Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2899(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0490/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0490/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2022 - 5.7

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0416

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 41k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: OTC-hyödykejohdannaissopimuksissa ja muissa OTC-johdannaissopimuksissa olevien positioiden määrityskynnysarvo
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2022 olla vastustamatta delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 149/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta OTC-hyödykejohdannaissopimuksissa ja muissa OTC-johdannaissopimuksissa olevien positioiden määrityskynnysarvon osalta 18. lokakuuta 2022 annettua komission delegoitua asetusta (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2022)7413),

–  ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2022 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 17. marraskuuta 2022 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) toimitti 3. kesäkuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A.  ottaa huomioon, että komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 149/2013(2) täsmennetään muun muassa määritysvelvollisuutta koskevat määrityskynnysarvot; ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) on tarkasteltava määräajoin uudelleen kyseisten määrityskynnysarvojen arvoja ja ehdotettava teknisiä sääntelystandardeja niiden muuttamiseksi; ottaa huomioon, että joillakin kolmansien maiden lainkäyttöalueilla ei ole vielä tehty vastaavuuspäätöstä, minkä vuoksi kyseisillä kolmansien maiden lainkäyttöalueilla toteutetut sopimukset katsotaan OTC-sopimuksiksi ja ne otetaan huomioon määrityskynnyksissä, vaikka tunnustetut keskusvastapuolet määrittävät ne;

B.  ottaa huomioon, että raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina nousseet ja tilannetta on pahentanut merkittävästi Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan; ottaa huomioon, että hintojen nousu ja äärimmäinen epävakaus energiajohdannaismarkkinoilla ovat viime aikoina johtaneet siihen, että keskusvastapuolet ovat korottaneet energiayhtiöitä koskevia vakuusvaatimuksiaan tähän liittyvien riskien kattamiseksi; ottaa huomioon, että tämä tilanne on aiheuttanut likviditeettipaineita finanssialan ulkopuolisille vastapuolille, kuten energiayhtiöille, koska unionin keskusvastapuolille asetetut vakuudet annetaan yleensä käteisenä; ottaa huomioon, että energiayhtiöt, joilla on usein vähemmän likvidejä varoja vakuusvaatimusten täyttämiseksi, voivat joutua joko vähentämään positioitaan tai jättämään ne suojaamatta asianmukaisesti, mikä altistaa ne entistä enemmän hintavaihteluille; katsoo, että energiayhtiöiden olisi säilytettävä taloudelliset valmiudet ja likviditeetti energiahyödykkeiden toimitusten ja ostojen turvaamiseksi keskipitkällä aikavälillä – samalla kun säilytetään rahoitusvakaus – unionin kotitalouksien ja yritysten hyödyksi;

C.  ottaa huomioon, että komissio pyysi 13. syyskuuta 2022 ESMAa (kirjeellä Ares(2022)6980063) harkitsemaan, olisiko delegoitua asetusta (EU) N:o 149/2013 väliaikaisesti muutettava joidenkin näiden rasitteiden keventämiseksi; ottaa huomioon, että ESMA vastasi 22. syyskuuta 2022 (kirjeellä ESMA24–436–1414) ja ilmoitti toimittaneensa 3. kesäkuuta 2022 luonnoksensa hyödykemäärityksen kynnysarvoja koskeviksi teknisiksi sääntelystandardeiksi (ESMA70–451–114) komissiolle, joka ehdotti hyödykemäärityksen kynnysarvon korottamista miljardilla eurolla siten, että se nousisi 4 miljardiin euroon; ottaa huomioon, että ESMA vahvisti ehdotetun korotuksen asianmukaisuuden ja kehotti komissiota hyväksymään kyseisen toimenpiteen mahdollisimman pian;

D.  ottaa huomioon, että sen vuoksi komissio on hyväksynyt delegoidun asetuksen, jolla nostetaan delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 149/2013 säädetty OTC-hyödykejohdannaisten positioiden määrityskynnysarvo 3 miljardista eurosta 4 miljardiin euroon;

E.  katsoo, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta voidaan lievittää energiayhtiöihin kohdistuvaa lisääntynyttä likviditeettipainetta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 149/2013, annettu 19. joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 11).

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö