Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0507/2022

Arutelud :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Hääletused :

PV 24/11/2022 - 5.10

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0419

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 47k
Neljapäev, 24. november 2022 - Strasbourg
Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas teravnevast konfliktist tingitud inimeste sundränne
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) idaosas teravneva konflikti tõttu toimuva inimeste sundrände kohta (2022/2957(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 10. oktoobri 2022. aasta aruannet laste ja relvastatud konflikti kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõja ajal ning selle 1977. aasta ja 2005. aasta lisaprotokolle,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo ja ÜRO stabiliseerimismissiooni Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO) 2020. aasta juuli aruannet „Report on violations of human rights and international humanitarian law by the Allied Democratic Forces armed group and by members of the defence and security forces in Beni territory, North Kivu province and Irumu and Mambasa territories, Ituri province, between 1 January 2019 and 31 January 2020“ (Aruanne inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste kohta demokraatlike liitlasvägede relvastatud rühmituse ning kaitse- ja julgeolekujõudude liikmete poolt Põhja-Kivu provintsis Beni territooriumil ning Ituri provintsis Irumu ja Mambasa territooriumidel ajavahemikul 1. jaanuarist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 4. juuli 2022. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrust (EL) 2017/821, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“(2),

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et julgeolekuolukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (Kongo DV) ja eelkõige riigi kirdeosas halveneb jätkuvalt välis- ja kodumaiste relvarühmituste tegevuse tõttu, kelle hulgas on M23, kel on sidemed Rwandaga; arvestades, et mõnedel mässuliste rühmitustel on sidemed Uganda ja Burundiga ning nad on väidetavalt lojaalsed ISISele ja on olnud seotud arvukate massimõrvadega, põhjustades tuhandete tsiviilisikute sundrännet, ning on teateid selle kohta, et relvarühmitused on värvanud lapsi ning pannud toime hulgaliselt seksuaalse ja soolise vägivalla akte;

B.  arvestades, et alates 20. oktoobrist 2022 on M23 edasiliikumine toonud kaasa tuhandete inimeste sundrände Rutshurust Kanyaruchinyasse ja Kibatisse Goma linnast põhja pool ning Lubero territooriumile, lisaks juba kuuele miljonile riigisisesele põgenikule;

C.  arvestades, et alates 20. oktoobrist 2022 on põgenema sunnitud hinnanguliselt 183 000 inimest, peamiselt naised ja lapsed, mis tähendab, et riigi idaosas asub kokku üle 232 000 sundrändele sunnitud tsiviilisiku; arvestades, et 2,4 miljonit alla viieaastast Kongo last kannatab üldise akuutse alatoitumuse all; arvestades, et paljud lapsed on mässuliste rünnakute eest põgenemisel vanematest ja eestkostjatest eraldatud; arvestades, et hinnanguliselt 7,5 miljonit inimest vajab praegu abi ning neil puudub juurdepääs veele ja kanalisatsioonile;

D.  arvestades, et Kongo DV idapoolsed provintsid Ituri ja Kivu on kaks aastakümmet vaevelnud konfliktitsüklite käes, mida iseloomustavad tsiviilisikute massimõrvad ja relvarühmituste vägivald, samas kui valitsusasutused ei ole suutnud võtta valitsusväliseid rühmitusi varasemate kuritegude eest vastutusele;

E.  arvestades, et 2022. aasta oktoobris teatati, et hiljutises M23 mässuliste vägedega aset leidnud konfliktis panid Kongo sõjaväeüksused ja nende liitlased toime ulatuslikke inimõiguste rikkumisi; arvestades, et teatatud on ka tõsistest väärkohtlemise juhtudest, nagu lapstööjõu kasutamine;

F.  arvestades, et konflikti kajastavad ajakirjanikud seisavad üha sagedamini silmitsi ahistamise, ähvarduste ja vahistamistega;

G.  arvestades, et Angola toel toimuva Luanda protsessi eesmärk on olla vahendajaks Kongo DV ja Rwanda vahel seoses konfliktiga Kongo DV idaosas; arvestades, et Ida-Aafrika Ühendus (EAC), mille liikmeks Kongo DV sai 2022. aasta märtsis, on algatanud kaheosalise protsessi, mille eesmärk on lõpetada ebastabiilsus Kongo idaosas: poliitilised arutelud nende mässuliste rühmitustega, kes on väljendanud valmisolekut võitlus lõpetada ja relvad ära anda, ning Ida-Aafrika vägede lähetamine;

1.  väljendab sügavat muret vägivalla eskaleerumise ning murettekitava ja halveneva humanitaarolukorra pärast Kongo DVs, mille on põhjustanud eelkõige relvakonfliktid idapoolsetes provintsides; mõistab hukka inimelude kaotuse ning tunneb kaasa Kongo DVs elavatele inimestele; mõistab hukka asjaolu, et konflikti tõttu vajab humanitaarabi hinnanguliselt 27 miljonit kongolast ja Kongo DVs kasvab riigisiseste põgenike arv, kusjuures hinnanguliselt on praeguseks ümber asuma sunnitud kuni kuus miljonit inimest, sealhulgas 515 000 pagulast;

2.  nõuab, et EL ja teised rahvusvahelised partnerid annaksid piirkonnale humanitaarabi; rõhutab, et ELi rahastatav humanitaarabi peaks olema mõeldud kaitsetute inimeste, näiteks seksuaalvägivalla ohvrite aitamiseks ja tervist mõjutavate sotsiaalsete tegurite parandamiseks; nõuab, et EL jätkaks Kongo DV arengu- ja humanitaarabi rahastamise suurendamist programmitöö perioodil 2021–2027; nõuab tungivalt, et kõik osalised võimaldaksid ja hõlbustaksid humanitaarabi jõudmist kõigi abivajajateni ning muudaksid võimalikuks ümberasunud isikute vabatahtliku ja turvalise tagasipöördumise;

3.  mõistab teravalt hukka relvarühmituste jätkuvad jõhkrad rünnakud; nõuab, et relvarühmitus M23 taanduks oma positsioonidelt ja annaks relvad ära ning et kõik piirkonna relvarühmitused taasühineksid Kongo-sisese dialoogiga (Nairobi protsess), et valmistada ette desarmeerimist, demobiliseerimist ja kogukonna taasintegreerimist; kutsub kõiki piirkonna riiklikke osalejaid üles lõpetama igasuguse koostöö M23 ja teiste piirkonnas asuvate relvarühmitustega; nõuab tungivalt, et kõik asjaomased valitsused tagaksid, et ükski poliitiline lahendus ei hõlmaks raskete rahvusvaheliste kuritegude toimepanijate amnestiat ning et M23 komandörid, kes on toime pannud kuritarvitusi, ei saaks liituda Kongo DV relvajõududega;

4.  nõuab tungivalt, et Rwanda ei toetaks M23 mässulisi; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid kehtestaksid üleilmse inimõiguste rikkumiste eest määratavate sanktsioonide mehhanismi kaudu sanktsioonid Kongo DV idaosas inimõiguste rikkumiste toimepanijate suhtes; nõuab M23 kõrgema astme komandöridele kehtestatud sanktsioonide säilitamist ja laiendamist nii, et neid kohaldataks ka isikutele, kes on hiljuti süüdi mõistetud tõsiste väärkohtlemiste eest, ning kõrgetele ametnikele selles piirkonnas, kes on relvarühmituse toime pandud kuritarvitustes kaasosalised;

5.  väljendab sügavat muret kõigi ohtude ning inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste pärast, mida naised ja tüdrukud relvakonfliktis kogevad, ning tunnistab, et naised ja tütarlapsed on eriti ohustatud, kuna nad on sageli otseseks sihtmärgiks ja suurenenud vägivallaohus nii konflikti- kui ka konfliktijärgsetes olukordades, mis takistab nende osalemist rahuprotsessis; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus tõhustaks pingutusi, et lõpetada seksuaalne ja sooline vägivald Kongo DV idaosa relvakonfliktides, kaitsta ohvreid, teha lõpp kuritegude toimepanijate karistamatusele ning tagada kannatanutele õiguskaitse, hüvitiste ja heastamise kättesaadavus;

6.  nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus astuks konkreetseid samme jätkuva vägivalla peatamiseks, eelkõige innustades dialoogi ja vägivallavabade lahenduste edendamist ning toetades Angola presidendi João Lourenço algatatud piirkondlikku vahendusprotsessi – Luanda protsessi; rõhutab, et kõik Ida-Aafrika Ühenduse (EAC), Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) ja Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelise konverentsi (ICGLR) osalisriigid peavad järgima Ida-Aafrika riigipeade kohtumise ja Luanda vahendusprotsessi abil kokku lepitud põhimõtteid; rõhutab kindlalt vajadust piiriülese koostöö järele Ida-Aafrika järvede piirkonnas;

7.  nõuab, et laiemate julgeolekusektori reformimise püüete raames loodaks ametlik kontrollimehhanism, millega saaks uurida neid, keda tuleks ametist tagandada, ja tagada, et julgeolekujõud tegutsevad kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse standarditega;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon ja ELi liikmesriigid tagaksid, et tulevane ELi Ida-Aafrika järvede piirkonna strateegia kajastaks õigesti arvukaid ja tõsiseid inimõiguste alaseid ja humanitaarprobleeme nii riigi kui ka piirkondlikul tasandil, eelkõige Kongo DVs;

9.  kutsub Kongo DV naaberriike üles tõhustama pingutusi, et võidelda nende riikide kaudu toimuva konfliktipiirkonnast pärit mineraalide salakaubaveo ja konflikti õhutava ebaseadusliku loodusvaradega kauplemise vastu; rõhutab, kui oluline on teha täiendavaid pingutusi, et lõpetada loodusvaradega, muu hulgas kulla ja looduslikest liikidest saadud toodetega ebaseaduslikult kauplevate relvarühmituste rahastamine; kutsub komisjoni üles hindama määruse (EL) 2017/821 läbivaatamisel selle toimimist ja tulemuslikkust;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, ÜRO peasekretärile, Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning teiste Ida-Aafrika Ühenduse riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 130, 19.5.2017, lk 1.
(2) ELT L 209, 14.6.2021, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika