Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0511/2022

Ingivna texter :

B9-0511/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2022 - 5.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0422

Antagna texter
PDF 127kWORD 46k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Bedömning av Ungerns efterlevnad av de rättsstatliga villkoren enligt villkorlighetsförordningen och läget beträffande Ungerns återhämtnings- och resiliensplan
P9_TA(2022)0422B9-0511/2022

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2022 om bedömning av Ungerns efterlevnad av de rättsstatliga villkoren enligt villkorlighetsförordningen och läget beträffande Ungerns återhämtnings- och resiliensplan (2022/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2, 4.3 och 7.1,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt protokollen till denna,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s och Europarådets internationella människorättsfördrag,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten(1) (förordningen om villkorlighet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik(3),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 3 juni 2021 i mål C‑650/18 om ogillande av Ungerns talan mot parlamentets resolution av den 12 september 2018 om att fastställa huruvida det föreligger en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av unionens värden av en medlemsstat(4),

–  med beaktande av landskapitlen om Ungern i kommissionens årliga rapporter om rättsstatsprincipen, särskilt från 2021 och 2022,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols rättspraxis,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 15 september 2022 om förslaget till rådets beslut om att enligt artikel 7.1 i EU-fördraget fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden(5), av den 9 juni 2022 om rättsstatsprincipen och det potentiella godkännandet av Polens nationella återhämtningsplan(6), av den 5 maj 2022 om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern(7), av den 10 mars 2022 om rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom(8), av den 8 juli 2021 om överträdelser av unionsrätten och hbtqi-personers rättigheter i Ungern till följd av de lagändringar som antagits av det ungerska parlamentet(9), av den 10 juni 2021 om rättsstatssituationen i EU och tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om villkorlighet(10),

–  med beaktande av det skriftliga meddelande som kommissionen skickade till den ungerska regeringen den 27 april 2022 i enlighet med artikel 6.1 i villkorlighetsförordningen,

–  med beaktande av de korrigerande åtgärder som den ungerska regeringen lade fram för kommissionen genom en skrivelse av den 22 augusti 2022,

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 18 september 2022 om rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern (COM(2022)0485),

–  med beaktande av Ungerns rankning i World Justice Project 2022 State of Law Index (73:e plats av 140 länder och sist i EU, Europeiska frihandelssammanslutningen och Nordamerika),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt artikel 2 i EU-fördraget och såsom återspeglas i stadgan och fastslås i internationella människorättsfördrag. Dessa värden, som är gemensamma för medlemsstaterna och som medlemsstaterna av egen fri vilja ställt upp bakom, utgör grunden för de rättigheter som personer som lever i unionen åtnjuter.

B.  Åtgärderna enligt villkorlighetsförordningen kan genomföras av kommissionen när överträdelser av rättsstatsprinciperna direkt påverkar eller allvarligt riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen i unionen.

C.  Den 18 september 2022 lade kommissionen fram budgetskyddsåtgärder enligt villkorlighetsförordningen genom ett förslag till rådets genomförandebeslut som säkerställer skyddet av EU:s ekonomiska intressen mot överträdelser av rättsstatsprincipen i Ungern, med innehållande av 65 % av åtagandena för tre program inom sammanhållningspolitiken eller, i tillämpliga fall, godkännande av de tre programmen, samt ett förbud mot att ingå rättsliga åtaganden med allmännyttiga truster för program som genomförs genom direkt och indirekt förvaltning.

D.  De korrigerande åtgärder som vidtagits av den ungerska regeringen är inte tillräckliga för att bevisa att överträdelser av rättsstatsprincipen i Ungern inte längre påverkar eller allvarligt riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionens budget eller skyddet av unionens ekonomiska intressen, och de är inte heller tillräckliga för att avhjälpa de begränsade brister som kommissionen valde att ta itu med i utkastet till rådets genomförandebeslut, och inte ens ett fullständigt genomförande förefaller vara tillräckligt för att avhjälpa överträdelser av rättsstatsprincipen som påverkar eller allvarligt riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av EU:s budget i Ungern. Dessa korrigerande åtgärder skulle inte avhjälpa andra överträdelser av rättsstatsprincipen i Ungern, utöver förordningens tillämpningsområde.

E.  Ungern har beslutat att inte delta i det fördjupade samarbetet för att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten.

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att utlösa villkorlighetsförordningen i Ungerns fall, om än efter en lång försening och med ett alltför begränsat tillämpningsområde.

2.  Europaparlamentet anser att de 17 åtgärder som förhandlats fram av kommissionen och den ungerska regeringen inte är tillräckliga för att hantera den befintliga systemrisken för EU:s ekonomiska intressen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin bedömning peka på den fortsatta risken och att bibehålla kravet på korrigerande åtgärder för att ge rådet skäl att med kvalificerad majoritet godkänna kommissionens förslag av den 18 september 2022 till rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatsprincipen i Ungern.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att anta åtgärderna enligt villkorlighetsförordningen, i enlighet med kommissionens förslag av den 18 september 2022, och att upphäva de antagna åtgärderna först efter att ha konstaterat att villkoren för antagande inte längre är uppfyllda, och att de korrigerande åtgärder som den ungerska regeringen antagit alltså har haft en varaktig effekt i praktiken och i synnerhet att ingen försämring har registrerats för redan antagna åtgärder. Parlamentet betonar att om dessa åtgärder upphävs i framtiden bör unionen gå vidare med finansiell korrigering.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta omedelbara åtgärder enligt villkorlighetsförordningen när det gäller andra överträdelser av rättsstatsprincipen, i synnerhet vad gäller rättsväsendets oberoende och de andra grunder som lades fram i kommissionens skrivelse av den 19 november 2021 till Ungern.

6.  Europaparlamentet beklagar att de ungerska myndigheterna fortsätter att missbruka EU:s enhällighetsregel för att blockera viktiga beslut i syfte att pressa kommissionen och rådet att frigöra EU-medel och därmed försena Ukrainas stödpaket på 18 miljarder euro och den globala minimiskattesatsen för företag. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa att detta inte påverkar deras beslut om faciliteten för återhämtning och resiliens eller villkoren för rättsstatsprincipen.

7.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att säkerställa att de slutliga mottagarna eller bidragsmottagarna av EU-medel inte berövas dessa medel i det fall att åtgärder vidtas inom ramen för mekanismen för villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen, i enlighet med artikel 5.4 och 5.5 i villkorlighetsförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att fördela EU-medel via lokala myndigheter och icke-statliga organisationer om den berörda regeringen inte samarbetar när det gäller brister i rättsstatsprincipen.

8.  Europaparlamentet påminner om att syftet med faciliteten för återhämtning och resiliens är att främja återhämtning och resiliens i EU och dess medlemsstater, inbegripet Ungern. Parlamentet beklagar djupt att finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens på grund av den ungerska regeringens åtgärder ännu inte har nått Ungerns befolkning och regioner, lokala myndigheter eller organisationer i det civila samhället, medan de 26 andra planerna för faciliteten för återhämtning och resiliens har godkänts. Parlamentet noterar att det finns en risk för missbruk av medel inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och upprepar sin uppmaning till kommissionen att avstå från att göra en positiv bedömning av Ungerns plan till dess att landet fullt ut har följt alla rekommendationer på rättsstatsområdet och till dess att landet har genomfört alla relevanta domar från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet förväntar sig att kommissionen utesluter alla risker för att program inom ramen för sammanhållningspolitiken bidrar till missbruk av EU-medel eller överträdelser av rättsstatsprincipen innan den godkänner partnerskapsöverenskommelserna och de sammanhållningspolitiska programmen.

9.  Europaparlamentet beklagar bristen på information som parlamentet har tillgång till om förhandlingarna mellan kommissionen och de ungerska myndigheterna. Parlamentet förväntar sig att kommissionen snabbt och regelbundet informerar parlamentet om relevant utveckling. Parlamentet noterar vikten av transparens även för EU-medborgare, inbegripet ungerska medborgare, för vilka enormt mycket står på spel.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(2) EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.
(3) EUT L 231, 30.6.2021, s. 159.
(4) Dom av den 3 juni 2021, Ungern/parlamentet, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(5) Antagna texter, P9_TA(2022)0324.
(6) Antagna texter, P9_TA(2022)0240.
(7) Antagna texter, P9_TA(2022)0204.
(8) EUT C 347, 9.9.2022, s. 168.
(9) EUT C 99, 1.3.2022, s. 218.
(10) EUT C 67, 8.2.2022, s. 86.

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy