Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2899(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0490/2022

Předložené texty :

B9-0490/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.7

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0416

Přijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: hodnota clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátových smlouvách a ostatních OTC derivátových smlouvách
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 18. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci č. (EU) 149/2013, pokud jde o hodnotu clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátových smlouvách a ostatních OTC derivátových smlouvách (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2022)7413),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 25. října 2022, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 17. listopadu 2022,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1), a zejména na čl. 10 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem, které dne 3. června 2022 v souladu s čl. 10 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 648/2012 předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA),

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013(2) stanoví mimo jiné hodnoty clearingových prahů pro účely povinnosti clearingu; vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 4 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) pravidelně hodnoty těchto clearingových prahů přezkoumává a navrhuje regulační technické normy za účelem jejich změny; vzhledem k tomu, že v jurisdikcích některých třetích zemí dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti, a smlouvy prováděné na trzích v jurisdikcích těchto třetích zemí se tak považují za OTC, a započítávají se do clearingových prahů, i když u nich uznané ústřední protistrany clearing provádějí;

B.  vzhledem k tomu, že v poslední době vzrostly ceny komodit, přičemž tuto situaci ještě zhoršila vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině; vzhledem k tomu, že rostoucí ceny a extrémní volatilita na trzích s energetickými deriváty vedly v poslední době ústřední protistrany k vyšším maržovým požadavkům, aby související rizika byla pokryta energetickými společnostmi; vzhledem k tomu, že tato situace vytvořila tlak na likviditu u nefinančních protistran, jako jsou energetické společnosti, neboť zajištění poskytované ústředním protistranám Unie je obvykle poskytováno v hotovosti; vzhledem k tomu, že energetické společnosti, které mají často ke splnění maržových požadavků méně likvidní aktiva, mohou být nuceny buď snížit své pozice, nebo je ponechat bez řádného zajištění, což je vystavuje dalším cenovým výkyvům; vzhledem k tomu, že energetické společnosti by si měly zachovat finanční schopnost a likviditu k zabezpečení dodávek a nákupů energetických komodit ve střednědobém horizontu – při současném zachování finanční stability, což je ku prospěchu domácností a podniků v Unii;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 13. září 2022 požádala orgán ESMA (dopisem Ares(2022)6980063), aby zvážil, zda by nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 nemělo být dočasně změněno za účelem částečného zmírnění této zátěže; vzhledem k tomu, že orgán ESMA odpověděl dne 22. září 2022 (dopisem ESMA24–436–1414), v němž uvedl, že dne 3. června 2022 předložil Komisi svůj návrh regulačních technických norem (ESMA70–451–114) týkajících se clearingových prahů pro komodity a že Komise navrhla zvýšit clearingový práh pro komodity o 1 miliardu EUR, tedy na úroveň 4 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že orgán ESMA potvrdil vhodnost navrhovaného zvýšení a vyzval Komisi, aby toto opatření přijala co nejdříve;

D.  vzhledem k tomu, že Komise proto přijala nařízení v přenesené pravomoci, kterým se zvyšuje hodnota clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátech stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze 3 miliard EUR na 4 miliardy EUR;

E.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, aby se zmírnil zvýšený tlak na likviditu energetických společností;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 11).

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí