Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2908(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0491/2022

Внесени текстове :

B9-0491/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.6

Приети текстове :

P9_TA(2022)0415

Приети текстове
PDF 127kWORD 45k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: временни спешни мерки във връзка с изискванията за обезпечение
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Решение на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 21 октомври 2022 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, определени с Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013, по отношение на временните спешни мерки във връзка с изискванията за обезпечение (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2022)7536),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 25 октомври 2022 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 17 ноември 2022 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 46, параграф 3 от него,

–  като взе предвид проекта на набор от регулаторни технически стандарти, представен на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 14 октомври 2022 г. в съответствие с член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

A.  като има предвид, че в Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията(2) се определят, наред с другото, минималните нива на първоначално допълнително обезпечение и списъка на допустимите обезпечения, както е предвидено в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че последните политически и пазарни събития доведоха до значителни увеличения и нестабилност на цените на енергийните пазари и оттам до призиви за значителни увеличения на допълнителното обезпечение, изисквано от централните контрагенти за покриване на свързаните експозиции; като има предвид, че тези увеличения на допълнителното обезпечение създадоха затруднения, свързани с ликвидността, за нефинансовите контрагенти, като енергийните дружества, които обичайно имат по-малко активи, с които биха могли да реагират на изискванията за допълнително обезпечение, което ги принуждава или да намалят позициите си или да ги оставят без подходящо хеджиране, което ги излага на риск при по-нататъшни колебания на цените;

В.  като има предвид, че на 13 септември 2022 г. Комисията отправи запитване до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (с писмо Ares(2022)6980063) дали приложимите разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 следва да бъдат временно адаптирани, за да се намали тежестта върху енергийните дружества като нефинансови контрагенти при хеджирането на тяхната търговска дейност на финансовите пазари, като същевременно се запази основната цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 за опазване на финансовата стабилност; като има предвид, че ЕОЦКП отговори на 22 септември 2022 г. (с писмо ESMA24–436–1414), като посочи, че при определени условия следва да се разглеждат временни и ограничени изменения само за необезпечени гаранции на търговски банки; като има предвид, че в окончателния си доклад ЕОЦКП предлага проекти на регулаторни технически стандарти (ESMA91–372–2466), включително изменения за временно разширяване на пула от допустими обезпечения, така че да включва необезпечени банкови гаранции за нефинансови контрагенти, действащи като клирингови членове, и публични гаранции за всички видове контрагенти;

Г.  като има предвид, че поради това Комисията прие делегирания регламент, с който временно се изменя списъкът на допустимите обезпечения, които могат да бъдат предоставени на централните контрагенти от Съюза, така че да включва необезпечени банкови гаранции, както и публични гаранции за период от 12 месеца;

Д.  като има предвид, че делегираният регламент следва да влезе в сила по спешност, за да се облекчи засиленият натиск върху ликвидността на нефинансовите контрагенти, търгуващи на регулирани пазари на газ и електроенергия и осъществяващи клиъринг посредством централни контрагенти, установени в Съюза;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 41).

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност