Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2899(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0490/2022

Pateikti tekstai :

B9-0490/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2022 - 5.7

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0416

Priimti tekstai
PDF 123kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: ne biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir kitų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų tarpuskaitos riba
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

2022 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2022 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 149/2013 nustatytų techninių reguliavimo standartų nuostatos, susijusios su ne biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir kitų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų tarpuskaitos riba (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2022)7413),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2022 m. spalio 25 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2022 m. lapkričio 17 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į techninių reguliavimo standartų rinkinio projektą, kurį 2022 m. birželio 3 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pateikė pagal Reglamento (ES) Nr. 648/201210 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

A.  kadangi Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 149/2013(2), be kita ko, nustatytos tarpuskaitos ribų vertės tarpuskaitos prievolės vykdymo tikslu; kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) periodiškai peržiūri tų tarpuskaitos ribų vertes ir siūlo techninius reguliavimo standartus, kuriais siekiama jas iš dalies pakeisti; kadangi kai kurių trečiųjų šalių jurisdikcijų atveju sprendimas dėl lygiavertiškumo dar nepriimtas, todėl tose trečiųjų šalių jurisdikcijose esančiose rinkose vykdomos sutartys laikomos nebiržinėmis ir, nors jų tarpuskaitą atlieka pripažintos pagrindinės sandorio šalys, įskaitomos į tarpuskaitos ribas;

B.  kadangi pastaruoju metu prekių kainos padidėjo ir padėtį dar labiau pablogino Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą; kadangi dėl kylančių kainų ir itin didelio nepastovumo energetikos išvestinių finansinių priemonių rinkose pagrindinės sandorio šalys neseniai pareikalavo didinti garantinės įmokos dydį, kad energetikos įmonės padengtų susijusias pozicijas; kadangi dėl šios padėties ne finansų sandorio šalys, pvz., energetikos įmonės, patiria likvidumo sunkumų, nes Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims įkaitas paprastai pateikiamas grynaisiais pinigais; kadangi energetikos įmonės, kurios dažnai turi mažiau likvidaus turto, kad patenkintų garantinės įmokos reikalavimus, gali būti priverstos sumažinti savo pozicijas arba palikti jas tinkamai neapdraustas, todėl jos gali dar labiau reaguoti į kainų svyravimus; kadangi energetikos įmonės turėtų išlaikyti finansinį pajėgumą ir likvidumą, kad galėtų užtikrinti energijos žaliavų tiekimą ir pirkimą vidutinės trukmės laikotarpiu Sąjungos namų ūkių ir įmonių labui, kartu išsaugodamos finansinį stabilumą;

C.  kadangi 2022 m. rugsėjo 13 d. Komisija paprašė ESMA (laišku Ares(2022)6980063) apsvarstyti, ar Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013 turėtų būti laikinai iš dalies pakeistas siekiant sumažinti kai kurias iš šių kliūčių; kadangi ESMA atsakė 2022 m. rugsėjo 22 d. (laišku ESMA24-436-1414), nurodydama, kad 2022 m. birželio 3 d. ji pateikė Komisijai savo techninių reguliavimo standartų projektus (ESMA70-451-114) dėl biržos prekių tarpuskaitos ribų, kuriuose siūloma padidinti biržos prekių tarpuskaitos ribą 1 mlrd. EUR iki 4 mlrd. EUR; kadangi ESMA patvirtino siūlomo padidinimo tinkamumą ir paragino Komisiją kuo greičiau patvirtinti šią priemonę;

D.  kadangi dėl to Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą, kuriuo ne biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, nurodytų Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 149/2013, pozicijų tarpuskaitos ribinė vertė padidinama nuo 3 mlrd. EUR iki 4 mlrd. EUR;

E.  kadangi deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka, siekiant sumažinti padidėjusį likvidumo spaudimą energetikos įmonėms;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
(2) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 11).

Atnaujinta: 2023 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika