Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2908(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0491/2022

Esitatud tekstid :

B9-0491/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2022 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0415

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 44k
Neljapäev, 24. november 2022 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: tagatisnõudeid käsitlevad ajutised erakorralised meetmed
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. oktoobri 2022. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 153/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses tagatisnõudeid käsitlevate ajutiste erakorraliste meetmetega (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2022)7536),

–  võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2022. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 17. novembri 2022. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1), eriti selle artikli 46 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt 14. oktoobril 2022. aastal määruse (EL) nr 648/2012 artikli 46 lõike 3 alusel esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

A.  arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 153/2013(2) on muu hulgas täpsustatud alustamise tagatiste miinimumtasemed ja aktsepteeritavate tagatiste loetelu, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 46 lõikes 3;

B.  arvestades, et hiljutised poliitilised ja turusuundumused on toonud kaasa hindade ja volatiilsuse märkimisväärse tõusu energiaturgudel, mistõttu on kesksed vastaspooled hakanud nõudma märkimisväärselt suuremaid lisatagatisi, et katta nendega seotud riskipositsioone; arvestades, et tagatiste suurendamine on tekitanud likviidsussurve finantssektorivälistele vastaspooltele, näiteks energiaettevõtetele, kellel on tagatisnõuete täitmiseks tavaliselt vähem likviidseid varasid, mis sunnib neid kas vähendama oma positsioone või jätma need nõuetekohaselt maandamata, mis jätab nad täiendavate hinnakõikumiste suhtes avatuks;

C.  arvestades, et komisjon küsis 13. septembril 2022 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (ESMA) (kirjas Ares(2022)6980063), kas delegeeritud määruse (EL) nr 153/2013 kohaldatavaid sätteid tuleks ajutiselt kohandada, et leevendada teataval määral koormust, millega energiaettevõtjad seisavad silmitsi finantssektoriväliste vastaspooltena oma äritegevuse maandamisel finantsturgudel, järgides samal ajal määruse (EL) nr 648/2012 üldeesmärki hoida finantsstabiilsust; arvestades, et ESMA andis 22. septembril 2022 vastuse (kirjas ESMA24‑436‑1414), märkides, et teatavatel tingimustel tuleks kaaluda ainult kommertspankade tagatiseta garantiide ajutist ja piiratud muutmist; arvestades, et ESMA esitas oma lõpparuandes regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu (ESMA91‑372‑2466), sealhulgas muudatusettepanekud, et ajutiselt laiendada aktsepteeritud tagatiste kogumit kliirivate liikmetena tegutsevate finantssektoriväliste vastaspoolte tagatiseta pangagarantiidele ja igat liiki vastaspoolte avalikele tagatistele;

D.  arvestades, et komisjon võttis seepärast vastu delegeeritud määruse, millega muudetakse 12 kuuks ajutiselt loetelu aktsepteeritavatest tagatistest, mille liidu kesksetele vastaspooltele võib esitada, nii et see laieneb pangagarantiidele ja riiklikele tagatistele;

E.  arvestades, et delegeeritud määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et leevendada suuremat likviidsussurvet finantssektorivälistele vastaspooltele, kes kauplevad gaasi ja elektri reguleeritud turgudel ning kliirivad liidus asuvate kesksete vastaspoolte kaudu;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
(2) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 153/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid nõudeid (ELT L 52, 23.2.2013, lk 41).

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika