Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0505/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2022 - 5.17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0426

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 50k
Neljapäev, 24. november 2022 - Strasbourg
Inimõiguste olukord Egiptuses
P9_TA(2022)0426RC-B9-0505/2022

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Egiptuses (2022/2962(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse välisasjade ja julgeolekupoliitika pressiesindaja avaldusi Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse ELi naabruspoliitikat ja 9. veebruari 2021. aasta ühisteatist „Uuendatud partnerlus lõunapoolsete naaberriikidega – Vahemere piirkonna uus tegevuskava“ (JOIN(2021)0002),

–  võttes arvesse 29. septembril 2022 toimunud ELi ja Egiptuse 13. parlamentidevahelist kohtumist,

–  võttes arvesse 15. juunil 2022. aastal Kairos allkirjastatud ELi, Egiptuse ja Iisraeli vahelist vastastikuse mõistmise memorandumit koostöö kohta, mis on seotud maagaasi kaubanduse, transpordi ja ekspordiga Euroopa Liitu,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja hiljutisimat avaldust Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse Egiptuse inimõiguste 2019.–2020. aasta olukorra üldist ja korrapärast läbivaatamist ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 8. novembri 2022. aasta avaldust, milles nõutakse Alaa Abdel Fattah’ viivitamatut vabastamist,

–  võttes arvesse ELi suuniseid, mis käsitlevad surmanuhtlust, piinamist, väljendusvabadust, inimõiguste kaitsjaid, naiste- ja tütarlastevastast vägivalda ning LGBTI-inimeste õigusi,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja Araabia inimõiguste hartat, mille kõik on Egiptus ratifitseerinud,

–  võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, eriti selle artiklit 52 kõigi piinamisvormide keelustamise kohta, artiklit 73 kogunemisvabaduse kohta ja artiklit 93 rahvusvahelise inimõigustealase õiguse siduva laadi kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Egiptuses Sharm El-Sheikhis toimus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 27. istungjärk (COP27); arvestades, et selle rahvusvahelise ürituse tõttu sattusid tähelepanu alla repressioonid, mida Egiptuses kodanikuühiskonna rahumeelsete ja õiguspäraste seisukohavõttude korral rakendatakse;

B.  arvestades, et 2021. aastal hakkas Egiptus rakendama riiklikku inimõiguste strateegiat ja pidama riigisisest arutelu, mille ametlik eesmärk on parandada riigis inimõiguste austamist ja luua kaasavam poliitiline keskkond; arvestades, et 2022. aasta aprillis loodi Egiptuse presidendi armuandmiskomitee, mille raames peavad kodanikuühiskonna organisatsioonid uurima selliste vangide juhtumeid, kelle olukord ei vasta rahvusvahelistele inimõiguste standarditele; arvestades, et see komitee on jätnud varasemad ja praegused inimõiguste ränga rikkumise juhtumid tähelepanuta ning praeguseks, kui riikliku inimõiguste strateegia rakendamise ja Egiptuse-sisese arutelu algusest on möödunud aasta, ei ole suuri muutusi toimunud; arvestades, et Egiptuse ja Euroopa Liidu vahelisest assotsieerimislepingust tulenev poliitiliste küsimuste, inimõiguste ja demokraatia, rahvusvaheliste ja piirkondlike küsimuste allkomitee on raamistik, mille kaudu pooled saavad inimõiguste küsimusi arutada; arvestades, et allkomitee järgmine koosolek toimub 8. detsembril 2022 Kairos;

C.  arvestades, et enne COP27 toimumist ei muutnud Egiptus ühtegi asjakohast õigusakti, jättes ka muutmata õigusaktid, mis on seotud väljendus-, rahumeelse kogunemise, ühinemis- või meediavabadusega, kuigi kodanikuühiskonnale tegutsemisruumi andmine on ühine kohustus, mis on sätestatud ELi ja Egiptuse partnerlusprioriteetides ning Egiptuse põhiseaduses; arvestades, et alates 2017. aastast jõus olnud eriolukorda ei ole tühistatud; arvestades, et jätkuvad kollektiivsed kohtuprotsessid ja massiline kinnipidamine ning sõjaväekohtutes ja riikliku julgeoleku eriolukorra kohtutes jätkatakse kohtumõistmist kümnete tuhandete tsiviilelanike üle; arvestades, et 8. juulil 2021 väljendasid ÜRO rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õiguse eriraportöör, inimõiguste kaitsjate olukorra eriraportöör ja terrorismivastases võitluses inimõiguste kaitse eriraportöör ühiselt muret järgmiste Egiptuse õigusaktide pärast: 2019. aastal vastu võetud valitsusväliste organisatsioonide seadus, 2018. aastal vastu võetud küber- ja infotehnoloogiakuritegude vastu võitlemise seadus, 2015. aastal vastu võetud terroriorganisatsioonide seadus ning 2013. aastal vastu võetud avalike kogunemiste ja rahumeelsete meeleavalduste seadus; arvestades, et Egiptuse õiguste ja vabaduste komisjoni andmetel pidas Egiptuse valitsus 1. oktoobrist kuni 14. novembrini 2022 kinni peaaegu 734 isikut 18 kubernerkonnast;

D.  arvestades, et inimõiguste kaitsja Alaa Abdel Fattah, keda on alusetute süüdistuste alusel peaaegu kogu viimase aastakümne jooksul meelevaldselt kinni peetud, jättis 2022. aasta aprillis alustatud näljastreigi 2022. aasta novembris seetõttu pooleli, et teda söödeti sunniviisiliselt, kuna ta oleks oma vangikongis äärepealt surnud; arvestades, et ta lõpetas COP27 alguses ka vee joomise; arvestades, et Alaale ei ole ikka veel antud luba küsida Ühendkuningriigi ametnikelt konsulaarabi, ning arvestades, et advokaadil temaga kohtuda ei lubatud; arvestades, et rahvusvahelise surve tulemusel oli Alaa perekonnal varem luba teda aeg-ajalt vaatamas käia;

E.  arvestades, et Egiptuse valitsus võttis sõltumatutelt inimõiguslaste rühmadelt võimaluse COP27-l osaleda, sest valitsuse salajase kontrolli all oleva registreerimisprotsessi käigus filtreeriti välja Egiptuse valitsuse suhtes kriitilised rühmad, rahumeelse kogunemise vabadust väljaspool COP27 toimumiskohta piirati liiga palju ning välismaalt saabujatele viisa andmisega viivitati põhjendamatult kaua; arvestades, et tänu rahvusvaheliste organisatsioonide abile said osaleda ainult mõned üksikud sõltumatud inimõiguslaste rühmad ja inimõiguste kaitsja Sanaa Seif;

F.  arvestades, et endiselt toimub naiste õiguste kaitsjate, LGBTIQ+-inimeste ja kopti kristlaste õiguste kaitsjate ahistamine, hirmutamine, vahistamine ja kinnipidamine, mille näited on Patrick George Zaki juhtum, kelle suhtes kohaldatakse endiselt reisikeeldu ja kelle üle hakatakse riikliku eriolukorra kohtus õigust mõistma, sest ta kritiseeris valitsuse poliitikat kopti kristlaste suhtes, ning kahe sotsiaalmeedia mõjutajast naise – Haneen Hossami ja Mawada Al Adhami – juhtum, kellest ühele mõisteti 2020. aastal kolme- ja teisele kaheaastane vanglakaristus fabritseeritud moraaliteemaliste süüdistuste alusel, mis esitati nende TikToki tantsuvideote tõttu;

G.  arvestades, et 20. juunil 2022 toimunud ELi ja Egiptuse assotsiatsiooninõukogu üheksandal kohtumisel ning 19. juunil 2022 vastu võetud 2021.–2027. aasta partnerlusprioriteetides korrati, et mõlemad pooled kavatsevad kindlalt edendada demokraatiat, põhivabadusi ja inimõigusi, soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi;

H.  arvestades, et Egiptus on ELi pikaajaline strateegiline partner, kellega ELil on ühine eesmärk tagada Vahemere ja Lähis-Ida piirkondades stabiilsus, rahu ja heaolu, ning arvestades, et Egiptusel on piirkonna stabiilsuse tagamisel suur roll; arvestades, et EL on Egiptuse suurim majanduspartner ning peamine välisinvesteeringute allikas; arvestades, et 2022. aasta juunis võtsid EL ja Egiptus vastu partnerlusprioriteedid paljudes valdkondades, sealhulgas julgeolek, terrorismivastane võitlus ja kohtureform; arvestades, et Egiptus toetas ÜRO resolutsiooni, milles mõistetakse hukka Ukraina piirkondade annekteerimine Venemaa poolt, ning toetab endiselt ELi ja rahvusvahelise kogukonna püüet Venemaa Ukraina-vastane agressioonisõda lõpetada; arvestades, et Egiptus on allkirjastanud Egiptuse, ELi ja Iisraeli vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärk on Ukraina-vastase agressiooni tõttu gaasi importi Venemaalt vähendada; arvestades, et komisjon on eraldanud Egiptusele toiduainete ja vastupidavuse rahastamisvahendist 100 miljonit eurot, et aidata Egiptusel Ukraina-vastasest agressioonisõjast tuleneva toidupuudusega toime tulla;

1.  mõistab karmilt hukka asjaolu, et Egiptuses puuduvad endiselt poliitilised põhiõigused ja -vabadused, kaasa arvatud seoses Sharm el Sheikhis korraldatud COP27ga; peab kahetsusväärseks, et COP27 ei toonud kaasa inimõiguste olukorra paranemist;

2.  mõistab kõige karmimalt hukka Egiptuse kodanikuühiskonna esindajate tsenseerimise, ahistamise ja hirmutamise Egiptuse ametivõimude poolt, mis on leidnud aset isegi ÜRO rahvusvahelistes ruumides, ning COP27ga seotud uue vahistamiste ja kinnipidamiste laine; avaldab toetust Saksamaa valitsusele, kes esitas 13. novembril 2022 Egiptuse ametivõimude vastu kaebuse COP27 Saksamaa paviljonis viibinud osalejate ülemäärase julgeolekualase jälgimise pärast; taunib asjaolu, et sõltumatuid Egiptuse valitsusväliseid organisatsioone keelduti COP27-le ühekordselt registreerimast ning et ainult vähestel neist õnnestus üritusel osaleda ja sedagi vaid tänu asjaolule, et rahvusvahelised organisatsioonid andsid neile oma sissepääsuload; taunib asjaolu, et Egiptuse ametivõimud valisid välja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes ametivõime ei kritiseeri; rõhutab, et COP27-l oleks tulnud lubada õiguspäraste sidusrühmadena osaleda Siinai kohalikel kogukondadel ja valitsusvälistel organisatsioonidel, sest üritus toimus Siinail; mõistab hukka Egiptuse salaprotsessi, milles kasutatakse avalikustamata valikukriteeriume, et jätta kriitikat tegevad inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid kõrvale; nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud ei võtaks vastumeetmeid nende Egiptuse inimõiguste kaitsjate ega aktivistide suhtes, kes väljendasid COP27 ajal Egiptuse inimõiguste rikkumiste pärast avalikult muret;

3.  mõistab kindlalt hukka asjaolu, et Egiptuses peetakse eelvangistuses endiselt meelevaldselt kinni kümneid tuhandeid meelsusvange, kellest paljusid viibivad õiglase kohtumõistmise või põhiõigusteta ebainimlikes tingimustes, mis on tõendust leidnud Egiptuse poliitilistes vanglates Wadi Natrounis ja Badris; märgib, et 2022. aasta aprillis vabastas presidendi armuandmiskomitee väikese osa Egiptuse poliitvangidest või andis neile armu, mille tulemusena vabanes meelevaldsest eelvangistusest 800–1000 vangi; rõhutab, et sellest saadik on Egiptuse valitsusväliste organisatsioonide ja Amnesty Internationali andmetel meelevaldselt vahistatud ja kinni peetud 1 953 Egiptuse elanikku;

4.  nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud vabastaksid paljude teiste ebaõiglaselt kinnipeetavate seas viivitamata järgmised isikud: Mohamed „Oxygen“ Ibrahim, Mohamed Adel, Alaa Abdel Fattah ning Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu antava inimõiguste alase tegevuse auhinna 2020. aasta kolm laureaati – Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El Baqer ja Hoda Abdelmoniem, samuti Ezzat Ghoneim, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El Kassas, Ziad Abu El Fadl, Aisha El Shater, Mohamed Abo Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Mohamed Adel Fahmy, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd El Khaleq ja Ahmed Fayez; rõhutab, et need naised ja mehed on Egiptuse inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud, rahumeelsed aktivistid, poliitikud, sotsiaalmeedia naismõjutajad või ärimehed, kes keeldusid oma vara sõjaväele müümast; kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama Patrick George Zaki ja Mahinour Al Masry reisikeelu;

5.  nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud vabastaksid viivitamata ja tingimusteta Briti-Egiptuse inimõiguste kaitsja ja rahumeelse aktivisti, Deutsche Welle ja Piirideta Reporterite auhinna laureaadi Alaa Abdel Fattah’, keda on peaaegu kogu viimase kümne aasta jooksul meelevaldselt kinni peetud alusetute süüdistuste alusel, mis on tingitud tema rahumeelsetest ja õiguspärastest nõudmistest suuremate õiguste ja vabaduste järele, ning kes ei ole kaugeltki üksikjuhtum, ning lubaksid tal viivitamata Ühendkuningriiki sõita; rõhutab, et nii Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz kui ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron on nõudnud tema vabastamist;

6.  kordab, et mõistab piinamise laialdase kasutamise Egiptuse julgeolekuaparaadi poolt kõige karmimalt hukka; tuletab meelde, et Egiptuse 25. jaanuari 2011. aasta revolutsioon algas üldsuse protestidest politsei karistamatuse vastu, kui teiste hulgas piinati blogijat Khaled Saidi ja ta tapeti; nõuab tungivalt, et Egiptus teeks täielikku koostööd Itaalia ametivõimudega, kes uurivad Itaalia doktorandi Giulio Regeni mõrva, kelle julgeolekuametnikud 2016. aastal surnuks piinasid; kordab eelkõige oma üleskutset teatada kindral Tariq Sabirile, kolonel Athar Kamel Mohamed Ibrahimile, kolonel Uhsam Helmile ja major Magdi Ibrahim Abdelal Sharifile, et nende vastu on Itaalias algatatud kohtumenetlus; mõistab kõige karmimalt hukka majandusteadlase Ayman Hadhoudi surnuks piinamise, kes suri 5. märtsil 2022 vahi all olles pärast seda, kui julgeolekuametnikud olid ta majanduspoliitika kritiseerimise tõttu kaduma sundinud ja kinni pidanud, ning taunib teravalt asjaolu, et Egiptuse prokuratuur ei ole läbi viinud sõltumatut lahkamist ega usaldusväärset uurimist;

7.  nõuab tungivalt, et Egiptus vabastaks kõik 21 ajakirjanikku, kes on praegu vanglas oma töö tegemise eest, nagu on dokumenteerinud Piirideta Reporterid ja ajakirjanike kaitse komitee; rõhutab kõigi egiptlaste õigust pääseda juurde teabele, ilma et nende valitsus seda tsenseeriks; võtab teadmiseks COP27 konverentsi alguses surve all vastu võetud otsuse võimaldada pääs mõnedele inimõigustega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide ja sõltumatute ajalehtede, nagu Medium, Mada Masr ja Human Rights Watch veebisaitidele; rõhutab siiski, et sellised veebisaidid peaksid jääma egiptlastele juurdepääsetavaks alatiseks ka pärast konverentsi;

8.  nõuab seetõttu tungivalt, et Egiptuse ametivõimud vabastaksid kõik 2022. aasta novembris kinni peetavad ajakirjanikud: Khaled Abdelwahab Radwan, Ahmed Fayez, Alaa Abdelfattah, Ismail Alexandrani, Mohamed Ibrahim (tuntud ka kui Mohamed Oxygen), Ahmed Allaam, Hamdi al-Zaeem, Tawfik Ghanem, Rabie al-Sheikh, Adallah Shusha, Khaled Sahloob, Bahaa al-Din Ibrahim Nemat Allah, Hisham Abdel Aziz, Mohamed Said Fahmy, Badr Mohamed Badr, Raouf Ebeid, Mostafa Saad, Mohamed Mostafa Moussa, Mahmoud Saad Diab ja Amr Shnin;

9.  kutsub Egiptuse ametivõime üles lõpetama diskrimineerimine ja tagama kõigi Egiptuse kodanike tegeliku võrdsuse seaduse ees ja praktikas, nagu on sätestatud põhiseaduses, olenemata nende usust või veendumustest; juhib tähelepanu vähemuste, nagu kopti vähemuse ja bahá’í usu järgijate pikaajalisele diskrimineerimisele; kutsub Egiptust üles vaatama läbi jumalateotust käsitlevad seadused, et tagada südametunnistusevabaduse ja usuvähemuste õiguste kaitse;

10.  nõuab tungivalt, et Egiptus järgiks ühinemisvabaduse rahvusvahelisi alusstandardeid ja tunnistaks kehtetuks oma repressiivse valitsusväliste organisatsioonide seaduse 149/2019, millega allutatakse kogu tegevus valitsuse kontrollile; jagab ÜRO inimõiguste ekspertide väljendatud muret Egiptuse õiguslike vahendite pärast, mis võimaldavad ühinemisvabadust, väljendus- ja ajakirjandusvabadust ning rahumeelse kogunemise õigust terrorismivastase võitluse ettekäändel piirata; nõuab tungivalt, et Egiptus muudaks ka 2018. aasta küber- ja infotehnoloogiakuritegude vastu võitlemise seadust, 2015. aasta terroriorganisatsioonide seadust ning 2013. aasta avalike kogunemiste ja rahumeelsete meeleavalduste seadust või tunnistaks need kehtetuks; kutsub Egiptuse ametivõime taas üles lõpetama välisrahastamise juhtumina tuntud kohtuasja 173/2011 käsitlemise ning tühistama kõik inimõigustega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide 31 töötaja suhtes kohaldatavad reisikeelud ja nende varade külmutamise;

11.  kutsub Egiptuse ametivõime üles kiirendama naistevastase vägivalla ja eelkõige aumõrvade vastase tervikliku seaduse vastuvõtmist; kutsub Egiptuse ametivõime üles taaskinnitama oma vastuseisu naiste suguelundite moonutamisele ja võtma tegelikult vastutusele isikud, kes seda tava jätkavad; soovitab Egiptuse ametivõimudel tugevdada koostööd ELiga, et leida uusi viise naiste paremaks kaitsmiseks seksuaalse kuritarvitamise ja soolise vägivalla eest; mõistab soopõhised mõrvad kõige karmimalt hukka;

12.  kutsub Egiptuse ametivõime üles lõpetama täiskasvanute vastastikusel nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete, sealhulgas samasooliste inimeste suhete või sooväljendusel põhinevate suhete eest vahistamise ja süüdistuse esitamise ning viivitamata vabastama LGBTIQ+-inimesed, keda endiselt meelevaldselt ja sageli ebainimlikes tingimustes kinni peetakse;

13.  väljendab heameelt hiljutiste õiguslike muudatuste üle, mida Egiptus on teinud lapstööjõu kasutamise ja lastega sõlmitud abielude valdkonnas; kutsub Egiptuse ametivõime siiski üles veelgi tugevdama lapsega sõlmitud abielu käsitleva seaduse rakendamist ja tugevdama koolisüsteeme ning riiklikke lastekaitseteenistusi, mis ennetavad laste väärkohtlemist ja reageerivad sellele, et lapsi selle eest paremini kaitsta;

14.  nõuab tungivalt, et Egiptus kaotaks surmanuhtluse ja kuulutaks selle kohaldamisele viivitamata moratooriumi; mõistab hukka asjaolu, et Egiptus on tõusnud viimase aastakümne jooksul üheks maailma suurimaks surmanuhtluse täideviijaks, hukates isegi alaealisi õigusrikkujaid;

15.  kordab oma üleskutset kõigile ELi liikmesriikidele ja ELi delegatsioonile viibida Egiptuse ja välismaiste inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike ja ametiühingutegelaste kohtuprotsesside juures ning neid kinnipidamisasutustes vaatamas käia;

16.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid toetaksid ÜRO Inimõiguste Nõukogus Egiptuses toime pandavate ränkade inimõiguste rikkumiste järelevalve ja aruandluse mehhanismi loomist; tuletab meelde, et EL peaks lisama inimõigustealased probleemid kõikidesse Egiptuse ametnikega, sealhulgas ELi-Egiptuse assotsiatsiooninõukoguga peetavatesse kõrgetasemelistesse dialoogidesse; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles rõhutama demokraatliku arengu ja majanduskasvu omavahelist seotust; kutsub ÜROd üles, et ta kehtestaks tulevastel ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsidel ja sarnastel ÜRO konverentsidel vastuvõtvatele riikidele kodanikuühiskonna juurdepääsu ja sõnavabaduse kriteeriumid;

17.  kordab oma nõudmist vaadata ELi suhted Egiptusega põhjalikult ja laiaulatuslikult läbi, pidades silmas väga piiratud edusamme Egiptuse inimõiguste olukorras ja teisitimõtlejate mahasurumist, vaatamata Euroopa partnerite jätkuvale toetusele; nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtaks kindla avaliku seisukoha selle kohta, et Egiptus peab selleks, et ELi ja Egiptuse suhted ja koostöö paraneksid, vabastama poliitvangid, saavutama inimõiguste valdkonnas konkreetset edu, tegema lõpu piinamisele ja piinamisjuhtumeid uurima ning loobuma vägivaldse eelvangistuse ja reisikeeldude ulatuslikust kasutamisest, et suruda maha tegelik või arvatav teisitimõtlemine; kordab oma üleskutset ELi liikmesriikidele kaaluda sihipäraste sanktsioonide kehtestamist nende suhtes, kellel on Egiptuses toimunud jõhkrate repressioonide eest kõige suurem vastutus; nõuab, et kõik ELi, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning Euroopa Investeerimispanga poolt Egiptusele antava rahalise toetuse ja koolituse vormid oleksid läbipaistvamad;

18.  nõuab tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid järgiksid täielikult ELi Nõukogu 21. augusti 2013. aasta järeldusi, milles kuulutatakse välja selliste siserepressioonideks kasutatavate seadmete, kaasa arvatud teisitimõtlejate jälgimiseks kasutatava jälgimistehnoloogia ekspordilitsentside peatamine;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika