Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2899(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0490/2022

Ingivna texter :

B9-0490/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2022 - 5.7

Antagna texter :

P9_TA(2022)0416

Antagna texter
PDF 118kWORD 45k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: nivån på clearingtröskeln för positioner i OTC-råvaruderivatkontrakt och andra OTC derivatkontrakt
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Europaparlamentets beslut av den 24 november 2022 om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 18 oktober 2022 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 149/2013 vad gäller nivån på clearingtröskeln för positioner i OTC-råvaruderivatkontrakt och andra OTC derivatkontrakt (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2022)7413),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 25 oktober 2022, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 november 2022 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister(1), särskilt artikel 10.4 tredje stycket,

–  med beaktande av de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lade fram den 3 juni 2022 i enlighet med artikel 10.4 andra stycket i förordning (EU) nr 648/2012,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor, och av följande skäl:

A.  I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013(2) anges bland annat de värden för clearingtrösklarna som gäller för clearingkravet. Enligt artikel 10.4 fjärde stycket i förordning (EU) nr 648/2012 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) regelbundet se över tröskelvärdena och föreslå tekniska standarder för tillsyn för att ändra dem. För vissa jurisdiktioner i tredjeländer har inget beslut om likvärdighet ännu antagits, och kontrakt som genomförs på marknader i dessa tredjelandsjurisdiktioner anses därför vara OTC-derivatkontrakt och ingår, trots att de clearas av erkända centrala motparter, i clearingtrösklarna.

B.  Råvarupriserna har ökat under senaste tiden, en ökning som kraftigt har förstärkts genom Rysslands militära aggression mot Ukraina. Stigande priser och extrem volatilitet på marknaderna för energiderivat har på senare tid lett till högre marginalsäkerhetskrav från centrala motparter när det gäller energiföretagens täckning av de relaterade exponeringarna. Denna situation har skapat likviditetsproblem för icke-finansiella motparter, såsom energiföretag, eftersom säkerheter som ställts till centrala motparter i unionen vanligtvis tillhandahålls kontant. Energiföretag som ofta har mindre likvida tillgångar för att uppfylla marginalkraven kan tvingas att antingen minska sina positioner eller att inte risksäkra dem tillräckligt, vilket exponerar dem för ytterligare prisvariationer. Energiföretag bör upprätthålla den finansiella kapaciteten och likviditeten för att trygga försörjningen och inköpen av energiråvaror på medellång sikt – samtidigt som den finansiella stabiliteten bevaras – till förmån för unionens hushåll och företag.

C.  Den 13 september 2022 bad kommissionen Esma (genom skrivelse Ares(2022)6980063) att överväga om delegerad förordning (EU) nr 149/2013 bör ändras tillfälligt för att minska en del av dessa bördor. Esma svarade den 22 september 2022 (genom skrivelse ESMA24-436-1414) att myndigheten lade fram sina förslag till tekniska standarder för tillsyn (ESMA70-451-114) avseende clearingtröskeln för råvaruderivat den 3 juni 2022 till kommissionen, som föreslog att öka clearingtröskeln för råvaruderivat med 1 miljard EUR till totalt 4 miljarder EUR. Esma bekräftade att den föreslagna ökningen var lämplig och uppmanade kommissionen att anta denna åtgärd så snart som möjligt.

D.  Kommissionen har därför antagit den delegerade förordningen som höjer det clearingtröskelvärde för positioner i OTC-råvaruderivat som föreskrivs i delegerad förordning (EU) nr 149/2013 från 3 miljarder EUR till 4 miljarder EUR.

E.  Den delegerade förordningen bör träda i kraft så snart som möjligt för att minska det ökade likviditetstrycket på energiföretagen.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang, clearingkravet, det offentliga registret, tillträde till en handelsplats, icke-finansiella motparter och riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart (EUT L 52, 23.2.2013, s. 11).

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy