Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2908(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0491/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0491/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2022 - 5.6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0415

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 40k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: vakuusvaatimuksia koskevat tilapäiset poikkeustoimenpiteet
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2022 olla vastustamatta 21. lokakuuta 2022 annettua komission delegoitua asetusta delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 153/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta vakuusvaatimuksia koskevilla tilapäisillä poikkeustoimenpiteillä (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2022)7536),

–  ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2022 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 17. marraskuuta 2022 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 46 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) toimitti 14. lokakuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 648/2012 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A.  ottaa huomioon, että komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 153/2013(2) täsmennetään muun muassa alkumarginaalien vähimmäistasot ja hyväksyttävien vakuustyyppien luettelo asetuksen (EU) N:o 648/2012 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että poliittinen ja markkinoiden kehitys viime aikoina on johtanut energiamarkkinoilla huomattavaan hintojen nousuun ja volatiliteetin kasvuun, minkä vuoksi keskusvastapuolet ovat korottaneet tuntuvasti vakuusvaatimuksiaan tähän liittyvien riskien kattamiseksi; ottaa huomioon, että nämä vakuusvaatimusten korotukset ovat aiheuttaneet likviditeettipaineita finanssialan ulkopuolisille vastapuolille, joilla on yleensä vähemmän varoja vakuusvaatimusten täyttämiseksi ja joiden varat ovat vähemmän likvidejä, minkä vuoksi tällaiset finanssialan ulkopuoliset vastapuolet ovat joutuneet joko vähentämään positioitaan tai jättämään ne suojaamatta asianmukaisesti, mikä altistaa ne entistä enemmän hintojen vaihtelulle;

C.  ottaa huomioon, että komissio kysyi 13. syyskuuta 2022 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta (ESMA) (kirjeellä Ares(2022)6980063), olisiko delegoidun asetuksen (EU) N:o 153/2013 sovellettavia säännöksiä mukautettava väliaikaisesti, jotta voidaan keventää osaa energiayhtiöille finanssialan ulkopuolisina vastapuolina aiheutuvasta rasitteesta niiden suojatessa kaupallista toimintaansa rahoitusmarkkinoilla säilyttäen samalla asetuksen (EU) N:o 648/2012 yleisen tavoitteen eli rahoitusvakauden säilyttämisen; ottaa huomioon, että ESMA vastasi 22. syyskuuta 2022 (kirjeellä ESMA24–436–1414) ja ilmoitti, että väliaikaisia ja rajoitettuja muutoksia olisi harkittava vain vakuudettomiin liikepankkitakauksiin tietyin edellytyksin; ottaa huomioon, että ESMA ehdotti loppuraportissaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia (ESMA91–372–2466), joihin sisältyy muutoksia, joilla hyväksyttävien vakuuksien valikoimaa laajennetaan tilapäisesti vakuudettomiin pankkitakauksiin määritysosapuolina toimivien finanssialan ulkopuolisten vastapuolten osalta ja julkisiin takauksiin kaikentyyppisten vastapuolten osalta;

D.  ottaa huomioon, että komissio on sen vuoksi hyväksynyt delegoidun asetuksen, jolla muutetaan tilapäisesti hyväksyttävien vakuuksien luetteloa siten, että unionin keskusvastapuolten osalta valikoimaan sisällytetään vakuudettomat pankkitakaukset sekä julkiset takaukset 12 kuukauden ajaksi;

E.  katsoo, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta voidaan lievittää niillä säännellyillä kaasu- ja sähkömarkkinoilla, joilla määritys toteutetaan unioniin sijoittautuneissa vastapuolissa, toimiviin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin kohdistuvaa likviditeettipainetta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 153/2013, annettu 19. joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 41).

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö