Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2953(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0512/2022

Teksty złożone :

B9-0512/2022

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2022 - 5.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0424

Teksty przyjęte
PDF 180kWORD 54k
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022
P9_TA(2022)0424B9-0512/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (2022/2953(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 165 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)(1),

–  uwzględniając art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4 TFUE,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2316 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży (2022)(2),

–  uwzględniając plan z Bratysławy z dnia 16 września 2016 r.,

–  uwzględniając deklarację rzymską z dnia 25 marca 2017 r.,

–  uwzględniając plan działania w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych z dnia 4 marca 2021 r.,

–  uwzględniając zalecenie Rady Europy CM/Rec(2017)4 z dnia31 maja 2017 r. w sprawie pracy z młodzieżą,

–  uwzględniając strategię Rady Europy dla sektora młodzieży do 2030 r. z dnia 23 stycznia 2020 r.,

–  uwzględniając znowelizowaną europejską kartę uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym Rady Europy,

–  uwzględniając zalecenie Rady Europy CM/Rec(2019)4 w sprawie wspierania młodych uchodźców w okresie wchodzenia w dorosłość,

–  uwzględniając rezolucję Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027(3),

–  uwzględniając europejski plan działania Komisji w dziedzinie edukacji z dnia 30 września 2020 r.,

–  uwzględniając plan działania Komisji w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie kształtowania polityki edukacji cyfrowej(4),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie inteligentnej pracy z młodzieżą(5),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie młodych ludzi i przyszłości pracy(6),

–  uwzględniając konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie cyfrowej pracy z młodzieżą(7),

–  uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram tworzenia europejskiego programu pracy z młodzieżą(8) i jego realizacji na zasadach tzw. procesu bońskiego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2020 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji(10),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wpływu COVID-19 na młodzież i sport(11),

–  uwzględniając orędzie o stanie Unii wygłoszone 15 września 2021 r. przez przewodniczącą Komisji,

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich(12),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie testu wpływu polityki UE na młodzież,

–  uwzględniając konkluzje Konferencji w sprawie przyszłości Europy dotyczące edukacji i młodzieży,

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Europejski Rok Młodzieży („Rok”) został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w wygłoszonym 15 września 2021 r. orędziu o stanie Unii, w którym podkreśliła ona ważną rolę młodych Europejczyków w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i cyfrowej – oraz dającej im więcej i lepszych możliwości, zapewniając, że ich głos zostanie wysłuchany i że to na nich zostanie skierowana uwaga po pandemii COVID-19;

B.  mając na uwadze, że Rok został ustanowiony w celu osiągnięcia czterech ogólnych celów, mianowicie odnowienia pozytywnych perspektyw dla młodych ludzi i zaoferowania im pomocy w przezwyciężeniu skutków pandemii; wspierania i wzmacniania pozycji młodych ludzi, aby stali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami; lepszego informowania młodych pokoleń o dostępnych im możliwościach na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz uwzględniania polityki młodzieżowej we wszystkich stosownych obszarach Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że cele te opierają się na szeregu już istniejących inicjatyw politycznych UE, od europejskiej gwarancji dla młodzieży po europejską strategię na rzecz młodzieży i związany z nią unijny dialog młodzieżowy, europejski program pracy z młodzieżą oraz perspektywy europejskiego obszaru edukacji, między innymi; mając na uwadze, że w tych strategiach politycznych określono bardzo potrzebne i pilne cele skutecznej poprawy warunków życia, nauki i pracy dla wszystkich młodych ludzi, jednak ich realizacja pozostaje w dużej mierze fragmentaryczna i niepełna; mając na uwadze, że w związku z tym oczekuje się, że Rok przyspieszy pełną realizację tych strategii politycznych dzięki skoordynowanemu podejściu, solidnej metodyce i procesowi, oraz zapewni młodym ludziom większe i lepsze możliwości uczestnictwa w charakterze inicjatorów zmian w społeczeństwie;

D.  mając na uwadze, że najpowszechniejszym oczekiwaniem młodych ludzi związanym z demokracją jest to, by decydenci uważniej słuchali ich postulatów i podejmowali wynikające z nich działania (72 %) oraz wspierali ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy (71 %)(13);

E.  mając na uwadze, że organizacje młodzieżowe najlepiej pomagają młodym ludziom angażować się w życie publiczne oraz otwierają dostęp do możliwości rozwoju dzięki mobilności, a także możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; mając na uwadze, że w kilku państwach członkowskich UE kurczy się przestrzeń obywatelska dla wielu organizacji młodzieżowych(14);

F.  mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i w ich obrębie utrzymują się nierówności, mające często negatywny wpływ na młodych ludzi o mniejszych szansach, pochodzących z obszarów wiejskich lub oddalonych, oraz tych wywodzących się ze wszystkich typów mniejszości, przy czym wpływ ten obejmuje możliwości kształcenia, zdobywania umiejętności i pracy; mając na uwadze, że zbyt wielu młodych ludzi w Europie żyje w niepewnych warunkach, a kontynuowanie nauki oraz zdobywanie umiejętności i doświadczeń niezbędnych do dobrego startu w życiu zawodowym wiąże się dla nich z poważnym ryzykiem finansowym;

G.  mając na uwadze, że młodzi ludzie należą do osób najbardziej dotkniętych gospodarczymi, psychologicznymi i społecznymi skutkami ubocznymi pandemii COVID-19 oraz napięciami gospodarczymi i politycznymi spowodowanymi wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, w tym rosnącymi rachunkami będącymi konsekwencją groźnego kryzysu energetycznego i ponurymi perspektywami w związku z postępującą degradacją środowiska, zagrażającą ich dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu;

H.  mając na uwadze, że istniejące narzędzia i zasoby przeznaczone dla młodych ludzi i służące ich włączeniu do kształtowania polityki często nie są powszechnie dostępne i widoczne, w wyniku czego wielu młodych ludzi i organizacji kierowanych przez młodzież nie jest świadomych ich istnienia, bądź nie uczestniczą oni w wystarczającym stopniu w konsultacjach ani nie są angażowani przez decydentów w procesy kształtowania polityki;

I.  mając na uwadze, że w związku z tym sukces Roku należy mierzyć nie tylko w oparciu o liczbę zorganizowanych wydarzeń lub frekwencję na nich, ale także z uwzględnieniem mechanizmów i strategii wprowadzonych lub kontynuowanych w celu wywarcia pozytywnego wpływu na pozycję i rolę młodych ludzi w społeczeństwie;

J.  mając na uwadze, że niezwykle pośpieszne przyjęcie decyzji okazało się dużym wyzwaniem dla instytucji UE i zainteresowanych stron, jeśli chodzi o odpowiednie przygotowanie Roku i osiągnięcie wyznaczonych celów; mając na uwadze, że jest to tym bardziej godne ubolewania, jeśli weźmie się pod uwagę pilną potrzebę poprawy życia młodych ludzi w Europie; mając na uwadze, że w tych okolicznościach dostępny czas nie wystarczył na zorganizowanie znaczącego i mającego trwałe pozytywne skutki Roku; mając na uwadze, że z tego doświadczenia należy wyciągnąć wnioski dotyczące europejskich lat organizowanych w przyszłości;

K.  mając na uwadze, że Rok dobiega już końca i trwają przygotowania do utrwalenia jego skutków;

Warunki ustanawiania i organizowania europejskich lat

1.  z zadowoleniem przyjmuje Europejski Rok Młodzieży 2022 jako dowód zdecydowanego zaangażowania UE w sprawy młodych i przyszłych pokoleń; podkreśla, że podczas pandemii COVID-19 środki sanitarne najbardziej dotknęły młodych ludzi, co wpłynęło na ich dostęp do życia społecznego i kulturalnego oraz utrudniło im dostęp do edukacji;

2.  głęboko ubolewa nad sytuacją, w jakiej rozpoczął się Rok, a zwłaszcza nad pośpiesznym tempem przyjęcia rozporządzenia, co opóźniło realizację i finansowanie wielu projektów; ubolewa ponadto, że wpłynęło to na komunikację na temat Roku w państwach członkowskich oraz skierowaną do organizacji młodzieżowych i samych młodych ludzi; w związku z tym wzywa Komisję do przedłużenia Roku do następnego Dnia Europy przypadającego 9 maja 2023 r. bez uszczerbku dla Europejskiego Roku Umiejętności;

3.  ubolewa, że decyzje w sprawie przyszłych europejskich lat mogą być nadal ogłaszane z opóźnieniem i wzywa Komisję do pełnego zaangażowania odpowiednich instytucji i społeczeństwa obywatelskiego, którego to dotyczy, na długo przed datą rozpoczęcia każdego przyszłego Europejskiego Roku, tak aby zmaksymalizować ich oddziaływanie; podkreśla, że ogłaszanie europejskiego roku zaledwie kilka miesięcy przed jego planowanym rozpoczęciem nie może stać się nową normą, gdyż zagraża to powodzeniu całego projektu; wzywa Komisję, aby w przyszłości dopilnowała, by europejskie lata mogły zostać przygotowane w odpowiednim czasie dla wszystkich zainteresowanych stron;

4.  z zadowoleniem przyjmuje międzyinstytucjonalną konferencję końcową Roku zatytułowaną „Zajmij się przyszłością”, która odbędzie się 6 grudnia 2022 r.; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że treści zostały zaproponowane i były współtworzone przez młodych ludzi; stwierdza, że wybrane tematy koncentrowały się na Europie inkluzywnej dzięki edukacji, Europie cyfrowej dzięki edukacji, dobrostanie Europejczyków dzięki włączeniu opieki nad zdrowiem psychicznym do głównego nurtu oraz na dobrostanie Europy dzięki dostępowi do opieki nad zdrowiem psychicznym; wzywa w związku z tym Komisję do włączenia i odzwierciedlenia tych tematów i wniosków w podsumowaniu Roku;

5.  wzywa Komisję do zaproponowania komunikatu wyznaczającego działania następcze podejmowane w związku z Rokiem z myślą o osiągnięciu jego czterech celów, udzieleniu wsparcia nowym inicjatywom i umożliwieniu ich rozwoju, pełnym uwzględnieniu polityki UE dotyczącej młodzieży we wszystkich dziedzinach polityki oraz zainicjowaniu oceny i przedstawieniu Parlamentowi sprawozdania dotyczącego konkretnego wkładu Roku w realizację strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i unijnego programu pracy z młodzieżą;

6.  podkreśla, że wymierna i konkretna spuścizna powinna uwzględniać z jednej strony wdrożenie metodyki angażowania i słuchania młodych ludzi w całej UE, a z drugiej strony wdrażanie nowych europejskich i krajowych strategii politycznych wynikających bezpośrednio z dorobku Roku;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy i inicjatywy różnych dyrekcji generalnych Komisji; zauważa jednak, że niektóre z opisanych działań i tak miałyby miejsce albo miały niewielki związek z celami Roku; wzywa Komisję do wyjaśnienia, które projekty powstały w ramach Roku, a które już istniały i zostały przemianowane na potrzeby Roku; nalega na uzyskanie jasnego obrazu dokładnego finansowania Roku przez Komisję i państwa członkowskie;

Zapewnienie znaczącego zaangażowania młodzieży i włączenia jej w kształtowanie polityki i podejmowanie decyzji

8.  podkreśla, że jedną trzecią uczestników panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przyszłości Europy stanowili młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat; popiera propozycje przedstawione na posiedzeniu plenarnym Konferencji w sprawie przyszłości Europy 9 maja 2022 r., zwłaszcza te, w których bezpośrednio lub pośrednio apelowano o promowanie strategii politycznych ukierunkowanych na młodzież;

9.  wzywa Komisję do przyjęcia zakrojonego na dużą skalę „testu wpływu polityki UE na młodzież”, aby zapewnić znaczące zaangażowanie, uczestnictwo i aktywność młodych ludzi w przygotowywaniu wszystkich polityk UE, ustanowić systematyczną ocenę skutków wniosków w celu dopilnowania, że promują one i odzwierciedlają potrzeby młodych ludzi, oraz podjąć środki łagodzące, jeśli działania te mają negatywny wpływ; uważa, że taki proces ma zasadnicze znaczenie dla uwzględnienia opinii młodych ludzi, zwiększenia pozytywnego wpływu na nich polityki UE i przybliżenia im tej polityki, ponieważ obecnie kształtowana polityka dotyczy bezpośrednio następnego pokolenia; podkreśla, że test wpływu polityki UE na młodzież nie może stać się jedynie biurokratyczną listą kontrolną, ale aby osiągnąć swój cel powinien angażować ją w sposób całościowy; uważa, że wyniki testu powinny być bazą informacji dla już istniejących procesów, takich jak unijny dialog młodzieżowy, i być z nimi powiązane;

10.  proponuje kontynuowanie zadań podejmowanych w Roku poprzez regularny zorganizowany dialog z młodymi ludźmi w Komisji Kultury i Edukacji, z myślą o zaproponowaniu demokratycznej platformy otwartego i inkluzywnego udziału młodych ludzi w procesie kształtowania polityki na szczeblu UE;

11.  ponawia apel do Komisji i państw członkowskich o opracowanie i rozwijanie modułów dotyczących obywatelstwa globalnego i unijnego w krajowych programach nauczania oraz doświadczeń związanych z mobilnością edukacyjną, co ma przyczynić się do bardziej aktywnego i partycypacyjnego obywatelstwa, systemu politycznego bardziej sprzyjającego włączeniu młodzieży oraz do zwalczania rasizmu we wszystkich jego formach, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w celu przezwyciężenia uprzedzeń i budowania inkluzywnych społeczeństw wolnych od rasizmu strukturalnego, w których promuje się tolerancję, różnorodność i równouprawnienie płci; wzywa Komisję do zaoferowania nauczycielom niezbędnych narzędzi i możliwości aktywnego zaangażowania się w tworzenie wspólnych ram UE na rzecz edukacji obywatelskiej, na przykład za pośrednictwem akademii nauczycielskich Erasmus+ lub szkolenia nauczycieli w ramach działania „Jean Monnet”;

12.  dostrzega duży potencjał w organizowaniu zdecentralizowanych wydarzeń przybliżających UE młodym ludziom i proponuje organizowanie w okolicach symbolicznej daty 9 maja corocznego unijnego festiwalu kultury i idei sprzyjającego lokalnym debatom i działalności kulturalnej koncentrującym się na wszystkich aktualnych kwestiach wybranych przez młodych ludzi;

Zwiększenie środków służących dobrostanowi młodych ludzi

13.  podkreśla związek między dobrostanem młodych ludzi a możliwościami i potencjałem uczenia się i podejmowania pracy oraz standardem życia, dostępnymi im w ich kraju zamieszkania; zauważa z zaniepokojeniem, że młodzi ludzie odczuwają coraz większe obawy i stres psychiczny spowodowane m.in. skutkami pandemii COVID-19, wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, wyższymi kosztami utrzymania i ubóstwem energetycznym oraz kryzysem klimatycznym;

14.  ponawia swój apel do Komisji i państw członkowskich o opracowanie europejskiego planu ochrony zdrowia psychicznego w kształceniu i szkoleniu, z uwzględnieniem uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, aby zadbać o dobrostan młodego pokolenia pod każdym względem; podkreśla, że ważne jest oferowanie regularnej pomocy psychologicznej uczniom, nauczycielom i wychowawcom w ramach systemu edukacji; zachęca do intensyfikacji powiązań między instytucjami oświatowymi a organizacjami kulturalnymi, młodzieżowymi i sportowymi oraz sieciami doradców psychologicznych w celu organizowania zajęć pozalekcyjnych zwiększających zaangażowanie społeczne młodzieży;

15.  jest zaniepokojony poważnym wpływem inflacji, gwałtownie rosnących cen mieszkań i usług komunalnych, a także niedoboru zakwaterowania w niektórych krajach docelowych na mobilność młodzieży, co stanowi utrudnienie zwłaszcza dla osób o mniejszych szansach; podkreśla, że ważne jest dopilnowanie, by programy UE zapewniały młodym ludziom i organizacjom kierowanym przez młodzież wystarczające wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z mobilnością, czy to w celach edukacyjnych, szkoleniowych czy solidarnościowych; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do skrupulatnego dostosowania poziomu wsparcia finansowego udzielanego młodym ludziom na projekty związane z mobilnością, tak aby zapewnić inkluzywny społecznie wymiar programów UE;

Walka z niepewnością sytuacji młodych ludzi i zapewnianie dobrego startu w życie zawodowe

16.  ponawia swoje apele do państw członkowskich o wdrożenie gwarancji dla dzieci w celu zapewnienia każdemu potrzebującemu dziecku dostępu do bezpłatnej i skutecznej wczesnej edukacji i opieki, wysokiej jakości edukacji, w tym zajęć szkolnych, opieki zdrowotnej oraz skutecznego dostępu do zdrowego odżywiania i godnych warunków mieszkaniowych; wzywa ponadto państwa członkowskie do wdrożenia wzmocnionej gwarancji dla młodzieży, zapewniającej, by każda młoda osoba otrzymała dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego i stażu zgodnie z potrzebami; z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu ułatwienie wymiany dobrych praktyk i koordynację krajowych planów działania w tym zakresie oraz zachęca Komisję do kontynuowania wysiłków do czasu pełnego osiągnięcia celów;

17.  podkreśla zasadniczą rolę pracy z młodzieżą w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stają młodzi ludzie, zwłaszcza jeśli chodzi o wkład tej pracy w rozwój osobisty, dobrostan i samorealizację; wzywa państwa członkowskie, aby lepiej doceniały pracę z młodzieżą oraz aby trwale odbudowały i wzmocniły struktury pracy z młodzieżą tam, gdzie to konieczne;

18.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaproponowania wspólnych ram prawnych zapewniających godziwe wynagrodzenie za staże i przygotowanie zawodowe; nalega, aby wszystkim stażystom zagwarantować godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenie, w celu uniknięcia wyzysku;

19.  podkreśla, że przejście ze szkoły do pracy zależy w dużym stopniu od uznawania stopni naukowych i kwalifikacji uzyskanych przez młodych ludzi lub okresów nauki za granicą; ubolewa nad utrzymującymi się przeszkodami w tej dziedzinie i wzywa Komisję i państwa członkowskie do automatycznego ich uznawania, z wykorzystaniem w szczególności możliwości oferowanych przez cyfryzację; zachęca także państwa członkowskie do walidacji i uznawania kompetencji i umiejętności nabytych w ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz pracy z młodzieżą, podobnie jak w przypadku edukacji formalnej w całej Unii i poza nią; ponownie podkreśla, że nie powinno to podważać prawa do wysokiej jakości szkolnictwa wyższego;

Inwestowanie w następne pokolenie poprzez edukację

20.  podkreśla, że inwestowanie w możliwości uczenia się młodzieży ma bezpośredni wpływ nie tylko na przyszłe życie młodych ludzi jako jednostek, ale także na kondycję ekonomiczną i spójność społeczeństwa jako całości; podkreśla potrzebę sprostania wyzwaniom, z jakimi borykają się młodzi ludzie, którzy są dyskryminowani lub mają mniejsze szanse w dostępie do różnych poziomów formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ram edukacyjnych, w tym młode kobiety, młodzi członkowie społeczności LGBTIQ+, młodzi migranci, młode osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy oraz osoby uczące się z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami; wzywa zatem państwa członkowskie do znacznego zwiększenia wydatków publicznych na edukację, w tym edukację cyfrową, szkolenia zawodowe i edukacyjne, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie; wzywa Komisję do promowania wspólnych wskaźników w celu oceny wpływu inwestycji, w tym z funduszu NextGenerationEU, oraz reform na rzecz rozwoju specjalnej polityki dotyczącej młodzieży i edukacji;

21.  ponawia swój apel do państw członkowskich o pełne wdrożenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte już w niektórych państwach członkowskich; apeluje do państw członkowskich o podjęcie odpowiednich środków potrzebnych do wzmocnienia ich infrastruktury cyfrowej i łączności oraz programów nauczania i o odpowiednie przeszkolenie nauczycieli i wychowawców oraz opracowanie wytycznych mających na celu wspieranie umiejętności cyfrowych w celu udoskonalenia nowych metod nauczania i przygotowania młodych ludzi do skutecznego dostępu do informacji, demaskowania dezinformacji i przeciwdziałania przemocy w internecie, np. nawoływaniu do nienawiści, rasizmowi, wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w internecie, przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy i zrywaniu kontaktu bez wyjaśnienia (ghosting); przypomina o istniejącej w naukach ścisłych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM) luce edukacyjnej ze względu na płeć oraz o potrzebie podjęcia środków naprawczych w celu jej zlikwidowania; oczekuje na dokonany przez Komisję przegląd śródokresowy planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2012–2027;

o
o   o

22.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 47.
(2) Dz.U. L 462 z 28.12.2021, s. 1.
(3) Dz.U. C 456 z 18.12.2018, s. 1.
(4) Dz.U. C 494 z 8.12.2021, s. 2.
(5) Dz.U. C 418 z 7.12.2017, s. 2.
(6) Dz.U. C 189 z 5.6.2019, s. 28.
(7) Dz.U. C 414 z 10.12.2019, s. 2.
(8) Dz.U. C 415 z 1.12.2020, s. 1.
(9) Dz.U. C 395 z 29.9.2021, s. 101.
(10) Dz.U. C 445 z 29.10.2021, s. 75.
(11) Dz.U. C 465 z 17.11.2021, s. 82.
(12) Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0359.
(13) Badanie Eurobarometr z 2022 r. na temat młodzieży i demokracji w Europejskim Roku Młodzieży opublikowane 6 maja 2022 r.
(14) Shrinking space for civil society: its impact on young people and their organisations [Kurcząca się przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego: wpływ na młodych ludzi i ich organizacje]Resolution on Combating shrinking space with expanding opportunities for youth organisations, national youth councils and international non-governmental youth organisations [Rezolucja w sprawie walki z kurczącą się przestrzenią działania dzięki zwiększaniu możliwości organizacji młodzieżowych, krajowych rad młodzieżowych i międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych]Voicify: Part of Europe [Voicify: Część Europy]

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności