Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2899(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0490/2022

Esitatud tekstid :

B9-0490/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2022 - 5.7

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0416

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 45k
Neljapäev, 24. november 2022 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: börsivälistes kaubatuletislepingutes ja muudes börsivälistes tuletislepingutes hoitavate positsioonide kliirimiskünnise väärtus
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 18. oktoobri 2022. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses börsivälistes kaubatuletislepingutes ja muudes börsivälistes tuletislepingutes hoitavate positsioonide kliirimiskünnise väärtusega (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2022)7413),

–  võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2022. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 17. novembri 2022. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1), eriti selle artikli 10 lõike 4 kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt 3. juunil 2022. aastal määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 4 teise lõigu alusel esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

A.  arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013(2) on muu hulgas kindlaks määratud kliirimiskohustuse jaoks ette nähtud kliirimiskünniste väärtused; arvestades, et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 4 neljanda lõigu kohaselt vaatab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) kõnealuste kliirimiskünniste väärtused korrapäraselt läbi ja esitab nende muutmiseks regulatiivsete tehniliste standardite ettepanekud; arvestades, et mõne kolmanda riigi jurisdiktsiooni puhul ei ole veel vastu võetud samaväärsust kinnitavat otsust, mistõttu käsitatakse nende kolmandate riikide jurisdiktsioonide turgudel täidetavaid lepinguid börsivälistena ja kuigi neid kliirivad tunnustatud kesksed vastaspooled, võetakse neid kliirimiskünniste puhul arvesse;

B.  arvestades, et kaubahinnad on hiljuti tõusnud, mida on märkimisväärselt võimendanud Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu; arvestades, et tõusvate hindade ja äärmusliku volatiilsuse tõttu energia tuletisinstrumentide turgudel on kesksed vastaspooled hakanud viimasel ajal nõudma energiaettevõtjatelt suuremaid lisatagatisi, et katta nendega seotud riskipositsioone; arvestades, et selline olukord on tekitanud finantssektorivälistele vastaspooltele, näiteks energiaettevõtjatele, likviidsusprobleeme, kuna liidu kesksetele vastaspooltele antav tagatis antakse tavaliselt rahas; arvestades, et energiaettevõtjad, kellel on tagatisnõuete täitmiseks sageli vähem likviidseid varasid, võivad olla sunnitud kas vähendama oma positsioone või jätma nendega seotud riskid nõuetekohaselt maandamata, mis jätab nad täiendavate hinnakõikumiste suhtes kaitsetuks; arvestades, et energiaettevõtjad peaksid säilitama finantssuutlikkuse ja likviidsuse, et tagada energiakaupade tarnimine ja ostmine keskpikas perspektiivis, säilitades samal ajal finantsstabiilsuse, et tuua kasu liidu kodumajapidamistele ja ettevõtjatele;

C.  arvestades, et komisjon palus ESMA‑l 13. septembril 2022 (kirjaga Ares(2022)6980063) kaaluda, kas delegeeritud määrust (EL) nr 149/2013 tuleks ajutiselt muuta, et seda koormust teataval määral leevendada; arvestades, et ESMA andis 22. septembril 2022 vastuse (kirjaga ESMA24‑436‑1414), märkides, et ta esitas regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu (ESMA70‑451‑114) kaupade kliirimiskünniste kohta 3. juunil 2022 komisjonile, kes tegi ettepaneku tõsta kaupade kliirimiskünnist 1 miljardi euro võrra 4 miljardi euroni; arvestades, et ESMA kinnitas künnise kavandatud tõstmise asjakohasust ja kutsus komisjoni üles selle meetme võimalikult kiiresti vastu võtma;

D.  arvestades, et komisjon võttis seepeale vastu delegeeritud määruse, millega tõstetakse delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013 sätestatud börsivälistes kaubatuletisinstrumentides hoitavate positsioonide kliirimiskünnist 3 miljardilt eurolt 4 miljardile eurole;

E.  arvestades, et delegeeritud määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et leevendada energiaettevõtjatele avalduvat suurenenud likviidsussurvet;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
(2) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliiringukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (ELT L 52, 23.2.2013, lk 11).

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika