Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 131kWORD 43k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми
P9_TA(2022)0411
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми (COM(2022)0596 – C9‑0374/2022 – 2022/0370(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2022)0596),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0374/2022),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 22 ноември 2022 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 16 ноември 2022 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми
P9_TC1-COD(2022)0370

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434.)

Последно осъвременяване: 13 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност