Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2810(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0550/2022

Внесени текстове :

B9-0550/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2022 - 8.13
CRE 13/12/2022 - 8.13

Приети текстове :

P9_TA(2022)0438

Приети текстове
PDF 178kWORD 56k
Вторник, 13 декември 2022 г. - Страсбург
Цифрово разделение: социалните различия, причинени от цифровизацията
P9_TA(2022)0438B9-0550/2022

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2022 г. относно цифровото разделение: социалните различия, породени от цифровизацията (2022/2810(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 3, и член 6 от Договора за Европейския съюз,

–  като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26, 36, член 67, параграф 4, член 114, параграф 3, член 153, член 165, член 169, параграф 1 и член 174 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 3, 8, 11, 21, 26, 34, 38 и 52 от нея,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и по-специално член 14 от нея,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права, по-конкретно принципи 3, 17 и 20 от него,

–  като взе предвид определението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за „цифрово разделение“, което се отнася до разликата между хората, домакинствата, предприятията и географските райони на различни социално-икономически равнища както по отношение на възможностите им за достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), така и по отношение на използването на интернет за широк спектър от дейности(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно подкрепянето на правата на потребителите в рамките на единния цифров пазар(2),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар(3) (ДПУ2),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор(4),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация(5),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги(6),

–  като взе предвид проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2020 г. относно платежните нагласи на потребителите в еврозоната (SPACE),

–  като взе предвид статията в брой 5, 2022 г. на Икономическия бюлетин на ЕЦБ, озаглавен „Гарантиране на свободата на избор на плащане: достъпът до пари в брой в еврозоната“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 март 2021 г., озаглавено „Цифров компас до 2030 г.: европейският път към цифровото десетилетие“ (COM(2021)0118),

–  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета от 15 септември 2021 г. за създаване на политическа програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ (COM(2021)0574),

–  като взе предвид доклада от май 2022 г. за окончателните резултати от Конференцията за бъдещето на Европа,

–  като взе предвид разискванията относно петиция № 1123/2021 по време на заседанието на комисията по петиции от 17 май 2022 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2021 г. относно защитата на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки(7),

–  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие, чието постигане ще доведе до намаляване на цифровото разделение,

–  като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че комисията по петиции е получила петиция, в която се изразява основателна загриженост относно невъзможността за достъп до основни банкови услуги, като например потвърждаване на плащане или достъп до лична банкова сметка, без наличието на мобилен телефон, въпреки че няма правно задължение за притежаване на такова устройство; като има предвид, че съществува разделение между хората, които все по-често използват цифрови платежни средства, и тези, които не могат или не са склонни да ги използват; като има предвид, че настоящата петиция повдига по-широкия въпрос за въздействието на цифровизацията върху гражданите, клиентите и ползвателите на публични и частни услуги;

Б.  като има предвид, че парите в брой са най-често използваният в еврозоната платежен инструмент; като има предвид, че според последните данни на ЕЦБ общият брой на банкоматите в еврозоната е намалял с 4,2% до 0,28 милиона през 2021 г.(8); като има предвид, че успоредно с това се наблюдава намаляване на броя на банковите клонове на глава от населението в еврозоната; като има предвид, че в националните планове за възстановяване и устойчивост са заделени 127 милиарда евро за цифрови реформи и инвестиции(9); като има предвид, че държавите членки постигнаха напредък в усилията си за цифровизация по време на пандемията от COVID-19, но все още се борят за намаляване на пропуските в цифровите умения и в цифровата трансформация на малките и средните предприятия;

В.  като има предвид, че комисията по петиции е получила петиция, в която се изразява загриженост, че повечето доставчици на услуги предоставят информация само онлайн и често чрез канали, съвместими само със смартфони, което поставя възрастните хора, хората с увреждания, хората с ниски доходи, лицата без цифрови умения и хората с ограничен достъп до интернет в неравностойно положение;

Г.  като има предвид, че въпреки че цифровизацията и подходящото използване на цифровите инструменти донесоха много икономически и обществени ползи и възможности, възникнаха редица етични, правни и свързани със заетостта предизвикателства, които могат да причинят сериозни неблагоприятни последици или да навредят на отделни лица и на обществото като цяло; като има предвид, че потенциалът на новите технологии е нееднозначен, тъй като в зависимост от начина, по който се използват и регулират, те могат или да спомогнат за създаването на по-приобщаващо общество и да намалят неравенствата, или да засилят съществуващите неравенства и да създадат нови форми на дискриминация;

Д.  като има предвид, че цифровизацията оказва дълбоко въздействие върху ежедневния социален, икономически, политически и културен живот на гражданите, работниците и потребителите и засяга всички сфери на обществото; като има предвид, че цифровизацията е в основата на редица социални различия, като се появява ново цифрово разделение не само между добре свързаните градски райони и селските и отдалечените райони, но и между хората, които могат да се възползват в пълна степен от обогатено, достъпно и сигурно цифрово пространство с широк набор от услуги, и тези, които не могат да направят това; като има предвид, че все по-широкото използване на цифрови плащания, включително карти, цифрови портфейли или мобилни приложения, води до това, че някои търговци на дребно вече не приемат пари в брой;

Е.  като има предвид, че намаляващото използване на парични трансакции може да доведе до влошаване на паричната инфраструктура и следователно да намали достъпа на хората до пари в брой; като има предвид, че е необходимо незабавно да се отстранят пропуските в достъпа до пари в брой и да се предостави свобода на избор на плащане;

Ж.  като има предвид, че прекомерното използване на технологични устройства може да влоши психическите и физическите здравословни явления като изолацията, свързаните с технологиите проблеми с пристрастяването, лишаването от сън, емоционалното изтощение, тревожността и синдрома на професионалното изчерпване;

З.  като има предвид, че цифровизацията може да окаже неблагоприятно въздействие върху хората, които не разполагат с достатъчно цифрови умения или нямат достъп до интернет връзка или до цифрови устройства; като има предвид, че това може да задълбочи социалните различия, като намали възможностите на някои работници да получат качествена заетост; като има предвид, че е необходимо да се повдигне въпросът за отрицателното въздействие на цифровизацията на обществените и частните услуги върху работниците и хората, като например възрастните хора и хората с увреждания, гражданите с ниски доходи, гражданите в неравностойно социално положение или безработните, мигрантите и бежанците или хората в селските и отдалечените райони;

И.  като има предвид, че понастоящем показателят на ЕС за цифровите умения е едва 56%; като има предвид, че целите на ЕС в областта на цифровите технологии имат за цел този показател за уменията да нарасне до 80% до 2030 г.(10); като има предвид, че пандемията изостри съществуващите неравенства, включително цифровото разделение, поради което е наложително да се гарантира, че всички европейски граждани и предприятия могат да се възползват от цифровата трансформация за по-добър, по-безопасен и по-проспериращ живот; като има предвид, че пандемията показа последиците от цифровото разделение в образованието, като някои учители и ученици се оказаха изключени от цикъла, тъй като не разполагат с достатъчно технологии и цифрови умения и не разполагат с достъп до оборудване;

Й.  като има предвид, че изчисленията сочат, че 87 милиона души в ЕС имат някаква форма на увреждане(11); като има предвид, че достъпността на онлайн формулярите често се пренебрегва, така че потребителите, които разчитат на екран четец, може дори да не са в състояние да открият бутона „Изпращане“; като има предвид, че достъпността на уебсайтовете следва да бъде гарантирана, така че всички, включително хората с увреждания, да могат да възприемат, разбират, да се ориентират в и да взаимодействат с интернет;

К.  като има предвид, че ефективната защита на личните данни, неприкосновеността на личния живот и активите, сигурността на мрежите и електрониката, както и усещането на гражданите, че техните данни, неприкосновеност на личния живот и активи са защитени и сигурни, са от основно значение, за да се гарантира доверието на гражданите и да им се даде възможност да преодолеят нежеланието си да използват цифрови услуги;

Л.  като има предвид, че в предложението за Европейска декларация относно цифровите права и принципи от 26 януари 2022 г. (COM(2022)0027) се подчертава, че всеки следва да може ефективно да избира кои цифрови услуги да използва въз основа на обективна, прозрачна и надеждна информация;

М.  като има предвид, че Конференцията за бъдещето на Европа разгледа цифровото образование, като препоръча ЕС да положи усилия технологиите да станат по-достъпни за по-възрастното поколение чрез насърчаване на програми и инициативи, например под формата на уроци, съобразени с техните потребности; като има предвид, че ЕС следва да гарантира правото на използване на цифровизацията за тези, които желаят това, и да предложи алтернативи за тези, които не го желаят;

Н.  като има предвид, че 5,3% от децата в училищна възраст в Европа са лишени от цифрови технологии, като се наблюдават големи различия между държавите от ЕС(12), а най-засегнати са децата, чиито семейства живеят в бедност или в тежки материални лишения, които не могат да си позволят да имат компютър и/или интернет връзка;

1.  изразява загриженост относно продължаващото цифрово разделение, тъй като то далеч не е преодоляно и поставя значителни предизвикателства във връзка с използването на интернет и мобилните телефони, както и по отношение на предоставянето на обществени и частни услуги единствено чрез цифрови канали; припомня, че цифровизацията може да създаде социално-икономически различия между хората и между държавите, тъй като изисква инвестиции и инфраструктура, които са много скъпи за по-слабо развитите региони и селските райони; призовава за внимателно проучване на потребностите на хората по отношение на развитието на цифровите технологии и иновациите, особено на нуждите на уязвимите групи, за да се оцени как те могат да се възползват от тези нови технологии; подчертава, че цифровият преход трябва да се осъществи по начин, който е от полза за всички;

2.  изразява съжаление относно факта, че много хора или не използват редовно цифрови услуги, или се чувстват несигурни при извършването на онлайн трансакции, тъй като това може да има значително неблагоприятно въздействие върху личния им живот, икономическото и социалното им положение и основните им права, включително защитата на личните им данни и други въпроси, свързани с киберсигурността; изразява съжаление във връзка със съществуването на пречки, които по-специално не позволяват на уязвимите граждани, хората с по-ниски образователни постижения, възрастните хора, хората с увреждания, хората със затруднения в ученето и хората с ниски доходи да участват пълноценно в свят, в който основни услуги като банкови или административни услуги са цифрови, тъй като те рискуват да бъдат изключени от обществото и да пропуснат икономически възможности; подчертава, че е важно да се даде възможност на всички да се адаптират към промените, предизвикани от цифровизацията, особено чрез ранно цифрово образование, актуализирани учебни програми за цифрово образование, учене през целия живот или преквалификация и повишаване на квалификацията, за да се преодолее цифровото изключване, да се преодолее цифровото разделение в обществото и да се даде възможност за приобщаване на всички граждани;

3.  подчертава, че използването на различни платежни услуги варира значително в рамките на ЕС, както и в рамките на самите държави членки; отбелязва, че много граждани все още разчитат на пари в брой като единствена възможност за плащане;

4.  признава, че безкасовите плащания и ДПУ2 донесоха редица предимства на единния пазар, включително намаляване на измамите, икономически ползи за малките предприятия и наличието на по-широка гама от продукти; призовава Комисията да проучи, по време на цялостния преглед на прилагането и въздействието на ДПУ2, как да се повиши допълнително сигурността на цифровите плащания и да се води борба с измамите с плащания, включително онлайн измамите, както и да се гарантира защитата на потребителите, като същевременно се вземат предвид специфичните потребности на гражданите и се гарантира, че всеки има избор на методи на плащане; подчертава значението на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, особено за хората, които не са запознати със сигурността на данните онлайн; подчертава, че трябва да бъдат включени разпоредби, за да се гарантират лесни за ползване софтуерни интерфейси за възможности за цифрови плащания, високи стандарти за защита на данните и оперативна съвместимост на данните, удобство за потребителите и ефективен достъп до пари в брой;

5.  подчертава, че регулаторната рамка на ЕС трябва да гарантира, че цифровизацията е ориентирана към човека и че основните права се зачитат изцяло в цифровата икономика, по-специално за работниците;

6.  припомня, че демократичният живот и обществените услуги онлайн трябва да бъдат приобщаващи и напълно достъпни за всички и че технологичната дискриминация е форма на бедност и социално изключване, която лишава някои граждани от основни ресурси за развитие и генериране на богатство; подчертава, че всеки следва да се възползва от най-висококачествената цифрова среда с лесни за ползване, ефикасни и персонализирани услуги и инструменти, предлагащи високи стандарти за сигурност и неприкосновеност на личния живот, като същевременно се осигурят гаранции срещу всяка потенциална дискриминация по отношение на достъпа до основни услуги, изискващи използването на цифрови умения;

7.  подчертава, че много ежедневни услуги следва да предлагат нецифрово решение, за да се отговори на нуждите на гражданите, които нямат умения или знания да използват онлайн услуги, които желаят да използват услуги офлайн или които нямат достъп до цифрови устройства и приложения; във връзка с това настоява за поддържане на еднакви условия на конкуренция между онлайн и офлайн света; призовава публичните администрации и дружествата да бъдат приобщаващи и да проектират своите онлайн услуги по разбираем начин, така че те да могат да бъдат достъпни и използвани от хора от всички възрасти и образователни степени, така че да се спомогне за преодоляване на пропуските в нашите общества, които продължават да съществуват поради неравния достъп до технологии;

8.  подчертава необходимостта от справяне с цифровото разделение и финансовото изключване на уязвимите социални групи, така че цифровата трансформация да не пренебрегва никого, по-специално тези, които са изложени на най-голям риск от липса на цифровите умения, от които се нуждаят, за да се възползват максимално от потенциала на цифровизацията на публичните и частните услуги, така че да се даде възможност за приобщаване на всички граждани в цифровото общество, независимо от техните доходи, социално положение, географско местоположение, здраве или възраст; подчертава, че тъй като хората в най-несигурно положение е най-вероятно да разчитат на административни процедури за достъп до финансовите си права, следва да се въведат повече инициативи за улесняване на достъпа до технологии, включително програми за цифрова грамотност, и отново подчертава значението на образованието и непрекъснатото обучение за развиване на уменията, необходими в цифровата ера, и за борба с цифровото изключване;

9.  изразява загриженост относно намаляването на физическото присъствие на обществени услуги, особено в селските райони и покрайнините на градовете; подчертава изключителното значение на поддържането на физически помещения за всички обществени услуги в допълнение към развитието на онлайн услугите; призовава да се предприемат стъпки за насърчаване на специфична защита на достъпа до основни услуги за всички, без дискриминация въз основа на недостатъчното овладяване на технологиите; застъпва се за ориентиран към човека модел на обслужване на клиентите, при който никой да не бъде пренебрегнат; подчертава, че по отношение на достъпа до обществени услуги в цифрова форма е важно да се премине от подхода, при който част от административната работа се прехвърля на потребителя и това прехвърляне на тежестта е придружено от прехвърляне на отговорност и задължение за ползвателя да се научи как да използва цифровите технологии, да бъде автономен и да отговаря на очакванията на администрацията за образцов ползвател;

10.  призовава за модел на предоставяне на обществени услуги, основан на свободата на избор на всеки ползвател по отношение на начина, по който взаимодейства с администрацията, и подчертава необходимостта от действия за подобряване на проектирането и разгръщането на обществени сайтове, за да се преодолеят проблемите, свързани с достъпността, и да се осигури необходимата правна, техническа и административна подкрепа, от която се нуждаят потребителите, за да използват тези сайтове независимо;

11.  признава, че прилагането на този модел на обществени услуги изисква човешки, технически и икономически ресурси, и припомня, че фондовете на ЕС, по-специално средствата по линия на NextGenerationEU, биха могли да бъдат голяма възможност за осъществяване на този преход;

12.  осъзнава последиците от задълбоченото установяване на идентичността на клиента за потребителите, които нямат мобилен телефон; призовава това установяване на идентичността да обхване и други средства, като например електронна поща, телефонни обаждания или човешко внимание на гише; изразява съжаление, че ДПУ2 не предоставя на потребителите пряко право да поискат алтернативен метод за удостоверяване на идентичността; призовава Комисията да вземе предвид рисковете от дискриминация срещу възрастните хора и други уязвими групи в своята оценка на разпоредбите на ДПУ2;

13.  подчертава важността на общия европейски подход по отношение на етичните аспекти на цифровизацията; приветства проекта за Декларация на ЕС относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие от януари 2022 г. и подчертава, че Комисията и държавите членки следва да гарантират, че технологичните решения зачитат правата на хората и че цифровата трансформация не пренебрегва никого, като основната цел е изкореняването на цифровото разделение;

14.  припомня, че социално-демографските фактори оказват значително влияние върху равнищата на цифровите умения, като например над две трети от младите хора, лицата с високи равнища на формално образование и студентите във висшето образование имат поне основни цифрови умения; отбелязва обаче, че само около една трета от лицата на възраст 55—74 години, пенсионерите и неактивните лица имат поне основни цифрови умения; освен това отбелязва, че разликата между цифровите умения сред хората, живеещи в селски и градски райони, все още е значителна(13); отбелязва, че цифровата свързаност е ключов фактор за преодоляване и намаляване на цифровото разделение между гъсто и слабо населените райони, и призовава Комисията спешно да обърне внимание на съществуващото цифрово разделение в една актуализирана политика на сближаване;

15.  подчертава значението на преодоляването на цифровото разделение, по-специално чрез насърчаване на основни и специализирани умения със специален акцент върху най-уязвимите групи от хора, както и на развитието на системи за образование и обучение, включително учене през целия живот, преквалификация и повишаване на квалификацията; припомня, че не всеки може да придобие цифрова грамотност, и подчертава, че не трябва да има дискриминация въз основа на цифровите умения на хората; отново заявява, че принципът на цифрова ефективност не може да оправдае изключването на хората от достъп до основни услуги;

16.  призовава да се положат усилия, за да се гарантира, че цифровата трансформация гарантира нови цифрови права за всички, произтичащи от необходимостта от достъп до цифрови медии във всички области, за да се избегне цифровото разделение между териториите, хората от различни области, среди и възрасти, особено като се има предвид разделението между половете и потребностите на възрастните хора, които, за разлика от младите хора, често са по-слабо запознати с използването на новите технологии;

17.  счита, че новите технологии могат да допринесат за преодоляване на цифровото разделение, което засяга около 87 милиона европейци, страдащи от някакъв вид увреждане, за да се подкрепи тяхното включване в икономиката и достъпът им до основни услуги; изразява убеждение, че използването на цифрови технологии може да намали пречките, пред които са изправени хората с увреждания, за да навлязат на пазара на труда, като например изпълнението на работни задачи, комуникацията, взаимодействията или гъвкавостта;

18.  отбелязва, че цифровото разделение има важни последици за имигрантите, тъй като дискриминацията може да се задълбочи, ако е налице непълен или недостатъчен достъп до обществени и частни онлайн услуги и до цифрови медии(14);

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OECD, ‘Understanding the Digital Divide’ (Разбиране на цифровото разделение), 2001 г.
(2) ОВ C 289, 9.8.2016 г., стр. 65.
(3) ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.
(4) ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ L 69, 13.3.2018 г., стр. 23.
(6) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70.
(7) ОВ C 132, 24.3.2022 г., стр. 129.
(8) Статистика на ЕЦБ за непаричните плащания за 2021 г.
(9) Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), доклад за 2022 г.
(10) Digital Economy and Society Index 2021.
(11) Евростат, Статистически данни за функционалните ограничения и ограниченията на възможностите за действие. Вж. също: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
(12) DigiGen, ‘The impact of technological transformations on the Digital Generation’ (Въздействието на технологичните трансформации върху цифровото поколение), 2021 г.
(13) „Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.:Човешки капитал“.
(14)Divides – Impact of the digital divide on the foreign population(„Разделения — Въздействие на цифровото разделение върху чуждестранното население“)‘, 2018 г.)

Последно осъвременяване: 6 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност