Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 129kWORD 44k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut
P9_TA(2022)0411
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut (COM(2022)0596 – C9‑0374/2022 – 2022/0370(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0596),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0374/2022),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 22 noiembrie 2022(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 noiembrie 2022, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut
P9_TC1-COD(2022)0370

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2022/2434.)

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate