Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/3012(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0581/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0448

Prijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Štvrtok, 15. decembra 2022 - Štrasburg
Podozrenia z korupcie zo strany Kataru a širšia potreba transparentnosti a zodpovednosti v európskych inštitúciách
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2022 o podozreniach z korupcie zo strany Kataru a širšej potrebe transparentnosti a zodpovednosti v európskych inštitúciách (2022/3012(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 27. apríla 2021 o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 2021 o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ(2),

–  so zreteľom na právnu zásadu prezumpcie neviny,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2022 o zahraničnom zasahovaní do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií(3),

–  so zreteľom na články 10 a 11 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže belgická federálna prokuratúra začala prebiehajúce vyšetrovanie obvinení z prania špinavých peňazí, korupcie a účasti na zločinnom spolčení; keďže od 9. decembra 2022 sa uskutočnilo niekoľko zatknutí a prehliadok, ktoré sa týkali súčasných aj bývalých poslancov Európskeho parlamentu, ako aj zamestnancov;

B.  keďže niekoľko podozrivých už bolo obvinených z prania špinavých peňazí, korupcie a účasti na zločinnom spolčení; keďže policajné sily zabavili pri domových prehliadkach značné sumy peňazí, ktoré mali podozriví v držbe;

C.  keďže dôvera v integritu Európskeho parlamentu a právny štát má zásadný význam pre fungovanie európskej demokracie; keďže je kľúčové zabezpečiť, aby demokratické procesy neboli ovládané súkromnými a vonkajšími záujmami a aby sa plne dodržiavali práva občanov;

D.  keďže schopnosť zástupcov záujmových skupín ovplyvňovať rozhodovanie v Európskom parlamente prostredníctvom argumentov je dôležitou súčasťou európskej demokracie; keďže na druhej strane nevhodné spôsoby ovplyvňovania, úplatkárstvo a iné trestné činy sú neprijateľné;

E.  keďže Európsky parlament načrtol svoju pozíciu vo svojom uznesení zo 16. septembra 2021, v ktorom vyzýva na vytvorenie ambiciózneho etického orgánu;

F.  keďže smernica (EÚ) 2019/1937(4) chráni oznamovateľov, keď za osobitných okolností priamo a verejne oznámia protiprávne konanie;

G.  keďže register transparentnosti je ústredným prvkom etického rámca a transparentnosti inštitúcií EÚ;

H.  keďže mimovládna organizácia Fight Impunity doteraz nebola zaregistrovaná v registri transparentnosti;

1.  je zhrozený údajnými korupčnými činmi, praním špinavých peňazí a účasťou poslancov, bývalých poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu na zločinnom spolčení výmenou za vplyv na rozhodnutia Európskeho parlamentu a vyjadruje vážne znepokojenie nad nimi; podporuje plnú súčinnosť Európskeho parlamentu pri prebiehajúcom vyšetrovaní trestného činu; so znepokojením konštatuje, že vnútorné monitorovacie a varovné mechanizmy inštitúcií EÚ dramaticky zlyhali pri odhalení prebiehajúcej korupcie;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje údajné pokusy Kataru ovplyvňovať poslancov, bývalých poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu korupčnými činmi, ktoré predstavujú závažné zahraničné zasahovanie do demokratických procesov EÚ;

3.  zdôrazňuje, že vzhľadom na závažnosť a rozsah prebiehajúcich vyšetrovaní musia Európsky parlament a inštitúcie EÚ reagovať absolútne jednotne a s neochvejným odhodlaním;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie, že rozhodnutia prijaté parlamentnými výbormi a plenárnym zhromaždením o Katare boli pravdepodobne zmenené korupciou a neprípustným ovplyvňovaním vrátane uznesenia z 24. novembra 2022 o situácii v oblasti ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta FIFA v Katare; vyjadruje poľutovanie, že to viedlo k nedostatočnej ambícii pri ochrane ľudských práv tisícov migrujúcich pracovníkov, ktorí zomreli na staveniskách, ako aj státisícov ľudí, ktorých základné práva sú v Katare porušované;

5.  požaduje vytvorenie osobitného výboru, ktorého úlohou by bolo identifikovať potenciálne nedostatky v pravidlách Európskeho parlamentu týkajúcich sa transparentnosti, integrity a korupcie a predkladať návrhy reforiem, a to na základe práce Výboru pre ústavné veci a najlepších postupov iných parlamentov;

6.  zaväzuje sa zriadiť vyšetrovací výbor podľa článku 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na základe výsledku vyšetrovania trestných činov a možných súdnych konaní s cieľom vyšetriť prípady korupcie a nevhodného konania zo strany krajín mimo EÚ, ktoré sa snažia kúpiť si vplyv v Európskom parlamente;

7.  vyjadruje znepokojenie nad možnými konfliktmi záujmov spôsobenými vedľajšími zamestnaniami poslancov, najmä ak pôsobia ako manažéri, členovia správnych rád alebo poradných rád alebo poradcovia pre banky, nadnárodné spoločnosti alebo kótované spoločnosti;

8.  víta odvolanie poslankyne Evy Kailiovej z funkcie podpredsedníčky, ako sa stanovuje v článku 21 rokovacieho poriadku;

9.  žiada, aby bol menovaný osobitný podpredseda pre integritu, boj proti korupcii a zahraničnému zasahovaniu v Európskom parlamente;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh na zriadenie etického orgánu v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2021;

11.  navrhuje zaviesť obdobie, počas ktorého sa bývalí poslanci Európskeho parlamentu musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, aby sa zabránilo negatívnym účinkom tzv. javu otáčavých dverí;

12.  vyzýva na dôkladné vyhodnotenie a zlepšenie čitateľnosti legislatívnych činností poslancov, najmä zverejnením legislatívnych stôp navrhovaných textov a pozmeňujúcich návrhov;

13.  zaväzuje sa zabezpečiť úplnú transparentnosť vedľajších príjmov poslancov Európskeho parlamentu s uvedením presnej sumy a zakázať akékoľvek externé financovanie zamestnancov poslancov Európskeho parlamentu a skupín; zaväzuje sa zaviesť na úrovni EÚ zákaz darov z tretích krajín poslancom a politickým stranám s cieľom odstrániť medzery v členských štátoch; žiada Komisiu, aby urýchlene predložila návrh v tejto veci;

14.  naliehavo žiada, aby sa v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku pozastavila platnosť vstupných preukazov zástupcov katarských záujmov, kým súdne vyšetrovania neposkytnú relevantné informácie a objasnenie;

15.  domnieva sa, že register transparentnosti EÚ by sa mal posilniť zvýšením rozpočtu a počtu zamestnancov, aby mohol dôkladnejšie overovať informácie poskytnuté žiadateľmi a zaregistrovanými subjektmi; okrem toho sa domnieva, že jeho pôsobnosť by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala zástupcov krajín mimo EÚ;

16.  zdôrazňuje, že riadna regulácia a monitorovanie skupín pre priateľstvo je predpokladom ich ďalšej existencie v Európskom parlamente; poveruje kvestorov, aby uplatňovali existujúce pravidlá a aby vypracovali a viedli prístupný a aktualizovaný register skupín pre priateľstvo a príslušných vyhlásení;

17.  žiada, aby bol register transparentnosti povinný;

18.  žiada, aby sa register transparentnosti vzťahoval na bývalých poslancov;

19.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby urýchlene prijali opatrenia na zavedenie praxe minimálneho obdobia, počas ktorého sa vyšší úradníci EÚ a bývalí poslanci musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, s cieľom zabrániť javu otáčavých dverí;

20.  odporúča revíziu služobného poriadku, najmä jeho článku 22c, s cieľom zosúladiť ho s normami smernice o oznamovateľoch; vyzýva Predsedníctvo, aby medzitým okamžite zrevidovalo vnútorné pravidlá Európskeho parlamentu, ktorými sa vykonáva článok 22c služobného poriadku, s cieľom zosúladiť tieto pravidlá s ochranou stanovenou v smernici o oznamovateľoch;

21.  zdôrazňuje úlohu Európskej prokuratúry (EPPO), Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), Europolu a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) v boji proti korupcii; vyzýva na ďalšie posilnenie kapacít a spolupráce medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF; požaduje spoločné protikorupčné pravidlá uplatniteľné na poslancov a zamestnancov orgánov EÚ;

22.  domnieva sa, že majetkové priznanie poslancov na začiatku a na konci každého funkčného obdobia by poskytlo dodatočné záruky proti korupcii, ako ukazujú príklady z mnohých členských štátov; domnieva sa, že majetkové priznanie by mohlo byť prístupné len príslušným orgánom, aby mohli skontrolovať, či priznaný majetok zodpovedá priznaným príjmom v prípade opodstatnených obvinení, čo by výrazne sťažilo vynakladanie nezákonných príjmov;

23.  pozastavuje všetku prácu na legislatívnych spisoch týkajúcich sa Kataru, najmä pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu a dohodu o leteckej doprave medzi EÚ a Katarom a plánované návštevy, kým sa obvinenia nepotvrdia alebo nevyvrátia;

24.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a Poradnému zhromaždeniu Kataru.

(1) Ú. v. EÚ C 506, 15.12.2021, s. 127.
(2) Ú. v. EÚ C 117, 11.3.2022, s. 159.
(3) Ú. v. EÚ C 347, 9.9.2022, s. 61.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

Posledná úprava: 6. marca 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia