Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 125kWORD 42k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Instrumentet makroekonomiskt stöd+ för stöd till Ukraina under 2023
P9_TA(2022)0412
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+) (COM(2022)0597 – C9‑0373/2022 – 2022/0371(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0597,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106 a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0373/2022),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 november 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)
P9_TC1-COD(2022)0371

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2022/2463.)

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy