Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0507/2022

Debatter :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Omröstningar :

PV 24/11/2022 - 5.10

Antagna texter :

P9_TA(2022)0419

Antagna texter
PDF 125kWORD 46k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2022 om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo (2022/2957(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 10 oktober 2022 från FN:s generalsekreterare om barn och väpnad konflikt i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Cedaw),

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid och dess tilläggsprotokoll från 1977 och 2005,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen av den 10 december 1948 om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter,

–  med beaktande av OHCHR-MONUSCO-rapporten från juli 2020 om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som begåtts av de allierade demokratiska styrkornas väpnade grupp och av medlemmar av försvars- och säkerhetsstyrkorna i territoriet Beni i provinsen Nordkivu och territorierna Irumu och Mambasa i provinsen Ituri, mellan den 1 januari 2019 och den 31 januari 2020,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 juli 2022 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, om situationen i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 av den 9 juni 2021 om inrättande av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen(2),

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Säkerhetssituationen i Demokratiska republiken Kongo fortsätter att försämras, särskilt i landets nordöstra del, på grund av väpnade utländska och inhemska grupper, däribland M23 med kopplingar till Rwanda. Vissa rebellgrupper har kopplingar till Uganda och Burundi, har rapporterats vara lojala mot IS och har varit inblandade i flera massakrer, vilket har lett till att tusentals civila fördrivits, och det finns uppgifter på att väpnade grupper har rekryterat barn och gjort sig skyldiga till omfattande sexuellt och könsrelaterat våld.

B.  Sedan den 20 oktober 2022 har M23:s framryckningar lett till att tusentals människor fördrivits från Rutshuru till Kanyaruchinya och Kibati, norr om staden Goma, och till Lubero, vilket har inneburit en ökning av de sex miljoner personer som redan är internflyktingar.

C.  Sedan den 20 oktober 2022 har uppskattningsvis 183 000 människor, främst kvinnor och barn, fördrivits, vilket betyder att det totala antalet civila i landets östra del uppgår till över 232 000. 2,4 miljoner kongolesiska barn under fem år lider av akut undernäring Många barn har separerats från sina föräldrar och vårdnadshavare i samband med att människor har flytt rebellattacker. Enligt uppskattning behöver 7,5 miljoner människor för närvarande hjälp och saknar tillgång till vatten och sanitetsanläggningar.

D.  Under två årtionden har Demokratiska republiken Kongos östra provinser, Ituri och Kivu, befunnit sig i en cyklisk konflikt präglad av massakrer på civila och våld som utförs av väpnade grupper, samtidigt som de statliga myndigheterna inte har lyckats ställa icke-statliga grupper till svars för tidigare brott.

E.  I oktober 2022 rapporterades det att i den senaste konflikten med M23-rebeller har kongolesiska försvarsenheter och deras allierade gjort sig skyldiga till massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Allvarliga övergrepp i form av barnarbete har också rapporterats.

F.  Journalister som bevakar konflikten utsätts för allt fler trakasserier, hot och gripanden.

G.  Luandaprocessen, som stöds av Angola, syftar till att medla mellan Demokratiska republiken Kongo och Rwanda i den konflikt som pågår i östra Demokratiska republiken Kongo. Östafrikanska gemenskapen (EAC), i vilken Demokratiska republiken Kongo blev medlem i mars 2022, har inlett en tvåspårsprocess för att få ett slut på den instabila situationen i östra Kongo: politiska diskussioner med rebellgrupper som har uttryckt en vilja att sluta strida och lägga ned vapnen, i kombination med utplacering av en östafrikansk militär styrka.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det upptrappade våldet och den alarmerande och försämrade humanitära situationen i Demokratiska republiken Kongo, som framför allt orsakas av väpnade konflikter i de östra provinserna. Parlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv och uttrycker sin medkänsla med folket i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet beklagar djupt att konflikten har lett till att uppskattningsvis 27 miljoner kongoleser är i behov av humanitärt bistånd och att antalet internflyktingar i Demokratiska republiken Kongo stiger, med upp till sex miljoner som antas ha fördrivits hittills, däribland 515 000 flyktingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och andra internationella partner att tillhandahålla humanitärt bistånd till regionen. Parlamentet insisterar på att EU-finansierat humanitärt bistånd bör riktas till att hjälpa utsatta människor, såsom personer som överlevt sexuellt våld, och till att förbättra de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att öka sitt utvecklingsbistånd och humanitära bistånd till Demokratiska republiken Kongo för programperioden 2021–2027. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att tillåta och underlätta humanitärt tillträde för alla behövande, och att göra det möjligt för fördrivna personer att frivilligt och säkert återvända hem.

3.  Europaparlamentet fördömer skarpt de väpnade gruppernas pågående brutala övergrepp. Parlamentet uppmanar den väpnade M23-gruppen att dra sig tillbaka från sina positioner och lägga ned vapnen, och uppmanar alla väpnade grupper i regionen att på nytt ansluta sig till den interkongolesiska dialogen (Nairobiprocessen) för att förbereda avväpning, demobilisering och återintegrering i samhället. Parlamentet uppmanar alla statliga aktörer i regionen att helt sluta samarbeta med M23 och andra väpnade grupper i regionen. Parlamentet uppmanar med kraft alla berörda regeringar att se till att en politisk lösning inte betyder amnesti för dem som gjort sig skyldiga till allvarliga internationella brott och att M23-befälhavare som har begått övergrepp inte får integreras i Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Rwanda att inte stödja M23-rebellerna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att införa sanktioner mot förövare av människorättskränkningar i östra Demokratiska republiken Kongo genom den globala sanktionsmekanismen för mänskliga rättigheter. Parlamentet begär att sanktionerna mot högre M23-befälhavare ska upprätthållas och utvidgas till att omfatta de som nyligen gjort sig skyldiga till allvarliga övergrepp samt högre tjänstemän från hela regionen som är delaktiga i den väpnade gruppens övergrepp.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över alla de hot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som kvinnor och flickor utsätts för i väpnade konflikter, och erkänner att kvinnor och flickor är särskilt utsatta eftersom man ofta inriktar sig på just dem, och de löper större risk att utsättas för våld i konfliktsituationer och situationer efter konflikter, vilket hindrar dem från att delta i fredsprocesser. Parlamentet uppmanar med kraft det internationella samfundet att öka sina insatser för att utrota det gissel som sexuellt och könsrelaterat våld utgör i väpnade konflikter i östra Demokratiska republiken Kongo, att skydda offren, att sätta stopp för straffriheten för förövarna och att garantera överlevande tillgång till rättslig prövning, ersättning och gottgörelse.

6.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att vidta konkreta åtgärder för att stoppa det pågående våldet, särskilt genom att uppmuntra till dialog och icke‑våldsamma lösningar, och genom att stödja den regionala medlingsprocessen, Luandaprocessen, som initierats av Angolas president João Lourenços. Parlamentet betonar att alla stater som är parter i Östafrikanska gemenskapen (EAC), Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och den internationella konferensen om området kring de stora sjöarna måste upprätthålla de principer som överenskommits av konklaven av östafrikanska statschefer och i Luandaprocessen. Parlamentet understryker med eftertryck behovet av gränsöverskridande samarbete i området kring de afrikanska stora sjöarna.

7.  Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en formell prövningsmekanism som en del av allmänna insatser för att reformera säkerhetssektorn, i syfte att undersöka kandidater som ska avsättas och se till att säkerhetsstyrkorna agerar på ett sätt som är förenligt med internationella mänskliga rättigheter och allmängiltiga människorättsnormer.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och EU:s medlemsstater att se till att den kommande EU-strategin för de afrikanska stora sjöarna på ett adekvat sätt återspeglar de många och allvarliga utmaningarna vad gäller mänskliga rättigheter och humanitära frågor på både landsnivå och regional nivå, särskilt i Demokratiska republiken Kongo.

9.  Europaparlamentet uppmanar de länder som gränsar till Demokratiska republiken Kongo att öka sina ansträngningar för att bekämpa smuggling av konfliktmineraler genom sina länder och den olagliga handeln med naturresurser som underblåser konflikten. Parlamentet betonar vikten av ytterligare insatser för att stoppa finansieringen av väpnade grupper som är inblandade i den olagliga handeln med naturresurser, även guld och produkter av vilda djur och växter. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma effekterna och effektiviteten av förordning (EU) 2017/821 i sin översyn av denna förordnings funktion och ändamålsenlighet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Afrikanska unionen, AVS-EU-ministerrådet, den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, FN:s generalsekreterare, Demokratiska republiken Kongos regering och parlament samt andra länder i Östafrikanska gemenskapen.

(1) EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.
(2) EUT L 209, 14.6.2021, s. 1.

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy