Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2899(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0490/2022

Внесени текстове :

B9-0490/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.7

Приети текстове :

P9_TA(2022)0416

Приети текстове
PDF 128kWORD 46k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: стойност на клиринговия праг за позициите, държани по договори за извънборсови деривати върху стоки и други договори за извънборсови деривати
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Решение на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 18 октомври 2022 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, по отношение на стойността на клиринговия праг за позициите, държани по договори за извънборсови деривати върху стоки и други договори за извънборсови деривати (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2022)7413),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 25 октомври 2022 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 17 ноември 2022 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 10, параграф 4, трета алинея от него,

–  като взе предвид проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) на 3 юни 2022 г. съгласно член 10, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

А.  като има предвид, че в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията(2) се определят, наред с другото, стойностите на клиринговите прагове за целите на задължението за клиринг; като има предвид, че съгласно член 10, параграф 4, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) трябва редовно да преразглежда тези клирингови прагове и да предлага регулаторни технически стандарти за изменението им; като има предвид, че за някои юрисдикции на трети държави все още не е прието решение относно еквивалентността, поради което договорите, изпълнявани на пазарите в тези юрисдикции на трети държави, се считат за извънборсови и въпреки че за тях се извършва клиринг от признати централни контрагенти, те се отчитат спрямо клиринговите прагове;

Б.  като има предвид, че цените на стоките напоследък нараснаха, значително повлияни от военното нападение на Русия срещу Украйна; като има предвид, че нарастващите цени и изключителната нестабилност на пазарите на енергийни деривати доведоха неотдавна до по-големи искания за допълване на обезпеченията от страна на централните контрагенти към енергийните дружества с цел покриване на свързаните експозиции; като има предвид, че положението създаде ликвидни затруднения за нефинансовите контрагенти, като енергийните дружества, тъй като обезпеченията, предоставяни на централните контрагенти от Съюза, обикновено са под формата на парични средства; като има предвид, че енергийните дружества, които често разполагат с по-малко ликвидни активи, за да отговорят на изискванията за допълнително обезпечение, може да бъдат принудени или да намалят позициите си, или да ги оставят неправилно хеджирани, като по този начин ги изложат на допълнителни колебания в цените; като има предвид, че енергийните дружества следва да поддържат финансовите възможности и ликвидността, за да гарантират доставките и закупуването на енергийни продукти в средносрочен план, като същевременно запазват финансовата стабилност, така че да бъдат от полза за домакинствата и предприятията в Съюза;

В.  като има предвид, че на 13 септември 2022 г. Комисията поиска от ESMA (с писмо Ares(2022)6980063) да прецени дали Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 следва да бъде временно изменен, за да се облекчат някои от тези тежести; като има предвид, че ESMA отговори на 22 септември 2022 г. (с писмо ESMA24-436-1414), като посочи, че на 3 юни 2022 г. е внесъл в Комисията проекта си на регулаторни технически стандарти (ESMA70-451-114) относно праговете за клиринг на стоки, с който се предлага увеличение на прага за клиринг на стоки с 1 милиард евро, така че той да достигне 4 милиарда евро; като има предвид, че ESMA потвърди целесъобразността на предложеното увеличение и прикани Комисията да приеме тази мярка възможно най-скоро;

Г.  като има предвид, че поради това Комисията прие делегирания регламент, с който стойността на клиринговия праг за позициите, държани в извънборсови стокови деривати, посочена в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, се увеличава от 3 милиарда евро на 4 милиарда евро;

Д.  като има предвид, че делегираният регламент следва да влезе в сила по спешност, за да се облекчи увеличеното напрежение върху ликвидността за енергийните дружества;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 11).

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност