Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 4 октомври 2022 г. - Страсбург
 Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
 Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
 Стремеж към устойчиви и конкурентоспособни аквакултури в ЕС: бъдещи перспективи
 Въздействие на новите технологии върху данъчното облагане: криптоактиви и блокови вериги
 Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан ***I
 Гъвкава помощ за териториите (FAST—CARE) ***I
 Директива за радиосъоръженията: универсално зарядно устройство за електронни устройства ***I
 Център „AccessibleEU“ в подкрепа на политиките за достъпност на вътрешния пазар на ЕС
 Митническо обслужване на едно гише в ЕС ***I
 Статистика за вложенията и продукцията в селското стопанство ***I
 Изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители ***I
Текстове (295 kb)
Правна информация - Политика за поверителност