Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0293(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0159/2022

Внесени текстове :

A9-0159/2022

Разисквания :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0414

Приети текстове
PDF 125kWORD 51k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Създаване на политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на политическа програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0574),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0359/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 януари 2022 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от Правилника за дейността, и поетия с писмо от 22 юли 2022 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по култура и образование,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0159/2022),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 194, 12.5.2022 г., стр. 87.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на политическа програма „ Цифрово десетилетие“ до 2030 г.
P9_TC1-COD(2021)0293

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2022/2481.)

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност