Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2809(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0489/2022

Předložené texty :

B9-0489/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.16

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0425

Přijaté texty
PDF 154kWORD 52k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Zlepšení právních předpisů EU týkajících se volně žijících a exotických zvířat, která mají být chována jako zvířata v zájmovém chovu v Evropské unii, prostřednictvím pozitivního seznamu EU
P9_TA(2022)0425B9-0489/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o zlepšení právních předpisů EU týkajících se volně žijících a exotických zvířat, která mají být chována jako zvířata v zájmovém chovu v Evropské unii, prostřednictvím pozitivního seznamu EU (2022/2809(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na petice č. 0697/2020, 0744/2020 a 0786/2020,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 114, 191 a 192 této smlouvy,

–  s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),

–  s ohledem na kodexy zdraví suchozemských a vodních živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH, založené jako OIE),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu a na rezoluci Rady Evropy o chovu volně žijících zvířat v zájmovém chovu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2021 nazvané Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2020 o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o strategických cílech EU na 17. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 24. září až 5. října 2016 v Johannesburgu (JAR)(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života (COM(2020)0380),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2016 nazvané Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016)0087) a na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(5) a na nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(7),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních a nepůvodních druhů(8) (nařízení o invazních nepůvodních druzích),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003(9),

–  s ohledem na čl. 227 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor obdržel petice č. 0697/2020, 0744/2020 a 0786/2020, které vyjadřují obavy ohledně dobrých životních podmínek a zdravotních rizik spojených s obchodem s volně žijícími a exotickými zvířaty v EU a vyzývají k přijetí pozitivního seznamu pro celou EU, který by stanovil výčet zvířat, která je možné chovat v zájmovém chovu;

B.  vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost je nedílnou součástí světového dědictví; vzhledem k tomu, že zásada „jedno zdraví“ odráží skutečnost, že lidské zdraví, zvířata a životní prostředí jsou vzájemně propojeny; vzhledem k tomu, že ze stávajících údajů vyplývá, že pandemie COVID-19 mohla vzniknout ze zvířecího zdroje(10), což ukazuje, že obchodu s exotickými zvířaty je třeba věnovat větší pozornost, protože souvisí se značnými zdravotními riziky pro celou populaci;

C.  vzhledem k tomu, že 70 % patogenů, které způsobují nemoci u lidí, je živočišného původu a že tyto nemoci, známé jako zoonózy, mohou být přenášeny domácími nebo volně žijícími zvířaty(11); vzhledem k tomu, že obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy zvyšuje kontakty mezi lidmi a těmito rostlinami a živočichy a je jedním z klíčových faktorů pro možný vznik vedlejších účinků, což vede k šíření virových onemocnění, včetně nových infekčních nemocí, na člověka;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je v Evropě v zájmovém chovu chováno více než 100 milionů zvířat, včetně drobných savců, ptáků, plazů, ryb a obojživelníků(12); vzhledem k tomu, že mnoho těchto druhů bylo odchyceno ve volné přírodě, čímž se jejich přirozené populace vyčerpaly;

E.  vzhledem k tomu, že volně žijící druhy živočichů mají specifické potřeby a při odchytu, přepravě a držení v zajetí velmi trpí; vzhledem k tomu, že podle nejnovějších údajů značný počet volně žijících a exotických zvířat zemře během prvního roku poté, co se dostanou do zájmového chovu, přičemž naprostá většina z nich podlehne udušení, nemocem, vyhladovění a dehydrataci během přepravy, jak uvádí i Program OSN pro životní prostředí;

F.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné zvýšit povědomí veřejnosti o dobrých životních podmínkách volně žijících a exotických zvířat, která mají být chována jako zvířata v zájmovém chovu, včetně výskytu znepokojivého množství zdravotních, behaviorálních a veterinárních problémů;

G.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) čelí každý čtvrtý druh savců a každý osmý druh ptáků vysokému riziku vyhynutí a každý třetí druh obojživelníků je ohroženým druhem; vzhledem k tomu, že dobře zdokumentované důkazy potvrzují, že obchod s exotickými zvířaty za účelem zájmového chovu je jednou z hlavních hrozeb pro přežití těchto druhů;

H.  vzhledem k tomu, že invazní cizí druhy jsou jednou z pěti hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti v Evropě i ve světě; vzhledem k tomu, že Komise odhaduje, že náklady na kontrolu a řízení škod způsobených invazními druhy v EU dosahují 12 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že řada členských států v rozporu s právem EU stále nezavedla plně funkční systém dohledu a kontroly pro sledování invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, což vedlo Komisi k zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti těmto státům;

I.  vzhledem k tomu, že mnoho volně žijících a exotických zvířat, která jsou chována v zájmovém chovu, představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost lidí v důsledku svého přirozeného chování, které se projevuje agresivními nebo dravčími rysy, jež se zhoršují stresem, jemuž jsou vystavena v zajetí;

J.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní předpisy, které ukládají omezení pro zájmový chov exotických zvířat, se v jednotlivých členských státech značně liší a v některých případech jsou protichůdné, což členským státům velmi ztěžuje provádění soudržné politiky v této oblasti na evropské úrovni, a navíc existují mezery ve stávajících vnitrostátních právních předpisech týkajících se exotických zvířat v zájmovém chovu(13); vzhledem k tomu, že právní ustanovení mohou buď zakazovat chov některých druhů zvířat (negativní seznam neboli černá listina), nebo povolovat chov pouze některých druhů (pozitivní seznam neboli bílá listina), přičemž nejčastěji používaným systémem regulace zájmového chovu exotických zvířat je negativní seznam;

K.  vzhledem k tomu, že stávající situace udržuje existující překážky, rozbíjí jednotný trh Unie a vytváří vážné rozdíly mezi členskými státy, jejichž právní úprava stanoví pozitivní seznam, a těmi, které jej nemají; vzhledem k tomu, že i pozitivní seznamy se v některých členských státech liší, a to i v takových otázkách, jako je zařazení druhů na seznam, různé úrovně ochrany nebo rozdíly ve způsobu, jakým bylo provedeno hodnocení rizik;

L.  vzhledem k tomu, že přístup založený na negativním seznamu je ze své podstaty reaktivní a nejméně preventivní, protože každé zvíře, které není na negativním seznamu, lze chovat v zájmovém chovu, což vyžaduje, aby byl seznam poměrně dlouhý; vzhledem k tomu, že druhy, s nimiž se obchoduje, se neustále mění v závislosti na aktuálních trendech, takže každý negativní seznam je třeba pravidelně aktualizovat;

M.  vzhledem k tomu, že vědci se znepokojením upozorňují na to, že seznam EU zakázaných invazních nepůvodních druhů, který je součástí nařízení o invazních nepůvodních druzích, neodpovídá míře ohrožení, které invazní nepůvodní druhy představují pro biologickou rozmanitost EU;

N.  vzhledem k tomu, že neexistence pozitivního seznamu zvířat, která lze chovat v zájmovém chovu, v celé EU ohrožuje dobré životní podmínky a zdraví lidí i zvířat a představuje hrozbu pro biologickou rozmanitost;

O.  vzhledem k tomu, že ke zvýšení účinnosti pozitivního seznamu a zlepšení dobrých životních podmínek zvířete v zájmovém chovu, stejně jako v zájmu majitele, by bylo třeba zajistit odpovídající úroveň povědomí o odpovědném chovu zvířat v zájmovém chovu;

P.  vzhledem k tomu, že 19 členských států podpořilo dokument o postoji k novému legislativnímu rámci EU pro pozitivní seznam EU pro chov zvířat v zájmovém chovu jménem Kypru, Litvy, Lucemburska a Malty, který byl předložen na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 24. května 2022;

1.  připomíná, že nejvyšší prioritu by měla mít prevence, která je nákladově nejefektivnějším, nejhumánnějším a nejekologičtějším opatřením; zdůrazňuje, že EU musí využít příležitosti a začlenit do svých politik poznatky získané z pandemie COVID-19; upozorňuje na důležitou úlohu Komise při koordinaci a podpoře přístupu „jedno zdraví“ v EU;

2.  zdůrazňuje, že obchod s exotickými zvířaty může představovat nebezpečí nejen pro dobré životní podmínky zvířat, ale také pro lidské zdraví kvůli možnosti výskytu zoonóz, a proto musí EU přijmout soudržné právní předpisy, které zabrání těmto druhům potenciálních onemocnění, jež mohou vést k problémům v oblasti veřejného zdraví;

3.  připomíná, že obchod s exotickými planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy již prokázal, že může vést k úbytku biologické rozmanitosti, a to jak v prostředí, odkud daný druh pochází, tak v ekosystémech Unie; zdůrazňuje, že evropská obchodní politika musí zajistit, aby praktiky obchodu se zvířaty v zájmovém chovu neohrožovaly dobré životní podmínky volně žijících a exotických zvířat a nepřispívaly k úbytku biologické rozmanitosti a aby chov těchto zvířat v zájmovém chovu neohrožoval dobré životní podmínky zvířat nebo blaho jejich majitelů;

4.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že stávající právní předpisy členských států týkající se obchodu s volně žijícími a exotickými zvířaty a jejich chovu jsou roztříštěné a nejednotné a často nepokrývají celou živočišnou říši, neboť se zabývají především savci, zatímco opomíjejí velké skupiny ptáků, plazů, obojživelníků, hmyzu a okrasných ryb, které jsou v současné době hojně zastoupeny v obchodě se zvířaty určenými k zájmovému chovu, a nad tím, že v případě vypuštění mohou představovat nebezpečí pro původní druhy a ekosystémy;

5.  zdůrazňuje, že shromažďování přesných údajů ztěžují nejednotné právní předpisy; zdůrazňuje, že databáze EU určené ke sledování dovozu zvířat do členských států a obchodu se zvířaty mezi členskými státy nezaznamenávají zdroje zvířat a úmluva CITES se zabývá pouze poměrně malým podílem druhů zvířat uvedených v jejích přílohách;

6.  zdůrazňuje, že několik evropských zemí již zavedlo pozitivní seznamy založené na několika kritériích, jako jsou dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí, lidské zdraví, požadavky na chov a ustájení či zásada předběžné opatrnosti; vítá také skutečnost, že několik dalších organizací vytváří pozitivní seznamy nebo provádí výzkum pozitivních seznamů;

7.  s politováním konstatuje, že ustanovení práva EU v současné době nepostačují k řešení dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti a rizik invazivity spojených s obchodem s volně žijícími exotickými zvířaty a jejich zájmovým chovem; zdůrazňuje, že právní rámec EU pro zdraví zvířat nebyl navržen tak, aby se zabýval obchodem s exotickými zvířaty v zájmovém chovu, a že žádný z legislativních aktů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat neupravuje dobré životní podmínky zvířat v zájmovém chovu a obchodování s nimi v rámci jednotného trhu EU;

8.  poukazuje na to, že pozitivní seznam je zpravidla kratší samostatný seznam, který má preventivní povahu a poskytuje jednoznačné informace o tom, které druhy je v dané zemi povoleno chovat; zdůrazňuje, že pozitivní seznam se také mnohem snadněji aktualizuje než negativní seznam, protože všechny druhy, které nejsou na seznamu, je a priori zakázáno chovat, což přispívá ke zjednodušení právních předpisů na evropské úrovni a snížení administrativních nákladů; zdůrazňuje, že zkoumání přístupu pozitivního seznamu dokazuje jeho účinnost při omezování obchodu s volně žijícími a exotickými zvířaty a při lepší informovanosti veřejnosti(14);

9.  zvažuje výhody evropského pozitivního seznamu, který by reguloval obchod s volně žijícími a exotickými zvířaty a omezil jejich zájmový chov, jak se uvádí v peticích, které obdržel Petiční výbor; bere na vědomí výzvu některých členských států, aby byl vytvořen celoevropský pozitivní seznam za dodržení dobrých životních podmínek chovaných zvířat; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu přidané hodnoty a proveditelnosti vytvoření takového seznamu, a to za použití vědecky podloženého souboru kritérií pro určení druhů vhodných pro zájmový chov, a aby provedla pečlivou analýzu různých kritérií, která jsou už uplatňována ve vnitrostátních pozitivních seznamech, za účelem stanovení nejúčinnějších kritérií, která by mohla být případně přijata pro účely pozitivního seznamu pro celou EU na základě osvědčených postupů členských států, stávajících zkušeností a získaných poznatků; vyzývá Komisi, aby v rámci důsledného a včasného provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy zahájila studii, která by tuto otázku analyzovala;

10.  zdůrazňuje, že v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí je nesmírně důležité, aby všechny členské státy neprodleně vypracovaly a prováděly účinné akční plány pro řešení problému nejčastěji se vyskytujících invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, a zajistily zřízení plně funkčních struktur v souladu s nařízením (EU) č. 1143/2014 za účelem provádění odpovídajících kontrol zaměřených na prevenci neúmyslného i úmyslného zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů do Unie;

11.  bere na vědomí, že zájmový chov zvířat není regulován na úrovni EU, ale na vnitrostátní úrovni, a že některé členské státy zavedly pozitivní seznamy druhů zvířat; zdůrazňuje, že mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a příslušné právní předpisy, které jej regulují, by měly být založeny na vědeckých důkazech;

12.  je přesvědčen, že revize akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy by měla vést ke zvýšení informovanosti o nezákonném obchodování a měla by mít příznivý dopad na dobré životní podmínky zvířat a exotických a volně žijících zvířat, která mohou být v EU chována v zájmovém chovu;

13.  zdůrazňuje, že zvířata zařazená na pozitivní seznam nesmí představovat zvláštní nebezpečí pro lidské zdraví, nesmějí vyžadovat náročné zacházení a musí být chována v podmínkách, které respektují jejich základní fyziologické, etologické a ekologické potřeby; zdůrazňuje, že na seznam by neměly být zařazeny žádné exotické a volně žijící druhy zvířat, u nichž existují jasné známky toho, že v případě útěku nebo vypuštění do volné přírody by byly schopny přežít a představovaly by riziko pro původní ekosystémy tím, že by po vypuštění do přírodního prostředí ovlivnily přežití samotných původních druhů, a staly se tak invazními nepůvodními druhy;

14.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 67, 8.2.2022, s. 25.
(2) Úř. věst. C 294, 23.7.2021, s. 40.
(3) Úř. věst. C 204, 13.6.2018, s. 136.
(4) Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 117.
(5) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
(6) Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
(8) Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.
(9) Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.
(10) Briefing, Coronavirus and the trade in wildlife (Koronavirus a obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy), Evropský parlament, Generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby, 4. května 2020.
(11) WOAH, The “One Health” Concept (Koncepce přístupu „jedno zdraví“), 14. ledna 2013.
(12) Rada EU, Position paper on a new EU legislative framework for an EU Positive List for the keeping of companion animals on behalf of Cyprus, Lithuania, Luxembourg and Malta (Stanovisko k novému legislativnímu rámci EU pro pozitivní seznam EU pro chov zvířat v zájmovém chovu jménem Kypru, Litvy, Lucemburska a Malty), 16. května 2022.
(13) Jak vyplývá ze studie s názvem Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe (Analýza vnitrostátních právních předpisů týkajících se zájmového chovu exotických zvířat a jejich prodeje za tímto účelem v Evropě), kterou v červnu 2020 zveřejnila organizace Eurogroup For Animals.
(14) World Animal Protection, Think positive – An overview of national and international Positive Lists (Pozitivní přístup – přehled národních a mezinárodních pozitivních seznamů), září 2020.

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí