Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 127kWORD 43k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod
P9_TA(2022)0411
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod (COM(2022)0596 – C9‑0374/2022 – 2022/0370(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0596,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 322.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0374/2022),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 22 november 2022(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 november 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu inte offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2022/… om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod
P9_TC1-COD(2022)0370

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) 2022/2434.)

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy