Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0511/2022

Předložené texty :

B9-0511/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0422

Přijaté texty
PDF 136kWORD 47k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Posouzení dodržování podmínek v oblasti právního státu podle nařízení o podmíněnosti ze strany Maďarska a aktuální stav maďarského plánu pro oživení a odolnost
P9_TA(2022)0422B9-0511/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o posouzení dodržování podmínek v oblasti právního státu podle nařízení o podmíněnosti ze strany Maďarska a aktuálním stavu maďarského plánu pro oživení a odolnost (2022/2935(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), zejména na článek 2, čl. 4 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 této smlouvy,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a na protokoly k této úmluvě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na mezinárodní dohody Organizace spojených národů a Rady Evropy o lidských právech,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie(1) (nařízení o podmíněnosti),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky(3),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) ze dne 3. června 2021 ve věci C-650/18, kterým se zamítá žaloba Maďarska proti usnesení Parlamentu ze dne 12. září 2018, jímž se zahájil postup k zjištění, zda existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty, na nichž je založena Evropská unie(4),

–  s ohledem na kapitoly týkající se Maďarska ve výročních zprávách Komise o právním státu, zejména na tyto kapitoly z roku 2021 a 2022,

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 15. září 2022 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU stanovuje, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Unie založena(5), ze dne 9. června 2022 o právním státu a případném schválení polského národního plánu pro oživení(6), ze dne 5. května 2022 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska(7), ze dne 10. března 2022 o právním státu a důsledcích rozsudku Soudního dvora(8), ze dne 8. července 2021 o porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku legislativních změn přijatých maďarským parlamentem(9), ze dne 10. června 2021 o stavu právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení o podmíněnosti (EU, Euratom) 2020/2092(10),

–  s ohledem na písemné oznámení, které Komise zaslala maďarské vládě dne 27. dubna 2022 v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení o podmíněnosti,

–  s ohledem na nápravná opatření, která maďarská vláda představila v dopise Komisi ze dne 22. srpna 2022,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 18. září 2022 na prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku (COM(2022)0485),

–  s ohledem na pořadí Maďarska v indexu právního státu v roce 2022 (73. ze 140 zemí a poslední mezi zeměmi EU, Evropského sdružení volného obchodu a Severní Ameriky),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o EU, odrážejí se v Listině a jsou součástí mezinárodních dohod o lidských právech; vzhledem k tomu, že tyto společné hodnoty, které se všechny členské státy dobrovolně zavázaly dodržovat, tvoří základ práv, jichž požívají osoby žijící v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že opatření podle nařízení o podmíněnosti může Komise uplatnit, pokud porušování zásad právního státu v členském státě přímo ovlivňuje nebo vážně ohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že dne 18. září 2022 předložila Komise opatření na ochranu rozpočtu podle nařízení o podmíněnosti, a to prostřednictvím návrhu prováděcího rozhodnutí Rady zajišťujícího ochranu finančních zájmů EU před porušením zásad právního státu v Maďarsku, přičemž bylo pozastaveno 65 % závazků pro tři programy v rámci politiky soudržnosti nebo případně schválení těchto tří programů i zákaz přijímat právní závazky se svěřenskými fondy veřejného zájmu pro programy prováděné v rámci přímého a nepřímého řízení;

D.  vzhledem k tomu, že nápravná opatření přijatá maďarskou vládou nepostačují k tomu, aby prokázala, že porušování zásad právního státu v Maďarsku již neovlivňuje nebo vážně neohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie, a tato nápravná opatření nejsou ani dostatečná k nápravě omezeného souboru nedostatků, které se Komise rozhodla řešit v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, a vzhledem k tomu, že se rovněž zdá nepravděpodobné, že by jejich plné provádění napravilo porušování zásad právního státu, které má dopad na řádné finanční řízení rozpočtu EU v Maďarsku nebo které by jej mohlo vážně ohrozit; vzhledem k tomu, že tato nápravná opatření by nenapravila jiná porušení zásad právního státu v Maďarsku nad rámec působnosti tohoto nařízení;

E.  vzhledem k tomu, že se Maďarsko rozhodlo neúčastnit se posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce;

1.  vítá rozhodnutí zahájit v případě Maďarska postup podle nařízení o podmíněnosti, ač k tomu dochází po dlouhém zpoždění a s příliš omezeným rozsahem;

2.  je toho názoru, že 17 opatření vyjednaných Komisí a maďarskou vládou k řešení stávajícího systémového rizika pro finanční zájmy EU nestačí;

3.  vyzývá Komisi, aby ve svém posouzení poukázala na přetrvávající riziko a ponechala potřebu nápravných opatření s cílem poskytnout Radě důvody k tomu, aby mohla kvalifikovanou většinou schválit návrh Komise ze dne 18. září 2022 na prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku;

4.  vyzývá Radu, aby přijala opatření podle nařízení o podmíněnosti, jak to dne 18. září 2022 Komise navrhla, a aby přijatá opatření zrušila až poté, co budou poskytnuty důkazy, že podmínky vedoucí k přijetí opatření již neplatí, konkrétně že nápravná opatření přijatá maďarskou vládou mají v praxi udržitelný účinek a zejména, že u již přijatých opatření nebylo zaznamenáno žádné zhoršení; zdůrazňuje, že pokud budou tato opatření v budoucnu zrušena, měla by Unie přikročit k finanční opravě;

5.  vyzývá Komisi, aby na základě nařízení o podmíněnosti okamžitě přijala opatření v souvislosti s dalšími případy porušování zásad právního státu, zejména pokud jde o případy související s nezávislostí soudnictví a dalšími důvody uvedenými v dopise, který Komise dne 19. listopadu 2021 zaslala Maďarsku;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že maďarské orgány nadále zneužívají pravidlo jednomyslnosti EU, aby blokovaly klíčová rozhodnutí s cílem vyvíjet tlak na Komisi a Radu, aby uvolnily finanční prostředky EU, kvůli čemuž se zpožďuje balíček pomoci ve výši 18 miliard EUR pro Ukrajinu a globální minimální sazba daně z příjmů právnických osob; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že toto jednání nebude mít žádný dopad na jejich rozhodnutí týkající se Nástroje pro oživení a odolnost a podmíněnosti právního státu;

7.  opakovaně vyzývá Komisi k zajištění toho, aby koneční příjemci nebo jiní příjemci finančních prostředků EU nebyli zbaveni financování v případě, že jsou uplatněna opatření v rámci mechanismu podmíněnosti dodržováním zásad právního státu, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 4 a 5 nařízení o podmíněnosti; vyzývá Komisi, aby nalezla způsoby, jak finanční prostředky EU rozdělit prostřednictvím místních samospráv a nevládních organizací v případě, že dotčená vláda nebude spolupracovat, pokud jde o nedostatky v oblasti právního státu;

8.  připomíná, že účelem Nástroje pro oživení a odolnost je podpořit oživení a odolnost v EU a jejích členských státech včetně Maďarska; vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku kroků maďarské vlády se finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost k občanům a regionům Maďarska ani k místním orgánům či organizacím občanské společnosti dosud nedostaly, zatímco dalších 26 plánů Nástroje pro oživení a odolnost bylo schváleno; konstatuje, že existuje riziko zneužití finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, a opakuje svou výzvu Komisi, aby se neudělila pozitivní posouzení maďarskému plánu, dokud Maďarsko plně nesplní všechna doporučení pro oblast právního státu a dokud neprovede všechny příslušné rozsudky Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva; očekává, že Komise před schválením dohod o partnerství a programů v rámci politiky soudržnosti vyloučí veškerá rizika, která přispívají ke zneužívání finančních prostředků EU nebo k porušování zásad právního státu;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že Parlament nedostává k dispozici informace o jednáních mezi Komisí a maďarskými orgány; očekává, že Komise bude Parlament o jakémkoli relevantním vývoji včasně a pravidelně informovat; poukazuje na význam transparentnosti i pro evropské občany včetně maďarských občanů, pro něž je v sázce neuvěřitelně mnoho;

10.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.
(3) Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159.
(4) Rozsudek ze dne 3. června 2021, Maďarsko v. Evropský parlament, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2022)0324.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2022)0240.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2022)0204.
(8) Úř. věst. C 347, 9.9.2022, s. 168.
(9) Úř. věst. C 99, 1.3.2022, s. 218.
(10) Úř. věst. C 67, 8.2.2022, s. 86.

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí