Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2948(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0538/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Antagna texter :

P9_TA(2022)0427

Antagna texter
PDF 150kWORD 51k
Torsdagen den 24 november 2022 - Strasbourg
Människorättssituationen i samband med fotbolls-VM i Qatar
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2022 om människorättssituationen i samband med fotbolls-VM i Qatar (2022/2948(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2022 om ett strategiskt partnerskap med Gulfstaterna,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 18 maj 2022 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen om ett strategiskt partnerskap med Gulfstaterna (JOIN(2022)0013),

–  med beaktande av den fjärde människorättsdialogen mellan EU och Qatar som hölls i Bryssel den 12 september 2022,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan EU och Qatar av den 7 mars 2018,

–  med beaktande av den internationella konventionen av den 18 december 1990 om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar,

–  med beaktande av Internationella fotbollsförbundets (Fifa) beslut den 2 december 2010 om att arrangera fotbolls-VM 2022 i Qatar,

–  med beaktande av lagarna nr 17, 18 och 19 som antogs av Qatars regering 2020 om fri rörlighet och minimilön för migrerande arbetstagare,

–  med beaktande av rapporten Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People, offentliggjord av Human Rights Watch den 24 oktober 2022,

–  med beaktande av artikel 285 i Qatars strafflag och lag nr 17 från 2002 om skydd av samhället,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–  med beaktande av lägesrapporten av den 31 oktober 2022 om programmet för tekniskt samarbete mellan Qatars regering och Internationella arbetsorganisationen (ILO),

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Qatar ratificerade den 21 maj 2018,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Qatar, särskilt resolutionen av den 21 november 2013 med titeln Qatar: situationen för migrerande arbetstagare(1),

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Qatar är det första landet i regionen som står värd för fotbolls-VM. Fifa beslutade 2010 att tilldela Qatar värdskapet för VM utan att ha gjort någon granskning av skyldigheten att iaktta tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter eller ställa villkor för skydd av migrerande arbetstagare. Qatar tilldelades värdskapet för fotbolls-VM, men det förekom trovärdiga anklagelser om mutor och korruption som ledde till rättsliga utredningar.

B.  Enligt uppskattningar bor det i Qatar mer än 2 miljoner utlänningar som utgör ca 94 % av landets arbetskraft. De migrerande arbetstagarna är till största delen sysselsatta inom byggnads- och tjänstesektorn eller i hushåll. Det har rapporterats att arbetstagarnas rättigheter har kränkts inom dessa sektorer. Med tanke på den stora förekomsten av personer med utländsk bakgrund har Qatar den största andelen migrerande arbetstagare i förhållande till den inhemska befolkningen i hela världen.

C.  För att arbeta i Qatar tvingades många arbetstagare skuldsätta sig av rekryteringsföretag som krävde dem på olagliga avgifter, och många av dem råkade ut för innehållna löner och utsattes för hårda arbetsvillkor i extrem hetta som utsatte dem för risk för sjukdom, skada och dödsfall.

D.  Det finns uppgifter om att tusentals migrerande arbetstagare omkom och många fler skadades under byggnadsarbetena inför VM i Qatar.

E.  Enligt ILO har vissa europeiska företag vägrat att delta i de gemensamma kommittéer som syftar till att sammanföra företrädare för ledning och arbetstagare för att diskutera, förebygga och lösa konflikter på arbetsplatsen.

F.  Före de reformer som genomförts i Qatar lämnade Internationella fackliga samorganisationen (IFS) 2014 in ett klagomål mot Qatar till Internationella arbetsorganisationen (ILO) om dess bristande efterlevnad av konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete från 1930 och konventionen om yrkesinspektion från 1947. Enligt IFS har lagarna i Qatar ändrats och landet fortsätter att göra framsteg när det gäller att genomföra dessa ändringar.

G.  Qatar är det första landet i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) som har öppnat ett ILO‑projektkontor. Qatar har undertecknat ett antal partnerskap med ILO, FN‑organisationer och EU-medlemsstater, såsom ett samförståndsavtal med Sverige i januari 2020 och med Frankrike i mars 2022, för att förbättra arbetstagarnas rättigheter. ILO har noterat påtagliga framsteg under de senaste fem åren som lett fram till fotbolls‑VM 2022, särskilt när det gäller hanteringen av arbetskraftsmigrationen, tillämpningen av arbetsrätten och tillgången till rättslig prövning samt stärkandet av arbetstagarnas röst och den sociala dialogen. Enligt ILO är det fortfarande inte lagligt för migrerande arbetstagare att ansluta sig till och bilda fackföreningar.

H.  Tidigare behövde arbetstagare i Qatar tillstånd från sina arbetsgivare för att byta jobb eller lämna landet. Dessa krav utgjorde de mest problematiska inslagen i sponsorsystemet kafala, eftersom de gjorde arbetstagarna alltför beroende av sina arbetsgivare och därmed skapade möjligheter till utnyttjande och tvångsarbete. Som en följd av dessa ändringar har arbetsmarknadsministeriet godkänt omkring 420 000 ansökningar från migrerande arbetstagare om att byta jobb under de två år som gått sedan dessa reformer infördes. Många arbetstagare stöter dock fortfarande på hinder när de vill lämna sitt arbete och börja på ett nytt, såsom repressalier från sina arbetsgivare.

I.  I mars 2021 blev Qatar det första landet i Gulfregionen som införde en icke‑diskriminerande minimilön som gäller för alla arbetstagare, av alla nationaliteter, inom alla sektorer, inklusive hushållsarbete. Enligt ILO har lönerna för sammanlagt 13 % av arbetskraften – 280 000 personer – ökat till den nya minimitröskeln efter det att den nya lagstiftningen infördes.

J.  Den nya lagstiftningen ger arbetstagarna i Qatar ett bättre skydd mot värmestress.

K.  Qatar har vidtagit åtgärder för att förbättra arbetstagarnas tillgång till rättslig prövning genom att inrätta en ny onlineplattform där arbetstagare kan lämna in klagomål och genom att inrätta nya arbetsdomstolar för att lösa tvister.

L.  Enligt uppgift utsätts dock utländska arbetstagare i Qatar och andra GCC-länder fortfarande för vissa former av diskriminering, såsom godtyckliga löneavdrag och utebliven betalning av löner och innehållande av resehandlingar.

M.  Enligt artikel 285 i Qatars strafflag bestraffas sexuella relationer utanför äktenskapet, inklusive samkönade relationer, med upp till sju års fängelse. Godtyckliga gripanden av hbtq+-personer har enligt uppgift baserats på lag nr 17 från 2002 om skydd av samhället, som enligt Human Rights Watch tillåter tillfälligt frihetsberövande utan åtal eller rättegång i upp till sex månader om ”det finns välgrundade skäl att anta att den tilltalade kan ha begått ett brott”, inklusive ”brott mot den allmänna moralen”, vilket leder till att hbtq+-personer ofta trakasseras. En av Fifas VM-ambassadörer från Qatar delade ett öppet homofobiskt uttalande. Sju fotbollsförbund, även i Europa, har beslutat att deras spelare kan bära en regnbågsfärgad ”OneLove”-armbindel. Fifa beslutade dock att spelare kan varnas eller utvisas för att visa denna armbindel, eftersom den betraktas som ett politiskt ställningstagande.

N.  År 2016 anslöt sig Fifa till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilket tvingar Fifa att avhålla sig från inblandning i mänskliga rättigheter och avhjälpa de negativa effekterna av sin verksamhet på människorättsområdet.

O.  I en tid av osäkerhet och stora utmaningar för den regelbaserade världsordningen både i Europa och i Gulfregionen, och då världen står inför konsekvenserna av Rysslands anfall mot Ukraina och covid-19-pandemin samt det akuta behovet av den gröna och den digitala omställningen, har EU mycket att vinna på ett starkare och mer strategiskt partnerskap med Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och dess medlemsstater, inbegripet Qatar. Under 2021 återupprättades de diplomatiska förbindelserna mellan Qatar och Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Egypten.

P.  Samarbetsavtalet mellan EU och Qatar, som undertecknades 2018, utgör en ram för politiska och sektoriella samråd på områden av gemensamt intresse. Qatar är en viktig partner till EU, och förbindelserna spänner över en mängd viktiga områden. Qatar har en nyckelroll att spela i genomförandet av den europeiska strategin för energitrygghet. Samarbetet mellan EU och Qatar har intensifierats avsevärt, vilket har lett till att det öppnades en EU-delegation i Doha 2022. Qatar var medförslagsställare till en resolution från FN:s generalförsamling i februari 2022 där Ryssland uppmanades att lämna Ukraina, och Qatar röstade för resolutioner som fördömde den ryska invasionen av Ukraina.

Q.  Den fjärde människorättsdialogen mellan EU och Qatar hölls den 12 september 2022. Människorättsdialogen är ett avgörande tillfälle för engagemang för att främja mänskliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att tusentals migrerande arbetstagare dödats eller skadats i samband med förberedelserna inför fotbolls-VM. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med deras anhöriga och kräver att ansvar utkrävs.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Qatar att fullt ut genomföra sin nya lagstiftning som skyddar arbetstagarnas rättigheter och att avveckla de återstående delarna av sponsorsystemet kafala, såsom påföljder för avvikande arbetstagare.

3.  Europaparlamentet betonar att EU är fast beslutet att stödja de mänskliga rättigheterna i sina förbindelser med Qatar, inte minst när det gäller frågor som kommit upp i samband med fotbolls-VM. Parlamentet är oroat över rapporterna om att hundratusentals migrerande arbetstagare fortfarande utsätts för diskriminerande lagar och praxis i Qatar. Parlamentet beklagar djupt bristen på transparens och den tydliga avsaknad av ansvarsfull riskbedömning som präglade tilldelningen av fotbolls-VM till Qatar 2010. Parlamentet påminner om sin långvariga uppfattning att korruptionen inom Fifa är okontrollerad, systeminbyggd och djupt rotad. Trots reformförsöken, till exempel införandet av människorättskrav, anser parlamentet alltjämt att organisationen allvarligt har skadat världsfotbollens image och integritet.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen offentliga myndigheter, idrottsförbund och idrottsorganisationer att upprätthålla universella värden såsom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen när de tilldelar värdskapet för större idrottsevenemang och när de väljer sponsorer. Parlamentet efterlyser tydliga kriterier och en stadga med starka värderingar i detta avseende. Parlamentet begär att man inför värdskapet för sådana större idrottsevenemang särskilt uppmärksammar skyddet av arbetstagarnas rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering och upprättar oberoende och trovärdiga miljökonsekvensbedömningar.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater, särskilt stater med stora nationella fotbollsligor, såsom Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, att utöva påtryckningar på Uefa och Fifa för att få Fifa att inleda grundläggande reformer, vilket även innebär införande av demokratiska och transparenta förfaranden för tilldelning av fotbolls-VM och ett strikt genomförande av människorätts- och hållbarhetskriterier för värdländer. Parlamentet begär omedelbart att kränkningar av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, särskilt uppenbart systematiskt könsrelaterat våld, ska bli ett bindande uteslutningskriterium för tilldelning av internationella idrottsevenemang i syfte att skydda idrottare och supportrar och sätta stopp för ”sportswashing”. Parlamentet efterlyser fortsatta utredningar av och åtal för tilldelningar av fotbolls-VM som fläckats av korruption. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att tillåta tillgång till arkiverad information om tilldelningen av fotbolls-VM 2022.

6.  Europaparlamentet erkänner de migrerande arbetstagarnas viktiga bidrag till Qatars ekonomi och fotbolls-VM 2022. Parlamentet uppmanar med kraft de qatariska myndigheterna att genomföra en fullständig utredning av dödsfallen bland migrerande arbetstagare, intyga att de migrerande arbetstagare har dött och tillhandahålla ersättning till familjer i de fall där arbetstagare avlidit på grund av sina arbetsvillkor. Parlamentet stöder Qatars insatser för att förbättra dessa arbetstagares arbetsvillkor respektera deras och rättigheter, vilket är något som världssamfundet har uppmärksammat. Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av de antagna reformerna. Parlamentet välkomnar Qatars samarbete med ILO. Parlamentet uppmanar Qatar att fortsätta att samarbeta med ILO om reformer. Parlamentet understryker att företagen, även de europeiska företagen, har ett ansvar för att respektera arbetstagarnas rättigheter och respektera samma krav på tillbörlig aktsamhet som dem som finns i EU.

7.  Europaparlamentet erkänner dock att ILO och IFS anser att de reformer som genomförts i Qatar utgör ett föregångsexempel för Gulfregionen.

8.  Europaparlamentet betonar att offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna har rättsliga vägar att söka rättvisa och ställa EU-baserade företag till svars enligt befintliga lagar om tillbörlig aktsamhet i vissa medlemsstater. Parlamentet noterar det pågående arbetet på EU-nivå med direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, som ytterligare kommer att utöka sådana rättsliga vägar. Parlamentet anser att de berörda företagen har underlåtit att till fullo uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2014/95/EU(2) och de skyldigheter som följer av internationellt erkända människorättskonventioner.

9.  Europaparlamentet fördömer skarpt europeiska företags medverkan till de kränkningar av migrerande arbetstagares rättigheter som de har förorsakat, bidragit till eller dragit fördel av, särskilt inom bygg- och finanssektorn, under förberedelserna inför fotbolls-VM 2022.

10.  Europaparlamentet ser positivt på att Qatars regering enligt ILO har återbetalat 320 miljoner US-dollar till offer för lönekränkningar genom stöd- och försäkringsfonden för arbetstagare. Parlamentet beklagar dock att fonden togs i bruk först 2018, vilket ledde till att miljontals arbetstagare och deras familjer uteslöts från dess tillämpning. Parlamentet uppmanar med kraft Qatar att göra en grundlig översyn av sina standarder för insamling och utredning av uppgifter, när det gäller arbetsrelaterade skador eller dödsfall. Parlamentet begär att fonden utvidgas till att omfatta alla offer sedan byggarbetena inför fotbolls-VM 2022 inleddes, och att den även omfattar alla dödsfall och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna som drabbat arbetstagare i samband med förberedelserna inför fotbolls-VM, såsom innehållna löner, skador och alla outredda dödsfall där inga skadestånd betalats ut. Parlamentet uppmanar Fifa att bidra till ett omfattande åtgärdsprogram där arbetstagarnas familjer kompenseras för de arbetsvillkor som de har drabbats av.

11.  Europaparlamentet välkomnar de reformer som de qatariska myndigheterna har genomfört i samråd med ILO för att ta itu med styrningen av arbetskraftsmigration, säkerställa efterlevnad av arbetsrätten och möjliggöra tillgång till rättslig prövning samt stärka arbetstagarnas röst och den sociala dialogen. Parlamentet noterar att dessa förändringar redan har förbättrat arbets- och levnadsvillkoren för hundratusentals arbetstagare. Parlamentet beklagar dock att många arbetstagare fortfarande inte drar nytta av dessa reformer eftersom de stöter på hinder när de försöker få tillgång till dessa förbättringar och repressalier från sina arbetsgivare. Parlamentet noterar sin oro över dokumenterade och upprepade påståenden om att migrerande hushållsarbetare utsätts för övergrepp och utnyttjande.

12.  Europaparlamentet uppmanar Qatar att avskaffa all lagstiftning som tillåter företag att ta ut rekryteringsavgifter för utländska arbetstagare.

13.  Europaparlamentet välkomnar Qatars nya lagstiftning i fråga om värme på byggarbetsplatser. Parlamentet uppmanar alla GCC-länder att anta liknande lagstiftning och att genomföra den fullt ut.

14.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Qatar att ratificera FN:s internationella konvention om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Qatar att i samarbete med ILO se till att alla arbetstagare och arbetsgivare kan dra nytta av kafala-reformerna om arbetskraftens rörlighet, att effektivisera tillgången till rättslig prövning och återbäringen av utestående löner och att fullt ut genomföra lagen om hushållsarbetstagares rättigheter. Parlamentet välkomnar i detta avseende att över 420 000 arbetstagare har bytt jobb i Qatar och att över 300 000 har gynnats av införandet av minimilönen.

16.  Europaparlamentet påpekar att föreningsrätten och rätten att organisera sig ska erkännas för alla arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare. Parlamentet uppmanar Qatars regering att se till att arbetstagare har rätt att fritt bilda föreningar utan repressalier och rätt till en trygg och säker tillgång till rättslig prövning, inklusive rätt att gå med i och bilda fackföreningar.

17.  Europaparlamentet välkomnar EU:s fortsatta diskussioner om mänskliga rättigheter med Qatar, även genom människorättsdialogen mellan EU och Qatar, som bör intensifieras, bland annat genom att stärka den institutionella strukturen för samarbete mellan EU och Qatar. Parlamentet betonar att den nationella kommittén för mänskliga rättigheter i Qatar har etablerat regelbundna kontakter med EU-institutionerna och att Qatar har bjudit in EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att besöka landet. Parlamentet understryker att migrerande arbetstagares rättigheter, arbetsmarknadsreformer, kvinnors rättigheter och yttrandefrihet är återkommande frågor.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU:s delegation i Qatar att noga övervaka Qatars sociala reformer, och att särskilt uppmärksamma hur landets lagstiftning genomförs i praktiken, även av europeiska företag i Qatar. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att regelbundet informera parlamentet om framstegen med dessa reformer. Parlamentet välkomnar i detta avseende uttalandena från Qatars arbetsmarknadsminister Ali Bin Samikh Al Marri till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter om de pågående reformerna och de återstående luckor som måste åtgärdas, och noterar hans åtagande att kompensera ”alla arbetstagare eller deras familjer som inte har fått vad de har rätt till”.

19.  Europaparlamentet uppmanar de qatariska myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar för att se till att den nationella kommittén för mänskliga rättigheter fullt ut följer principerna om nationella institutioners status för främjande och skydd av mänskliga rättigheter och att kommittén kan utföra sitt uppdrag fullt ut, effektivt och oberoende, bland annat genom att främja mångfald bland sina medlemmar och sin personal.

20.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Qatar att fullt ut verkställa den befintliga lagstiftningen om förbud mot tortyr och misshandel.

21.  Europaparlamentet påminner om sitt engagemang för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet och uppmanar myndigheterna i Qatar att anta ett moratorium i denna fråga.

22.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de qatariska myndigheterna att stärka åtgärderna för att säkerställa jämställdhet, bland annat genom att avskaffa det kvarvarande förmyndarskapet för kvinnor, och öka sina insatser för att uppnå en jämn könsfördelning på den formella arbetsmarknaden och i den offentliga och politiska sfären, inbegripet i Shura-rådet och verkställande organ, särskilt i beslutsfattande positioner, och att behandla kvinnor och män lika som familjeförsörjare. Parlamentet uppmanar de qatariska myndigheterna att ändra medborgarskapslagen för att säkerställa att qatariska kvinnor och män har lika rätt att föra vidare sitt medborgarskap till sina barn och sina utländska makar. Parlamentet uppmuntrar Qatar att se till att uppgifter om våld mot kvinnor samlas in och att alla fall av våld mot kvinnor, även våld i hemmet, utreds grundligt och att förövarna åtalas och, om de döms, bestraffas med lämpliga påföljder.

23.  Europaparlamentet noterar den globala trenden mot avkriminalisering av frivilliga samkönade relationer. Parlamentet uppmanar Qatar att upphäva artikel 285 i strafflagen och alla andra relaterade lagar som används för att kriminalisera sexuella förbindelser mellan samtyckande samkönade personer, och att införa lagstiftning om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck. Parlamentet beklagar djupt de övergrepp mot hbtq+-personer som de förebyggande säkerhetsstyrkorna, enligt uppgift, gjort sig skyldiga till och deras användning av lag nr 17 från 2002 om skydd av samhället, som tillåter tillfälligt frihetsberövande utan åtal eller rättegång i upp till sex månader. Parlamentet är i detta sammanhang bestört över Fifas beslut om ”OneLove”-armbindlarna.

24.  Europaparlamentet uppmanar de qatariska myndigheterna att säkerställa respekt för de mänskliga rättigheterna för alla personer som bevistar fotbolls-VM 2022, även internationella gäster och de personer som bor i landet, inklusive respekt för deras religions- och trosfrihet.

25.  Europaparlamentet noterar och välkomnar Qatars djupa oro efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Parlamentet välkomnar Qatars viktiga beslut att rösta för alla relevanta FN-resolutioner i frågan, i motsats till flera GCC-medlemmar.

26.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet och dialogen mellan EU och Qatar och andra Gulfstater, som är avgörande för att uppnå EU:s viktigaste mål, särskilt dem om fredliga och välmående regioner i Gulfstaterna och Mellanöstern, en stark ekonomisk återhämtning, en hållbar, överkomlig och trygg energiförsörjning, ett starkt samarbete om den gröna omställningen samt ett kraftfullt svar på globala humanitära behov och utvecklingsbehov. Parlamentet välkomnar i detta avseende normaliseringen av förbindelserna mellan Qatar och dess grannländer. Parlamentet lovordar Qatars roll när det gäller att bistå evakueringen av tiotusentals människor från Afghanistan efter talibanernas våldsamma övertagande i september 2021.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Staten Qatars regering och parlament, Internationella fotbollsförbundet, Europeiska fotbollsförbundet, Internationella arbetsorganisationen samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

(1) EUT C 436, 24.11.2016, s. 42.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1).

Senaste uppdatering: 1 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy