Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2948(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0538/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0427

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 49k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Ihmisoikeustilanne Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2022 ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2022 annetut neuvoston päätelmät strategisesta kumppanuudesta Persianlahden alueen kanssa,

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2022 annetun unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon ”Strateginen kumppanuus Persianlahden alueen kanssa” (JOIN(2022)0013),

–  ottaa huomioon EU:n ja Qatarin neljännen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka järjestettiin Brysselissä 12. syyskuuta 2022,

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2018 tehdyn EU:n ja Qatarin yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 1990 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) 2. joulukuuta 2010 antaman ilmoituksen Qatarin valinnasta jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisojen isäntämaaksi,

–  ottaa huomioon Qatarin hallituksen vuonna 2020 antamat lait nro 17, 18 ja 19 siirtotyöläisten vapaasta liikkuvuudesta ja vähimmäispalkasta,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2022 julkaistun Human Rights Watchin raportin ”Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People”,

–  ottaa huomioon Qatarin rikoslain 285 pykälän ja yhteisön suojelusta annetun lain nro 17/2002,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2022 annetun kertomuksen Qatarin hallituksen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) teknisen yhteistyöohjelman edistymisestä,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Qatar ratifioi 21. toukokuuta 2018,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Qatarista ja etenkin 21. marraskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Qatarin siirtotyöläisten tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Qatar on alueen ensimmäinen maa, joka isännöi FIFAn jalkapallon MM-kisoja; ottaa huomioon, että FIFA myönsi vuonna 2010 Qatarille jalkapallon MM-kisat toteuttamatta ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa huolellisuusvelvoiteprosessia ja asettamatta minkäänlaisia siirtotyöläisten suojelua koskevia ehtoja; ottaa huomioon, että Qatar voitti jalkapallon maailmanmestaruuskisojen tarjouskilpailumenettelyn ja että samaan aikaan esitettiin uskottavia lahjonta- ja korruptiosyytöksiä, jotka johtivat oikeudellisiin tutkimuksiin;

B.  ottaa huomioon, että Qatarissa on arviolta yli kaksi miljoonaa ulkomaalaista, jotka muodostavat noin 94 prosenttia työvoimasta; ottaa huomioon, että maahanmuuttajat työskentelevät lähinnä rakennus- ja palvelualalla sekä kotitaloustyöntekijöinä; ottaa huomioon, että on raportoitu, että työntekijöiden oikeuksia on loukattu näillä aloilla; toteaa, että tämän luvun perusteella Qatarissa on eniten siirtotyöläisiä koko maailmassa verrattuna maan omaan väestöön;

C.  ottaa huomioon, että monet työntekijät joutuivat ottamaan velkaa voidakseen työskennellä Qatarissa, sillä rekrytointiyritykset veloittivat heiltä laittomasti maksuja, ja että heistä monien palkkoja jätettiin maksamatta ja monet joutuivat työskentelemään näännyttävissä oloissa äärimmäisessä kuumuudessa ja olivat siten sairastumis-, vammautumis- ja kuolemanvaarassa;

D.  ottaa huomioon, että tietojen mukaan tuhansia siirtotyöläisiä kuolija lisäksi monia loukkaantui Qatarin MM-kisoihin liittyvissä rakennustöissä;

E.  ottaa huomioon, että ILO:n mukaan eräät eurooppalaiset yritykset ovat kieltäytyneet osallistumasta yhteiskomiteoihin, joiden tavoitteena on saattaa yhteen johto ja työntekijöiden edustajat keskustelemaan työpaikoilla esiintyvistä konflikteista sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan niitä;

F.  ottaa huomioon, että ennen Qatarissa toteutettuja uudistuksia Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (ITUC) teki vuonna 2014 Qatarista valituksen ILOlle, koska se ei ollut noudattanut vuonna 1930 tehtyä pakkotyötä koskevaa yleissopimusta eikä vuonna 1947 tehtyä työsuojelutarkastusta koskevaa yleissopimusta; ottaa huomioon, että ITUC:n mukaan Qatarin lait ovat muuttuneet ja maa edistyy muutosten toteuttamisessa;

G.  ottaa huomioon, että Qatar on Persianlahden yhteistyöneuvoston ensimmäinen maa, joka on avannut ILOn hanketoimiston; ottaa huomioon, että Qatar on allekirjoittanut useita kumppanuuksia ILOn, YK:n järjestöjen ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa, kuten yhteisymmärryspöytäkirjan Ruotsin kanssa tammikuussa 2020 ja Ranskan kanssa maaliskuussa 2022 työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi; ottaa huomioon, että ILO on pannut merkille, että FIFAn vuoden 2022 MM-kisoja edeltäneiden viiden vuoden aikana on edistytty konkreettisesti erityisesti työvoiman muuttoliikkeen hallinnan, työlainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan ja oikeussuojan saatavuuden alalla sekä työntekijöiden äänen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisessa; ottaa huomioon, että ILOn mukaan siirtotyöläisten on edelleen laitonta liittyä ammattiyhdistyksiin ja perustaa niitä;

H.  ottaa huomioon, että työntekijöiden piti Qatarissa aiemmin saada työnantajiltaan lupa vaihtaa työpaikkaa tai lähteä maasta; ottaa huomioon, että nämä vaatimukset kuuluivat kafala-sponsorointijärjestelmän ongelmallisimpiin piirteisiin, koska ne tekivät työntekijöistä liian riippuvaisia työnantajistaan ja loivat siten mahdollisuuksia hyväksikäyttöön ja pakkotyöhön; ottaa huomioon, että näiden muutosten seurauksena työministeriö hyväksyi noin 420 000 siirtotyöläisten esittämää työpaikan vaihtamista koskevaa hakemusta, jotka tehtiin uudistusten toteuttamista seuranneiden kahden vuoden aikana; ottaa huomioon, että monet työntekijät kohtaavat kuitenkin työpaikkansa jättäessään ja uuteen työpaikkaan siirtyessään edelleen esteitä, kuten kostotoimia työnantajiensa taholta;

I.  ottaa huomioon, että Qatarista tuli maaliskuussa 2021 Persianlahden alueen ensimmäinen maa, joka on ottanut käyttöön syrjimättömän vähimmäispalkan, jota sovelletaan kaikkiin työntekijöihin heidän kansalaisuudestaan riippumatta kaikilla aloilla, myös kotitaloustyössä; ottaa huomioon, että ILOn mukaan yhteensä 13 prosentilla työvoimasta – 280 000 henkilöllä – palkat ovat nousseet uudelle minimitasolle sen jälkeen, kun uusi lainsäädäntö otettiin käyttöön;

J.  ottaa huomioon, että uusi lainsäädäntö tarjoaa Qatarin työntekijöille paremman suojan lämpökuormitukselta;

K.  ottaa huomioon, että Qatar on toteuttanut toimia parantaakseen työntekijöiden oikeussuojan saatavuutta perustamalla uuden verkkoalustan, jonka kautta työntekijät voivat tehdä valituksia, ja perustamalla uusia työtuomioistuimia riitojen ratkaisemiseksi;

L.  ottaa huomioon, että tietojen mukaan Qatarissa ja muissa Persianlahden yhteistyöneuvoston maissa on kuitenkin edelleen joitakin ulkomaisiin työntekijöihin liittyviä syrjiviä käytäntöjä, kuten mielivaltaiset palkanalennukset ja palkkojen maksamatta jättäminen sekä matkustusasiakirjojen pidättäminen;

M.  ottaa huomioon, että Qatarin rikoslain 285 pykälän nojalla avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista, myös samaa sukupuolta olevien suhteista, voidaan määrätä jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistus; ottaa huomioon, että hlbtiq+-henkilöiden mielivaltaiset pidätykset tiettävästi perustuvat yhteisön suojelusta vuonna 2002 annettuun lakiin nro 17, joka Human Rights Watchin mukaan mahdollistaa jopa kuuden kuukauden pituisen tutkintavankeuden ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä, jos on olemassa perusteltuja syitä uskoa, että vastaaja on saattanut syyllistyä rikokseen, mukaan lukien ”julkisen moraalin loukkaaminen”, mikä johtaa usein väkivaltaan hlbtiq-henkilöitä kohtaan; ottaa huomioon, että Qatarin FIFAn maailmanmestaruuskisojen lähettiläs esitti julkisesti homofobisen lausunnon; ottaa huomioon, että seitsemän jalkapalloliittoa, myös eurooppalaisia liittoja, on päättänyt, että niiden pelaajat voivat käyttää OneLove-sateenkaarinauhaa; ottaa huomioon, että FIFA päätti kuitenkin, että pelaajille voidaan antaa keltainen kortti tai heidät voidaan poistaa pelistä käsivarsinauhan käyttämisestä, koska sen katsotaan olevan poliittinen kannanotto;

N.  ottaa huomioon, että FIFA allekirjoitti vuonna 2016 yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet, joiden mukaan FIFAn on pidättäydyttävä puuttumasta ihmisoikeuksiin ja korjattava toimintansa kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien alalla;

O.  ottaa huomioon, että EU:lla on paljon saavutettavanaan vahvemmasta ja strategisemmasta kumppanuudesta Persianlahden yhteistyöneuvoston ja sen jäsenvaltioiden, myös Qatarin, kanssa tänä aikana, jona sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestykseen kohdistuu epävarmuutta ja merkittäviä haasteita sekä Euroopassa että Persianlahden alueella ja jona maailma joutuu kohtaamaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja covid-19-pandemian seuraukset ja ottamaan huomioon vihreän ja digitaalisen siirtymän kiireellisen välttämättömyyden; ottaa huomioon, että Qatarin ja Saudi-Arabian, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Bahrainin ja Egyptin väliset diplomaattisuhteet palautettiin vuonna 2021;

P.  ottaa huomioon, että vuonna 2018 allekirjoitettu EU:n ja Qatarin yhteistyöjärjestely tarjoaa puitteet poliittisille ja alakohtaisille neuvotteluille yhteistä etua koskevilla aloilla; ottaa huomioon, että Qatar on EU:n tärkeä kumppani ja että niiden suhteet ulottuvat monille tärkeille aloille; ottaa huomioon, että Qatarilla on keskeinen rooli Euroopan energiaturvallisuusstrategian täytäntöönpanossa; ottaa huomioon, että EU:n ja Qatarin välinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi, minkä vuoksi Dohassa avattiin EU:n edustusto vuonna 2022; ottaa huomioon, että Qatar tuki helmikuussa 2022 annettua YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa, jossa Venäjää kehotettiin vetäytymään Ukrainasta, ja äänesti sellaisten päätöslauselmien puolesta, joissa tuomitaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan;

Q.  ottaa huomioon, että neljäs EU–Qatar-ihmisoikeusvuoropuhelu järjestettiin 12. syyskuuta 2022; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvuoropuhelu on ratkaiseva hetki sitoutua ihmisoikeuksien edistämiseen;

1.  pitää valitettavana tuhansien siirtotyöläisten kuolemaa ja työntekijöiden haavoittumista MM-kisojen valmistelun aikana; ilmaisee surunvalittelunsa näiden työntekijöiden perheille ja vaatii vastuuvelvollisuutta;

2.  kehottaa Qataria panemaan täysimääräisesti täytäntöön työntekijöiden oikeuksia suojelevan uuden lainsäädäntönsä ja purkamaan kafala-sponsorointijärjestelmän jäljellä olevat osat, kuten työntekijöiden pakenemisesta rankaisemisen;

3.  korostaa, että EU on sitoutunut tukemaan ihmisoikeuksia suhteissaan Qatariin, mukaan lukien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä esiin tuodut kysymykset; on huolissaan tiedoista, joiden mukaan sadat tuhannet siirtotyöläiset joutuvat edelleen kärsimään syrjivistä laeista ja käytännöistä Qatarissa; pitää valitettavana avoimuuden ja vastuullisen riskinarvioinnin selkeää puutetta, joka luonnehtii FIFAn maailmanmestaruuskilpailujen myöntämistä Qatarille vuonna 2010; muistuttaa pitkäaikaisesta näkemyksestään, jonka mukaan korruptio FIFAssa on räikeää, systeemistä ja syvään juurtunutta, ja katsoo edelleen, että järjestö on vahingoittanut vakavasti maailmanlaajuisen jalkapalloilun julkisuuskuvaa ja eheyttä, vaikka sitä on yritetty uudistaa esimerkiksi ottamalla käyttöön ihmisoikeusvaatimuksia;

4.  kehottaa viranomaisia ja urheiluliittoja ja -järjestöjä kunnioittamaan yleismaailmallisia arvoja eli ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta valitessaan suurten urheilutapahtumien järjestäjiä ja sponsoreita; pyytää laatimaan tätä varten selkeät kriteerit ja peruskirjan, jossa on vahvat arvot; kehottaa kiinnittämään ennen tällaisten suurten urheilutapahtumien järjestämistä erityistä huomiota työntekijöiden oikeuksien suojeluun, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen sekä laatimaan riippumattomia ja uskottavia ympäristövaikutusten arviointeja;

5.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja erityisesti niitä, joilla on suuria kansallisia jalkapalloliigoja, kuten Saksa, Ranska, Italia ja Espanja, painostamaan UEFAa ja FIFAa, jotta jälkimmäinen toteuttaisi perustavanlaatuisia uudistuksia, mukaan lukien demokraattisten ja avoimien menettelyjen käyttöönotto jalkapallon MM-kisojen myöntämisessä ja ihmisoikeus- ja kestävyyskriteerien tiukka täytäntöönpano isäntämaissa; kehottaa pikaisesti tekemään perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkauksista, erityisesti ilmeisestä järjestelmällisestä sukupuolistuneesta väkivallasta, sitovan poissulkemisperusteen kansainvälisten urheilutapahtumien myöntämiselle, jotta voidaan suojella urheilijoita ja kannattajia ja lopettaa urheilupesu; kehottaa tutkimaan edelleen MM-kisojen myöntämiseen liittyvää korruptiota ja nostamaan sitä koskevia syytteitä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita sallimaan pääsyn arkistotietoihin vuoden 2022 MM-kisojen myöntämisestä;

6.  panee merkille siirtotyöläisten merkittävän panoksen Qatarin talouteen ja jalkapallon MM-kisoihin 2022; kehottaa Qatarin viranomaisia tutkimaan perusteellisesti siirtotyöläisten kuolemantapaukset ja todistamaan ne sekä maksamaan korvauksia perheille työolosuhteiden vuoksi tapahtuneiden kuolemantapausten johdosta; tukee Qatarin pyrkimyksiä parantaa heidän työolojaan ja -oikeuksiaan, joita kansainvälinen yhteisö on nostanut esiin; kehottaa panemaan hyväksytyt uudistukset täysimääräisesti täytäntöön; pitää myönteisenä Qatarin yhteistyötä ILOn kanssa; kehottaa Qataria jatkamaan uudistuksia koskevaa yhteistyötä ILOn kanssa; korostaa, että yritysten, myös eurooppalaisten yritysten, yhteiskuntavastuu edellyttää työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista ja samojen huolellisuusvelvoitetta koskevien normien noudattamista kuin vaaditaan EU:ssa;

7.  toteaa kuitenkin, että ILO ja ITUC katsovat Qatarissa toteutettujen uudistusten toimivan esimerkkinä Persianlahden alueelle;

8.  korostaa, että ihmisoikeusloukkausten uhreilla on laillisia keinoja hakea oikeutta ja saattaa EU:hun sijoittautuneet yritykset vastuuseen joidenkin jäsenvaltioiden huolellisuusvelvoitetta koskevan lainsäädännön mukaisesti; panee merkille käynnissä olevan EU:n tason työn, joka koskee yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta annettavaa direktiiviä, jolla laajennetaan edelleen tällaisia laillisia mahdollisuuksia; katsoo, että yritykset, joita asia koskee, eivät ole täysin noudattaneet direktiivistä 2014/95/EU(2) johtuvia velvoitteitaan ja velvoitteita, jotka johtuvat kansainvälisesti hyväksytyistä ihmisoikeussopimuksista;

9.  tuomitsee jyrkästi eurooppalaisten yritysten osallistumisen kaikkiin siirtotyöläisten oikeuksien loukkauksiin, joita ne ovat aiheuttaneet, edistäneet tai joista ne ovat hyötyneet erityisesti rakennus- ja rahoitusalalla jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisojen valmistelun aikana;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että ILOn mukaan Qatarin hallitus on maksanut 320 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä korvauksia palkkaväärinkäytösten uhreille työntekijöiden tuki- ja vakuutusrahaston kautta; pitää kuitenkin valitettavana, että rahasto aloitti toimintansa vasta vuonna 2018, minkä vuoksi miljoonat työntekijät ja heidän perheensä ovat jääneet sen soveltamisalan ulkopuolelle; kehottaa Qataria toteuttamaan perusteellisen tarkistuksen tiedonkeruu- ja tutkintanormeistaan työstä aiheutuvien tapaturmien ja kuolemantapausten yhteydessä; kehottaa laajentamaan rahaston soveltamisalan kattamaan kaikki uhrit aina siitä alkaen, kun jalkapallon vuoden FIFAn vuoden 2022 MM-kisoihin liittyvät työt aloitettiin, mukaan luettuina kaikki MM-kisojen valmisteluun liittyvät kuolemantapaukset ja muut työntekijöiden ihmisoikeusloukkaukset, kuten palkkojen maksamatta jättäminen, tapaturmat ja kaikki tutkimatta ja vaille korvausta jääneet kuolemantapaukset; kehottaa FIFAa osallistumaan työntekijöiden perheille tarkoitettuun kattavaan korvausohjelmaan, josta maksetaan korvausta työntekijöiden kärsimistä työoloista;

11.  pitää myönteisinä uudistuksia, joita Qatarin viranomaiset ovat ILOa kuullen toteuttaneet työvoiman muuttoliikkeen hallinnan käsittelemiseksi, työlainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja oikeussuojan saatavuuden mahdollistamiseksi sekä työntekijöiden äänen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamiseksi; toteaa, että nämä muutokset ovat jo parantaneet satojentuhansien työntekijöiden työ- ja elinoloja; pitää kuitenkin valitettavana, että monet työntekijät eivät edelleenkään hyödy näistä uudistuksista, sillä he kohtaavat esteitä niiden hyödyntämisessä ja ovat alttiita työnantajien kostotoimille; on huolestunut dokumentoiduista ja toistuvista väitteistä, joiden mukaan maahanmuuttajataustaisiin kotitaloustyöntekijöihin kohdistuu väkivaltaa ja hyväksikäyttöä;

12.  kehottaa Qataria kumoamaan kaikki lait, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden määrätä rekrytointipalkkioita ulkomaisista työntekijöistä;

13.  pitää myönteisenä Qatarin uutta lainsäädäntöä, jolla torjutaan kuumuutta rakennustyömailla; kehottaa kaikkia Persianlahden yhteistyöneuvoston maita hyväksymään vastaavanlaista lainsäädäntöä ja panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön;

14.  toistaa Qatarille esittämänsä kehotuksen ratifioida YK:n kansainvälinen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

15.  kehottaa Qataria varmistamaan yhteistyössä ILOn kanssa, että kaikki työntekijät ja työnantajat voivat hyötyä työvoiman liikkuvuutta koskevista kafala-uudistuksista, tehostamaan oikeussuojan saatavuutta ja maksamattomien palkkojen perintää sekä panemaan täysimääräisesti täytäntöön kotitaloustyöntekijöiden oikeuksia koskevan lainsäädännön; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että yli 420 000 työntekijää on vaihtanut työpaikkaa Qatarissa ja yli 300 000 on hyötynyt vähimmäispalkan käyttöönotosta;

16.  huomauttaa, että kaikkien työntekijöiden, myös muuttajien, yhdistymis- ja järjestäytymisoikeus olisi tunnustettava; kehottaa Qatarin hallitusta varmistamaan, että työntekijöillä on vapaa yhdistymisoikeus ilman kostotoimia ja että heillä on turvallinen ja varma oikeussuoja, mukaan lukien oikeus liittyä kansallisiin ammattiliittoihin ja perustaa niitä;

17.  suhtautuu myönteisesti EU:n jatkuvaan ihmisoikeusyhteistyöhön Qatarin kanssa muun muassa EU:n ja Qatarin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun kautta, jota olisi tehostettava, ja vahvistamalla EU:n ja Qatarin välisen yhteistyön institutionaalisia rakenteita; korostaa, että Qatarin kansallinen ihmisoikeuskomitea on aloittanut säännöllisen vuorovaikutuksen EU:n toimielinten kanssa ja että Qatar on kutsunut ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan vierailemaan maassa; korostaa, että siirtotyöläisten oikeudet, työmarkkinauudistukset, naisten oikeudet ja sananvapaus ovat toistuvia aiheita;

18.  kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n Qatarin-edustustoa seuraamaan tiiviisti Qatarin sosiaalisia uudistuksia kiinnittäen erityistä huomiota maan lainsäädännön konkreettiseen täytäntöönpanoon myös Qatarissa sijaitsevissa eurooppalaisissa yrityksissä, ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tiedottamaan parlamentille säännöllisesti näiden uudistusten edistymisestä; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille Qatarin työministerin Ali Bin Samikh Al Marrin ja parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan välisen yhteydenpidon käynnissä olevista uudistuksista ja jäljellä olevista puutteista, jotka on vielä korjattava, ja panee merkille hänen sitoutumisensa korvauksiin kaikille niille työntekijöille ja heidän perheilleen, jotka eivät ole saaneet heille kuuluvaa korvausta;

19.  kehottaa Qatarin viranomaisia jatkamaan ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että kansallinen ihmisoikeuskomitea noudattaa täysimääräisesti ihmisoikeuksia edistävien ja suojelevien kansallisten instituutioiden asemaa koskevia periaatteita ja että komitea voi hoitaa tehtävänsä täysimääräisesti, tehokkaasti ja riippumattomasti, muun muassa edistämällä sen jäsenten ja henkilöstön moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta;

20.  kehottaa Qatarin viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön kidutuksen ja pahoinpitelyn kieltävän olemassa olevan lainsäädännön;

21.  muistuttaa sitoutumisestaan kuolemanrangaistuksen yleismaailmalliseen poistamiseen ja kehottaa Qatarin viranomaisia keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

22.  kehottaa Qatarin viranomaisia tehostamaan toimia sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi, mukaan lukien naisten holhousjärjestelmän jäänteiden poistaminen, ja tehostamaan samalla toimiaan naisten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi virallisilla työmarkkinoilla sekä julkisessa ja poliittisessa elämässä, mukaan lukien shura-neuvosto ja toimeenpanevat elimet, erityisesti päätöksentekotehtävissä, ja kohtelemaan naisia ja miehiä yhdenvertaisesti perheenpäinä; kehottaa Qatarin viranomaisia muuttamaan kansalaisuuslakia sen varmistamiseksi, että qatarilaisilla naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet siirtää kansalaisuutensa lapsilleen ja ulkomaisille puolisoilleen; kannustaa Qataria varmistamaan, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta kerätään tietoja ja että kaikki naisiin kohdistuvat väkivaltatapaukset, myös perheväkivaltatapaukset, tutkitaan perusteellisesti ja että niihin syyllistyneet asetetaan syytteeseen ja, jos heidät tuomitaan, heille määrätään asianmukaiset seuraamukset;

23.  panee merkille maailmanlaajuisen suuntauksen, jossa samaa sukupuolta olevien henkilöiden keskinäiseen suostumukseen perustuvia sukupuolisuhteita ei pidetä rikoksina; kehottaa Qataria kumoamaan rikoslakinsa 285 pykälän ja kaikki muut siihen liittyvät lait, joita käytetään kriminalisoimaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden keskinäiseen suostumukseen perustuvat sukupuolisuhteet, ja antamaan lainsäädäntöä, jolla kielletään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin tai -ilmaisuun perustuva syrjintä; pitää valitettavina väärinkäytöksiä, joihin Qatarin ennaltaehkäisevän turvallisuuden viraston joukot ovat syyllistyneet hlbtiq+-yhteisöä vastaan, ja sitä, että ne ovat käyttäneet yhteisön suojelusta vuonna 2002 annettua lakia nro 17, joka mahdollistaa jopa kuuden kuukauden pituisen tutkintavankeuden ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä; on tässä yhteydessä tyrmistynyt OneLove-käsivarsinauhoja koskevasta FIFAn päätöksestä;

24.  kehottaa Qatarin viranomaisia varmistamaan, että kaikkien vuoden 2022 MM-kisoihin osallistujien, myös kansainvälisten vieraiden ja maassa asuvien, ihmisoikeuksia kunnioitetaan myös uskonnon- ja vakaumuksenvapauden osalta;

25.  panee tyytyväisenä merkille Qatarin ilmaiseman syvän huolen Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta; pitää myönteisinä Qatarin tärkeitä päätöksiä äänestää kaikkien asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien puolesta, toisin kuin useat Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenet;

26.  pitää myönteisenä EU:n ja Qatarin välillä sekä muiden Persianlahden valtioiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja vuoropuhelua, joka on olennaisen tärkeää EU:n keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita ovat erityisesti rauhanomaiset ja vauraat Persianlahden ja Lähi-idän alueet, talouden vahva elpyminen, kestävät, kohtuuhintaiset ja varmat energiatoimitukset, tiivis yhteistyö vihreää siirtymää koskevissa asioissa ja vahva vastaus maailmanlaajuisiin humanitaarisiin ja kehitystarpeisiin; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Qatarin ja sen naapurimaiden välisten suhteiden normalisoitumista; kiittää Qataria siitä, että se avusti kymmenientuhansien ihmisten evakuoinnissa Afganistanista sen jälkeen, kun Taleban otti maan väkivaltaisesti haltuunsa syyskuussa 2021;

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Qatarin hallitukselle ja parlamentille, Kansainväliselle jalkapalloliitolle, Euroopan jalkapalloliitolle, Kansainväliselle työjärjestölle ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.

(1) EUVL C 436, 24.11.2016, s. 42.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22. lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö