Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2953(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0512/2022

Внесени текстове :

B9-0512/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0424

Приети текстове
PDF 183kWORD 55k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Наследството на Европейската година на младежта (2022 г.)
P9_TA(2022)0424B9-0512/2022

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно наследството на Европейската година на младежта (2022 г.) (2022/2953(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)(1),

–  като взе предвид член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от ДФЕС,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2021/2316 на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 2021 г. относно Европейска година на младежта (2022 г.)(2),

–  като взе предвид пътната карта от Братислава от 16 септември 2016 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Рим от 25 март 2017 г.,

–  като взе предвид плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права от 4 март 2021 г.,

–  като взе предвид препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2017)4 от 31 май 2017 г. относно работата с младежта;

–  като взе предвид стратегията на Съвета на Европа за сектора на младежта до 2030 г. от 23 януари 2020 г.,

–  като взе предвид ревизираната Европейска харта на Съвета на Европа за участието на младите хора в живота на общините и регионите,

–  като взе предвид препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2019)4 относно подпомагането на младите бежанци при прехода им към зряла възраст,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта: стратегията на Европейския съюз за младежта 2019 – 2027 г.(3),

–  като взе предвид плана за действие на Комисията от 30 септември 2020 г. за европейско пространство за образование,

–  като взе предвид плана за действие на Комисията в областта на цифровото образование (2021-2027 г.),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно определянето на политика в областта на цифровото образование(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно интелигентната работа с младежта от 7 декември 2017 г.(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 юни 2019 г. относно младите хора и бъдещето на труда(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 3 октомври 2019 г. относно цифровата младежка работа(7),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа(8) и нейното прилагане чрез така наречения „Процес от Бон“,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2020 г. относно гаранцията за младежта(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно силна социална Европа за справедливи промени(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2021 г. относно последствията от COVID-19 за младежта и спорта(11),

–  като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 15 септември 2021 г. от председателя на Комисията,

–  като взе предвид своята позиция от 18 октомври 2022 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки(12),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно оценката на въздействието на ЕС от гледна точка на младежта,

–  като взе предвид заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа по отношение на образованието и младежта,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейската година на младежта („Европейската година“) беше обявена от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 15 септември 2021 г. в речта ѝ за състоянието на Съюза, като в нея беше подчертано значението на младите европейци за изграждането на по-добро бъдеще — по-екологосъобразно, по-приобщаващо, устойчиво и цифрово — и на това да им бъдат предоставени повече и по-добри възможности, като се гарантира, че гласът им се чува и че те са поставени в центъра на вниманието след пандемията от COVID-19;

Б.  като има предвид, че Европейската година беше замислена, за да се постигнат четирите общи цели, а именно да се подновят положителните перспективи за младите хора и да им се помогне да преодолеят последиците от пандемията върху техния живот; да се подкрепят и предоставят възможности на младите хора да станат активни и ангажирани граждани; да се информират по-добре младите поколения за възможностите, които са им предоставени от публичните политики на европейско, национално, регионално и местно равнище; както и да се интегрира политиката за младежта във всички съответни области на политиката на Съюза;

В.  като има предвид, че тези цели се основават на редица вече съществуващи инициативи на политиката на ЕС — от Европейската гаранция за младежта до Европейската стратегия за младежта и нейния диалог по въпросите на младежта в ЕС, Европейската програма за работа с младежта и перспективите за европейско пространство за образование, наред с другите; като има предвид, че тези политики са определили така необходимите и спешни цели за ефективно подобряване на условията на живот, учене и труд за всички млади хора, но тяхното прилагане остава до голяма степен разпокъсано и непълно; като има предвид, че поради това се очаква Европейската година да послужи като ускорител за пълното прилагане на тези политики чрез координиран подход, солидна методология и процедура и да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за участие като създатели на промените в обществото;

Г.  като има предвид, че най-често срещаните очаквания на младите хора за Европейската година по отношение на демокрацията са лицата, отговорни за вземането на решения, да се вслушват повече в техните искания и да действат във връзка с тях (72 %) и да подкрепят тяхното личностно, социално и професионално развитие (71 %)(13);

Д.  като има предвид, че младежките организации са сред основните носители за участието на младите хора в обществения живот и за достъпа до възможности за развитие чрез мобилност и възможности за неформално и самостоятелно учене; като има предвид, че гражданското пространство за много младежки организации се свива в редица държави — членки на ЕС(14);

Е.  като има предвид, че продължават да съществуват различия между и в рамките на държавите членки по отношение на възможностите за образование, придобиване на умения и работа, които често оказват отрицателно въздействие върху младите хора с по-малко възможности от селски или отдалечени райони и от всички видове малцинства; като има предвид, че твърде много млади хора в Европа се намират в несигурни условия на живот и са изправени пред големи финансови рискове, за да продължат образованието си и да придобият уменията и опита, от които се нуждаят, така че да започнат качествено професионалния си живот;

Ж.  като има предвид, че младите хора са сред най-засегнатите от икономическите, психологическите и социалните странични ефекти на пандемията от COVID-19 и икономическото и политическото напрежение, причинено от агресията на Русия срещу Украйна, включително нарастващите сметки в резултат на опустошителната енергийна криза и мрачните перспективи с оглед на нарастващото влошаване на състоянието на околната среда, което излага на риск тяхното физическо и психическо благосъстояние;

З.  като има предвид, че съществуващите инструменти и ресурси за младите хора и тяхното включване в изготвянето на политиките често не са достъпни и видими за всички и в резултат на това много млади хора и ръководени от младежи организации не са запознати с тях или лицата, отговорни за вземането на решения, не се консултират или не ги включват в достатъчна степен в процесите на изготвяне на политики;

И.  като има предвид, че в това отношение успехът на Европейската година следва да се измерва не само на фона на броя на организираните прояви или на участниците в тях, но и по отношение на механизмите и политиките, които са въведени или развити, за да окажат положително въздействие върху положението и ролята на младите хора в обществото;

Й.  като има предвид, че изключително прибързаното приемане на решението се оказа голямо предизвикателство за институциите на ЕС и заинтересованите страни да подготвят Европейската година по подходящ начин и с цел постигане на поставените цели; като има предвид, че това е още по-жалко предвид неотложните нужди от подобряване на живота на младите хора в Европа; като има предвид, че при тези обстоятелства наличното време не беше достатъчно за провеждането на съдържателна и ефективна Европейска година; като има предвид, че от този опит следва да се извлекат поуки за бъдещите Европейски години;

К.  като има предвид, че Европейската година вече е в процес на приключване и че е в ход подготовка, за да се гарантира трайното ѝ въздействие;

Условия за създаване и разгръщане на „Европейски години“

1.  приветства Европейската година на младежта (2022 г.) като твърд ангажимент на ЕС към младите и бъдещите поколения; подчертава, че по време на пандемията от COVID-19 младите хора бяха най-силно засегнати от санитарните мерки, които се отразиха върху достъпа им до социален и културен живот и навредиха на достъпа им до образование;

2.  изразява дълбоко съжаление относно условията за стартиране на Европейската година, особено относно прибързаните срокове за приемане на регламента, с което се забави изпълнението и финансирането на много проекти; освен това изразява съжаление, че това е оказало въздействие върху комуникацията относно Европейската година в държавите членки и сред младежките организации и самите млади хора; в този контекст призовава Комисията да удължи Европейската година до следващия Ден на Европа на 9 май 2023 г., без да се засяга началото на Европейската година на уменията;

3.  изразява съжаление относно факта, че решенията относно бъдещите Европейски години все още могат да бъдат предмет на закъснели съобщения и призовава Комисията да осигури пълноценното участие на съответните институции и на съответното гражданско общество много преди началната дата на всяка бъдеща Европейска година, така че да се постигне максимално въздействие; подчертава, че обявяването на Европейски години само няколко месеца преди планираното им начало не може да се превърне в нова норма, тъй като това застрашава силата на целия проект; призовава Комисията в бъдеще да гарантира, че Европейските години могат да бъдат подготвени своевременно за всички заинтересовани страни;

4.  приветства междуинституционалната заключителна конференция относно Европейската година, озаглавена „Claim the future“ на 6 декември 2022 г.; приветства също така факта, че съдържанието е предложено и организирано съвместно от млади хора; признава, че избраните теми са съсредоточени върху приобщаваща Европа чрез образование, цифрова Европа чрез образование, европейско благосъстояние чрез интегриране на психичното здраве и европейско благосъстояние чрез достъпни грижи за психичното здраве; във връзка с това призовава Комисията да включи и отрази тези теми и заключения в наследството на Европейската година;

5.  призовава Комисията да предложи съобщение, в което се определят последващите действия във връзка с Европейската година с оглед на постигането на нейните четири цели, като се предостави подкрепа за нови инициативи и им се даде възможност за растеж, като се постигне пълно интегриране на политиките на ЕС за младежта във всички области на политиката и се постави началото на оценка и докладване пред Парламента относно конкретния принос на Европейската година за изпълнението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. и програмата на ЕС за работа с младежта;

6.  подчертава, че осезаемото и конкретно наследство следва да се състои, от една страна, в прилагането на методология за това как да се включат и изслушват младите хора в целия ЕС, и от друга страна, в прилагането на нови европейски и национални политики, пряко произтичащи от резултатите от Европейската година;

7.  приветства финансовия принос и инициативите на различните генерални дирекции на Комисията; отбелязва обаче, че някои от описаните дейности са щели да се състоят така или иначе или не са свързани с целите на Европейската година; призовава Комисията да изясни кои проекти са новосъздадени в рамките на Европейската година и кои вече са съществували и са били преименувани за целите на Европейската година; настоява Комисията и държавите членки да имат ясна представа за точното финансиране на Европейската година;

Гарантиране на пълноценната ангажираност и участие на младите хора в изготвянето на политиките и вземането на решения

8.  подчертава, че една трета от участниците в гражданските панели на Конференцията за бъдещето на Европа бяха млади хора на възраст между 16 и 25 години; подкрепя предложенията, направени на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа на 9 май 2022 г., по-специално предложенията, които пряко или косвено призоваха за насърчаване на политики, насочени към младежта;

9.  призовава Комисията да приеме пълноценна „Оценка на въздействието на ЕС от гледна точка на младежта“, за да гарантира съдържателното участие и ангажираността на младите хора в подготовката на всички политики на ЕС, да установи систематична оценка на въздействието на своите предложения, за да гарантира, че те насърчават и отразяват потребностите на младите хора, и да предприема мерки за смекчаване на последиците, ако те имат отрицателно въздействие; счита, че подобен процес е от съществено значение, за да се вземат предвид мненията на младите хора, да се подобри положителното въздействие на политиките на ЕС върху тях и последните да се направят ясно видими за младите хора, тъй като следващото поколение е пряко засегнато от настоящите политики; подчертава, че „Оценката на въздействието на ЕС от гледна точка на младежта“ не трябва да се превръща само в бюрократичен контролен списък, а следва да ангажира хората по цялостен начин, за да постигне своята цел; счита, че резултатите от оценката следва да предоставят информация и да бъдат свързани с вече съществуващи процеси, като например диалога на ЕС по въпросите на младежта;

10.  предлага да се предприемат последващи действия във връзка с Европейската година с редовен структуриран диалог с младите хора в рамките на комисията по култура и образование, с идеята да се предложи демократична платформа за открито и приобщаващо участие на младите хора в процеса на изготвяне на политики на равнището на ЕС;

11.  отправя отново своето искане към Комисията и държавите членки да разработят и внедрят модули за глобално гражданство и гражданство на ЕС в националните учебни програми и в опита от мобилността с учебна цел, за да допринесат за по-активно и основано на участието гражданство, за политическа система, която в по-голяма степен приобщава младите хора, и за борба с расизма във всичките му форми, дискриминацията и насилието, основано на пола, с цел опровергаване на предразсъдъците и изграждане на приобщаващи общества без структурен расизъм, които насърчават толерантността, многообразието и равенството между половете; призовава Комисията да предостави на учителите необходимите инструменти и възможности за активно участие в създаването на обща рамка на ЕС за гражданско образование, например чрез преподавателски академии по „Еразъм + „или обучение на учители по инициативата „Жан Моне“;

12.  вижда голям потенциал в провеждането на децентрализирани прояви за доближаване на ЕС до младите хора и предлага да се създаде ежегоден фестивал на културата и идеите на ЕС, насърчаващ местни дебати и културни дейности по всички актуални въпроси, които младите хора избират около символичната дата 9 май;

Засилване на мерките, насочени към благосъстоянието на младите хора

13.  подчертава връзката между благосъстоянието на младите хора и възможностите и капацитета за учене и работа, както и жизнения стандарт, които са на тяхно разположение в държавата им на пребиваване; отбелязва със загриженост, че младите хора са изправени пред нарастващо безпокойство и психически стрес, причинени, наред с другото, от въздействието на пандемията от COVID-19, агресията на Русия срещу Украйна, увеличените разходи за живот и енергийната бедност, както и извънредната ситуация в областта на климата;

14.  призовава отново Комисията и държавите членки да изготвят европейски план за защита на психичното здраве в образованието и обучението, включително самостоятелното и самостоятелното учене, за да се грижат за благосъстоянието на по-младото поколение във всичките му форми; настоява, че е важно да се предоставя редовна психологическа подкрепа за учащите , учителите и преподавателите като част от образователната система; насърчава засилването на връзките между образователните институции и културните, младежките и спортните организации, както и мрежите от психологически съветници за предоставяне на извънкласни дейности с цел увеличаване на социалната ангажираност на младите хора;

15.  изразява загриженост във връзка със сериозното въздействие на инфлацията, покачващите се цени на жилищата и комуналните услуги и недостига на жилища в някои държави на местоназначение върху мобилността на младите хора, което възпрепятства особено тези с по-малко възможности; подчертава, че е важно да се гарантира, че програмите на ЕС предоставят достатъчна финансова подкрепа на младите хора и ръководените от млади хора организации за осъществяване на мобилност, било то с цел учене, обучение или солидарност; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки надлежно да адаптират равнището на финансовата подкрепа, предоставяна на младите хора за мобилност, за да се гарантира социално приобщаващото измерение на програмите на ЕС;

Борба с несигурността сред младите хора и осигуряване на качествен старт на професионалния живот

16.  призовава отново държавите членки да прилагат гаранцията за децата, за да гарантират, че всяко дете в нужда има достъп до безплатно и ефективно образование и грижи в ранна детска възраст, качествено образование, включително училищни дейности, здравеопазване и ефективен достъп до здравословно хранене и достойно жилищно настаняване; освен това призовава държавите членки да прилагат засилената гаранция за младежта, като гарантират, че всеки млад човек получава добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване и стажове в съответствие с неговите нужди; приветства действията на Комисията за улесняване на обмена на добри практики и координирането на националните планове за действие в това отношение и я насърчава да продължи усилията си до пълното постигане на целите;

17.  настоява върху съществената роля на работата с младежта за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, по-специално когато става въпрос за нейния принос за личностното развитие, благосъстоянието и себереализация; призовава държавите членки да признаят по-добре стойността на младежката работа и устойчиво да възстановят и укрепят структурите на младежката работа, когато това е необходимо;

18.  призовава Комисията и държавите членки да предложат обща правна рамка, за да се гарантира справедливо възнаграждение за стажовете и чиракуването; настоява, че на всички стажанти следва да бъдат гарантирани достойни условия на труд и справедливо възнаграждение, за да се избегнат експлоататорски практики;

19.  подчертава, че преходът от училище към работа зависи до голяма степен от признаването на дипломите, квалификациите или периодите на учене на младите хора, придобити в чужбина; изразява съжаление, че в тази област продължават да съществуват пречки и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят това признаване автоматично, като използват по-специално възможностите, предлагани от цифровизацията; насърчава държавите членки също така да валидират и признаят компетентностите и уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и работа с младежта, наред с формалното образование в целия Съюз и извън ЕС; отново заявява, че това не следва да подкопава правото на висококачествено висше образование;

Инвестиране в следващото поколение чрез образование

20.  подчертава, че инвестирането във възможности за обучение на младежи има пряко въздействие не само върху бъдещия живот на младите хора като личности, но и върху икономическото здраве и сближаването на обществото като цяло; подчертава необходимостта от справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, които са обект на дискриминация или имат по-малко възможности, по отношение на достъпа до различни равнища на формални, неформални и самостоятелни образователни рамки, наред с другото млади жени, млади членове на ЛГБТИК + общностите, млади мигранти, млади търсещи убежище лица и бежанци и учащи с увреждания и заболявания; поради това призовава държавите членки да увеличат значително публичните разходи за образование, включително цифрово образование, професионално образование и обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация; призовава Комисията да насърчава общи показатели, за да се оцени въздействието на инвестициите, включително NextGenerationEU, и реформите за постигане на напредък в специалните политики в областта на младежта и образованието;

21.  отново призовава държавите членки да приложат изцяло европейското пространство за образование до 2025 г.; поради това приветства вече постигнатия напредък в някои държави членки; призовава държавите членки да предприемат подходящите мерки, необходими за укрепване на тяхната цифрова инфраструктура, свързаност и образователни програми, да обучават по подходящ начин учителите и преподавателите и да предоставят насоки за насърчаване на цифровата грамотност, за да се подобрят новите методи на преподаване и да се подготвят младите хора за ефективен достъп до информация, опровергаване на дезинформацията и справяне с онлайн насилието, като например подбуждането към омраза, расизма, сексуалното насилие над деца онлайн, основаното на пола насилие, кибертормоза и блокирането на контакти; припомня съществуващата неравнопоставеност между половете в образованието в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (НТИИМ) и необходимостта от мерки за коригиране на това положение; очаква средносрочния преглед на Комисията на плана за действие за цифровото образование (2012-2027 г.),

o
o   o

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 47.
(2) OВ L 462, 28.12.2021 г., стp. 1.
(3) ОВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 494, 8.12.2021 г., стр. 2.
(5) ОВ C 418, 7.12.2017 г., стр. 2.
(6) ОВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 28.
(7) ОВ C 414, 10.12.2019 г., стр. 2.
(8) ОВ С 415, 1.12.2020 г., стр. 1.
(9) ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 101.
(10) ОВ C 445, 29.10.2021 г., стр. 75.
(11) OВ C 465, 17.11.2021 г., стр. 82.
(12) Приети текстове, P9_TA(2022)0359.
(13) 2022 г. Младежта и демокрацията през Европейската година на младежта, Евробарометър, публикуван на 6 май 2022 г.2 Свиващото се пространство за гражданското общество: въздействието му върху младите хора и техните организации Резолюция относно борбата със свиващото се пространство чрез разширяване на възможностите за младежките организации, националните младежки съвети и международните неправителствени младежки организации Voicify: Part of Europe
(14)

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност