Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2809(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0489/2022

Внесени текстове :

B9-0489/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.16

Приети текстове :

P9_TA(2022)0425

Приети текстове
PDF 160kWORD 53k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Подобряване на нормативната уредба на ЕС относно дивите и екзотичните животни, предназначени да бъдат отглеждани като домашни любимци в Европейския съюз, чрез положителен списък на ЕС
P9_TA(2022)0425B9-0489/2022

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно подобряване на нормативната уредба на ЕС относно дивите и екзотичните животни, предназначени да бъдат отглеждани като домашни любимци в Европейския съюз, чрез положителен списък на ЕС (2022/2809(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид петиции № 0697/2020, 0744/2020 и 0786/2020,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114, 191 и 192 от него,

–  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES),

–  като взе предвид здравните кодекси за сухоземните и водните животни на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH, с наименование при основаването Международно бюро по епизоотии (OIE),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на животните компаньони и Резолюцията на Съвета на Европа относно отглеждането на диви животни като домашни любимци,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2021 г., озаглавена „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно стратегическите цели на ЕС за седемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. – Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“ (COM(2020)0380),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 февруари 2016 г., озаглавено „План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ (COM(2016)0087), и заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(5) и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (7),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове(8) (Регламент относно инвазивните видове),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003(9),

–  като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че комисията по петиции е получила петиции №№ 0697/2020, 0744/2020 и 0786/2020, в които се изразява загриженост относно рисковете по отношение на благосъстоянието и на здравето, свързани с търговията с диви и екзотични животни в ЕС, и се призовава за приемането на положителен списък за целия ЕС, в който да се определят животните, които може да бъдат отглеждани като домашни любимци;

Б.  като има предвид, че биологичното разнообразие е неразделна част от световното наследство; като има предвид, че принципът „Едно здраве“ отразява факта, че здравето на хората, животните и околната среда са взаимосвързани; като има предвид, че настоящата информация сочи, че е възможно пандемията от COVID-19 да произхожда от животински източник(10), което показва, че търговията с екзотични животни изисква по-голямо внимание, тъй като е свързана с големи рискове за здравето на цялото население;

В.  като има предвид, че 70% от патогените, които причиняват болести при хората, са от животински произход и че тези болести, известни като зоонози, могат да бъдат предавани от домашни или диви животни(11); като има предвид, че търговията с екземпляри от дивата флора и фауна увеличава контактите между хората и дивата флора и фауна и е ключов фактор за потенциална поява на въздействие върху други области, и че следователно води до разпространението на вирусни заболявания, включително нови, сред хората;

Г.  като има предвид, че според приблизителните оценки над 100 милиона животни се отглеждат в Европа като домашни любимци, включително дребни бозайници, птици, влечуги, риби и земноводни(12); като има предвид, че много от тези екземпляри са уловени в дивата природа, което води до намаляване на естествените популации;

Д.  като има предвид, че дивите животни имат специфични нужди и улавянето, транспортирането и държането им в плен им причиняват големи страдания; като има предвид, че според последните данни значителен брой диви и екзотични животни умират през първата година след превръщането им в домашни любимци, по-голямата част поради задушаване, болест, глад и дехидратация по време на транспортиране, както се съобщава и от Програмата на ООН за околната среда;

Е.  като има предвид, че съществува спешна необходимост от повишаване на обществената осведоменост относно хуманното отношение към дивите и екзотичните животни, предназначени да бъдат отглеждани като домашни любимци, включително относно тревожните нива на възникналите здравословни, поведенчески и ветеринарни проблеми;

Ж.  като има предвид, че според Международния съюз по опазване на природата (IUCN) всеки четвърти вид бозайници и всеки осми вид птици са изложени на висок риск от изчезване, а всеки трети вид земноводни е застрашен; като има предвид, че добре документирани доказателства потвърждават, че търговията с екзотични домашни любимци е една от основните заплахи за оцеляването на тези видове;

З.  като има предвид, че инвазивните чужди видове са една от петте основни причини за загубата на биологично разнообразие както в Европа, така и в световен мащаб; като има предвид, че според приблизителните оценки на Комисията разходите за контрол и управление на щетите, причинени от инвазивни видове в ЕС, възлизат на 12 милиарда евро годишно; като има предвид, че редица държави членки, в нарушение на правото на ЕС, все още не са създали пълноценно функционираща система за наблюдение и контрол, за да следят инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, поради което Комисията започна производства за установяване на нарушение срещу тях;

И.  като има предвид, че множество диви и екзотични животни, отглеждани като домашни любимци, представляват сериозна заплаха за безопасността на хората поради естественото си поведение, отличаващо се с прояви на агресивност или хищничество, влошавани поради стреса, на който са подложени в плен;

Й.  като има предвид, че националните правила, налагащи ограничения за отглеждането на екзотични домашни любимци, се различават значително в отделните държави членки и в някои случаи са противоречиви, което изключително много затруднява провеждането на последователна политика от държавите членки по този въпрос на европейско равнище, и че освен това съществуват пропуски в действащото национално законодателство, свързано с екзотичните домашни любимци(13); като има предвид, че правните разпоредби могат или да забранят отглеждането на някои видове животни (отрицателен или черен списък), или да позволят отглеждането само на някои видове (положителен или бял списък), като отрицателният списък е най-често използваната система за регламентиране на отглеждането на екзотични домашни любимци;

К.  като има предвид, че настоящото положение затвърждава съществуващите пречки, фрагментира единния пазар на Съюза и създава сериозни различия между държавите членки, които имат положителен списък в своето законодателство, и тези, които нямат такъв списък; като има предвид освен това, че даже и положителните списъци се различават между отделните държави членки, включително по въпроси като изброяването на видовете, различните равнища на защита или различията в начина, по който е извършена оценката на риска;

Л.  като има предвид, че подходът на отрицателния списък по своята същност е реактивен и осигурява най-ниска превенция, тъй като е разрешено по подразбиране отглеждането на всяко животно, което не е включено в отрицателния списък, като това налага списъкът да бъде доста дълъг; като има предвид, че видовете, които се търгуват, непрекъснато се променят вследствие на актуалните тенденции, така че всеки отрицателен списък се нуждае от редовно осъвременяване;

М.  като има предвид, че учените подчертаха със загриженост, че списъкът на ЕС на забранените инвазивни чужди видове, включен в Регламента за инвазивните видове, не е достатъчен, за да се отговори на равнището на заплаха, която инвазивните чужди видове представляват за биологичното разнообразие в ЕС;

Н.  като има предвид, че липсата на положителен списък за целия ЕС за животните, предназначени да бъдат отглеждани като домашни любимци, застрашава благосъстоянието и здравето както на хората, така и на животните, и представлява заплаха за биологичното разнообразие;

О.  като има предвид, че за да се увеличи ефективността на положителния списък и да се подобри благосъстоянието както на домашните любимци, така и на техните собственици, ще бъде необходимо адекватно ниво на осведоменост относно отговорното отглеждане на домашни любимци;

П.  като има предвид, че 19 държави членки подкрепиха Документа за позиция относно нова законодателна рамка на ЕС за положителен списък на ЕС за отглеждане на домашни любимци от името на Кипър, Литва, Люксембург и Малта, представен на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство от 24 май 2022 г.;

1.  отново заявява, че следва да се отдаде най-висок приоритет на превенцията, тъй като тя е най-ефективната от гледна точка на разходите, най-хуманната и най-желателната от екологична гледна точка мярка; посочва, че ЕС трябва да се възползва от възможността да включи поуките от пандемията от COVID-19 в своите политики; подчертава важната роля на Комисията за координирането и подкрепянето на подхода „Едно здраве“ в ЕС;

2.  подчертава, че търговията с екзотични животни може да представлява опасност не само във връзка с хуманното отношение към животните, но и във връзка с човешкото здраве поради възможността от зоонози и че следователно ЕС трябва да приеме съгласувано законодателство, което да предотвратява тези видове потенциални болести, които може да доведат до проблеми за общественото здраве;

3.  припомня, че вече се доказа, че търговията с екзотични екземпляри от дивата флора и фауна може да води до намаляване на биологичното разнообразие както в местообитанието, от което произхождат съответните видове, така и в екосистемите на Съюза; подчертава, че европейската търговска политика трябва да гарантира, че практиките в търговията с домашни любимци не застрашават хуманното отношение към дивите и екзотичните животни, нито допринасят за загубата на биологично разнообразие, както и че отглеждането на такива животни като домашни любимци не застрашава благосъстоянието на животното или на собственика;

4.  изразява загриженост във връзка с факта, че действащите разпоредби в държавите членки относно търговията с и отглеждането на диви и екзотични животни са фрагментирани и непоследователни и често не обхващат целия животински свят, а се съсредоточават главно върху бозайниците, като същевременно пренебрегват големите групи птици, влечуги, земноводни, насекоми и декоративни риби, които понастоящем са широко представени в търговията с домашни любимци, както и във връзка с факта, че те може да представляват опасност за местните видове и екосистеми, ако бъдат пуснати на свобода;

5.  изтъква, че непоследователното законодателство затруднява събирането на точни данни; подчертава, че базите данни на ЕС, предназначени за проследяване на търговията с животни в държавите членки и между тях, не регистрират източниците на животните и че CITES се прилага само за относително малкия дял на животинските видове, изброени в приложенията към нея;

6.  подчертава, че редица европейски държави вече са приложили положителни списъци въз основа на редица критерии, като например изисквания във връзка с хуманното отношение към животните, околната среда, човешкото здраве, отглеждането и настаняването, както и принципа на предпазните мерки; приветства също така факта, че редица други европейски държави разработват положителни списъци или провеждат изследвания относно такива списъци;

7.  отбелязва със съжаление, че разпоредбите на правото на ЕС понастоящем са недостатъчни за справяне с проблемите във връзка с хуманното отношение към животните, общественото здраве и безопасност и рисковете от инвазивност, свързани с търговията с и отглеждането на диви и екзотични животни като домашни любимци; подчертава, че Законодателството на ЕС за здравеопазването на животните не е предназначено да урежда търговията с екзотични домашни любимци и че нито един от законодателните актове на ЕС, свързани с хуманното отношение към животните, не урежда хуманното отношение към животните, отглеждани и търгувани като домашни любимци в рамките на единния пазар на ЕС;

8.  изтъква, че положителният списък обикновено представлява по-кратък отделен списък, който е превантивен по своя характер и предоставя яснота относно това кои видове е позволено да бъдат отглеждани в дадена държава; посочва, че положителният списък също така много по-лесно се актуализира от отрицателния, тъй като се забранява a priori отглеждането на всички видове, които не са включени в него, и по този начин допринася за опростяване на законодателството на европейско равнище и за намаляване на административните разходи; подчертава, че изследването относно подхода на положителния списък доказва неговата ефективност за намаляване на търговията с диви и екзотични животни и за по-добра обществена осведоменост(14);

9.  преценява предимствата на европейски положителен списък, който би регулирал търговията с диви и екзотични животни и би ограничил тяхното отглеждане като домашни любимци, както се изтъква в петициите, получени от комисията по петиции; отбелязва призива на няколко държави членки за създаване на положителен списък за целия ЕС при подходящи условия, свързани с хуманното отношение и благосъстоянието; в този контекст призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на добавената стойност и осъществимостта на създаването на такъв списък, като използва научно обоснован набор от критерии за определяне на видовете, които са подходящи за домашни любимци, и включи внимателен анализ на различните критерии, вече използвани в националните положителни списъци, за да се установят най-ефективните критерии, които евентуално биха могли да бъдат възприети в положителния списък за целия ЕС въз основа на най-добрите практики, съществуващия опит и извлечените поуки в държавите членки; призовава Комисията да започне проучване за анализ на този въпрос в контекста на стриктното и своевременно изпълнение на Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

10.  подчертава, че e от първостепенно значение да се защитават човешкото здраве и околната среда във всички държави членки, като се изготвят и приложат без допълнително забавяне ефективни планове за действие за справяне с най-инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, и се гарантира създаването на пълноценно функциониращи структури в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014, за да се извършва адекватен контрол, насочен към предотвратяване на непреднамереното и преднамереното въвеждане и разпространение в Съюза на инвазивни чужди видове;

11.  отбелязва, че отглеждането на домашни любимци не е регламентирано на равнището на ЕС, а на национално равнище, и че някои държави членки са създали положителни списъци за животинските видове; подчертава, че международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и съответното законодателство за нейното регулиране следва да се основават на научни доказателства;

12.  счита, че преразглеждането на плана за действие на ЕС за предотвратяване на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна следва да доведе до повишаване на осведомеността относно незаконната търговия и до положително въздействие по отношение на хуманното отношение към животните и хуманното отношение към екзотичните и дивите животни, които може да бъдат отглеждани като домашни любимци в ЕС;

13.  подчертава, че животните, включени в положителен списък, не трябва да представляват особена опасност за човешкото здраве, трябва да може лесно да се контролират и трябва да се отглеждат при условия, съобразени с техните основни физиологични, етологични и екологични нужди; подчертава, че в списъка не следва да се включват екзотични и диви видове животни, когато има ясни признаци, че ако избягат или бъдат пуснати на свобода в дивата природа, биха могли да оцелеят и следователно биха представлявали риск за местните екосистеми, като нарушават по този начин условията за преживяване на самите местни видове, превръщайки се в инвазивни видове, след като бъдат пуснати на свобода в естествената околна среда;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 67, 8.2.2022 г., стр. 25.
(2) ОВ C 294, 23.7.2021 г., стр. 40.
(3) ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 136.
(4) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 117.
(5) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
(6) ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.
(7) OВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.
(8) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.
(9) OВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1.
(10) Брифинг, Coronavirus and the trade in wildlife (Коронавирусът и търговията с екземпляри от дивата флора и фауна), Генерална дирекция за парламентарни изследвания на Европейския парламент, 4 май 2020 г.
(11) WOAH, The “One Health” Concept (Концепцията „Едно здраве“), 14 януари 2013 г.
(12) Съвет на ЕС, Position paper on a new EU legislative framework for an EU Positive List for the keeping of companion animals on behalf of Cyprus, Lithuania, Luxembourg and Malta (Документ за позиция относно нова законодателна рамка на ЕС за положителен списък на ЕС за отглеждане на домашни любимци от името на Кипър, Литва, Люксембург и Малта), 16 май 2022 г.
(13) Както се доказва в проучването, озаглавено Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe (Анализ на националното законодателство, свързано с отглеждането и продажбата на екзотични домашни любимци в Европа), публикувано през юни 2020 г. от Eurogroup for Animal (Еврогрупата за животните).
(14) World Animal Protection (Световна защита на животните), Think positive – An overview of national and international Positive Lists (Да мислим положително – преглед на националните и международните положителни списъци), септември 2020 г.

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност