i 2022 og på 1,9 % i 2023; der henviser til, at inflationsniveauet for 2023 i øjeblikket er meget volatilt og yderst uforudsigeligt; der henviser til, at Budgetudvalget vil overvåge udviklingen og reagere i overensstemmelse hermed, hvis det er nødvendigt;

C.  der henviser til, at Parlamentets og dets medlemmers troværdighed i de europæiske borgeres øjne afhænger af Parlamentets egen evne til at sikre kvaliteten af lovgivnings- og kontrolarbejdet og til at formidle sine resultater; der henviser til, at Parlamentet også skal foregå med et godt eksempel i forhold til andre institutioner og derfor også skal planlægge og gennemføre sine udgifter på en forsigtig og effektiv måde og afspejle de fremherskende økonomiske realiteter;

D.  der henviser til, at der bør sikres et realistisk grundlag for Parlamentets budget, og at budgettet bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

E.  der henviser til, at det er yderst vigtigt at beskytte Parlamentets demokratiske stemme, navnlig i betragtning af den aktuelle geopolitiske situation, især Ruslands ulovlige krigsangreb på Ukraine og det kommende valg til Parlamentet; der henviser til, at cybertruslerne mod Parlamentet, herunder fra statsstøttede grupper, stiger eksponentielt både i antal og raffinement; der henviser til, at industristandarder kræver, at 10 % af det samlede budget for information, kommunikation og teknologi (IKT) anvendes på cybersikkerhed; der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 4. oktober 2021 godkendte oprettelsen af et nyt Direktoratet for Cybersikkerhed, navnlig Enheden for Cybersikkerhedstrusler, Risikovurdering og Rapportering om Overholdelse af Databeskyttelsesreglerne, inden for rammerne af Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) samt tildeling af de nødvendige ressourcer;

F.  der henviser til, at cyberangreb er trusler, der ikke blot er rettet mod Parlamentet, men mod alle EU-institutioner; der henviser til, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning for på passende vis at forebygge, afsløre, overvåge og reagere på sådanne trusler; der henviser til, at generaldirektøren for GD ITEC er formand for IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), som er et interinstitutionelt organ, der beskæftiger sig med cybersikkerhed; der henviser til, at Parlamentet er stærkt engageret i at finde frem til yderligere synergier og i at samarbejde med andre institutioner, bl.a. ved at opbygge CERT-EU's kapaciteter gennem udstationering af to tjenestemænd fra Parlamentet, således som det blev vedtaget af Præsidiet på dets møde den 4. oktober 2021;

G.  der henviser til, at cyberangreb kun er én form for cybertrussel; der henviser til, at hybride trusler nu udgør de største trusler mod Parlamentet og andre EU-institutioner; der henviser til, at der med hybride trusler menes cyberangreb, spionage, indblanding i valg og desinformationskampagner, herunder på sociale medier; der henviser til, at Rådet i konklusionerne fra samlingen den 10. december 2021 om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler opfordrede Unionens institutioner, organer og agenturer til med støtte fra medlemsstaterne at sikre Unionens kapacitet til at beskytte sin integritet og øge sikkerheden i Unionens informations- og kommunikationsnetværk og beslutningsprocesser mod ondsindede aktiviteter af enhver art på grundlag af en omfattende trusselsvurdering; der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 22. november 2021 godkendte omorganiseringen af Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (GD SAFE), hvilket indebærer oprettelse af et nyt direktorat for sikkerhedsteknologi og ‑information, der skal omfatte og koordinere det operationelle samarbejde og informationsudveksling med sikkerhedstjenesterne i andre EU-institutioner, ‑organer og ‑agenturer samt med politi- og sikkerhedstjenesterne i værtslandene og andre medlemsstater som supplement til GD ITEC's forsvarsaktiviteter inden for cybersikkerhed;

H.  der henviser til, at valgdeltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 steg med otte procentpoint i forhold til valget i 2014; der henviser til, at 2023 er et vigtigt år for så vidt angår forberedelserne til valget i 2024;

I.  der henviser til, at "Bygningsstrategien efter 2019" fokuserer på behov, der endnu ikke er tilstrækkeligt adresseret, såsom tilpasning af faciliteter til modernisering af modeller for parlamentariske møder, nærhed, navnlig takket være integrationen af "Europa Experience"-centrene i forbindelseskontorerne, den fortsatte forbedring af sikkerheden i Parlamentets bygninger og sammenkoblingen af centrale bygninger samt behovet for vedligeholdelse af bygninger for at opfylde de nuværende sikkerhedsstandarder og brugernes reelle behov;

Generelle rammer

1.  minder om, at størstedelen af Parlamentets budget er fastsat af vedtægtsmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser; bemærker, at 65 % af budgettet er underlagt årlig indeksering, hvilket svarer til en stigning på 67 mio. EUR i 2023 i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som generalsekretæren fremsatte den 14. februar 2022; minder om, at Kommissionen på nuværende tidspunkt anslår, at lønindekseringen i overensstemmelse med personalevedtægten og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer i juli 2022, april 2023 og juli 2023 vil beløbe sig til henholdsvis 4,3 %, 1,1 % og 2,6 %; bemærker, at Parlamentet i betragtning af de nuværende økonomiske udsigter forventer en lønindeksregulering på 6 % fra juli 2022; minder om, at budgettet for 2022 i overensstemmelse med Kommissionens prognoser omfattede en lønindeksregulering på kun 2,5 % for 2022;

2.  støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 30. marts 2022 om at fastsætte forhøjelsen over 2022-budgettet til 6,24 %, hvilket svarer til et samlet niveau for overslagene på 2 244 696 416 EUR for 2023, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som Præsidiet godkendte den 7. marts 2022, med 33,96 mio. EUR, om at afsætte 60 nye stillinger i forbindelse med cybersikkerhed og sikkerhed, men kun anmode om yderligere 52 stillinger i stillingsfortegnelsen for 2023, eftersom otte stillinger omfordeles fra andre administrative tjenester, samt om tilsvarende at reducere de foreslåede bevillinger på følgende budgetposter:

1 0 0 4 – Ordinære rejseudgifter, 1 2 0 0 – Vederlag og godtgørelser, 1 4 0 5 – Udgifter til tolkning, 1 4 2 – Eksterne oversættelsesydelser, 2 0 0 7 – Opførelse af bygninger og indretning af lokaler, 2 1 0 2 – IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere, 2 1 0 3 – IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer, 2 1 0 4 – IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur 2 1 0 5 – IT og telekommunikation – investeringer i projekter, 2 1 2 – Inventar, 2 1 4 – Teknisk materiel og tekniske anlæg, 2 1 6 – Transport af medlemmer, andre personer og varer, 2 3 7 – Flytning, 2 3 8 – Andre udgifter til den administrative drift, 3 0 0 – Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder, 3 2 0 – Køb af ekspertise, 3 2 1 – Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum, 3 2 4 1 – Digitale og traditionelle publikationer, 3 2 4 2 – Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer, 3 2 4 3 – Europa-Parlamentets besøgscentre, 3 2 4 4 – Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande, 3 2 4 8 – Udgifter til audiovisuel information, 4 0 0 – De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde;

støtter endvidere i betragtning af den internationale krises ekstraordinære indvirkning på inflationen vedtægtsmæssige udgifter og behovet for at styrke Parlamentets modstandsdygtighed, navnlig ved at investere i sikkerhed og cybersikkerhed, forhøjelsen af udgiftsniveauet i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som Præsidiet godkendte den 7. marts 2022, med 62 mio. EUR, samt i overensstemmelse hermed forhøjelsen af bevillingerne på følgende budgetposter:

1 0 0 0 – Vederlag, 1 0 0 4 – Ordinære rejseudgifter, 1 0 0 5 – Andre rejseudgifter, 1 0 0 6 – Godtgørelse for generelle udgifter, 1 0 2 – Overgangsgodtgørelser, 1 0 3 0 – Alderspension, 1 0 3 1 – Invalidepension (PEAM), 1 0 3 2 – Efterladtepension (PEAM), 1 2 0 0 – Vederlag og godtgørelser (PEAM), 1 4 0 0 – Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper, 1 4 0 1 – Øvrige ansatte – sikkerhed, 1 4 0 2 – Øvrige ansatte – chauffører i Generalsekretariatet, 1 4 0 5 Udgifter til tolkning, 2 0 2 4 – Energiforbrug, 2 1 0 4 – IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur, 4 2 2 – Udgifter til parlamentarisk assistance;

3.  mener, at den samlede stigning på 6,24 % i forhold til 2022 skal ses som en stigning på 2,46 % for den del, som vedrører normale forhold, og – som følge af den nuværende ekstraordinære tid, vi lever i – som en stigning på 79,8 mio. EUR svarende til en krisedel til dækning af den ekstraordinære inflation, den deraf følgende stigning i vedtægtsmæssige udgifter og investeringer i sikkerhed og cybersikkerhed;

4.  understreger, at stigningstakten i Parlamentets budget i de seneste år har været lavere end stigningstakten for udgiftsområde 7; bemærker, at Parlamentet ikke gjorde brug af de 20 % af udgiftsområde 7, som det er berettiget til;

5.  understreger, at alle EU-institutioner skal overholde budgetdisciplinen, når de fastlægger deres finansielle behov for det kommende år;

Beskyttelse mod et stigende antal hybride trusler

6.  understreger, at Parlamentets cybersikkerhed er en central prioritet, navnlig i lyset af de aktuelle geopolitiske spændinger; beslutter derfor at støtte generalsekretærens forslag om at forhøje antallet af stillinger til GD ITEC med 40 stillinger med henblik på at øge Parlamentets cyberforsvarskapacitet og nå op på et passende niveau af intern kapacitet; minder om, at Parlamentets personale samlet set blev skåret ned med 6 % i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvilket primært gik ud over dets administration; mener, at det er nødvendigt at forhøje Parlamentets ressourcer på sikkerhedsområdet med henblik på at beskytte integriteten af dets IKT-systemer; bemærker, at konsekvensen af de 40 stillinger for 2023-budgettet vil beløbe sig til 4,3 mio. EUR, og at der er budgetteret med 5 mio. EUR til cybersikkerhedsoperationer og ‑investeringer for 2023;

7.  gentager i denne forbindelse sin anmodning til de relevante tjenestegrene om at integrere og udrulle løsninger til instant messaging og virtuelle møder, der er open source-baserede, hostet på Parlamentets servere, og som muliggør sikker kommunikation, såsom Matrix og Jitsi, med henblik på at øge fortroligheden af intern kommunikation betydeligt;

8.  mener, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning med hensyn til at øge synergierne mellem administrationerne og sikre, at EU-institutionerne på tilstrækkelig vis beskyttes mod cybertrusler; støtter kraftigt, at to AD-stillinger (ud af 40 yderligere stillinger inden for cybersikkerhed) midlertidigt overføres til CERT-EU sammen med et yderligere årligt budget på 1,564 mio. EUR; mener, at Parlamentets øgede cybersikkerhedskapacitet vil være til gavn for alle institutioner i kraft af bedre forebyggelse, afsløring, deling og beskyttelse af Unionens interesser mod cybertrusler, herunder Kommissionens nye forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer;

9.  minder om, at truslerne udvikler sig i retning af hybride trusler; støtter kraftigt de yderligere 20 stillinger til GD SAFE med henblik på at styrke Parlamentets kapacitet og evne til at afsløre, forebygge og reagere på disse nye trusler af hybrid karakter og modernisere og digitalisere sikkerhedsprocesser; noterer sig den interinstitutionelle taskforce vedrørende menneskelige, digitale og hybride efterretninger (Interinstitutional Task Force on Human, Digital and Hybrid Counter-Intelligence), der har til formål at styrke samarbejdet mellem Unionens institutioner og koordineringen med medlemsstaternes efterretnings- og sikkerhedstjenester;

10.  opfordrer generalsekretæren til at gøre brug af mulige synergier med henblik på at øge effektiviteten i administrationen og til at analysere, hvordan digitalisering og nye arbejdsmetoder bidrager til at strømline direktoraterne og til at muliggøre overførsel af stillinger til prioriterede områder; glæder sig i denne forbindelse over pilottesten af den open source-sammenkoblede mikroblogging-platform "EU Voice", der er oprettet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med henblik på at bidrage til sikre brugernes privatliv, IT-sikkerhed og ‑modstandsdygtighed, Unionens teknologiske suverænitet, interoperabilitet, konkurrence og brugervalg;

Kommunikationsstrategi over for borgerne

11.  fremhæver Parlamentets rolle med hensyn til at opbygge en europæisk politisk bevidsthed og fremme Unionens værdier;

12.  understreger, at kommunikation fra de politiske partier og medlemmerne selv er én af de vigtigste drivkræfter for at sikre en høj grad af deltagelse, inddragelse og interesse fra unionsborgernes side i valget til Europa-Parlamentet; opfordrer til at sikre koordinering mellem Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) og de politiske gruppers pressetjenester med støtte til indhold fra Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) og teknisk støtte fra Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) for at sikre et koordineret, passende og klart budskab til borgerne;

13.  noterer sig de supplerende midler (27,5 mio. EUR), der er afsat til GD COMM til kommunikationsstrategien i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2024 med henblik på at forklare Unionens og navnlig Parlamentets rolle og funktioner, den konkrete indvirkning på borgernes liv, hvorfor stemmeafgivning ved valget kan gøre en forskel, samt med henblik på at sikre, at alle strukturer, værktøjer og platforme er på plads og klar i 2024;

14.  opfordrer til forsigtighed med hensyn til at kæde niveauet af kommunikationsudgifter sammen med deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet, herunder til helt og holdent at koble det sammen i tilfælde af en faldende vælgerdeltagelse;

15.  mener, at det er yderst vigtigt, at Parlamentet er tilstrækkelig rustet til at bekæmpe desinformation; opfordrer til øget samarbejde mellem GD ITEC, GD SAFE og GD COMM med henblik på at sikre passende afsløring og overvågning af samt hurtig og tydelig reaktion på desinformationskampagner, navnlig på de sociale medier; anmoder om, at samarbejdet med Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om desinformation fortsættes;

16.  støtter, at der oprettes Europa Experience-centre i alle medlemsstater senest i 2024; støtter administrationens politik, der sigter mod at maksimere synergier; forventer, at de langsigtede budgetmæssige virkninger af Europe Experience-centrene for så vidt angår driftsomkostninger vil blive fremlagt for Budgetudvalget hurtigst muligt; minder om, at Europa Experience-centrene bør gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af, hvordan EU-institutionerne fungerer, og derfor er en integreret del af kommunikationsplanen for valgkampen; minder om, at det er af yderste vigtighed for Parlamentet løbende at engagere sig i dialog med unionsborgerne ved brug af forskellige kommunikationskanaler i en mangesidet politisk dialog, ikke kun i valgåret, men i hele valgperioden; mener, at en afgørelse om udsættelsen af ethvert projekt bør træffes på grundlag af fastlagte kriterier, blandt hvilke den geografiske balance mellem medlemsstaterne bør være altafgørende; gentager, at det er nødvendigt, at Parlamentet i samarbejde med Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil deltager i aktive oplysningskampagner i de lande, der formelt har ansøgt om medlemskab af Unionen, nemlig Republikken Moldova, Ukraine og Georgien;

17.  opfordrer generalsekretæren til hurtigst muligt at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til finansforordningens artikel 266, stk. 6, vedrørende det lån på 37,9 mio. EUR, der er foreslået til at finansiere byggeriet af Europa Experience-centret i Dublin;

18.  mener, at Europa-Parlamentets forbindelseskontorer (EPLO'er) bør engagere sig mere med borgere i alle aldre; opfordrer Parlamentet til at organisere flere møder og arrangementer mellem medlemmer og borgere på lokalt plan gennem sine EPLO'er; gentager, at det er nødvendigt, at EPLO'erne yder medlemmerne tilstrækkelig støtte til at fastsætte mødedagsordener og arrangementer;

19.  mener, at EPLO'erne også bør give oplysninger på fremmedsprog til europæiske samfund, der bor i andre europæiske lande; understreger behovet for, at EPLO'er deltager i yderligere tiltag vedrørende undervisning i medborgerkundskab og ‑deltagelse under inddragelse af lokalsamfund, skoler eller universiteter.

20.  opfordrer til, at der oprettes en særlig tjeneste for ældre besøgende, som fremhæver EU-programmer og ‑politikker, der fremmer aktiv aldring;

Grøn omstilling og energiuafhængighed

21.  gentager sin overbevisning om, at Parlamentet skal være i front med hensyn til at indføre mere digitale, fleksible og energieffektive arbejdsmetoder og mødepraksisser, lære af erfaringerne fra covid-19-pandemien og udnytte de investeringer i teknologi, der allerede er gennemført; opfordrer til, at der foretages en strategisk vurdering af omkostningerne ved bygningspolitikken, navnlig ved at gøre status over de nye arbejdsmetoder, såsom telearbejde, der er opstået som følge af covid-19-pandemien, samtidig med at det anerkendes, at fysisk tilstedeværelse i forbindelse med politiske forhandlinger, drøftelser eller udveksling af synspunkter fortsat er mere effektiv med hensyn til offentlig politikudformning; udtrykker bekymring over den uensartede kvalitet af tolkefaciliteterne og de tekniske problemer med Interactio; opfordrer til, at der foretages hurtige og målrettede investeringer for at sikre den størst mulige grad af flersprogethed; understreger, at energiomkostningerne som følge af den politiske, sundhedsmæssige og økonomiske krise er steget kraftigt med langsigtede konsekvenser; anmoder om, at der tages hensyn til den finansielle indvirkning på Parlamentets bygninger; henstiller, at der i den årlige budgetplanlægning medtages regelmæssig renovering af alle bygninger; påpeger, at en sådan tildeling er en del af en proaktiv bygningspolitik, som skal fokusere på grøn renovering af bygningsmassen og sikre, at Parlamentet bestræber sig på at maksimere energieffektiviteten, og dermed reducerer energiforbruget og omkostningerne til Parlamentets faciliteter; understreger i denne forbindelse behovet for, at Trèves I-Bygningen opgraderes til de seneste energi- og miljønormer; minder om vigtigheden af en gennemsigtig og rimelig beslutningsproces på området for Parlamentets bygningspolitik under behørig hensyntagen til finansforordningens artikel 266; minder om Præsidiets afgørelse af 2. juli 2018 om sanering af Paul-Henri Spaak-Bygningen; anmoder Præsidiet om at meddele sin beslutning om denne bygning på et rettidig måde;

22.  minder om, at Præsidiet på sit møde den 16. december 2019 godkendte de ajourførte EMAS-mål for de centrale resultatindikatorer på miljøområdet med en samlet måldato i 2024, herunder en reduktion i forhold til 2006-niveauet på 40 % af de samlede kulstofemissioner; minder om, at EMAS-midtvejsstrategien indeholder en revisionsklausul med henblik på at øge miljøambitionerne på grundlag af den observerede performance; opfordrer til en opjustering af EMAS-målene for de centrale resultatindikatorer på miljøområdet, da mange af de mål, der blev fastsat i 2019, allerede er nået, samt i lyset af covid-19-pandemien og behovet for at fremskynde energieffektivitetsforanstaltningerne og for at mindske vores afhængighed af gas; gentager sin opfordring om at ændre sin nuværende CO2-reduktionsplan for at opnå kulstofneutralitet ved hjælp af en internationalt anerkendt metode, når den er blevet valideret, såsom f.eks. en intern CO2-prisfastsættelsesmekanisme, hvorved virksomhederne frivilligt prissætter deres CO2-fodaftryk og derved sætter en værdi på deres drivhusgasemissioner;

23.  minder om, at næsten to tredjedele af Parlamentets CO2-aftryk stammer fra transport af personer og varer; opfordrer til at fremme transportformer med lav CO2-udledning i forbindelse med missioner; gentager sin overbevisning om, at beslutninger om at foretage rejser skal tage hensyn til vigtigheden af parlamentarisk tilstedeværelse, sundhedsmæssige bekymringer, pris og tidsforbrug; understreger, at afstanden mellem medlemmernes valgkredse og Parlamentets arbejdssteder for mange medlemmers vedkommende er meget lange og kun kan ske med fly; minder også om Parlamentets mål om at reducere sine emissioner yderligere og understreger, at den mindst forurenende måde at foretage nødvendige flyrejser på er med direkte flyvninger og fleksible flybilletter;

24.  opfordrer administrationen til fortsat at undersøge omkostningsbesparelser og forbrugseffektivitet; opfordrer til, at der udarbejdes en køreplan for udfasning af fossile brændstoffer; opfordrer Parlamentet til yderligere at øge andelen af vedvarende energi i sit energimiks, navnlig energiproduktion, og forventer, at der installeres avancerede tagsolcellepaneler i Bruxelles, som udnytter det maksimale potentiale ved sådanne paneler; glæder sig over de igangværende investeringer; gentager sin opfordring til Parlamentets tjenestegrene om fortsat at reducere papirforbruget ved at gå over til et papirløst, kollektivt miljø og onlinemiljø for alle møder samt ved yderligere at gennemføre ordninger for e-signatur og til at fokusere på at bevare reduktionerne i den "nye normale" situation; gentager sin anmodning om, at der foretages en analyse af alternativer til transportkasser i overensstemmelse med EMAS-målet om at opnå et "papirløst" Parlament så hurtigt som muligt; forventer, at principperne om energieffektivitet først og den cirkulære økonomi anvendes på alle investeringer, herunder digitale investeringer og forvaltningsmæssige beslutninger; opfordrer til, at der gøres en øget indsats for fuldt ud at gennemføre Parlamentets affaldshåndteringsstrategi i overensstemmelse med principperne om affaldshierarki; mener, at bevidstgørelse internt i Parlamentet, bl.a. ved hjælp af særlige kurser, er afgørende for at opnå tilfredsstillende resultater og gøre det muligt at opgradere EMAS-målene på dette område; opfordrer til fuldstændig gennemførelse af foranstaltninger, der skal sikre opnåelsen af et engangsplastfrit Parlament, i takt med at flere mennesker vender tilbage til arbejdet og anvender cateringtjenesterne i Parlamentet;

25.  glæder sig over forbedringerne af cykelinfrastrukturen på Parlamentets område; tilskynder tjenestegrenene til yderligere at forbedre denne infrastruktur ved at opgradere cykelparkeringsfaciliteter, herunder for ladcykler i alle bygninger, og ved at skabe yderligere incitamenter til cykelpendling; glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at fremme offentlig transport gennem sin nye parkeringspolitik ved at øge støtten til abonnementer på offentlig transport og fremme anvendelsen af elektriske køretøjer gennem installation af el-ladestandere; anmoder i denne forbindelse om en passende forhøjelse af antallet af ladestandere til elektriske køretøjer i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg i overensstemmelse med såvel det nuværende behov og behovet i den nærmeste fremtid; bemærker, at den nuværende parkeringspolitik ikke giver finansielle incitamenter til aktiv mobilitet; opfordrer tjenestegrenene til at evaluere den nye parkeringspolitiks succes og indføre yderligere målrettede incitamenter, hvor det er nødvendigt;

26.  gentager sin opfordring til Parlamentet som en vigtig arbejdsgiver om at spille en aktiv rolle i debatter og høringer om byplanlægning med særligt fokus på at fremme aktiv mobilitet gennem sikker, komfortabel og kontinuerlig infrastruktur, øge trivslen ved at skabe et offentligt rum af høj kvalitet og gennem tilpasning til klimaforandringer ved at undgå varmeøer; fremhæver de muligheder for dialog, der tilbydes i forbindelse med Brussels GoodMove-planen og den plan, der afløser planen "Le Plan d'Aménagement Directeur Loi", men også med hensyn til den videre udvikling af det såkaldte "Archipel" i Wacken-kvarteret i Strasbourg og de igangværende forbindelser med Fonds Kirchberg i Luxembourg;

Øvrige spørgsmål

27.  bemærker, at fokusgrupper på initiativ af tidligere formand Sassoli om "Nytænkning af det parlamentariske demokrati – Et stærkere Europa-Parlament efter covid-19" i perioden mellem april og juli 2021 drøftede det fremtidige arbejde i Parlamentet vedrørende de enkelte arbejdsområder: plenarmøder, parlamentariske beføjelser, kommunikation, eksternt diplomati og intern organisation; glæder sig over, at fokusgrupperne fremlagde en endelig rapport med anbefalinger, hvis gennemførelse vil blive drøftet af Præsidiet under behørig hensyntagen til omkostningerne, om nødvendigt med inddragelse af Budgetudvalget i dets forudgående vurdering;

28.  minder om, at flertallet af medlemmerne støtter spørgsmålet om ét enkelt hjemsted; minder om behovet for at finde løsninger med henblik på at optimere det parlamentariske institutionelle arbejde, de finansielle omkostninger og CO2-aftrykket; minder om, at Europa-Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Union skal have sit hjemsted i Strasbourg; bemærker, at permanente ændringer vil kræve en traktatændring;

29.  gentager sin anmodning, som ved flere lejligheder er blevet vedtaget på plenarmødet, til Præsidiet om at påbegynde arbejdet med at revidere forretningsordenen med henblik på at gøre det muligt for medlemmerne at udøve deres ret til fjernafstemning under barsels- eller fædreorlov, under langvarig sygdom eller i tilfælde af force majeure; noterer sig ændringerne i forretningsordenen af 20. december 2020, der giver mulighed for fjernafstemning; beklager, at Parlamentets forretningsorden på nuværende tidspunkt ikke indeholder bestemmelser, der tillader fjernafstemning i udvalgene, medmindre formanden fastslår, at der foreligger usædvanlige omstændigheder;

30.  gentager sin opfordring til generalsekretæren om at insistere på vigtigheden af, at al ansættelse baseres på kompetencer, samtidig med at nødvendigheden af at sikre geografisk balance for alle medlemsstater på alle personaleniveauer respekteres; er bekymret over vanskelighederne med at rekruttere visse nationaliteter og internalisere visse jobprofiler; opfordrer desuden til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at beskæftigelse i Parlamentet er lige attraktiv for alle nationaliteter i Unionen og fortsat baseret på objektive procedurer; opfordrer Parlamentet til at opbygge sin egen kapacitet til at udføre opsøgende arbejde med det formål at tiltrække højt kvalificerede kandidater til udvælgelsesprøver med hensyn til profil, alder, køn og nationalitet og navnlig fra underrepræsenterede lande, hvilket Parlamentet har brug for; anmoder med hensyn til ansættelse af nyt personale generalsekretæren om at strømline de administrative skridt og afkorte processen;

31.  opfordrer Parlamentet til at foretage regelmæssige vurderinger af organiseringen af dets generalsekretariat og personalebehov og til at omfordele ledige stillinger mellem direktoraterne med henblik på at udføre nye opgaver med et konstant personaleniveau;

32.  opfordrer generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i Parlamentet;

33.  glæder sig over de foranstaltninger, som GD INLO har iværksat under covid-19-pandemien, og som har til formål at mindske risikoen for smitte i Parlamentets bygninger og støtte gennemførelsen af de konkrete solidaritetsforanstaltninger, som Præsidiet har vedtaget;

34.  konstaterer, at omkring 50 millioner mennesker tilhører forskellige sproglige mindretal og lokalsamfund i Unionen; minder om, at Parlamentet tilskynder til borgerengagement og ‑deltagelse, herunder de nationale, regionale og sproglige mindretal, i Unionen; minder om, at Parlamentet kraftigt støtter flersprogethed og fremmer nationale, regionale og sproglige mindretals rettigheder; mener, at Parlamentet kan bidrage aktivt til bekæmpelsen af desinformation ved også at tilvejebringe oplysninger på de sprog, der tales af sproglige mindretal og lokalsamfund, hvor det er relevant; tilskynder Præsidiet til at overveje at støtte kommunikationsaktiviteter, der er i overensstemmelse med behovene hos nationale, regionale og sproglige mindretal i medlemsstaterne;

35.  opfordrer generalsekretæren til at se på muligheden for at indføre international tegnsprogstolkning under alle plenarforhandlinger i overensstemmelse med de anmodninger, der er vedtaget af plenarforsamlingen, og til at implementere denne afgørelse under hensyntagen til princippet om lige adgang for alle borgere;

36.  er bekymret over kvaliteten af EU's åbenhedsregister; minder på baggrund af de årlige rapporter om åbenhedsregistret om, at ca. halvdelen af alle indføringer i registret er ukorrekte; opfordrer Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at øge registrets nøjagtighed og til regelmæssigt at overvåge det for så vidt angår enheder, der repræsenterer de sanktionerede personers og enheders interesser, og straks fjerne dem, således at det kan opfylde sit formål om at skabe større gennemsigtighed om interesserepræsentanters aktiviteter; gentager sit krav om, at Parlamentet skal udarbejde en detaljeret årlig rapport over de interesserepræsentanter og andre organisationer, der fik adgang til Parlamentets bygninger, og sit krav om offentliggørelse heraf, samtidig med at den generelle forordning om databeskyttelse overholdes(8);

37.  minder om, at Parlamentet ved flere lejligheder har stemt for at reformere godtgørelsen for generelle udgifter; opfordrer Præsidiet til at evaluere sin afgørelse fra 2019 om godtgørelsen for generelle udgifter på grundlag af erfaringerne fra den 9. valgperiode og til at træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden; glæder sig over formandens meddelelse om at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe under Præsidiet om godtgørelsen for generelle udgifter, der skal arbejde med revisionen af de tidligere regler;

38.  gentager i forbindelse med den igangværende revision af de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende godtgørelse af udgifter til tjenesterejser og befordring og de interne regler for tjenesterejser og befordring for Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte, at plenarforsamlingen ved flere lejligheder har givet udtryk for sin vilje til at tage hensyn til størrelsen af de godtgørelser, der udbetales til akkrediterede parlamentariske assistenter (APA’ere) for de tjenesterejser, de foretager mellem Parlamentets tre arbejdssteder, med henblik på at sikre, at Præsidiet tilpasser den til det niveau for godtgørelser, der er gældende for tjenestemænd og øvrige ansatte;

39.  opfordrer på ny Formandskonferencen og Præsidiet til at revidere henholdsvis gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes virksomhed og delegationsrejser uden for Den Europæiske Union og afgørelsen om udvalgsdelegationsrejser uden for de tre arbejdssteder; understreger, at en sådan revision bør overveje muligheden for, at APA'er på visse betingelser ledsager medlemmerne på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser;

40.  minder om, at artikel 27, stk. 1 og stk. 2, i statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet(9) fastsætter, at "Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; bemærker, at det ifølge Parlamentets Juridiske Tjeneste følger af de to domme, at Domstolen bekræfter, at erhvervede rettigheder for medlemmer, der allerede har opfyldt alle de nødvendige betingelser for at erhverve ret til supplerende frivillig pension, er fuldt ud beskyttet i henhold til EU-rettens generelle principper; bemærker imidlertid, at dommene også bekræfter, at dette ikke forhindrer Præsidiet i at ændre betingelserne og de nærmere bestemmelser for denne gruppe af medlemmer på betingelse af, at proportionalitetsprincippet overholdes på behørig vis, samt for de medlemmer, der endnu ikke har opfyldt alle betingelserne for erhvervelse af pensionsrettigheder, og som derfor kun har fremtidige rettigheder i henhold til pensionsordningen; opfordrer derfor indtrængende Præsidiet og administrationen til hurtigst muligt at foreslå en passende løsning for fremtiden, der tager hensyn til pensions- og levesituationen for berettigede medlemmer og tidligere medlemmer, til principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og til EU-Domstolens relevante retspraksis; opfordrer alle berørte parter til straks at finde en bæredygtig og gennemførlig løsning;

41.  glæder sig over Parlamentets politik, der har til formål at sikre, at personer med handicap kan anvende Parlamentets bygninger fuldstændig uafhængigt, og støtter yderligere foranstaltninger og tilpasninger, der vil være nødvendige i denne henseende;

42.  bemærker, at beslutningen om at afbryde forsyningen af varmt vand i medlemmernes kontorer i Bruxelles og Strasbourg blev truffet af kvæstorerne den 24. oktober 2017 i forbindelse med en sundhedsrisiko forbundet med tilstedeværelsen af skadelige legionellabakterier i bygningernes aldrende og forringede hydrauliske systemer;

43.  understreger, at Parlamentet bør gå forrest med et godt eksempel med hensyn til de politikker, det forsvarer og fremmer, såsom miljø, ligestilling mellem kønnene og gennemsigtighed;

o
o   o

44.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2023;

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) EUT C 506 af 15.12.2021, s. 247.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0432.
(7) EUT L 45 af 24.2.2022.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(9) Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/684/EF, Euratom) (EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1).


Situationen i Afghanistan, navnlig situationen for kvinders rettigheder
PDF 133kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om situationen i Afghanistan, navnlig situationen for kvinders rettigheder (2022/2571(RSP))
P9_TA(2022)0128RC-B9-0198/2022

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

–  der henviser til Talibans meddelelse af 7. september 2021 om dannelsen af en overgangsregering i Afghanistan,

–  der henviser til FN's resolution 2626 (2022) af 17. marts 2022 om situationen i Afghanistan om forlængelse af mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan,

–  der henviser til presseerklæringen 27. marts 2022 fra FN's Sikkerhedsråd om Afghanistan,

–  der henviser til 2021-listen over finalister til Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed,

–  der henviser til temadagen om afghanske kvinder, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 1.-2. februar 2022,

–  der henviser til erklæring af 23. marts 2022 fra formanden for Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Afghanistan om Talibans meddelelse om forlængelsen af uddannelsesforbuddet for kvindelige elever over sjette klasse, og til erklæringen af 23. marts 2022 i forbindelse hermed fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR),

–  der henviser til erklæringen af 28. marts 2022fra NF/HR på Den Europæiske Unions vegne, hvor der opfordres til øjeblikkelig genåbning af skoler på sekundærtrinnet for piger,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til FN's flygtningekonvention fra 1951,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–  der henviser til FN's globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration og til FN's globale aftale om flygtninge, som efterfulgte New York-erklæringen om flygtninge og migranter, der blev vedtaget enstemmigt af FN's Generalforsamling den 19. september 2016,

–  der henviser til EU's tematiske retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere, om fremme og beskyttelse af børns rettigheder og om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Talibans undervisningsministerium i en erklæring af 21. marts 2022 meddelte, at "det har forpligtet sig til at sikre alle sine borgeres ret til uddannelse" og arbejder på at "udrydde alle former for forskelsbehandling";

B.  der henviser til, at de facto-myndighederne i Afghanistan den 15. januar 2022 lovede at give piger mulighed for at vende tilbage til skolen på alle niveauer efter begyndelsen af det nye skoleår i anden halvdel af marts 2022;

C.  der henviser til, at piger i hele Afghanistan skulle vende tilbage til skolen den 23. marts 2022; der henviser til, at Taliban på ubestemt tid har forlænget forbuddet mod at lade kvindelige studerende gå i syvende lønklasse og derover, indtil de kan beslutte, hvilke uniformer der er mest hensigtsmæssige for piger; der henviser til, at dette nægter over en million piger uddannelse på sekundærtrinnet og er en krænkelse af den grundlæggende ret til uddannelse for alle børn, som er forankret i verdenserklæringen om menneskerettigheder;

D.  der henviser til, at Afghanistan rangerer sidst på det globale indeks for kvinder, fred og sikkerhed, hvilket gør landet til det farligste land for kvinder; der henviser til, at Talibanledere ifølge FN's særlige procedurer forsøger at fjerne kvinder og piger fra det offentlige liv gennem systematisk kønsbaseret forskelsbehandling og vold;

E.  der henviser til, at Taliban siden overtagelsen af landet den 15. august 2021 har lukket Ministeriet for Kvindeanliggender og genoprettet det tidligere Ministerium for Forebyggelse af Last og fremme af Dyd; der henviser til, at Taliban de facto har afskaffet alle tidligere håndhævede love, herunder love, der beskytter kvinder, og har indført strenge restriktioner for udøvelsen af retten til at deltage i fredelige forsamlinger, ytringsfriheden og kvinders ret til arbejde, uddannelse og sundhedspleje; der henviser til, at Afghanistans uafhængige menneskerettighedskommission (AIHRC) har været lukket siden Talibans magtovertagelse;

F.  der henviser til, at afghanske kvinder i henhold til et nyt direktiv ikke må rejse mere end 45 mil (72 km) fra deres hjem uden at være ledsaget af en nær mandlig slægtning; der henviser til, at dette direktiv følger i kølvandet på et direktiv, der blev udstedt i november 2021, og som forbød TV-stationer at udsende programmer med kvindelige skuespillere;

G.  der henviser til, at fredelige protester mod kvinders rettigheder i Afghanistan undertrykkes med magt; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere er blevet bortført, og at der ikke er blevet delt oplysninger om deres opholdssted på trods af gentagne opfordringer til at løslade dem; der henviser til, at de, der er blevet løsladt, fortsat frygter for deres liv;

H.  der henviser til, at der dagligt rapporteres om menneskerettighedskrænkelser, herunder anholdelse, tilbageholdelse, bortførelse, tortur, trusler, afpresning, udenretslige henrettelser og angreb på menneskerettighedsforkæmpere og deres familiemedlemmer; der henviser til, at der fortsat er en fuldstændig mangel på ansvarliggørelse for sådanne krænkelser; der henviser til, at kvindelige menneskerettighedsforkæmpere er blevet særlig hårdt ramt; der henviser til, at minoritetsgrupper, såsom hazarasamfundet, specifikt har været mål for angreb;

I.  der henviser til, at fattigdom har fået afghanske familier til at arrangere ægteskaber og indsamle medgift til deres døtre, og der henviser til, at der har været en stigning på 500 % i børneægteskaber i Afghanistan siden gennemførelsen af skoleforbuddet for piger; der henviser til, at 35 % af alle piger før Talibans magtovertagelse blev gift, før de var fyldt 18 år, og 9 % før de var fyldt 15 år;

J.  der henviser til, at Afghanistan har en af de højeste børnedødelighedsrater i verden, hvor tusindvis af kvinder hvert år dør af graviditetsrelaterede årsager, der let kan forebygges; der henviser til, at den socioøkonomiske situation, som allerede var usikker inden Talibans magtovertagelse, er blevet dramatisk forværret under de facto-administrationen og konsekvenserne af covid-19-pandemien, alvorlige tørkeperioder og en hård vinter;

K.  der henviser til, at den humanitære krise i Afghanistan er en af de hurtigst forværrede kriser i verden og har ramt kvinder og piger uforholdsmæssigt hårdt; der henviser til, at næsten 100 % af de afghanske husstande med et kvindeligt familieoverhoved står over for fødevareusikkerhed; der henviser til, at de nye politikker, som Talibanregeringen har indført, i høj grad har påvirket kvinders evne til at tjene til livets opretholdelse, således at de skubbes yderligere ud i fattigdom, hvilket har ramt kvindelige familieoverhoveder særlig hårdt;

L.  der henviser til, at mere end 1,258 millioner afghanere ifølge rapporten fra Den Internationale Organisation for Migration fra marts 2022 flygtede fra deres land i 2021, hvilket er dobbelt så mange som i de seneste år; der henviser til, at antallet af internt fordrevne personer, der vender tilbage til deres hjemby, samtidig er tredoblet og nåede et rekordhøjt antal af tilbagevendte på 3,06 millioner i 2021; der henviser til, at næsten fem millioner afghanere i hele regionen fortsat er fordrevne uden for landet, hvoraf 90 % befinder sig i Pakistan og Iran;

M.  der henviser til, at 35 % af alle kvinder og piger ifølge FN's højkommissær for flygtninge har rapporteret, at de føler sig usikre på grund af kønsbaseret vold, når de søger tilflugt i nabolandene Iran og Pakistan; der henviser til, at kun 70 % af pigerne er indskrevet på skoler der, sammenlignet med 92 % af drengene;

N.  der henviser til, at EU har øget sin støtte til befolkningen ved at iværksætte projekter til en værdi af over 268,3 mio. EUR, der fokuserer på at opretholde uddannelse og eksistensgrundlag og på at beskytte folkesundheden; der henviser til, at disse projekter er en del af den samlede EU-støttepakke på 1 mia. EUR, som Kommissionen bebudede i oktober 2021, og som omfatter bistand til flygtninge, migranter og internt fordrevne og støtte til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer;

O.  der henviser til, at 231 medier ifølge Journalister uden Grænser er blevet lukket i Afghanistan, hvilket svarer til 40 % af de samlede salgssteder i landet; der henviser til, at 80 % af de 6 400 journalister, der har mistet deres arbejde, er kvinder; der henviser til, at der er indført restriktioner, der forbyder lokale og internationale medier såsom BBC, og at journalister er blevet arresteret, tilbageholdt og slået;

P.  der henviser til, at sanktioner mod Talibanrelaterede enheder og enkeltpersoner ikke bør forhindre finansielle transaktioner i forbindelse med humanitær bistand og levering af basale tjenester fra ikkestatslige organisationer (NGO'er);

Q.  der henviser til, at kvinder i den tidligere Islamiske Republik Afghanistan indtil den 15. august 2021 trivedes i stillinger på højt niveau som f.eks. parlamentsmedlemmer, ministre, dommere, guvernører, advokater og ambassadører; der henviser til, at Talibanstyrkerne har fjernet legitime tidligere regeringsembedsmænd med tvang og ikke har medtaget kvinder i sin nye ikkeanerkendte de facto-regering; der henviser til, at disse de facto-myndigheder mangler en inklusiv repræsentation af Afghanistans mangfoldige samfund;

R.  der henviser til, at efterretningstjenesterne har advaret om, at Afghanistan ikke må blive et sikkert tilflugtssted for terrororganisationer;

1.  er dybt bekymret over den humanitære krise og menneskerettighedskrisen, der har udviklet sig i Afghanistan siden Talibans magtovertagelse; gentager sin urokkelige solidaritet med og engagement over for det afghanske folk; understreger, at de grundlæggende rettigheder og friheder, som det afghanske folk har nydt godt af i løbet af de seneste 20 år, bør opretholdes;

2.  beklager, at situationen for kvinder og piger i Afghanistan er blevet støt forværret siden Talibans magtovertagelse; fordømmer Talibans vedholdende fokus på at fjerne kvinder og piger fra det offentlige liv og fratage dem deres mest grundlæggende rettigheder, herunder retten til uddannelse, arbejde, bevægelse og sundhedspleje;

3.  fordømmer på det kraftigste Talibans beslutning om at udsætte tilbagevenden til skolen for piger over sjette klasse på ubestemt tid på trods af deres tidligere tilsagn om at give alle borgere adgang til uddannelse; opfordrer indtrængende Taliban til at omstøde deres beslutninger og restriktioner, der specifikt er rettet mod kvinder og piger, og til at genåbne Ministeriet for Kvindeanliggender;

4.  understreger, at adgang til uddannelse for kvinder og piger fra EU's og dets medlemsstaters side skal være en afgørende forudsætning for ethvert yderligere engagement med de afghanske de facto-myndigheder;

5.  opfordrer Taliban til at fastholde sit tilsagn om at sikre retten til uddannelse for alle afghanske borgere, herunder kvinder og piger;

6.  beklager Talibans undertrykkelse af fredelige kvinderettighedsprotester i Afghanistan; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af den kvindelige politibetjent Alia Azizi, der blev arresteret i Herat i oktober 2021, samt løsladelse af alle andre kvinderettighedsaktivister, der måtte være tilbageholdt, og til, at intimideringen og chikanen af disse aktivister standses; opfordrer til, at der sættes en stopper for chikane, trusler og angreb mod lærere og studerende;

7.  opfordrer de facto-myndighederne til at sikre alle kvinder og piger fulde rettigheder og adgang til reproduktiv sundhedspleje i hele Afghanistan;

8.  udtrykker alvorlig bekymring over, at kvinder og piger siden Talibans magtovertagelse i landet har været udsat for en øget risiko for udnyttelse, herunder risikoen for at blive handlet med henblik på tvangsægteskab, seksuel udnyttelse og tvangsarbejde; fordømmer kønsbaseret vold og forskelsbehandling;

9.  opfordrer de afghanske de facto-myndigheder til at danne en inklusiv regering, der inddrager kvinder i beslutningsprocessen på alle niveauer; insisterer på behovet for at udvikle en ny EU-strategi for Afghanistan, der er tilpasset kvinders og pigers situation, med henblik på konkret at fremme kvinders rettigheder og deres deltagelse i det offentlige liv;

10.  minder om, at EU har en stærk holdning til ethvert politisk engagement med Taliban, som er styret af tematiske benchmarks for engagement baseret på principperne om overholdelse af menneskerettighederne for alle og retsstatsprincippet; er af den opfattelse, at disse benchmarks siden den 15. august 2021 kun er blevet forværret, hvilket ikke kan retfærdiggøre nogen form for de facto-anerkendelse af en Talibanregering;

11.  glæder sig over til FN's resolution 2626 (2022), som blev vedtaget den 17. marts 2022, og som forlængede mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte mandatet for generalsekretærens særlige repræsentant for Afghanistan, herunder ved i samarbejde med alle relevante afghanske aktører og interessenter at sikre genåbning af skoler for alle kvindelige studerende uden yderligere forsinkelse;

12.  noterer sig Osloforhandlingerne i januar 2022 mellem europæiske og amerikanske embedsmænd og en Talibandelegation samt USA's nylige aflysning af Dohaforhandlingerne som reaktion på Talibans beslutning om ikke at genåbne skoler for piger; fremhæver, at alle yderligere nationale forhandlinger med Taliban skal omfatte afghanske kvindelige repræsentanter;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte og beskytte dem, der flygter fra Afghanistan; gentager behovet for at sikre status for afghanske kvindelige advokater, civilsamfundsledere, kunstnere, idrætsudøvere og andre sårbare personer, navnlig dem, hvis liv er i fare, såsom LGBTQI+-personer; gentager sin opfordring til et særligt visumprogram, forbedrede genbosætningsordninger og effektiv garanteret beskyttelse af afghanske flygtninge;

14.  understreger betydningen af at tackle problemet med kønsbaseret vold, som afghanske kvinder og piger udsættes for i værtslandene, navnlig i Iran og Pakistan, og af at sikre, at de går i skole, deltager på arbejdsmarkedet og har adgang til sundhedsydelser, herunder mentale sundhedstjenester; minder om, at flygtninge og personer i transit er særligt udsatte for at blive udsat for kønsbaseret vold; opfordrer derfor til, at der afsættes flere midler til humanitære organisationer og agenturer, der udfører beskyttelsesarbejde;

15.  opfordrer landene til straks at ophøre med at sende enkeltpersoner tilbage til Afghanistan eller tredjelande, hvor de risikerer at blive sendt tilbage til Afghanistan; opfordrer til nøje overvågning af afghanske statsborgere, der allerede er blevet sendt tilbage, navnlig børn;

16.  fordømmer det voksende antal rapporter om drab, chikane og intimidering af etniske og religiøse mindretal;

17.  er dybt bekymret over, at Taliban igen stiller et sikkert tilflugtssted til rådighed for terrorgrupper; insisterer på, at Taliban og de facto-myndighederne i Afghanistan skal opfylde deres tilsagn om terrorbekæmpelse;

18.  minder om sin instruks til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at meddele Pakistans lederskab, at det har et ansvar for sikkerhed og stabilitet i Afghanistan, og at det skal bruge sin indflydelse på Taliban til at nå disse mål, herunder sikre grundlæggende menneskerettigheder for afghanske kvinder og piger;

19.  bekræfter på ny behovet for, at EU styrker samarbejdet med de centralasiatiske lande og tilskynder dem til at spille en konstruktiv og aktiv rolle i forbindelse med modtagelsen af afghanske flygtninge; understreger, at dette samarbejde ikke bør undergrave EU's forsvar af grundlæggende værdier og retsstatsprincippet;

20.  understreger, at kvinders og pigers frigørelse fortsat vil være uopnåelig, så længe den humanitære katastrofe fortsætter; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at tage fat på drivkræfterne bag den igangværende humanitære krise ved at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at øge den humanitære bistand, følge en kønssensitiv tilgang, genoprette likviditeten og opretholde grundlæggende sociale tjenester; opfordrer til ophævelse af indefrysningen af afghanske aktiver og øget finansiel støtte til programmer såsom bistanden fra Kommissionens Generaldirektorat for Internationale Partnerskaber (GD INTPA), som fokuserer på grundlæggende behov og eksistensgrundlag, og Verdensbankens trustfond for genopbygning af Afghanistan; understreger, at humanitær bistand bør gøres tilgængelig gennem et velfungerende banksystem og stilles til rådighed for troværdige NGO'er og lokalsamfundsbaserede organisationer, der opererer i Afghanistan, herunder lokale kvindeorganisationer, på en fleksibel måde;

21.  noterer sig, at EU-Delegationen atter minimalt er til stede i Kabul med henblik på at koordinere den humanitære bistand og overvåge den humanitære situation; understreger på det bestemteste, at dette ikke indebærer, at EU har anerkendt Talibanstyret;

22.  beklager, at internationale donorer, herunder EU og dets medlemsstater, den 31. marts 2022 kun gav tilsagn om 2.44 mia. USD i forhold til FN's appel om 4.4 mia. USD til FN's humanitære beredskabsplan for 2022 om at yde humanitær bistand i Afghanistan; opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige og specifikke midler til og gennemføre kvinderettighedsprogrammer og -projekter som led i en omfattende og langsigtet forpligtelse til at støtte menneskerettigheder og kvinders rettigheder i Afghanistan;

23.  insisterer på behovet for uhindret humanitær adgang for at sikre, at de midler, der afsættes, rent faktisk når ud til de berørte; opfordrer EU og dets medlemsstater til at revidere og tilpasse de nuværende foranstaltninger i overensstemmelse hermed; minder om, at humanitær bistand skal være neutral, upartisk, human og uafhængig og aldrig bør være underlagt nogen form for konditionalitet; opfordrer Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til konsekvent at formidle budskabet om, at ydelse af humanitær bistand ikke er betinget af Rådets fem benchmarks for at gå i dialog med Taliban;

24.  opfordrer EU og dets medlemsstater til i lyset af FN's donorarrangement på højt plan om støtte til den humanitære indsats i Afghanistan, der blev afholdt den 31. marts 2022, at tage yderligere skridt til at gøre den humanitære bistand mere gennemsigtig og effektiv; mener derfor, at det er afgørende at sikre adgang til humanitær finansiering gennem et funktionelt banksystem for at stille midler til rådighed for pålidelige NGO'er, der arbejder i landet;

25.  roser de modige piger og kvinder, der deltager i protesterne; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at samarbejde med de facto-myndighederne i Afghanistan for at kræve, at kvinderettighedsaktivister, der menes at være blevet tilbageholdt og forsvundet, opholder sig, og til at kræve, at de straks og betingelsesløst løslades; kræver, at Taliban øjeblikkeligt standser denne vilkårlige og udenretslige praksis og sikrer retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og ytringsfriheden;

26.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge deres støtte til kvinderettighedsaktivister i Afghanistan og fuldt ud gennemføre EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere, herunder ved at sikre ansvarliggørelse for krænkelser gennem privat og offentlig fortalervirksomhed i individuelle sager;

27.  opfordrer til, at FN's nye særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Afghanistan får tilstrækkelige midler, ekspertise og diplomatisk støtte til at opfylde sit mandat; opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at nedsætte en uafhængig international undersøgelseskommission med et flerårigt mandat og tilstrækkelige ressourcer til at dokumentere, rapportere og indsamle beviser for krænkelser, herunder krænkelser af kvinders rettigheder;

28.  glæder sig over lanceringen af det afghanske forum af kvindelige ledere; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at lette tilrettelæggelsen af den første internationale konference for afghanske kvinder, så deres stemmer kan blive hørt i Afghanistan og internationalt, genopbygge kvindenetværk og støtte arbejdet i det afghanske kvindelederforum på en mere inklusiv måde; støtter oprettelsen af det afghanske Exile Online University med finansiel støtte fra EU;

29.  opfordrer afghanske parlamentarikere, tidligere regeringsembedsmænd og civilsamfundsaktivister, navnlig finalister til Sakharovprisen for tankefrihed 2021, til aktivt at samarbejde med Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Afghanistan, relevante udvalg og andre organer i et forsøg på at sikre, at EU's politik til støtte for Afghanistan imødekommer det afghanske folks behov;

30.  støtter opfordringerne fra det afghanske civilsamfund, navnlig fra deltagerne i de afghanske kvindedage i Europa-Parlamentet, til at drage de afghanske myndigheder til ansvar for tidligere forbrydelser og til ikke at glemme deres grusomheder;

31.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemmerne af Den Afghanske Nationalforsamling, FN's Menneskerettighedsråd og Talibans politiske kontor i Doha.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik