Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/3012(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0581/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0448

Přijaté texty
PDF 132kWORD 48k
Čtvrtek, 15. prosince 2022 - Štrasburk
Podezření na korupci ze strany Kataru a širší potřeba transparentnosti a odpovědnosti v evropských orgánech a institucích
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2022 o podezření na korupci ze strany Kataru a širší potřebě transparentnosti a odpovědnosti v evropských orgánech a institucích (2022/3012(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 27. dubna 2021 o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 2021 o posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku(2),

–  s ohledem na právní princip presumpce neviny,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2022 o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací(3),

–  s ohledem na články 10 a 11 jednacího řádu,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že belgické federální státní zastupitelství zahájilo vyšetřování pro podezření z praní peněz, korupce a účasti na zločinném spolčení; vzhledem k tomu, že od 9. prosince 2022 bylo zatčeno několik osob a proběhly prohlídky bytů a kanceláří několika současných i bývalých poslanců a pracovníků Evropského parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že několik podezřelých již bylo obviněno z praní peněz, korupce a účasti na zločinném spolčení; vzhledem k tomu, že v bytech podezřelých nalezla policie značné množství peněz;

C.  vzhledem k tomu, že důvěra v integritu Parlamentu a v právní stát má zásadní význam pro fungování evropské demokracie; vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby se demokratické procesy nedostávaly do područí soukromých zájmů a aby byla plně respektována práva občanů;

D.  vzhledem k tomu, že schopnost zástupců zájmových skupin ovlivňovat rozhodování v Parlamentu prostřednictvím argumentů je zásadní součástí evropské demokracie; na druhou stranu je však nepřijatelné uplatňovat vliv nepřiměřenými prostředky, úplatky a jinou trestnou činností;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament vyjádřil svůj postoj v usnesení ze dne 16. září 2021, v němž vyzval k vytvoření orgánu pro etiku, jenž bude disponovat silným mandátem;

F.  vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 2019/1937(4) chrání osoby, které za určitých okolností přímo a veřejně odhalí protiprávní jednání;

G.  vzhledem k tomu, že ústředním prvkem etického rámce a transparentnosti orgánů a institucí EU je rejstřík transparentnosti;

H.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace Fight Impunity dosud nebyla do rejstříku řádně zanesena;

1.  je šokován a velmi znepokojen korupcí, praním peněz a účastí na zločinném spolčení, jichž se údajně dopustili současní a bývalí poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu výměnou za vliv na rozhodování Parlamentu; podporuje plnou spolupráci Parlamentu na probíhajícím trestním vyšetřování; se znepokojením konstatuje, že interní monitorovací a výstražné mechanismy orgánů a institucí EU dramaticky selhaly při odhalování probíhající korupce;

2.  co nejostřeji odsuzuje údajné snahy Kataru ovlivňovat současné a bývalé poslance a zaměstnance Evropského parlamentu korupčními činy, které představují závažné zahraniční vměšování do demokratických procesů EU;

3.  zdůrazňuje, že závažnost a rozsah současného vyšetřování vyžaduje, aby Parlament a orgány a instituce EU reagovaly v naprosté jednotě a s neochvějným odhodláním;

4.  ostře odsuzuje rozhodnutí výborů Parlamentu a pléna ohledně Kataru, včetně usnesení ze dne 24. listopadu 2022 o situaci v oblasti lidských práv v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA v Kataru, byla pravděpodobně upravena pod tlakem korupce a nepatřičného ovlivňování; vyjadřuje politování nad tím, že tato situace vedla k nedostatečné snaze o obranu lidských práv tisíců migrujících pracovníků, kteří zemřeli na staveništích, a stovek tisíc osob, jejichž základní práva jsou v Kataru pošlapána;

5.  vyzývá k vytvoření zvláštního výboru, jehož úkolem by bylo odhalit nedostatky v pravidlech Evropského parlamentu týkajících se transparentnosti, integrity a korupce a předložit návrhy potřebných reforem, přičemž by vycházel z činnosti Výboru pro ústavní záležitosti a z osvědčených postupů v jiných parlamentech;

6.  zavazuje se, že až bude znám výsledek trestního vyšetřování a případného soudního procesu, zřídí vyšetřovací komisi podle článku 226 Smlouvy o fungování Evropské unie s cílem prošetřit případy korupce a nevhodného jednání ze strany třetích zemí, které se snaží koupit vliv v Evropském parlamentu;

7.  je znepokojen možnými střety zájmů v důsledku vedlejších pracovních aktivit poslanců, zejména pokud působí jako manažeři, ve správních radách nebo v poradních orgánech či jako konzultanti bank, nadnárodních společností nebo veřejně obchodovaných společností;

8.  vítá odvolání Evy Kailisové z funkce místopředsedkyně podle článku 21 jednacího řádu;

9.  žádá, aby byl jmenován zvláštní místopředseda pro integritu a boj proti korupci a zahraničnímu vměšování v Parlamentu;

10.  vyzývá Komisi, aby v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 16. září 2021 co nejdříve předložila návrh na zřízení orgánu pro etiku;

11.  navrhuje zavést lhůtu, po kterou nebudou moci poslanci EP po skončení mandátu přijímat určité pracovní nabídky, aby se zabránilo negativním dopadům tzv. fenoménu otáčivých dveří;

12.  vyzývá k důkladnému zhodnocení a zlepšení srozumitelnosti legislativních činností poslanců, zejména zveřejňováním legislativních stop navrhovaných textů a pozměňovacích návrhů;

13.  zavazuje se, že zajistí plnou transparentnost vedlejších příjmů poslanců EP v přesné výši a zakáže veškeré externí financování asistentů poslanců a zaměstnanců skupin; zavazuje se, že na úrovni EU zavede zákaz darů ze třetích zemí poslancům a politickým stranám s cílem odstranit právní mezery, které existují v členských státech; žádá Komisi, aby v této věci urychleně předložila návrh;

14.  důrazně žádá, aby byla v souladu s článkem 123 jednacího řádu pozastavena platnost průkazů, které opravňují osoby zastupující katarské zájmy ke vstupu do Parlamentu, dokud vyšetřování neposkytne relevantní informace a objasnění;

15.  domnívá se, že rejstřík transparentnosti EU je třeba posílit navýšením rozpočtu a zvýšením počtu zaměstnanců, aby mohl důkladněji ověřovat informace poskytnuté žadateli a zapsanými subjekty; domnívá se rovněž, že působnost rejstříku by měla být rozšířena i na zástupce třetích zemí;

16.  zdůrazňuje, že podmínkou pro další existenci „skupin přátelství“ v Parlamentu je jejich náležitá regulace a monitorování; pověřuje kvestory, aby provedli stávající pravidla a vytvořili přístupný a průběžně aktualizovaný rejstřík skupin přátelství a deklarací;

17.  žádá, aby byl rejstřík transparentnosti povinný;

18.  žádá, aby se rejstřík transparentnosti vztahoval i na bývalé poslance EP;

19.  vyzývá orgány EU, aby urychleně přijaly opatření k zavedení praxe minimálních „čekacích lhůt po skončení funkce“ pro vyšší úředníky EU a bývalé poslance EP, aby se zabránilo fenoménu „otáčivých dveří“;

20.  doporučuje, aby byl novelizován služební řád, zejména jeho článek 22c, s cílem uvést jej do souladu s normami směrnice o ochraně oznamovatelů; vyzývá předsednictvo, aby zatím okamžitě revidovalo vnitřní pravidla Parlamentu provádějící čl. 22 písm. c) služebního řádu a uvedla je do souladu s ochrannými opatřeními stanovenými ve směrnici o oznamovatelích;

21.  poukazuje na to, že v boji proti korupci hrají důležitou úlohu Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); vyzývá k dalšímu posílení kapacit EPPO a OLAF a k dalšímu rozvoji jejich spolupráce; vyzývá k přijetí společných protikorupčních pravidel pro poslance a zaměstnance unijních institucí;

22.  je přesvědčen, že další záruky proti korupci by poskytlo, kdyby poslanci museli na začátku a na konci mandátu podávat majetková přiznání, tak jak je tomu v mnoha členských státech; je přesvědčen, že do majetkových přiznání by směli nahlížet pouze příslušné orgány, pokud potřebují v případě důvodného podezření ověřit, zda deklarovaný majetek odpovídá deklarovaným příjmům, což by podstatně ztížilo užívání nezákonných výnosů;

23.  pozastavuje veškerou práci na legislativních návrzích týkajících se Kataru, zejména pokud jde o uvolnění vízového režimu, dohodu o letecké dopravě mezi EU a Katarem a plánované návštěvy, dokud nebudou vznesená obvinění potvrzena nebo vyvrácena;

24.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a Poradnímu shromáždění Kataru.

(1) Úř. věst. C 506, 15.12.2021, s. 127.
(2) Úř. věst. C 117, 11.3.2022, s. 159.
(3) Úř. věst. C 347, 9.9.2022, s. 61.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

Poslední aktualizace: 6. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí