Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2899(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0490/2022

Teksty złożone :

B9-0490/2022

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2022 - 5.7

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0416

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 45k
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z 18 października 2022 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2022)7413),

–  uwzględniając pismo Komisji z 25 października 2022 r., w którym zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 17 listopada 2022 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji(1), w szczególności jego art. 10 ust. 4 akapit trzeci,

–  uwzględniając projekt zestawu regulacyjnych standardów technicznych przedłożony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 3 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 10 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013(2) określono między innymi wartości progów wiążących się z obowiązkiem rozliczania; mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ESMA ma za zadanie dokonywać okresowego przeglądu wartości tych progów wiążących się z obowiązkiem rozliczania i proponować regulacyjne standardy techniczne w celu ich zmiany; mając na uwadze, że odnośnie do niektórych jurysdykcji państw trzecich nie zatwierdzono jeszcze decyzji w sprawie równoważności, w związku z czym kontrakty zawierane na rynkach w tych państwach trzecich uznaje się za kontrakty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i zalicza się je do progów wiążących się z obowiązkiem rozliczania, mimo że są rozliczane przez uznanych kontrahentów centralnych;

B.  mając na uwadze, że w ostatnim czasie wzrosły również ceny surowców, do czego walnie przyczyniła się niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę; mając na uwadze, że rosnące ceny i skrajne wahania na rynkach energetycznych instrumentów pochodnych doprowadziły ostatnio do częstszych wezwań kontrahentów centralnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przez przedsiębiorstwa energetyczne w celu pokrycia powiązanych ekspozycji; mając na uwadze, że sytuacja ta spowodowała napięcia płynnościowe u kontrahentów niefinansowych, takich jak przedsiębiorstwa energetyczne, ponieważ zabezpieczenie przekazywane unijnym kontrahentom centralnym jest zazwyczaj dostarczane w gotówce; mając na uwadze, że przedsiębiorstwa energetyczne, które często posiadają mniej płynne aktywa mogą być zmuszone –aby spełnić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego – albo do ograniczenia swoich pozycji, albo do pozostawienia ich niewłaściwie zabezpieczonymi, co naraża je na dalsze wahania cen; mając na uwadze, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny utrzymać zdolność finansową i płynność, aby zabezpieczyć dostawy i zakupy towarów energetycznych w perspektywie średnioterminowej – przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej – oraz aby przynosić korzyści gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w Unii;

C.  mając na uwadze, że 13 września 2022 r. Komisja zwróciła się do ESMA (pismo Ares(2022)6980063) o rozważenie, czy rozporządzenie delegowane (UE) nr 149/2013 powinno zostać tymczasowo zmienione, aby zmniejszyć niektóre obciążenia; mając na uwadze, że w odpowiedzi z 22 września 2022 r. (pismo ESMA24-436-1414) ESMA wskazała, że 3 czerwca 2022 r. przedłożyła Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych (ESMA70-451-114) dotyczących progów rozliczania towarów, która zaproponowała podwyższenie progu obowiązkowego rozliczania towarów o 1 mld EUR, co oznacza, że próg ten wynosi 4 mld EUR; mając na uwadze, że ESMA potwierdziła stosowność proponowanej podwyżki i zwróciła się do Komisji o jak najszybsze zatwierdzenie tej decyzji;

D.  mając na uwadze, że w związku z tym Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane, które zwiększa z 3 mld EUR do 4 mld EUR wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym określoną w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby zmniejszyć presję na płynność przedsiębiorstw energetycznych;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11).

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności