Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2949(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0552/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2022 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0443

Antagna texter
PDF 146kWORD 46k
Onsdagen den 14 december 2022 - Strasbourg
Utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina
P9_TA(2022)0443RC-B9-0552/2022

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2022 om utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina (2022/2949(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern, särskilt resolutionen av den 18 maj 2017 om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 januari 2016 och den 20 juni 2016 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av mötet i associeringsrådet EU–Israel, som ägde rum den 3 oktober 2022, och dess slutsatser,

–  med beaktande av Europeiska unionens rapport från 2021 om israeliska bosättningar på den ockuperade Västbanken, inbegripet östra Jerusalem,

–  med beaktande av EU:s terroristförteckning,

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1949,

–  med beaktande av Osloavtalen från 1993 och 1995,

–  med beaktande av det arabiska fredsinitiativet från 2002,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har gång på gång bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen med två suveräna, demokratiska stater som lever sida vid sida i fred och garanterad säkerhet, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna.

B.  FN:s säkerhetsråd har antagit åtskilliga resolutioner i frågan, däribland resolution 2334 (2016). EU-27 hänvisade i sitt uttalande efter det senaste mötet i associeringsrådet EU−Israel till dessa resolutioner och till behovet av att de respekteras.

C.  Enligt 2021 års rapport från kontoret för Europeiska unionens representant ökade antalet bosättningar i de ockuperade palestinska territorierna (22 030) ytterligare förra året, särskilt i östra Jerusalem där antalet nya bostäder mer än fördubblades jämfört med 2020 (från 6 288 till 14 894), som en del av den trend mot en fortsatt utbyggnad av israeliska bosättningar.

D.  Våld, terrorism, däribland attacker mot civila, och uppvigling till våld förvärras av provokativa åtgärder och provocerande retorik och är helt oförenligt med en fredlig lösning på konflikten. Unionen framför sina kondoleanser till alla offrens familjer.

E.  Både israeler och palestinier har rätt att leva i säkerhet. Detta innefattar rätten att skydda sitt territorium och försvara sina legitima säkerhetsintressen.

F.  Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förvärrat instabiliteten och de geopolitiska spänningarna i regionen, med en drastisk ökning av den osäkra livsmedelsförsörjningen.

G.  Den 11 maj 2022 dödades journalisten Shireen Abu Akleh under en israelisk militärräd i Jenin på den ockuperade Västbanken. Trots att flera krav framförts på en oberoende utredning av mordet så har detta inte gjorts, vilket innebär att förövarna av detta brott fortfarande inte har ställts till svars.

H.  Domstolen antog den 12 november 2019 ett beslut avseende EU:s riktlinjer om differentiering av den handel som härrör från Staten Israels territorium och de ockuperade palestinska territorierna(2). EU måste tillämpa beslutet i enlighet med detta.

I.  Israel är en demokratisk stat som höll sitt senaste parlamentsval den 1 november 2022. Det senaste palestinska parlamentsvalet hölls 2006 och den av EU terrorstämplade organisationen Hamas i Gaza vann valet. Det senaste palestinska presidentvalet hölls i januari 2005.

J.  Blockaden av Gazaremsan har pågått i 15 år med två miljoner invånare som är instängda i ett område som är 40 gånger 11 kvadratkilometer stort. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Unocha) lever 53 % av Gazas befolkning under fattigdomsgränsen.

K.  Det internationella samfundet har kontinuerligt krävt att kvarlevorna av Hadar Goldin och Oron Shaul ska återsändas till Israel eftersom de, i strid med internationell humanitär rätt, fortfarande är kvar i Gaza, och det internationella samfundet har uttryckt en enhällig solidaritet med familjerna Goldin och Shaul.

L.  De israeliska myndigheterna har förstört central infrastruktur som finansieras av internationella givare för att tillhandahålla grundläggande tjänster. För närvarande har det för flera EU-finansierade eller medlemsstatsfinansierade strukturer utfärdats beslut om byggstopp eller rivning.

M.  I oktober 2021 utfärdade det israeliska försvarsministeriet en militär order genom vilken sex palestinska icke-statliga organisationer stämplades som ”olagliga föreningar” (terroristorganisationer). I augusti 2022 gjordes räder mot dessa organisationers kontor, handlingar beslagtogs och utrustning förstördes av israeliska styrkor.

N.  Det civila samhället i regionen, närmare bestämt i Israel, på Västbanken och i Gaza, spelar en nyckelroll när det gäller att bygga broar i samhället och främja en atmosfär av fred, tolerans och icke-våld.

Allmänna principer

1.  Europaparlamentet upprepar sitt orubbliga stöd för en framförhandlad tvåstatslösning, grundad på gränserna från 1967, med två suveräna, demokratiska stater som lever sida vid sida i fred och garanterad säkerhet, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna och med full respekt för internationell rätt.

2.  Europaparlamentet efterlyser ett slut på den utdragna konflikten mellan Israel och Palestina och ockupationen av palestinska territorier, genom återupptagande av verkliga fredssamtal mellan båda sidor på grundval av de fastställda parametrarna för tvåstatslösningen, med stöd av det internationella samfundet, vilket leder till ett framförhandlat slutligt statusavtal och ömsesidigt erkännande.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft båda parter att bekräfta sitt engagemang för tvåstatslösningen. Parlamentet uppmanar nästa israeliska regering att göra ett tydligt åtagande till förmån för en tvåstatslösning. Parlamentet uppmanar israeliska och palestinska ledare att avstå från provokativa handlingar och provokativ retorik, samt ensidiga beslut.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt bristen på konkreta resultat i fredsprocessen i Mellanöstern under de senaste årtiondena, vilket har lett till fortsatt våld och terrorism, en ständigt försämrad situation på plats i de ockuperade palestinska territorierna, ökad frustration i det palestinska samhället, ökade spänningar och osäkerhet i Israel samt terrorist- och extremistgruppers utnyttjande av konflikten.

Hinder för en tvåstatslösning

5.  Europaparlamentet påminner om att bosättningar är olagliga enligt internationell rätt, efterfrågar ett omedelbart slut på utbyggnaden av dem och betonar att de senaste besluten att bygga nya bosättningar ytterligare undergräver utsikterna till en hållbar tvåstatslösning, särskilt i E1-området och på Västbanken. Parlamentet fördömer våld från bosättarnas sida och efterlyser ansvarsskyldighet.

6.  Europaparlamentet uppmanar Israel att uppfylla sina förpliktelser och skyldigheter som ockupationsmakt enligt internationell rätt, och respektera palestiniernas mänskliga rättigheter.

7.  Europaparlamentet fördömer skarpt den fortsatta terrorismen mot Israel och påminner om Israels rätt att existera och försvara sig. Parlamentet erkänner till fullo Israels legitima säkerhetsintressen och de utmaningar landet står inför. Parlamentet upprepar Israels fulla rätt att bekämpa våldshandlingar och landets rätt att skydda sin civilbefolkning.

8.  Europaparlamentet fördömer och kräver ett omedelbart slut på alla våldshandlingar mellan israeler och palestinier, inbegripet de israeliska försvarsstyrkornas oproportionerliga användning av våld i militära operationer, terroristattacker mot oskyldiga civila och mot civil infrastruktur, ökande våld från bosättarnas sida och de urskillningslösa attackerna, däribland raketattacker, som utförs av palestinska EU-stämplade terroristorganisationer, däribland Hamas, Palestinska islamiska Jihad och Folkfronten för Palestinas befrielse.

9.  Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att EU arbetar tillsammans med Israel, den palestinska myndigheten, Förenta staterna och arabiska partner i regionen för att förhindra att terroristgrupper i Gaza och på Västbanken kommer över nya vapen och smugglar vapen, tillverkar raketer eller bygger tunnlar. Parlamentet betonar återigen det överväldigande behovet av att alla terroristgrupper i Gaza avväpnas, i enlighet med rådets (utrikes frågor) tidigare slutsatser. Parlamentet fördömer den oacceptabla verksamhet som bedrivs av de facto-myndigheterna i Gaza och upprepar i detta sammanhang att den palestinska myndigheten måste ta kontrollen över Gazaremsan.

10.  Europaparlamentet kräver att förövarna av dessa våldshandlingar ställs till svars, i enlighet med internationell rätt. Parlamentet påminner om att staters och icke-statliga aktörers efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, inbegripet ansvarsskyldighet för deras handlingar, utgör en hörnsten för fred och säkerhet.

11.  Europaparlamentet bekräftar åter sitt engagemang för de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, däribland den senaste, resolution 2334 (2016), och framhåller vikten av att de respekteras, vilket EU-27 upprepade i sitt uttalande efter det senaste mötet i associeringsrådet EU–Israel.

12.  Europaparlamentet betonar att demokratin i Palestina bör få ytterligare stöd, och uppmanar det internationella samfundet att fördubbla sina insatser för att stärka dess institutioner i syfte att uppnå enhet mellan palestinier, som en viktig faktor för att nå en tvåstatslösning. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla palestinska parter att utan dröjsmål återuppta arbetet för försoning, i synnerhet genom att hålla de kraftigt försenade president- och parlamentsvalen.

13.  Europaparlamentet efterfrågar öppna, trovärdiga och inkluderande val i Palestina. Parlamentet uttrycker djup oro över att personer som är knutna till de terroristorganisationer som finns med på EU:s förteckning, kandiderar eller försöker kandidera till palestinska politiska uppdrag. Parlamentet uppmanar Israel att låta dessa val äga rum i östra Jerusalem. Parlamentet insisterar återigen på att EU och parlamentet måste kunna övervaka dessa val, på inbjudan.

14.  Europaparlamentet fördömer de systematiska försök som den palestinska myndigheten och de facto-myndigheterna i Gaza har gjort för att tysta oliktänkande, bland annat genom att godtyckligt gripa kritiker och motståndare, som sedan ofta utsätts för tortyr eller annan misshandel, och begränsa yttrande-, förenings- och mötesfriheten.

15.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Israel att upphöra med sin utbredda praxis med administrativa frihetsberövanden av palestinier, inbegripet minderåriga, utan rättegång, och begär att rätten till ett korrekt rättsförfarande ska respekteras. Parlamentet fördömer palestinska militanta gruppers användning av minderåriga som självmordsbombare.

16.  Europaparlamentet betonar att det palestinska folket har rätt att använda sina egna naturresurser, inbegripet vattenresurser, energiresurser och jordbruksmark på sitt eget territorium.

17.  Europaparlamentet framför sitt deltagande till de anhöriga till de israeliska soldaterna Hadar Goldin och Oron Shaul. Parlamentet beklagar djupt Hamas vägran att lämna tillbaka deras kvarlevor till Israel för att begravas. Parlamentet kräver att alla ansträngningar görs för att omedelbart återsända deras kvarlevor. Parlamentet kräver vidare att de israeliska medborgarna Avraham Mengistu och Hisham Al-Sayed omedelbart friges, eftersom de inte har begått något brott eller någon förseelse som motiverar att de hålls fångna av Hamas i Gazaremsan.

18.  Europaparlamentet uppmanar Israel att tillåta att humanitärt bistånd når de mest utsatta, både på Västbanken och i Gaza. Parlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart slut på blockaden och på en minskning av den humanitära krisen på Gazaremsan, samtidigt som nödvändiga säkerhetsgarantier måste ges för att förhindra våld mot Israel. Parlamentet upprepar att EU-finansiering måste gå till specifika projekt i Gaza, i linje med trepartsmekanismen för ekonomiskt stöd till civila. Parlamentet efterlyser obehindrat tillträde till Gazaremsan för Europaparlamentets ledamöter.

19.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart slut på rivningarna av palestinska bostäder. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att kräva ersättning för rivningen av all EU-finansierad infrastruktur på de ockuperade palestinska territorierna.

20.  Europaparlamentet är oroat över det krympande utrymmet för det civila samhället i Israel och i de ockuperade palestinska territorierna, och uppmanar EU att sätta denna fråga högt upp på dagordningen för sin politiska dialog med den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten.

EU:s roll

21.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern att inrätta ett europeiskt fredsinitiativ för att återupprätta en politisk horisont för en rättvis, omfattande och varaktig fred mellan Israel och Palestina. Parlamentet begär därför att mandatet för EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern förlängs till dess att denna långvariga konflikt har fått en verklig lösning.

22.  Europaparlamentet begär att detta initiativ ska ta formen av en internationell konferens, som ett första steg i en multilateral ram som syftar till att uppnå detta mål. Parlamentet välkomnar initiativ såsom Münchenformatet och uppmuntrar Europeiska utrikestjänsten och EU:s medlemsstater att ta initiativ på europeisk nivå för att föra tvåstatslösningen framåt.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU att tillsammans med de berörda arabländerna undersöka hur deras respektive normaliseringsavtal med Israel skulle kunna bidra till tvåstatslösningen och den ekonomiska utvecklingen i regionen.

24.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja alla initiativ för att upprätthålla ansvarsskyldighet för kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. Parlamentet understryker i detta avseende Internationella brottmålsdomstolens arbete.

25.  Europaparlamentet välkomnar rådets (utrikes frågor) beslut att återuppta associeringsrådet med Israel. Parlamentet anser att det bör stärka partnerskapet mellan EU och Israel, diskutera frågor som rör konflikten mellan Israel och Palestina och sträva efter att blåsa nytt liv i fredsprocessen i Mellanöstern.

26.  Europaparlamentet anser att EU:s finansiering till det civila samhället utgör ett konstruktivt engagemang för att bygga broar mellan israeler och palestinier. Parlamentet efterlyser EU-program för att stärka de direkta personkontakterna mellan olika etniska och religiösa minoriteter, människorättsförsvarare, journalister och kvinnoorganisationer.

27.  Europaparlamentet understryker att EU och dess medlemsstater måste stödja gemensamma initiativ inom de sociala och ekonomiska sektorerna, inbegripet vatten och energi, för att främja välstånd och socialt utbyte mellan de båda territorierna. Parlamentet upprepar sitt stöd för Global Gateway-strategin, som i synergi med den ekonomiska planen och investeringsplanen för det södra grannskapet kommer att utveckla handelsförbindelser i regionen.

28.  Europaparlamentet erkänner den roll som FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar spelar för att förse palestinska flyktingar med livsnödvändiga tjänster. Parlamentet upprepar vikten av utbildning för att skapa utsikter till en tvåstatslösning. Parlamentet upprepar att hat, uppvigling till våld och antisemitism står i konflikt med EU:s värden och utgör ett stort hinder för en lösning av konflikten. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att alla läroböcker och läromedel som stöds med unionsmedel måste vara förenliga med Unescos normer för fred, tolerans, samexistens och icke-våld. Parlamentet understryker att EU-finansieringen måste avbrytas om tydliga och underbyggda bevis för missbruk läggs fram..

29.  Europaparlamentet påminner om att alla utbildningsplaner som finansieras av EU måste överensstämma med Unescos normer för fred, tolerans, samexistens och icke-våld och fördömer starkt den hatretorik, det våld och den antisemitism som fortfarande förekommer i den palestinska myndighetens utbildningsplaner.

o
o   o

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

(1) EUT C 307, 30.8.2018, s. 113.
(2) Dom av den 12 november 2019, Organisation juive européenne och Vignoble Psagot Ltd mot Ministre de l’Économie et des Finances, C-363/18, ECLI:EU:C:2019:954.

Senaste uppdatering: 6 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy