Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2948(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0538/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0427

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 48k
Neljapäev, 24. november 2022 - Strasbourg
Inimõiguste olukord seoses FIFA maailmameistrivõistlustega Kataris
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta seoses FIFA maailmameistrivõistlustega Kataris (2022/2948(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2022. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist partnerlust Pärsia lahe piirkonnaga,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni 18. mai 2022. aasta ühisteatist strateegilise partnerluse kohta Pärsia lahe piirkonnaga (JOIN(2022)0013),

–  võttes arvesse 12. septembril 2022. aastal Brüsselis peetud ELi ja Katari inimõigustealase dialoogi 4. vooru,

–  võttes arvesse 7. märtsi 2018. aasta koostöökorda ELi ja Katari vahel,

–  võttes arvesse 18. detsembri 1990. aasta ÜRO rahvusvahelist konventsiooni kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) 2. detsembri 2010. aasta teadaannet, et 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused korraldatakse Kataris,

–  võttes arvesse Katari valitsuse 2020. aastal vastu võetud seadusi nr 17, 18 ja 19 liikumisvabaduse ja võõrtöötajate miinimumpalga kohta,

–  võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 24. oktoobril 2022. aastal avaldatud aruannet „Katar: julgeolekujõud vahistavad ja väärkohtlevad LGBT-inimesi“,

–  võttes arvesse Katari karistusseadustiku artiklit 285 ja 2002. aasta seadust nr 17 kogukonna kaitse kohta;

–  võttes arvesse ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses,

–  võttes arvesse 31. oktoobri 2022. aasta eduaruannet Katari valitsuse ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tehnilise koostöö programmi kohta,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Katar ratifitseeris 21. mail 2018. aastal,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Katari kohta, eelkõige 21. novembri 2013. aasta resolutsiooni Katari kohta: võõrtöötajate olukord(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Katar on oma piirkonnas esimene riik, mis korraldab FIFA maailmameistrivõistluseid; arvestades, et FIFA andis 2010. aastal Katarile maailmameistrivõistluste korraldamisõiguse, ilma et täidetud oleks inimõigustealane ja keskkonnaalane hoolsuskohustus ja kehtestatud võõrtöötajate kaitse tingimused; arvestades, et Katar võitis FIFA maailmameistrivõistluste korraldamise pakkumismenetluse olukorras, kus esitati altkäemaksu- ja korruptsiooni kasutamise kohta usaldusväärseid väiteid, mille põhjal alustati eeluurimist;

B.  arvestades, et Kataris on hinnanguliselt üle 2 miljoni välismaalase, kes moodustavad ligi 94 % riigi tööjõust; arvestades, et välismaalased töötavad peamiselt ehitus-, teenindus- ja majapidamistööde sektoris; arvestades, et teadete kohaselt on nendes sektorites rikutud töötajate õigusi; arvestades, et nende näitajatega on Kataris maailma suurim võõrtöötajate arv kohaliku elanikkonnaga võrreldes;

C.  arvestades, et paljud töötajad olid Kataris töötamiseks sunnitud võlgu võtma, sest värbamisega tegelevad ettevõtjad nõudsid neilt ebaseaduslikke tasusid, nende töötasud jäeti maksmata ning nad pidid töötama äärmuslikus kuumuses kurnavates töötingimustes, mis tekitasid ohu jääda haigeks, saada vigastusi ja surma;

D.  arvestades, et Kataris toimuvate maailmameistrivõistlustega seotud ehitustöödel hukkus väidetavalt tuhandeid võõrtöötajaid ja palju rohkem sai vigastada;

E.  arvestades, et ILO andmetel on mõned Euroopa ettevõtjad keeldunud osalemast ühiskomiteedes, mille eesmärk on tuua kokku juhtkond ja töötajate esindajad, et arutada, ennetada ja lahendada tööalaseid konflikte;

F.  arvestades, et enne Kataris ellu viidud reforme esitas Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon (ITUC) 2014. aastal Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO) Katari vastu kaebuse 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni ja 1947. aasta töötingimuste järelevalve konventsiooni rikkumise kohta; arvestades, et ITUCi andmetel on Katari seadused muutunud ja riik teeb nende rakendamisel jätkuvalt edusamme;

G.  arvestades, et Katar on esimene Pärsia lahe koostöönõukogu riik, kus asub ILO projektibüroo; arvestades, et Katar on sõlminud palju partnerlusi ILO, ÜRO organisatsioonide ja ELi liikmesriikidega, näiteks vastastikuse mõistmise memorandumi 2020. aasta jaanuaris Rootsiga ja 2022. aasta märtsis Prantsusmaaga, et parandada töötajate õigusi; arvestades, et ILO on täheldanud FIFA 2022. aasta meistrivõistlustele eelnenud viie aasta jooksul reaalseid edusamme töörände haldamisel, tööõiguse täitmise tagamisel ja õiguskaitse kättesaadavusel ning töötajate sõnaõiguse ja sotsiaaldialoogi tugevdamisel; arvestades, et ILO andmetel ei ole võõrtöötajatel endiselt seadusega lubatud ametiühingutega liituda ja neid moodustada;

H.  arvestades, et Katari töötajad pidid varem töö vahetamiseks või riigist lahkumiseks oma tööandjatelt loa saama; arvestades, et need nõuded olid kafala sponsorlussüsteemi kõige problemaatilisemad tunnusjooned, kuna muutsid töötajad oma tööandjatest liiga sõltuvaks ning lõid seega võimalusi ärakasutamiseks ja sunniviisiliseks tööks; arvestades, et kahe aasta jooksul pärast nende reformide ellu viimist on tööministeerium muudatuste tulemusena kiitnud heaks umbes 420 000 võõrtöötaja töökoha vahetamise taotlused; arvestades siiski, et paljud töötajad seisavad töölt lahkumisel ja uuele töökohale üleminekul endiselt silmitsi takistustega, näiteks tööandjate kättemaksuga;

I.  arvestades, et 2021. aasta märtsis sai Katarist esimene riik Pärsia lahe piirkonnas, kus võeti vastu mittediskrimineeriv miinimumpalk, mida kohaldatakse kõigi kodakondsusega töötajate suhtes kõigis sektorites, sealhulgas majapidamistööde puhul; arvestades, et alates uue õigusakti kehtestamisest on ILO andmetel 13 %-l kogu tööjõust (280 000 inimest) tõusnud palgad uuele miinimumkünnisele;

J.  arvestades, et uued õigusaktid tagavad töötajatele Kataris parema kaitse kuumastressi eest;

K.  arvestades, et Katar on võtnud meetmeid, et parandada töötajate juurdepääsu õigusemõistmisele, luues töötajatele kaebuste esitamiseks uue veebiplatvormi ja vaidluste lahendamiseks uued töökohtud;

L.  arvestades siiski, et väidetavalt on Kataris ja teistes Pärsia lahe koostöönõukogu riikides endiselt kasutusel mõned võõrtöötajatega seotud diskrimineerivad tavad, nagu töötasu meelevaldne vähendamine ja maksmata jätmine ning reisidokumentide kinnipidamine;

M.  arvestades, et Katari karistusseadustiku artikli 285 kohaselt on abieluväline seks, sealhulgas samasooliste seksuaalsuhted karistatavad kuni seitsmeaastase vangistusega; arvestades, et LGBTQ+ inimeste meelevaldsed vahistamised põhinevad väidetavalt 2002. aastal vastu võetud seadusel nr 17 kogukonna kaitse kohta, mis organisatsiooni Human Rights Watch andmetel võimaldab süüdistust esitamata või kohtumenetluseta inimesi kuni kuus kuud eelvangistuses kinni pidada, kui on põhjendatud alus arvata, et kahtlustatav on toime pannud kuriteo, sealhulgas eksinud avaliku kõlbluse vastu, millega sageli kaasneb LGBTQ+ inimeste väärkohtlemine; arvestades, et Katari FIFA maailmameistrivõistluste saadik esines avalikkuses homofoobsete avaldustega; arvestades, et seitse jalgpalliliitu, sealhulgas Euroopas, otsustasid, et nende mängijad võivad kanda vikerkaarevärvides käepaela „OneLove“; arvestades, et FIFA otsustas siiski, et mängijatele võib käepaela kandmise eest, mis väidetavalt on poliitiline avaldus, määrata kollase kaardi või nad mängust eemaldada;

N.  arvestades, et 2016. aastal kirjutas FIFA alla ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, mille alusel on FIFA kohustatud hoiduma inimõigustesse sekkumisest ja heastama inimõiguste valdkonnas oma tegevuse kahjuliku mõju;

O.  arvestades, et ajal, mil nii Euroopas kui ka Pärsia lahe piirkonnas valitsevad ebakindlus ja reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda ohustavad märkimisväärsed probleemid, ning olukorras, kus maailm seisab silmitsi Venemaa Ukraina-vastase agressiooni ja COVID-19 pandeemia tagajärgedega ning rohe- ja digipöörde pakilise vajadusega, on ELil palju võita tugevamast ja strateegilisemast partnerlusest Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriikidega, sealhulgas Katariga; arvestades, et 2021. aastal taastati diplomaatilised suhted Katari ja Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Egiptuse vahel;

P.  arvestades, et 2018. aastal allkirjastatud ELi ja Katari koostöökorraga luuakse raamistik poliitilisteks ja valdkondlikeks konsultatsioonideks vastastikust huvi pakkuvates valdkondades; arvestades, et Katar on ELi tähtis partner ning ELi ja Katari suhted hõlmavad paljusid tähtsaid valdkondi; arvestades, et Kataril on oluline roll Euroopa energiajulgeoleku strateegia rakendamisel; arvestades, et ELi ja Katari koostöö on märkimisväärselt tihenenud ja selle tulemusel avati 2022. aastal Dohas ELi delegatsioon; arvestades, et Katar toetas 2022. aasta veebruaris ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, milles nõuti, et Venemaa lahkuks Ukrainast, ning hääletas resolutsioonide poolt, milles mõistetakse hukka Venemaa sissetung Ukrainasse;

Q.  arvestades, et 12. septembril 2022 toimus ELi ja Katari neljas inimõigusdialoog; arvestades, et inimõigusdialoog on oluline võimalus edendada inimõigusi;

1.  peab kahetsusväärseks, et maailmameistrivõistluste ettevalmistamisel hukkus ja sai vigastada tuhandeid võõrtöötajaid; avaldab kaastunnet nende töötajate perekondadele ja nõuab vastutusele võtmist;

2.  nõuab tungivalt, et Katar rakendaks täielikult oma uusi õigusakte, mis kaitsevad töötajate õigusi, ja kaotaks kafala sponsorlussüsteemi ülejäänud osad, näiteks töötajate põgenemise eest määratavad karistused;

3.  rõhutab, et EL on võtnud kohustuse toetada suhetes Katariga inimõigusi, sealhulgas käsitleda FIFA maailmameistrivõistluste raames tõstatatud küsimusi; tunneb muret teadete pärast, et sadade tuhandete võõrtöötajate suhtes kohaldatakse Kataris endiselt diskrimineerivaid seadusi ja nad puutuvad kokku diskrimineerivate tavadega; peab kahetsusväärseks, et 2010. aastal Katarile FIFA maailmameistrivõistluste korraldamise õiguse andmine ei olnud läbipaistev, samuti ei koostatud vastutustundlikku riskihindamist; tuletab meelde oma pikaajalist seisukohta, et korruptsioon FIFAs on lokkav, süsteemne ja sügavalt juurdunud, ning usub jätkuvalt, et organisatsioon on vaatamata reformipüüetele (nt inimõigusalaste nõuete kehtestamine) tõsiselt kahjustanud jalgpalli mainet ja usaldusväärsust kogu maailmas;

4.  nõuab tungivalt, et riigiasutused, spordiliidud ja -organisatsioonid järgiksid suurte spordiürituste võõrustajastaatuse andmisel ning sponsorite valikul inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi universaalseid väärtusi; palub sellega seoses kehtestada selged kriteeriumid ja kindlate väärtustega harta; nõuab, et enne selliste suurte spordiürituste võõrustamist pöörataks erilist tähelepanu töötajate õiguste kaitsele, võrdsusele ja mittediskrimineerimisele ning et koostataks sõltumatud ja usaldusväärsed keskkonnamõju hinnangud;

5.  kutsub ELi liikmesriike, eelkõige neid, kellel on suured rahvuslikud jalgpalliliigad, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania, üles avaldama UEFA-le ja FIFA-le survet viia läbi põhjalikud reformid, sealhulgas kehtestades demokraatlikud ja läbipaistvad menetlused jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamisõiguse andmiseks ning inimõiguste ja kestlikkuse kriteeriumide rangeks rakendamiseks korraldajariikides; nõuab tungivalt, et põhiõiguste ja inimõiguste rikkumine, eriti ilmne süsteemne sooline vägivald, saaks rahvusvaheliste spordiürituste korraldamisel siduvaks välistamiskriteeriumiks, et kaitsta sportlasi ja fänne ning lõpetada mainepesu spordi kaudu; nõuab uurimise jätkamist ja süüdlaste kohtu alla andmist seoses korruptsiooniga määritud maailmameistrivõistluste korraldamisõiguste andmisega; kutsub ELi liikmesriike üles lubama juurdepääsu 2022. aasta maailmameistrivõistluste korraldamisõiguse andmist käsitlevale arhiveeritud teabele;

6.  tunnistab võõrtöötajate olulist panust Katari majandusse ja 2022. aasta FIFA maailmameistrivõistlustesse; nõuab tungivalt, et Katari ametivõimud uuriksid täielikult võõrtöötajate surmajuhtumeid, väljastaksid nende surmatunnistused ning maksaksid perekondadele hüvitist juhul, kui töötajad surid töötingimuste tagajärjel; toetab Katari püüdlusi parandada töötingimusi ja austada töötajate õigusi, mille problemaatilisusele rahvusvaheline üldsus on osutanud; nõuab vastuvõetud reformide täielikku rakendamist; peab kiiduväärseks Katari koostööd ILOga; kutsub Katari üles jätkama ILOga reformialast koostööd; rõhutab, et ettevõtja sotsiaalne vastutus, sealhulgas Euroopa ettevõtjate vastutus eeldab töötajate õiguste austamist ja samade hoolsuskohustuse standardite järgimist nagu ELis;

7.  tunnistab siiski, et ILO ja Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon (ITUC) peavad Kataris läbiviidud reforme teiste Pärsia lahe piirkonna riikide jaoks eeskujuks;

8.  rõhutab, et inimõiguste rikkumiste ohvritel on seaduslikud võimalused taotleda õiglust ja võtta ELis asuvad ettevõtjad vastutusele osades liikmesriikides kehtivate hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktide alusel; võtab teadmiseks ELi tasandil käimasoleva töö äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust käsitleva direktiiviga, millega laiendatakse selliseid seaduslikke võimalusi veelgi; on seisukohal, et asjaomased äriühingud ei ole täies ulatuses täitnud oma kohustusi direktiivi 2014/95/EL(2) alusel, ega neid, mis tulenevad rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste konventsioonidest;

9.  mõistab teravalt hukka Euroopa ettevõtete osalemise kõigis võõrtöötajate õiguste rikkumistes, mille nad 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ettevalmistamise ajal põhjustasid, sellele kaasa aitasid või millest nad kasu said, eelkõige ehitus- ja finantssektoris;

10.  tunneb heameelt, et ILO andmetel on Katari valitsus töötajate toetus- ja kindlustusfondi kaudu hüvitanud töötasuga seotud kuritarvituste ohvritele 320 miljonit USA dollarit; peab siiski kahetsusväärseks, et see fond alustas tegevust alles 2018. aastal, mille tulemusena jäid miljonid töötajad ja nende perekonnad selle kohaldamisalast välja; nõuab tungivalt, et Katar vaataks tööga seotud vigastuste ja surmajuhtumite puhul põhjalikult läbi oma andmekogumis- ja uurimisstandardid; nõuab fondi kohaldamisala laiendamist, et hõlmata kõik ohvrid alates FIFA 2022. aasta maailmameistrivõistlustega seotud tööde algusest ning kõik surmajuhtumid ja muud maailmameistrivõistluste ettevalmistustega seotud töötajate inimõiguste kuritarvitamise aspektid, nagu maksmata töötasu, vigastused ning kõik uurimata ja hüvitamata jäänud surmajuhtumid; kutsub FIFAt üles panustama töötajate perekondadele suunatud ulatuslikku hüvitusprogrammi, et pakkuda kahjuhüvitist töötajatele kannatusi põhjustanud töötingimuste eest;

11.  väljendab heameelt reformide üle, mille Katari ametiasutused on ILOga konsulteerides ellu viinud, et käsitleda tööjõurände haldamist, jõustada tööõigust ja võimaldada õiguskaitse kättesaadavust, tugevdada sotsiaalset dialoogi ning võtta töötajaid rohkem kuulda; märgib, et need muutused on juba parandanud sadade tuhandete töötajate töö- ja elamistingimusi; peab siiski kahetsusväärseks, et paljud töötajad ei saa nendest reformidest ikka veel kasu, kuna nad kogevad takistusi nendele parandustele juurdepääsul ning tööandjate survemeetmeid; võtab murega teadmiseks dokumenteeritud ja korduvad väited, et võõrtöötajatest koduabilisi kuritarvitatakse ja ekspluateeritakse;

12.  kutsub Katari üles tühistama kõik seadused, mis lubavad äriühingutel kehtestada võõrtöötajatele värbamistasusid;

13.  väljendab heameelt Katari uue õigusakti üle, mis käsitleb kuumusega seotud tingimusi ehitusplatsidel; kutsub kõiki Pärsia lahe koostöönõukogu riike üles võtma vastu sarnased õigusaktid ja neid täielikult rakendama;

14.  kordab oma üleskutset Katarile, et ta ratifitseeriks kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse ÜRO rahvusvahelise konventsiooni;

15.  nõuab tungivalt, et Katar tagaks koostöös ILOga selle, et kõik töötajad ja tööandjad saaksid kasu tööjõu liikuvust käsitlevatest kafala-süsteemi reformidest, lihtsustaks õiguskaitse kättesaadavust ja saadaolevate palkade sissenõudmist ning rakendaks täielikult koduabiliste õigusi käsitlevat seadust; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et rohkem kui 420 000 töötajat on Kataris töökohta vahetanud ja üle 300 000 töötaja on saanud kasu miinimumpalga kehtestamisest;

16.  juhib tähelepanu, et ühinemis- ning iseorganiseerimise õigust tuleks tunnistada kõikide töötajate, sh võõrtöötajate puhul; kutsub Katari valitsust üles tagama töötajatele õigus kättemaksu kartmata vabalt ühineda ning ohutu ja turvaline juurdepääs õigusemõistmisele, sh õigus ühineda riigi ametiühingutega ja neid moodustada;

17.  väljendab heameelt ELi jätkuva inimõigustealase koostöö üle Katariga, sealhulgas ELi ja Katari inimõigusdialoogi kaudu – mida tuleks tihendada – ning ELi ja Katari koostöö institutsioonilise struktuuri tugevdamise kaudu; rõhutab, et Katari riiklik inimõiguste komitee on seadnud sisse korrapärase suhtluse ELi institutsioonidega ning Katar kutsus ELi inimõiguste eriesindajat riiki külastama; rõhutab, et pidevalt käsitletavate teemade hulgas on võõrtöötajate õigused, tööreformid, naiste õigused ja väljendusvabadus;

18.  kutsub liikmesriike ja ELi delegatsiooni Kataris üles jälgima tähelepanelikult Katari sotsiaalreforme, pöörates erilist tähelepanu selle õigusaktide konkreetsele rakendamisele, sealhulgas Kataris esindatud Euroopa äriühingute poolt, ning palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal Euroopa Parlamenti nende reformide edenemisest korrapäraselt teavitada; väljendab sellega seoses heameelt Katari tööministri Ali Bin Samikh Al Marri koostöö üle parlamendi inimõiguste allkomisjoniga käimasolevate reformide ja allesjäänud vajakajäämiste osas ning võtab teadmiseks tema lubaduse maksta hüvitist kõigile töötajatele või nende perekondadele, kes ei ole saanud kätte teenitud tasu;

19.  kutsub Katari võime üles jätkama pingutusi tagamaks, et riiklik inimõiguste komitee järgiks täielikult inimõiguste edendamise ja kaitsmise riiklike institutsioonide staatuse kohta kehtestatud põhimõtteid ning et komitee saaks täita oma volitusi täielikult, tulemuslikult ja sõltumatult, sealhulgas edendades pluralismi ja mitmekesisust oma töötajate ja liikmete seas;

20.  kutsub Katari võime üles jõustama täielikult kehtivad õigusaktid, millega keelatakse piinamine ja väärkohtlemine;

21.  tuletab meelde oma lubadust teha tööd selle nimel, et kaotada surmanuhtlus kogu maailmas, ja kutsub Katari võime üles kehtestama selles küsimuses moratooriumi;

22.  nõuab tungivalt, et Katari võimud võtaksid jõulisemaid meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, kaotades muu hulgas täielikult naiste eestkoste, pingutades samal ajal rohkem naiste võrdse esindatuse saavutamiseks ametlikul tööturul ning avalikus ja poliitilises sfääris, sealhulgas šuura nõukogus ja täidesaatvates organites, eelkõige otsuseid tegevatel ametikohtadel, ning kohtleksid naisi ja mehi perekonnapeana võrdselt; kutsub Katari võime üles muutma kodakondsusseadust, et tagada Katari naistele ja meestele võrdsed õigused oma kodakondsuse edasiandmiseks lastele ja välismaalastest abikaasadele; julgustab Katari tagama andmete kogumist naistevastase vägivalla kohta ning seda, et kõiki naistevastase vägivalla juhtumeid, sealhulgas koduvägivalda, uuritaks põhjalikult ja kuritegude toimepanijad võetaks vastutusele ja süüdimõistmise korral määrataks neile asjakohane karistus;

23.  võtab teadmiseks üldise suundumuse samasooliste paaride konsensuslike suhete dekriminaliseerimise suunas; kutsub Katari üles tunnistama kehtetuks kriminaalseadustiku artikkel 285 ja kõik muud sellega seotud seadused, mida kasutatakse samasooliste konsensuslike seksuaalsuhete kriminaliseerimiseks, ning võtma vastu õigusaktid seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi või eneseväljenduse alusel diskrimineerimise vastu; peab kahetsusväärseks teateid LGBTQ+ kogukonna väärkohtlemiste kohta Katari ennetava julgeoleku osakonna jõudude poolt, mida põhjendatakse 2002. aastal vastu võetud seadusega nr 17 kogukonna kaitse kohta, mis võimaldab süüdistust esitamata või kohtumõistmiseta inimesi kuni kuus kuud eelvangistuses kinni pidada; on sellega seoses šokeeritud FIFA otsusest „OneLove“ käepaela kohta;

24.  kutsub Katari võime üles tagama kõigi 2022. aasta maailmameistrivõistlustel osalevate isikute, sealhulgas rahvusvaheliste külaliste ja riigis elavate inimeste inimõiguste, sealhulgas usu- ja veendumusvabaduse austamine;

25.  võtab teadmiseks ja peab tervitatavaks, et Katar on väljendanud sügavat muret Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja pärast; väljendab heameelt Katari oluliste otsuste üle hääletada kõigi seda küsimust käsitlevate asjakohaste ÜRO resolutsioonide poolt, erinevalt Pärsia lahe koostöönõukogu mitmesugustest teistest liikmetest;

26.  väljendab heameelt koostöö ja dialoogi üle ELi ja Katari vahel ning teiste Pärsia lahe riikidega, mis on oluline, et saavutada ELi peamised eesmärgid, eelkõige rahu ja jõukus Pärsia lahe ja Lähis-Ida piirkonnas, majanduse tõhus taastumine, kestlik, jõukohane ja kindel energiavarustus, tihe koostöö rohepöörde valdkonnas ning jõuline reageerimine ülemaailmsetele humanitaar- ja arenguvajadustele; väljendab sellega seoses heameelt Katari ja tema naabrite suhete normaliseerumise üle; kiidab Katari rolli kümnete tuhandete inimeste abistamisel Afganistanist evakueerumisel pärast riigi vägivaldset ülevõtmist Talibani poolt 2021. aasta septembris;

27.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Katari valitsusele ja parlamendile, Rahvusvahelisele Jalgpalliliidule, Euroopa Jalgpalliliidule, Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile ning ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.

(1) ELT C 436, 24.11.2016, lk 42.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/95/EL, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika