Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2810(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0550/2022

Predkladané texty :

B9-0550/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2022 - 8.13
CRE 13/12/2022 - 8.13

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0438

Prijaté texty
PDF 159kWORD 53k
Utorok, 13. decembra 2022 - Štrasburg
Digitálna priepasť: sociálne rozdiely spôsobené digitalizáciou
P9_TA(2022)0438B9-0550/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2022 o digitálnej priepasti: sociálne rozdiely spôsobené digitalizáciou (2022/2810(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26, 36, článok 67 ods. 4, článok 114 ods. 3, články 153, 165, článok 169 ods. 1 a článok 174,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 3, 8, 11, 21, 26, 34, 38 a 52,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, a najmä na jeho zásady 3, 17 a 20,

–  so zreteľom na vymedzenie pojmu „digitálna priepasť“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré sa týka rozdielov medzi jednotlivcami, domácnosťami, podnikmi a geografickými oblasťami na rôznych sociálno-ekonomických úrovniach, pokiaľ ide o ich možnosti prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT), ako aj o ich využívanie internetu na rôzne činnosti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora(4),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy(5),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb(6),

–  so zreteľom na štúdiu Európskej centrálnej banky (ECB) z roku 2020 o platobných postojoch spotrebiteľov v eurozóne (SPACE),

–  so zreteľom na článok v čísle 5 Ekonomického bulletinu ECB z roku 2022 s názvom Guaranteeing freedom of payment choice: access to cash in the euro area (Zaručenie slobody výberu platieb: prístup k hotovosti v eurozóne),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. marca 2021 s názvom Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob (COM(2021)0118),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady z 15. septembra 2021, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 (COM(2021)0574),

–  so zreteľom na správu z mája 2022 o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy,

–  so zreteľom na rokovania o petícii č. 1123/2021 počas schôdze Výboru pre petície 17. mája 2022,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2021 o ochrane osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky(7),

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktorých dosiahnutie bude znamenať zmenšenie digitálnej priepasti,

–  so zreteľom na článok 227 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Výbor pre petície prijal petíciu, v ktorej je vyjadrené oprávnené znepokojenie nad nemožnosťou prístupu k základným bankovým službám, ako je potvrdenie platby alebo prístup k osobnému bankovému účtu, bez toho, aby bol k dispozícii mobilný telefón, hoci neexistuje žiadna zákonná povinnosť vlastniť takéto zariadenie; keďže existuje priepasť medzi ľuďmi, ktorí čoraz viac používajú digitálne platobné prostriedky, a ostatnými, ktorí ich nemôžu alebo nechcú používať; keďže v tejto petícii sa nastoľuje širšia otázka vplyvu digitalizácie na občanov, zákazníkov a používateľov verejných a súkromných služieb;

B.  keďže hotovosť je platobným nástrojom, ktorý sa v eurozóne používa najčastejšie; keďže podľa posledných údajov ECB sa celkový počet bankomatov v eurozóne v roku 2021 znížil o 4,2 % na 0,28 milióna(8); keďže v celej eurozóne došlo k súbežnému poklesu počtu bankových pobočiek na obyvateľa; keďže v národných plánoch obnovy a odolnosti bolo na reformy a investície súvisiace s digitálnymi technológiami vyčlenených 127 miliárd EUR(9); keďže členské štáty počas pandémie ochorenia COVID-19 dosiahli pokrok v úsilí o digitalizáciu, ale stále sa snažia zmenšiť rozdiely v digitálnych zručnostiach a v digitálnej transformácii malých a stredných podnikov;

C.  keďže Výbor pre petície prijal petíciu, v ktorej sa vyjadruje obava, že väčšina poskytovateľov služieb sprístupňuje informácie len online a často len prostredníctvom kanálov kompatibilných so smartfónmi, čo znevýhodňuje staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s nízkymi mzdami, osoby, ktorým chýbajú digitálne zručnosti, a osoby s obmedzeným prístupom na internet;

D.  keďže digitalizácia a vhodné využívanie digitálnych nástrojov síce priniesli mnohé hospodárske a spoločenské výhody a príležitosti, ale zároveň sa objavilo niekoľko etických, právnych a pracovnoprávnych problémov, ktoré môžu priniesť vážne nevýhody alebo škody jednotlivcom a spoločnosti ako celku; keďže potenciál nových technológií je ambivalentný, pretože v závislosti od spôsobu ich používania a regulácie môžu buď pomôcť vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a znížiť nerovnosti, alebo môžu posilniť existujúce nerovnosti a vytvoriť nové formy diskriminácie;

E.  keďže digitalizácia má hlboký vplyv na každodenný sociálny, hospodársky, politický a kultúrny život občanov, pracovníkov a spotrebiteľov a ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti; keďže digitalizácia je základom mnohých sociálnych rozdielov, pričom vzniká nová digitálna priepasť, a to nielen medzi dobre pripojenými mestskými oblasťami a vidieckymi a odľahlými oblasťami, ale aj medzi ľuďmi, ktorí môžu plne využívať obohatený, prístupný a bezpečný digitálny priestor so širokou škálou služieb, a tými, ktorí nemôžu; keďže čoraz rozšírenejšie používanie digitálnych platieb vrátane kariet, digitálnych peňaženiek alebo mobilných aplikácií vedie k tomu, že niektorí maloobchodníci prestávajú prijímať hotovosť;

F.  keďže klesajúce používanie hotovostných transakcií môže viesť k zhoršeniu hotovostnej infraštruktúry, a tým k obmedzeniu prístupu ľudí k hotovosti; keďže je potrebné bezodkladne riešiť nedostatky v prístupe k hotovosti a zabezpečiť slobodu výberu spôsobu platby;

G.  keďže nadmerné používanie technologických zariadení môže zhoršiť psychické a fyzické zdravotné javy, ako je izolácia, problémy so závislosťou od technológií, nedostatok spánku, emocionálne vyčerpanie, úzkosť a vyhorenie;

H.  keďže digitalizácia môže mať nepriaznivý vplyv na ľudí, ktorí nemajú dostatočné digitálne zručnosti alebo nemajú prístup k internetovému pripojeniu či digitálnym zariadeniam; keďže môže zvýrazniť sociálne rozdiely tým, že obmedzuje možnosti niektorých pracovníkov získať kvalitné zamestnanie; keďže je potrebné nastoliť otázku negatívneho vplyvu digitalizácie verejných a súkromných služieb na pracovníkov a ľudí, ako sú staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, občania s nízkymi mzdami, sociálne znevýhodnení alebo nezamestnaní občania, migranti a utečenci alebo ľudia vo vidieckych a v odľahlých oblastiach;

I.  keďže indikátor digitálnych zručností v EÚ v súčasnosti dosahuje len 56 %; keďže digitálne ciele EÚ sú zamerané na to, aby sa tento ukazovateľ zručností do roku 2030 zvýšil na 80 %(10); keďže pandémia ešte viac prehĺbila existujúce nerovnosti vrátane digitálnej priepasti, a preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetci európski občania a podniky mohli využívať výhody digitálnej transformácie na lepší, bezpečnejší a prosperujúcejší život; keďže pandémia ukázala dôsledky digitálnej priepasti vo vzdelávaní, keď sa niektorí učitelia a študenti ocitli mimo hry, pretože nemajú dostatočné technologické a digitálne zručnosti a prístup k vybaveniu;

J.  keďže sa odhaduje, že 87 miliónov osôb v EÚ má nejakú formu zdravotného postihnutia(11); keďže prístupnosť online formulárov sa často zanedbáva, takže používatelia odkázaní na čítač obrazovky nemusia byť schopní rozpoznať ani tlačidlo „odoslať“; keďže prístupnosť webových sídel by mala byť zabezpečená tak, aby umožnila každému vrátane osôb so zdravotným postihnutím vnímať, chápať a prehliadať internet a interagovať s ním;

K.  keďže účinná ochrana osobných údajov, súkromia a majetku, bezpečnosť sietí a elektroniky, ako aj vnímanie občanov, že ich údaje, súkromie a majetok sú chránené a bezpečné, sú základom na to, aby sa zabezpečila dôvera občanov a umožnilo sa im prekonať neochotu používať digitálne služby;

L.  keďže v návrhu Európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách z 26. januára 2022 (COM(2022)0027) sa zdôrazňuje, že každý by mal mať možnosť účinne si vybrať, ktoré digitálne služby bude využívať, a to na základe objektívnych, transparentných a spoľahlivých informácií;

M.  keďže Konferencia o budúcnosti Európy sa zaoberala digitálnym vzdelávaním a odporučila, aby EÚ vyvinula úsilie na sprístupnenie technológií staršej generácii prostredníctvom podpory programov a iniciatív, napríklad vo forme kurzov prispôsobených ich potrebám; keďže EÚ by mala zaručiť právo využívať digitalizáciu tým, ktorí si to želajú, a navrhnúť alternatívy pre tých, ktorí si to neželajú;

N.  keďže 5,3 % detí v školskom veku v Európe trpí digitálnou depriváciou, pričom medzi jednotlivými krajinami EÚ sú veľké rozdiely(12), a najviac postihnuté sú deti, ktorých rodiny žijú v chudobe alebo vo veľkej hmotnej núdzi a nemôžu si dovoliť počítač a/alebo pripojenie na internet;

1.  je znepokojený pretrvávajúcou digitálnou priepasťou, keďže sa ešte zďaleka neodstránila a predstavuje významnú výzvu v súvislosti s používaním internetu a mobilných telefónov, ako aj v súvislosti s poskytovaním verejných a súkromných služieb výlučne prostredníctvom digitálnych kanálov; pripomína, že digitalizácia môže vytvárať sociálno-ekonomické rozdiely medzi ľuďmi a krajinami, pretože si vyžaduje investície a infraštruktúru, ktoré sú pre menej rozvinuté regióny a vidiecke oblasti veľmi nákladné; vyzýva na dôkladné preskúmanie potrieb ľudí, pokiaľ ide o digitálny rozvoj a inováciu, najmä potrieb zraniteľných skupín, aby sa posúdilo, ako môžu tieto nové technológie využiť; zdôrazňuje, že digitálna transformácia musí prebiehať tak, aby bola prospešná pre všetkých;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí ľudia buď pravidelne nevyužívajú digitálne služby, alebo sa cítia neisto pri vykonávaní online transakcií, pretože to môže mať značný nepriaznivý vplyv na ich osobný život, hospodársku a sociálnu situáciu a ich základné práva vrátane ochrany ich osobných údajov a iných otázok kybernetickej bezpečnosti; vyjadruje poľutovanie nad existenciou prekážok, ktoré bránia najmä zraniteľným občanom, osobám s nižšou úrovňou dosiahnutého vzdelania, starším osobám, osobám so zdravotným postihnutím, osobám s poruchami učenia a osobám s nízkymi mzdami plne sa zapojiť do sveta, v ktorom sú základné služby, napríklad bankové alebo administratívne služby, digitálne, pretože im hrozí vylúčenie zo spoločnosti a nevyužitie hospodárskych príležitostí; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť každému možnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré prináša digitalizácia, najmä prostredníctvom včasného digitálneho vzdelávania, aktualizovaných učebných osnov digitálneho vzdelávania, celoživotného vzdelávania alebo rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností s cieľom riešiť digitálne vylúčenie, prekonať digitálnu priepasť v spoločnosti a umožniť začlenenie všetkých občanov;

3.  zdôrazňuje, že využívanie rôznych platobných služieb sa v EÚ, ako aj v samotných členských štátoch značne líši; konštatuje, že mnohí občania sa stále spoliehajú na hotovosť ako na jedinú možnosť platby;

4.  uznáva, že bezhotovostné platby a smernica PSD2 priniesli jednotnému trhu množstvo výhod vrátane zníženia podvodov, ekonomických prínosov pre malé podniky a dostupnosti širšej škály produktov; vyzýva Komisiu, aby počas komplexného preskúmania uplatňovania a vplyvu smernice PSD2 preskúmala, ako ďalej zvýšiť bezpečnosť digitálnych platieb a bojovať proti podvodom pri platbách vrátane podvodov online, ako aj zabezpečiť ochranu spotrebiteľov, pričom zohľadní špecifické potreby občanov a zaručí, že každý bude mať možnosť výberu spôsobu platby; zdôrazňuje význam ochrany osobných údajov a súkromia, najmä pre ľudí, ktorí nie sú oboznámení s bezpečnosťou údajov na internete; zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť ustanovenia, ktorými sa zaručia používateľsky ústretové softvérové rozhrania pre digitálne možnosti platby, vysoké normy ochrany údajov a interoperability údajov, pohodlie zákazníkov a účinný prístup k hotovosti;

5.  zdôrazňuje, že regulačný rámec EÚ musí zabezpečiť, aby bola digitalizácia zameraná na človeka a aby sa v digitálnej ekonomike plne dodržiavali základné práva, najmä práva pracovníkov;

6.  pripomína, že demokratický život a verejné služby online musia byť inkluzívne a plne prístupné pre všetkých a že technologická diskriminácia je formou chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorá niektorých občanov zbavuje základných zdrojov na rozvoj a vytváranie bohatstva; zdôrazňuje, že každý by mal mať prospech z digitálneho prostredia najvyššej kvality s používateľsky ústretovými, účinnými a personalizovanými službami a nástrojmi, ktoré ponúkajú vysoké normy bezpečnosti a ochrany súkromia, a zároveň zabezpečujú záruky proti akejkoľvek možnej diskriminácii v prístupe k základným službám, ktoré si vyžadujú využívanie digitálnych zručností;

7.  zdôrazňuje, že mnohé každodenné služby by mali ponúkať nedigitálne riešenia, aby sa uspokojili potreby tých občanov, ktorí nemajú zručnosti alebo vedomosti na využívanie online služieb, ktorí chcú využívať služby offline, alebo tých, ktorí nemajú prístup k digitálnym zariadeniam a aplikáciám; v tomto ohľade trvá na zachovaní rovnakých podmienok medzi online a offline svetom; vyzýva orgány verejnej správy a podniky, aby boli inkluzívne a svoje online služby navrhovali zrozumiteľne, aby k nim mali prístup a mohli ich využívať ľudia všetkých vekových kategórií a úrovní vzdelania, a pomohli tak odstrániť rozdiely v našich spoločnostiach, ktoré stále pretrvávajú v dôsledku nerovnakého prístupu k technológiám;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné riešiť digitálnu priepasť a finančné vylúčenie zraniteľných sociálnych skupín, aby sa pri digitálnej transformácii na nikoho nezabudlo, najmä na tých, ktorí sú najviac ohrození nedostatkom digitálnych zručností potrebných na čo najlepšie využitie potenciálu digitalizácie verejných a súkromných služieb, aby sa umožnilo začlenenie všetkých občanov do digitálnej spoločnosti bez ohľadu na ich príjem, sociálnu situáciu, geografickú polohu, zdravotný stav alebo vek; zdôrazňuje, že keďže ľudia v najneistejších situáciách sa pri prístupe k svojim finančným právam najčastejšie spoliehajú na administratívne postupy, malo by sa zaviesť viac iniciatív na uľahčenie prístupu k technológiám vrátane programov digitálnej gramotnosti, a pripomína význam vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania na rozvoj zručností potrebných v digitálnom veku a na boj proti digitálnemu vylúčeniu;

9.  je znepokojený poklesom fyzickej prítomnosti verejných služieb, najmä vo vidieckych oblastiach a na okraji miest; zdôrazňuje, že okrem rozvoja online služieb je mimoriadne dôležité zachovať fyzické priestory pre všetky verejné služby; žiada, aby sa prijali opatrenia na podporu osobitnej ochrany prístupu k základným službám pre všetkých bez diskriminácie na základe nedostatočného ovládania technológií; je zástancom modelu služieb zákazníkom zameraného na človeka, pri ktorom sa na nikoho nezabúda; zdôrazňuje, že v súvislosti s prístupom k verejným službám v digitálnej forme je dôležité upustiť od prístupu, v ktorom sa časť administratívnej práce prenáša na používateľa a tento prenos zaťaženia je sprevádzaný prenosom zodpovednosti a povinnosťou používateľa naučiť sa používať digitálne technológie, byť samostatný a splniť to, čo administratíva od vzorového používateľa;

10.  žiada model poskytovania verejných služieb založený na slobodnej voľbe každého používateľa, pokiaľ ide o spôsob, akým nadviaže vzťah s administratívou, a zdôrazňuje potrebu opatrení na zlepšenie návrhu a zavedenia verejných webových sídel s cieľom prekonať problémy s prístupnosťou a poskytnúť potrebnú právnu, technickú a administratívnu podporu, ktorú používatelia potrebujú, aby mohli tieto sídla používať nezávisle;

11.  uznáva, že zavedenie tohto modelu verejnej služby si vyžaduje ľudské, technické a hospodárske zdroje, a pripomína, že finančné prostriedky EÚ, konkrétne prostriedky nástroja NextGenerationEU, by mohli byť veľkou príležitosťou na uskutočnenie tejto transformácie;

12.  uvedomuje si účinky silnej autentifikácie zákazníka pre používateľov, ktorí nemajú mobilný telefón; žiada, aby sa táto autentifikácia rozšírila aj na iné prostriedky, ako je e-mail, telefónne hovory alebo pozornosť venovaná človekom pri priehradke; vyjadruje poľutovanie nad tým, že smernica PSD2 neposkytuje spotrebiteľom priame právo požiadať o alternatívny spôsob autentifikácie; vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní ustanovení smernice PSD2 zohľadnila riziká diskriminácie starších osôb a iných zraniteľných skupín;

13.  zdôrazňuje význam spoločného európskeho prístupu k etickým aspektom digitalizácie; víta návrh Európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí z januára 2022 a zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby technologické riešenia rešpektovali práva ľudí a aby sa pri digitálnej transformácii na nikoho nezabudlo, pričom hlavným cieľom je odstránenie digitálnej priepasti;

14.  pripomína, že sociálno-demografické faktory významne ovplyvňujú úroveň digitálnych zručností, napríklad viac ako dve tretiny mladých dospelých, osôb s vysokou úrovňou formálneho vzdelania a vysokoškolských študentov majú aspoň základné digitálne zručnosti; naopak, poznamenáva, že len približne tretina osôb vo veku 55 až 74 rokov, dôchodcov a neaktívnych osôb má aspoň základné digitálne zručnosti; ďalej uvádza, že rozdiel medzi digitálnymi zručnosťami ľudí žijúcich vo vidieckych a v mestských oblastiach je stále značný(13); konštatuje, že digitálna pripojiteľnosť je kľúčovým faktorom pri riešení a zmenšovaní digitálnej priepasti medzi husto a riedko osídlenými oblasťami, a vyzýva Komisiu, aby sa v aktualizovanej politike súdržnosti urýchlene zaoberala existujúcou digitálnou priepasťou;

15.  zdôrazňuje význam prekonávania digitálnej priepasti, najmä podporou základných a špecializovaných zručností s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny osôb a rozvojom systémov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností; pripomína, že nie každý sa môže stať digitálne gramotným, a zdôrazňuje, že nesmie dochádzať k diskriminácii na základe digitálnych zručností ľudí; pripomína, že zásada digitálnej efektívnosti nemôže byť dôvodom na vylúčenie ľudí z prístupu k základným službám;

16.  žiada, aby sa vyvinulo úsilie s cieľom zabezpečiť, aby digitálna transformácia zaručila nové digitálne práva pre všetkých, ktoré vyplývajú z potreby prístupu k digitálnym médiám vo všetkých oblastiach, aby sa zabránilo digitálnym rozdielom medzi územiami, ľuďmi z rôznych oblastí, prostredí a vekových kategórií, najmä s ohľadom na rodové rozdiely a potreby starších osôb, ktoré na rozdiel od mladých ľudí často menej ovládajú používanie nových technológií;

17.  domnieva sa, že nové technológie môžu prispieť k preklenutiu digitálnej priepasti, ktorá postihuje približne 87 miliónov Európanov s určitým druhom zdravotného postihnutia, s cieľom podporiť ich začlenenie do hospodárstva a ich prístup k základným službám; je presvedčený, že používanie digitálnych technológií môže znížiť prekážky, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím pri vstupe na trh práce, ako je plnenie pracovných úloh, komunikácia, interakcie alebo flexibilita;

18.  konštatuje, že digitálna priepasť má významné dôsledky pre prisťahovalcov, pretože diskriminácia sa môže zhoršiť, ak je prístup k verejným a súkromným službám online a k digitálnym médiám neúplný alebo nedostatočný(14);

19.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) OECD, Understanding the Digital Divide (Porozumenie digitálnej priepasti), 2001.
(2) Ú. v. EÚ C 289, 9.8.2016, s. 65.
(3) Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35.
(4) Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2018, s. 23.
(6) Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70.
(7) Ú. v. EÚ C 132, 24.3.2022, s. 129.
(8) Štatistika ECB za rok 2021 o bezhotovostných platbách.
(9) Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2022.
(10) Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021.
(11) Eurostat, Functional and activity limitations statistics (Štatistika funkčných obmedzení a obmedzení činnosti). Pozri aj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
(12) DigiGen, The impact of technological transformations on the Digital Generation (Vplyv technologických transformácií na digitálnu generáciu), 2021.
(13) Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2022: Ľudský kapitál.
(14) Divides – Impact of the digital divide on the foreign population (Rozdiely – Vplyv digitálnej priepasti na zahraničné obyvateľstvo), 2018.

Posledná úprava: 6. marca 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia