Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0511/2022

Pateikti tekstai :

B9-0511/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2022 - 5.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0422

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
Vertinimas, ar Vengrija laikosi Sąlygų reglamente nustatytų sąlygų dėl teisinės valstybės, ir Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dabartinė padėtis
P9_TA(2022)0422B9-0511/2022

2022 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vertinimo, ar Vengrija laikosi Sąlygų reglamente nustatytų sąlygų dėl teisinės valstybės, ir Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dabartinės padėties (2022/2935(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), ypač į jos 2 straipsnį, 4 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir į jos protokolus,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos tarptautines sutartis žmogaus teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo(1) (Sąlygų reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė(2),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 2021 m. birželio 3 d. sprendimą byloje C-650/18, kuriuo atmetamas Vengrijos ieškinys dėl 2018 m. rugsėjo 12 d. Parlamento rezoliucijos, kuria pradedama procedūra, skirta nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijos metinėse teisinės valstybės principo taikymo ataskaitose, ypač 2021 m. ir 2022 m. ataskaitose, pateiktus šalių skyrius dėl Vengrijos,

–  atsižvelgdamas į ESTT teismo praktiką,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, visų pirma į 2022 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį nustatoma, jog esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija gali šiurkščiai pažeisti vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga(5), 2022 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės ir galimo Lenkijos nacionalinio ekonomikos gaivinimo plano patvirtinimo(6), 2022 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos(7), 2022 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės principo ir ES Teisingumo Teismo sprendimo pasekmių(8), 2021 m. liepos 8 d. rezoliuciją dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimų Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų(9) ir 2021 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės padėties Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymo(10),

–  atsižvelgdamas į rašytinį pranešimą, kurį 2022 m. balandžio 27 d. Komisija išsiuntė Vengrijos vyriausybei pagal Sąlygų reglamento 6 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į taisomąsias priemones, apie kurias Vengrijos vyriausybė 2022 m. rugpjūčio 22 d. laišku pranešė Komisijai,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 18 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl priemonių Sąjungos biudžetui apsaugoti nuo teisinės valstybės principų pažeidimų Vengrijoje (COM(2022)0485),

–  atsižvelgdamas į Vengrijos vietą pagal Pasaulio teisingumo projekto 2022 m. teisinės valstybės indeksą (73 vieta iš 140 šalių ir paskutinė iš ES, Europos laisvosios prekybos asociacijos ir Šiaurės Amerikos regiono šalių),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, vertybėmis, kaip išdėstyta ES sutarties 2 straipsnyje ir Chartijoje bei įtvirtinta pagrindinėse tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse; kadangi šios vertybės, kurios yra bendros valstybėms narėms ir kurių laikytis visos valstybės narės įsipareigojo laisva valia, yra teisių, kuriomis naudojasi Sąjungos gyventojai, pamatas;

B.  kadangi Komisija gali įgyvendinti priemones pagal Sąlygų reglamentą, kai teisinės valstybės principų pažeidimai daro tiesioginį poveikį patikimam Sąjungos finansų valdymui arba kelia didelę riziką, kad toks poveikis bus daromas;

C.  kadangi 2022 m. rugsėjo 18 d. Komisija pasiūlė biudžeto apsaugos priemones pagal Sąlygų reglamentą, pateikdama pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo užtikrinama ES finansinių interesų apsauga nuo teisinės valstybės principų pažeidimų Vengrijoje, sustabdant 65 proc. įsipareigojimų trims programoms pagal sanglaudos politiką vykdymą arba, jei taikytina, trijų programų patvirtinimą, taip pat uždraudžiant prisiimti teisinius įsipareigojimus viešojo intereso patikos fondams dėl programų, įgyvendinamų tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu;

D.  kadangi Vengrijos vyriausybės priimtų taisomųjų priemonių nepakanka, kad būtų įrodyta, jog teisinės valstybės principų pažeidimai Vengrijoje nebedaro poveikio patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių interesų apsaugai arba nekelia didelės tokio poveikio rizikos, taip pat nėra tinkamos tam, kad būtų pašalinti keli trūkumai, kuriuos Komisija nusprendė aptarti Tarybos įgyvendinimo sprendimo projekte, ir kadangi nepanašu, kad net visiškai jas įgyvendinus būtų tinkamai pašalinti teisinės valstybės principo pažeidimai, darantys arba galintys daryti poveikį patikimam ES biudžeto finansų valdymui Vengrijoje; kadangi šios taisomosios priemonės nepadės ištaisyti kitų teisinės valstybės principo pažeidimų Vengrijoje, kurie nepatenka į reglamento taikymo sritį;

E.  kadangi Vengrija nusprendė nedalyvauti tvirtesniame bendradarbiavime steigiant Europos prokuratūrą;

1.  palankiai vertina sprendimą pradėti taikyti Sąlygų reglamentą Vengrijos atveju, nors ir po ilgo delsimo ir pernelyg ribotos taikymo srities;

2.  laikosi nuomonės, kad 17 priemonių, dėl kurių derėjosi Komisija ir Vengrijos vyriausybė, yra nepakankamos siekiant pašalinti esamą sisteminę riziką ES finansiniams interesams;

3.  ragina Komisiją savo vertinime atkreipti dėmesį į tai, kad rizika toliau išlieka, ir patvirtinti, kad taisomąsias priemones reikia vykdyti toliau, siekiant suteikti pagrindą Tarybai kvalifikuota balsų dauguma patvirtinti 2022 m. rugsėjo 18 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Sąjungos biudžeto apsaugos nuo teisinės valstybės principų pažeidimų Vengrijoje priemonių;

4.  ragina Tarybą patvirtinti priemones pagal Sąlygų reglamentą, kaip Komisija pasiūlė 2022 m. rugsėjo 18 d., ir priimtas priemones atšaukti tik gavus įrodymų, kad priemonių priėmimo sąlygos nebetenkinamos, t. y. kad Vengrijos vyriausybės priimtos taisomosios priemonės turėjo tvarų praktinį poveikį ir, visų pirma, nebuvo užregistruota jokio jau priimtų priemonių regreso; pabrėžia, kad jei ateityje šios priemonės bus atšauktos, Sąjunga turėtų atlikti finansines pataisas;

5.  ragina Komisiją nedelsiant pagal Sąlygų reglamentą imtis veiksmų dėl kitų teisinės valstybės principo pažeidimų, visų pirma susijusių su teismų sistemos nepriklausomumu, ir kitų pagrindų, išdėstytų Komisijos 2021 m. lapkričio 19 d. Vengrijai nusiųstame rašte;

6.  apgailestauja dėl to, kad Vengrijos valdžios institucijos ir toliau piktnaudžiauja ES vienbalsiškumo taisykle, siekdamos blokuoti itin svarbius sprendimus ir daryti spaudimą Komisijai ir Tarybai skirti ES lėšas, taip atidedant 18 mlrd. EUR paramos Ukrainai priemonių paketo skyrimą ir visuotinio minimalų pelno mokesčio tarifo taikymą; ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad tai neturėtų jokio poveikio jos sprendimams, susijusiems su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP) ir teisinės valstybės sąlygomis;

7.  pakartoja savo raginimą Komisijai užtikrinti, kad galutiniai ES lėšų ar paramos gavėjai neprarastų šių lėšų tuo atveju, kai taikomos priemonės pagal teisinės valstybės sąlygų mechanizmą, kaip nustatyta Sąlygų reglamento 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse; ragina Komisiją rasti būdų, kaip paskirstyti ES lėšas per vietos valdžios institucijas ir NVO, jei atitinkama vyriausybė nebendradarbiauja teisinės valstybės principo įgyvendinimo trūkumų klausimu;

8.  primena, kad EGADP tikslas yra skatinti ES ir jos valstybių narių, įskaitant Vengriją, ekonomikos atsigavimą ir didinti jų atsparumą; apgailestauja dėl to, kad dėl veiksmų, kurių ėmėsi Vengrijos vyriausybė, EGADP finansavimas dar nepasiekė nei Vengrijos gyventojų ir regionų, nei vietos valdžios institucijų ar pilietinės visuomenės organizacijų, nors kiti 26 EGADP planai buvo patvirtinti; pažymi, kad esama rizikos, jog lėšos pagal EGADP bus pasisavintos, ir pakartoja savo raginimą Komisijai susilaikyti nuo teigiamo Vengrijos plano vertinimo tol, kol ji visapusiškai neįvykdys visų rekomendacijų teisinės valstybės srityje ir kol ji neįgyvendins visų atitinkamų ESTT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų; tikisi, kad prieš patvirtindama partnerystės susitarimus ir sanglaudos politikos programas Komisija pašalins bet kokią riziką, kad sanglaudos politikos programomis gali būti prisidėta prie netinkamo ES lėšų panaudojimo arba teisinės valstybės principo pažeidimų;

9.  apgailestauja, kad Parlamentui teikiama nepakankamai informacijos apie Komisijos ir Vengrijos valdžios institucijų derybas; tikisi, kad Komisija greitai ir reguliariai informuos Parlamentą apie visus svarbius pokyčius; atkreipia dėmesį į tai, kad skaidrumas svarbus ir Europos piliečiams, įskaitant Vengrijos piliečius, kurių interesai ypatingai paliečiami;

10.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1.
(2) OL L 57, 2021 2 18, p. 17.
(3) OL L 231, 2021 6 30, p. 159.
(4) 2021 m. birželio 3 d. Sprendimas Vengrija / Parlamentas, C‑650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0324.
(6) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0240.
(7) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0204.
(8) OL C 347, 2022 9 9, p. 168.
(9) OL C 99, 2022 3 1, p. 218.
(10) OL C 67, 2022 2 8, p. 86.

Atnaujinta: 2023 m. kovo 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika