Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2899(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0490/2022

Texte depuse :

B9-0490/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2022 - 5.7

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0416

Texte adoptate
PDF 121kWORD 45k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Recomandare de decizie de a nu se opune unui act delegat: valoarea pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte contracte derivate extrabursiere
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Decizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 18 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește valoarea pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte contracte derivate extrabursiere (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2022)7413),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 25 octombrie 2022 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 17 noiembrie 2022,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 10 alineatul (4) al treilea paragraf,

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat la 3 iunie 2022 de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A.  întrucât Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei(2) precizează, printre altele, valorile pragurilor de compensare în scopul obligației de compensare; întrucât, potrivit articolului 10 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) revizuiește periodic valorile acestor praguri de compensare și propune standarde tehnice de reglementare pentru a le modifica; întrucât, pentru unele jurisdicții din țări terțe, nu a fost încă adoptată nicio decizie de echivalență, prin urmare contractele executate pe piețele din jurisdicțiile respective sunt considerate extrabursiere și, deși sunt compensate de contrapărți centrale (CPC) recunoscute, sunt luate în considerare la calcularea pragurilor de compensare;

B.  întrucât, în perioada recentă, prețurile materiilor prime au crescut, fiind exacerbate puternic de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei; întrucât creșterea prețurilor și volatilitatea extremă de pe piețele instrumentelor financiare derivate din domeniul energetic au condus recent la apeluri în marjă mai mari din partea CPC-urilor pentru ca întreprinderile energetice să acopere expunerile aferente; întrucât această situație a creat tensiuni de lichiditate pentru contrapărțile nefinanciare, cum ar fi întreprinderile energetice, deoarece garanțiile furnizate CPC-urilor din Uniune sunt furnizate, de obicei, în numerar; întrucât întreprinderile energetice care au adesea active mai puțin lichide pentru a îndeplini cerințele de marjă pot fi obligate fie să își reducă pozițiile, fie să le lase acoperite în mod necorespunzător împotriva riscurilor, expunându-le astfel la noi variații ale prețurilor; întrucât întreprinderile energetice ar trebui să mențină capacitatea financiară și lichiditatea pentru a asigura aprovizionarea și achiziționarea de produse energetice pe termen mediu, menținând, în același timp, stabilitatea financiară, pentru a aduce beneficii gospodăriilor și întreprinderilor din Uniune;

C.  întrucât Comisia a solicitat ESMA la 13 septembrie 2022 (prin scrisoarea Ares(2022)6980063) să analizeze dacă Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 ar trebui modificat temporar pentru a reduce unele dintre aceste sarcini; întrucât ESMA a răspuns la 22 septembrie 2022 (prin scrisoarea ESMA24-436-1414), indicând că a prezentat Comisiei, la 3 iunie 2022, proiectul său de standarde tehnice de reglementare (ESMA70-451-114) privind pragurile de compensare a mărfurilor, care a propus creșterea pragului de compensare a mărfurilor cu 1 miliard EUR, aducându-l la 4 miliarde EUR; întrucât ESMA a confirmat caracterul adecvat al majorării propuse și a invitat Comisia să adopte această măsură cât mai curând posibil;

D.  întrucât, prin urmare, Comisia a adoptat regulamentul delegat care mărește pragul de compensare pentru pozițiile deținute în instrumente financiare derivate extrabursiere pe mărfuri, prevăzut în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, de la 3 miliarde EUR la 4 miliarde EUR;

E.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență, pentru a reduce presiunea sporită asupra lichidităților pentru întreprinderile energetice;

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11).

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate