Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0293(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0159/2022

Ingivna texter :

A9-0159/2022

Debatter :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Omröstningar :

PV 24/11/2022 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0414

Antagna texter
PDF 116kWORD 50k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Inrättade av 2030-policyprogrammet för det digitala decenniet
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet” (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0574),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0359/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 januari 2022(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 juli 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0159/2022).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 194, 12.5.2022, s. 87.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/… om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030
P9_TC1-COD(2021)0293

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2022/2481.)

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy