Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/2899(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0490/2022

Iesniegtie teksti :

B9-0490/2022

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2022 - 5.7

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0416

Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 45k
Ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: tīrvērtes sliekšņa vērtība pozīcijām, kas tiek turētas ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumos un citos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 24. novembra lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2022. gada 18. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz tīrvērtes sliekšņa vērtību pozīcijām, kas tiek turētas ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumos un citos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, groza Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2022)7413),

–  ņemot vērā Komisijas 2022. gada 25. oktobra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2022. gada 17. novembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1) un jo īpaši tās 10. panta 4. punkta trešo daļu,

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu kopuma projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) iesniedza 2022. gada 3. jūnijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta otro daļu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

A.  tā kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013(2) cita starpā ir precizētas tīrvērtes sliekšņu vērtības tīrvērtes pienākuma mērķiem; tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta ceturto daļu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) periodiski pārskata minēto tīrvērtes sliekšņu vērtības un ierosina regulatīvos tehniskos standartus to grozīšanai; tā kā attiecībā uz dažām trešo valstu jurisdikcijām vēl nav pieņemts lēmums par līdzvērtību, tāpēc līgumi, ko izpilda tirgos šajās trešo valstu jurisdikcijās, tiek uzskatīti par ārpusbiržas līgumiem un, lai gan to tīrvērti veic atzīti centrālie darījumu partneri, tie tiek ieskaitīti tīrvērtes sliekšņu aprēķinā;

B.  tā kā preču cenas pēdējā laikā ir palielinājušās un šo cenu pieaugumu ievērojami saasinājusi neprovocētā un nepamatotā Krievijas militārā agresija pret Ukrainu; tā kā cenu pieaugums un ārkārtējs svārstīgums enerģijas atvasināto instrumentu tirgos pēdējā laikā ir novedis pie tā, ka centrālie darījumu partneri pieprasa lielāku drošības rezervi enerģētikas uzņēmumiem, lai segtu saistītos riska darījumus; tā kā šī situācija ir radījusi likviditātes spriedzi nefinanšu darījumu partneriem, piemēram, enerģētikas uzņēmumiem, jo Savienības centrālā darījumu partnera sniegto nodrošinājumu parasti sniedz skaidrā naudā; tā kā enerģētikas uzņēmumi, kuriem bieži vien ir mazāk likvīdu aktīvu, lai izpildītu drošības rezerves noteikšanas prasības, var būt spiesti vai nu samazināt savas pozīcijas, vai arī atstāt tās neatbilstīgi apdrošinātas, tādējādi pakļaujot tās turpmākām cenu svārstībām; tā kā enerģētikas uzņēmumiem būtu jāsaglabā finansiālā spēja un likviditāte, lai nodrošinātu energoproduktu piegādi un iegādi vidējā termiņā, vienlaikus saglabājot finanšu stabilitāti, lai sniegtu labumu Savienības mājsaimniecībām un uzņēmumiem;

C.  tā kā Komisija 2022. gada 13. septembrī (vēstulē Ares(2022)6980063) lūdza EVTI apsvērt, vai Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013 nebūtu uz laiku jāgroza, lai mazinātu dažus no šiem apgrūtinājumiem; tā kā EVTI 2022. gada 22. septembrī atbildēja (vēstulē ESMA24-436-1414), norādot, ka tā ir 2022. gada 3. jūnijā iesniegusi Komisijai projektu regulatīvajiem tehniskajiem standartiem (ESMA70-451-114) par preču tīrvērtes sliekšņiem, kurā ierosināts palielināt preču tīrvērtes slieksni par 1 miljardu EUR, tādējādi palielinot tā apmēru līdz 4 miljardiem EUR; tā kā EVTI apstiprināja ierosinātā palielinājuma piemērotību un aicināja Komisiju pēc iespējas drīzāk pieņemt šo pasākumu;

D.  tā kā tādēļ Komisija ir pieņēmusi deleģēto regulu, ar ko Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013 noteikto tīrvērtes robežvērtību ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu pozīcijām palielina no 3 miljardiem EUR līdz 4 miljardiem EUR;

E.  tā kā deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai mazinātu pieaugošo spiedienu uz enerģētikas uzņēmumiem saistībā ar prasībām par likviditāti,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājai šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris (OV L 52, 23.2.2013., 11. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 1. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika