Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0511/2022

Внесени текстове :

B9-0511/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0422

Приети текстове
PDF 143kWORD 48k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Оценка на спазването от страна на Унгария на условията, свързани с принципите на правовата държава в съответствие с Регламента относно обвързаността с условия, и актуално състояние на унгарския МВУ
P9_TA(2022)0422B9-0511/2022

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно оценката на спазването от страна на Унгария на условията, свързани с принципите на правовата държава в съответствие с Регламента относно обвързаността с условия, и актуално състояние на унгарския МВУ (2022/2935(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“),

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), по-специално член 2, член 4, параграф 3 и член 7, параграф 1 от него,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид международните договори за правата на човека на Организацията на обединените нации и на Съвета на Европа,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(1) („Регламента относно обвързаността с условия“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(2),

–  като взе предвид Регламент (EС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика(3),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 3 юни 2021 г. по дело C-650/18, с което се отхвърля жалбата на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г. за задействане на процедурата за установяване на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, на които се основава Европейският съюз(4),

–  като взе предвид главата, посветена на Унгария, в годишните доклади на Комисията относно върховенството на закона, и по-специално този за 2021 г. и 2022 г.,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на ЕС,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално тези от 15 септември 2022 г. относно предложението за решение на Съвета за констатиране, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС, на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(5), от 9 юни 2022 г. относно принципите на правовата държава и потенциалното одобрение на полския национален план за възстановяване(6), от 5 май 2022 г. относно текущите изслушвания съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и Унгария(7), от 10 март 2022 г. относно принципите на правовата държава и последиците от решението на Съда на ЕС(8), от 8 юли 2021 г. относно нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени(9), от 10 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия(10),

–  като взе предвид писменото уведомление, изпратено от Комисията до унгарското правителство на 27 април 2022 г. в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента относно обвързаността с условия,

–  като взе предвид коригиращите мерки, представени от унгарското правителство на Комисията с писмо от 22 август 2022 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 18 септември 2022 г. за решение за изпълнение на Съвета относно мерки за защита на бюджета на Съюза срещу нарушения на принципите на правовата държава в Унгария (COM(2022)0485);

–  като взе предвид класирането на Унгария в индекса за върховенството на закона на World Justice Project (73-то място от 140 държави и последно в ЕС, Европейската асоциация за свободна търговия и региона на Северна Америка),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, посочени в член 2 от ДЕС, отразени в Хартата и залегнали в международните договори за правата на човека; като има предвид, че тези ценности, които са общи за държавите членки и които всички държави членки подкрепят доброволно, представляват основата на правата, с които се ползват лицата, живеещи в Съюза;

Б.  като има предвид, че мерките съгласно Регламента относно обвързаността с условия могат да бъдат приложени от Комисията, когато нарушенията на принципите на правовата държава пряко засягат или има сериозна опасност да засегнат доброто финансово управление на Съюза;

В.  като има предвид, че на 18 септември 2022 г. Комисията представи мерки за защита на бюджета съгласно Регламента относно обвързаността с условия чрез предложение за решение за изпълнение на Съвета, гарантиращо защитата на финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на принципите на правовата държава в Унгария, със спиране на 65% от бюджетните кредити за поети задължения за три програми в рамките на политиката на сближаване или, ако е приложимо, одобряването на трите програми, както и забрана за поемане на правни задължения с тръстове в обществен интерес за програми, изпълнявани при пряко и непряко управление;

Г.  като има предвид, че коригиращите мерки, приети от унгарското правителство, не са достатъчни, за да докажат, че нарушенията на принципите на правовата държава в Унгария вече не засягат или не създават сериозна опасност от накърняване на доброто финансово управление на бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Съюза, нито са подходящи за отстраняване на ограничения набор от недостатъци, които Комисията избра да разгледа в проекта на решение за изпълнение на Съвета, и като има предвид, че дори пълното им прилагане изглежда малко вероятно да е подходящо за отстраняване на нарушенията на принципите на правовата държава, които засягат или има сериозен риск да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС в Унгария; като има предвид, че тези коригиращи мерки няма да отстранят други нарушения на принципа на правовата държава в Унгария извън обхвата на регламента;

Д.  като има предвид, че Унгария реши да не участва в засиленото сътрудничество за създаването на Европейска прокуратура;

1.  приветства решението за задействане на Регламента относно обвързаността с условия в случая на Унгария, макар и след голямо забавяне и с твърде ограничен обхват;

2.  счита, че 17-те мерки, договорени от Комисията и унгарското правителство, не са достатъчни за справяне със съществуващия системен риск за финансовите интереси на ЕС;

3.  призовава Комисията да посочи в своята оценка продължаващия риск и да запази необходимостта от коригиращи мерки, за да може Съветът да одобри с квалифицирано мнозинство предложението на Комисията от 18 септември 2022 г. за решение за изпълнение на Съвета относно мерки за защита на бюджета на Съюза срещу нарушения на принципите на правовата държава в Унгария;

4.  призовава Съвета да приеме мерките съгласно Регламента относно обвързаността с условия, както беше предложено от Комисията на 18 септември 2022 г., и да отмени приетите мерки едва след като бъдат налице доказателства, че условията за приемане на мерките вече не са изпълнени, а именно, че коригиращите мерки, приети от унгарското правителство, са имали устойчив ефект на практика, и по-специално че не е регистрирано отстъпление по отношение на вече приетите мерки; подчертава, че ако тези мерки бъдат отменени в бъдеще, Съюзът следва да пристъпи към финансова корекция;

5.  призовава Комисията да предприеме незабавни действия съгласно регламента за обвързаността с условия по отношение на други нарушения на принципите на правовата държава, особено онези, които се отнасят до независимостта на съдебната система и на други основания, посочени в писмото, изпратено от Комисията до Унгария на 19 ноември 2021 г.;

6.  изразява съжаление относно факта, че унгарските органи продължават да злоупотребяват с правилото на ЕС за единодушие, за да блокират ключови решения, с цел оказване на натиск върху Комисията и Съвета за освобождаването на средства на ЕС, като по този начин се забавя пакетът от 18 милиарда евро помощ за Украйна и глобалната минимална ставка на корпоративния данък; призовава Комисията и Съвета да гарантират, че това няма да окаже въздействие върху техните решения във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и обвързаността с условия във връзка с принципите на правовата държава;

7.  подновява призива си към Комисията да гарантира, че крайните получатели или бенефициери на средства на ЕС няма да бъдат лишени от тези средства в случай на налагане на мерки съгласно механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, както е посочено в член 5, параграфи 4 и 5 от регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава; призовава Комисията да намери начини за разпределяне на средствата на ЕС чрез местните правителства и НПО, ако съответното правителство не сътрудничи по отношение на недостатъците при прилагането на принципите на правовата държава;

8.  припомня, че целта на плана за възстановяване и устойчивост е да стимулира възстановяването и устойчивостта в ЕС и неговите държави членки, включително Унгария; изразява съжаление във връзка с факта, че поради действията на унгарското правителство финансирането по линия на МВУ все още не е достигнало до хората и регионите на Унгария, нито до местните органи на управление или организациите на гражданското общество, докато останалите 26 плана по МВУ са одобрени; отбелязва, че съществува риск от злоупотреба със средства по линия на МВУ, и отново призовава Комисията да се въздържа от даване на положителна оценка на плана на Унгария, докато тя не изпълни изцяло всички препоръки в областта на принципите на правовата държава и докато не изпълни всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека; очаква от Комисията да изключи всички рискове за това програмите в рамките на политиката на сближаване да допринасят за злоупотреба със средства на ЕС или за нарушения на принципите на правовата държава, преди да одобри споразуменията за партньорство и програмите в областта на политиката на сближаване;

9.  изразява съжаление по повод на липсата на информация, предоставена на Парламента, във връзка с преговорите между Комисията и унгарските органи; очаква Комисията да информира Парламента бързо и редовно за всички съответни събития; отбелязва значението на прозрачността и за европейските граждани, включително унгарските граждани, за които залогът е невероятно висок;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1
(2) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.
(3) ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159.
(4) Решение от 3 юни 2021 г., Унгария/Парламент, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(5) Приети текстове, P9_TA(2022)0324.
(6) Приети текстове, P9_TA(2022)0240.
(7) Приети текстове, P9_TA(2022)0204.
(8) ОВ C 347, 9.9.2022 г., стр. 168.
(9) ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 218.
(10) ОВ C 67, 8.2.2022 г., стр. 86.

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност